Abonneert U op dit Blad tifHsiirküTsiioia Provinciaal Nieuws,. Kerknieuws. stikking en waarschuwde onmiddelijk de politie. Inmiddels had hij zich toegang verschaft tot den winkel, daar hij de sleutel bij zich had, doch niet oogenblik- kelijk daaraan gedacht had. Toen hij voor de slaapkamer kwam, vond hij deze gesloten, zoodat hij het raadzaam achtte de komst van de politie af te wachten. Deze verscheen en na ee» ruit aan den achterkant van de slaapkamer te hebben ingeslagen, trad zij binnen. Niet weinig ontsteld was hij, toen hij op bed den slager en zijn vrouw zag liggen, beide door gas verstikt. De recherche stelde onmiddelijk een onderzoek in en vond de pit van het gasarmpje afgedraaid op de waschtafel liggen, de gaskraan open, zoodat het gas in groote hoeveel- veelheid uitstroomde. Beiden waren in nachtgewaad, terwijl de vrouw over den man heenlag. Het is niet onwaarschijnlijk, dat waar zelfmoord Diet buitengesloten is, de vrouw van het geval onkundig scheen te zijn en getracht heeft het bed te verlaten. Dit geval wekte groote consternatie in heel de buurt, daar beiden als fatsoenlijke en eerlijke menschen bekend staan. Het geval wordt nog treuriger, wanneer men weet dat de slager giste ren failliet verklaard werd, zoodat dat wellicht de oorzaak van het in-treurige geval is. Bestrijding. Het Fransche vakblad >La Boulange- rie Frangaise* deelt een middel mede om de mieren, die provisiekasten, winkels bakkerijen, enz. onveilig maken, afdoende te bestrijden. Daartoe heeft men alleen maar in kasten en allerlei andere plaatsen stukjes beschimmelde citroenen neer te leggen. Geen versche, maar bepaald be schimmelde. Deze verspreiden een geur die aan zwavelether doet denken, en na eenige dagen zijn alle mieren spoorloos verdwenen. De citroen moet Diet in verschen staat aan stukken gesneden en dan zoo neergelegd worden, in welk geval de stukken uitgedrongd zouden zijn. Het beste is, eenige dagen op een vochtige plaats te leggen, in een kelder bijv. totdat ztj bedekt zijn met een groen laagje schimmel. Dan pas zijn zij goed om aan stukken gesneden en hier en daar neergelegd te worden, want dan verspreiden zij de geur, die de mieren verjaagd. Het middel is zeer eenvoudig en wordt door den ontdekker, een Fran- schen geleerde, De Parville, het eenige genoemd, dat tot dusverre afdoende bleek te zijn. Schrijven van Monseigneur F. Geurts Bisschop in China, aan zijn Heerbrocr Kapelaan te Woensel. Yonngpingfou 13 Maart 1912. 1)* moeder heeft wel gekermd, muar het kind is er w(j zijn in Republiek. De luatste dagen heeft het er gespannen. Pe ing, Tientsin, Pbotingfoa, de drie groote steden in het Noor den, gedeeltelijk of geheel geplunderd of ver brand door da soldaten en het gepeupel. Pao- tingfon, hoofdstad der Provincie, zetel van een nieuwen bisschop sinds ruim een jaar, is er vooral onbarmhartig afgekomen. Noch 1379 en dat der Chineesche priesters 631. Der halve is bet aantal katholieken met 666.390 toegenomen, dat der missionarissen met771 en het getal der Cbineesche 302. Het nieuwe Chineesche bewind dat nog verre vao hecht is, heeft den missies den nocdigeu steun toegezegd, Waalwijk, 6 April 1912. Concert Liedertaf el. o _.bMorgen eersten Paaschdag geeft onze Missionarissen, noch missie hebben iets geleden, I Liedertafel een volksmatinée, waarop zal worden uitgevoerd 1. Hemelhuis (volkslied) Hullebroek. beschermd door de plunderaars Alle» ging er systematisch, op maut eén twéé, drié, evenals in Peking. Bepaald een curieus verschijusel, dat slechts in Cbma voor komt of ze bet ooit rallen achterhalen en weten hoe die plunderoefening optouw gezet is, weet ik niet. De couranten kunnen er over pbilospheeren. Nergens hebben d Missies iets geleden, een bewijs, dat wij sedert eenige maanden reuzensprongen gemaakt hebben. Vreemdelingen werden te middon van bet 2. L'orgue (met kinderkoor) Rillé. 3. Spielmann's Lied. Nicolaï. (te zingen door den heer Jos. Wilmont) 4. De Rots in Zee. Met oog op het den volgenden avond te geven concert merken wij nog op, dat tot Maandagmorgen 1 uur gereser- gewoel der plundering en brandstichting met V^rde plaatsen te bespreken zijn. Ook v J- willen wij hier nog eens melden, dat de solisten Mej. Jacqueline Hoogveld en Frits Bolsius in de grootste steden des lands met den meesten bijval optraden en de critici eenstemming hun den wel verdienden lof brachten. Uitvoering Hallelujah" Maandagnamiddag aanvang half zes, meer poliftss-i boliandeld dan gowoonlyk E-u aardig volk 1 Zal het gedaan zyn Het is te hopen, want sedert eenige dagen rollen de staarten met den kop er aan met hon darden. Dit zal da lust wel doen verslappen. Da eerste akte van die tragedie is afgespeeld te Youngpinfon (de residentie van Monseigneur zelf Den 18 Februari (Cniiieesch Nieuwjaar) kwamen de troepen, uitgeput en afgemat terug van het Zuiden (Hankou) waar ze de Repu blikeinen, -(toon nog opstandelingen) hadden geeft bovengenoemde Chr. Zangvereeni- moeten bevechten ging eene uitvoering in het, kerkgebouw Na een paar dagen rust begon bat ipelHar u„-,, nfL r> rooven, stelen, plunderen, waren anu de orda Herv. Gem. te Besoijen. Het van den dug en nacht. Geen sprake van dis-1 ^®t zorg samengestelde programma ver- cipline; een Cbineesche Bank in de stud werd I meldt weer een aantal nieuwe, VOOr het leeggeplunderd, eene vronw heel leuk dood- Paaschfeest toepasselijke liederen. Voor geschoten, byna onder de oogen van den Ge- velen echter zal het zeer aangenaam zijn neroal, die machteloos stond. Dat waB in het \a~: ka r» u begin. Sinds dien tijd ging het zoo voort, dug I - - Mej. M. Gransch, SO- Annie Pascal. Donderdagavond heeft de politie te Arnhem in een lunchroom in de Jansstraat aldaar aangehouden de langgezochte pseudo-vliegster Annie Pascal, die verdacht wordt van tal van oplichterijen onder verschillende namen in alle oorden des lands, wier aanhouding verzocht was door den burgemeester van Renkum, wegens oplichterijen, onder die gemeente gepleegd. De dame had geen cent op zak en verklaarde in Berlijn geweest te zijn voor particuliere zaken en nu naar Amsterdam te reizen. Zij wil zoo mogelijk in Holland het brevet als vliegster halen en anders in Frankrijk, daar zij in elk geval mee zal doen aan de rondvlucht van dezen zomer. Gisteren is zij naar Renkum voor den burgemeester geleid. 't Nut van tatoueeren Dezer dagen deed zich, naar wij in het >N. v. d. D lezen, aan een groot station het volgende voor Aan het loket klopt een buitenman. Het raampje gaat open. De betrokken ambtenaar: Wat belief U? Meneer, benne der ook leege manden angekotr.me van 't Nieuwedlep De ambtenaar Heeft u 'n kennisge ving van aankomst Wel ne, ze benne net angekommen met den trein van elleve. AmbtenaarAan welk adres De anderAan het adres van Jan Tij men. De stationschef snuffelt het aantal onafgehaalde vrachtbrieven door en vindt wat hij noodig heeft, antwoordt daarop aan den man voor het loket Ja, ze zijn er, maar kunt u nu bewijzen dat u Jan Tijmen is, heeft u een brief bij zich met uw adres Wel nee, woidt er geantwoord. Heeft u misschien den vrachtbrief on derteekend Dat doet mien zeun altoos, maar wachtes efkes, herneemt de vlschboer. De ambtenaar schriktwat gaat die kerel nu doen De man die zich legitimeeren moest, stroopte de mouw van zijn bonher op, maakt bet knoopje van zijn boezeroen los, schuift ook dit in de hoogte en houdt hem zijn ontblooten, bruinen arm voer. Is dat genog Met sierlijke letters was daarop geta- toueerd >Jan Tijmen.* De vlschboer kreeg zijn vrachtbrief en daarmee zijn ledige manden. De stations-ambtenaar dacht na over 't nut van tatoueeren. in dug nit, maar baiten da stad waarom oen raadsel. In het b°gin van Maart gingen eenige troepen noar Peking - Paotinfon, eu d»ar begonnen de poppen voor goed te dansen. De laatste dagen komt hier wat kalmte en beweert, dat er duizend van die soldaatjes deze week nog zullen weggestuurd worden nnar huis. Nu, nis zij maar niet (volgens een onda gewoonte in Cniua) ^reisgeld" van de loi vragen (1) voor hun vertrek da stad leeg plunderen. Overigens geloof ik, dat zij hier in Yongpingfon niet veel zouden opsnuffeleD. Alles is verborgen, begraven en zooveel mo gelijk in veiligheid gebracht. In onze Residentie staau kisten met hopen; hot schijut dat ze hier beter verBekerd zijn don eldors. Wy hebben zelfs een week lang de families van Manderyuea eu Notabelen geherbergd. Onze Christenen een vijftig cordate jongelui (thans nog een twintig) houden, flink gewapend, dag en nacht da wacht in de Reeidentia, en als de soldaten het zouden wagen ons aan te vollen, zouden zii goed ontvaogen worden Aoder politiek nieuws, het installeeren van den President, de questie over het kiezen der hoofdstad, ènz. zult gij wel in de couranten lezen. Hier is de Republiek nog niet nitgeroepen en de vijfkleurige vlag nog niet uitgestoken. Waarom i Ik weet het niet, misschien welde vrees voor de soldaten, die er niets van willen weten (ds onze?) zij zeggaD een mooi ding Wij hebben gevochten, ons leven veil gehad voor den keizer, en niets gewonnen dan het heengaan van den keizer 1 Die redeueering is wellicht ook eon der oorzaken van hui» opstand. Kom laten we hopen dat het gedaan is want het is alles behalve plezierig. De Bisschop van Peking hoeft een bezoek gebracht nan den President der Coin, Republiek die hem heel beleefd ontving en zeide «dat de toekomst niet meer kon vergeleken worden met het verleden; dat de grootste vry beid zou verleend worden nan den godsdienst, dat hij sterk wenschte den godsdienst vooruitgang te zien maken*, enz. Daarmee is China evenwel nog niet bekeerd doch dit geeft toch moed voor de toekomst en is beter dan nik houd niet van jullie* of zoo iets te moeten booren. Ik heb dan ook nog goede hoop, dat, zoodra do orde zal hersteld zijn, od het nieuwe regeeringswiel aan het draaiöD zal zijn wij er mee zullen winnen. De orde herstellen is op h'-t oogen blik het voornaamste en bet moei lijkste, omdat het leger, wieus eerste plicht hot toch is de orde te handhaven, in wanorde eu anarchie zit. Heerbroer maak U niet ongerust voorloopig. Gebeurd er iets buitengewoons, zooals de plundering enz. van Peking, dan'telegrapheert men naar Parijs om te zeggen of de missio narissen ougedeerd, ja dan niet zyn, en om zoodoende de families van de missionarissen op do hoogte stellen. Tot zoover het belangryk schryvec van Monseigneur. Mag ik geachte lezer, er nog een woordje aan toevoegen Op 1 Mei a.s. viert Monseigneur zyn 25-jarig priesterfeest. Vrienden en kennissen die sympathie gevoelen voor deD alles op.-fierenden missionaris zullen Zyne Doorluchtige Hoogwaardigheid b(j deze ge— lesjenheid gaarne hnnue gelukwenschen willen aanbiedenwelnu, zulks kunnen zy niet beter dom dan voor den jubilaris een geldelijk offertje af te zonderen als een huldeblijk op zijn jubel- fe- st. Gaarne belast ik my deze te ontvangen en ze Hem te doen geworden. A. GEURTS Kapelaan. WOENSEL, 5 April 1912. Maria- Congres. Kardinaal Van Rossum heeft aan Mgr. Menten, deken van Maastricht, bericht gezonden, dat hij in het bezit Is gesteld van een allerprachtigste ster in briljanten, door den Paus geschonken voor den troon van O. L. Vr. Ster der Zee te Maastricht, als een blijk ook van zijn bijzondere genegenheid voor Neerlands katholieken. Z. H. de Paus heeft den Hoogeerw. heer J. H. H. M. Adelmeijer, plebaan der kathedrale kerk van St Jan te 's-Her- togenbosch, benoemd tot kanunnik- poenitencier van het kathedraal kapittel van het Bisdom Den Bosch. Gedurende de laatste twintig jaar heeft het katholicisme in China groote vorderingen ge maakt. In 1869 waren er 542 664 katholieken in China 608 missionarissenen 329 Chineesobe katholieke priesters: in 1909 bedroeg het getal katholieken 1.210,34. dat der missionarissen praan uit Dordrecht, die hier reeds met zoo n schitterend succes oplrad, opnieuw are medewerking verleenen zal. In een zevental soli zal zij van hare welluidende stem gepaard aan eene uitmuntende voordracht, de bezoekers doen genieten. Een druk bezoek mag dus met reden tegemoet gezien worden. Benoeming. Tot le leeraar aan de Vakschool in het schoenmaken te Oisterwijk, is be noemd de heer L. van Drunen Jz. te Drunen, die zijne opleiding genoot bij den heer W. Eibers, lid der firma Berg mans en Eibers, alhier. Tweede Paaschdag. Naar wij vernemen zal op de verschillende fabrieken en kantoren te Waalwijk, Baardwijk en Besoijen, a.s. Maandag Tweeden Paaschdag niet wor den gewerkt en beschouwd worden als voorheen als 'n gewone Zondag. Diefstal. Gisterenmorgen kwam de visscher P. T. alhier, toen hij zijn fuiken in den Overik wilde gaan lichten, tot de zeer onaangename ontdekking, dat deze reeds van hun last waren ontdaan. Een leelijk schadepostje als men weet dat er 's avonds te voren reeds heel wat in zat en op Goeden Vrijdagaardig wordt betaald en hij flink wat bestel lingen had uit te voeren. Liedertafel der Koninkl. Stoomschoenen- fabriek A. H. v. Schijndel Ook bovengenoemde vereeniging zal het winterseizoen sluiten met een con cert, dat ditmaal van bijzondere be- teekenis zal zijn. Op dit concert toch zal hare mede werking verleenen Mej. Rosy Prins, alt. te Kiel, welke een paar jaar geleden op Musis met zooveel bijval reeds op trad en wier stem en voordracht, dank zij de uitmuntende school te Kiel door- loopen, ongetwijfeld aanzienlijk nog ge wonnen zullen hebben. De heer Jos Groenen, bariton te Kiel, over wiens verdiensten wij hier niet verder behoeven te schrijven, zal ge noemde juffrouw Prins als solist ter zijde staan, zoodat op het gebied van den solozang volop te genieten zal wezen. Voegen wij hier nog bij dat door het koor zal worden uitgevoerd de cantate „de Prins van Oranje" muziek van J. B. Kolkman, die het manuscript ter uitvoering aan de vereeniging schonk en het concert met zijne tegenwoordigheid zal vereeren, terwijl niemand minder dan de heer Snijers van Raamsdonksveer koor en solisten op de piano begeleiden zal. Genoeg dus om te doen zien, dat liefhebbers van goede muziek, een bij uitstek schoone avond te wachten staat. door den laatste zijn fabriek en huis te Dongen voor f 11.000. Bestuur: 1 of 2 directeuren onder toezicht van 2 commissarissen, waarvan een gedele geerde voor de eerste maal tot directeur benoemd de hr. C. Schellekens Azn. tot commissarissen F. Th en W. Boter- mans, de eerste gedelegeerd. Pr opaganda- Jaarvergadering. Propaganda-Jaarvergadering der afdee- ling „St Norbertus", van den Ned. R. K. Bond van Spoor- en Trampersoneel te houden op Maandag 8 April, te Drunen, in de Groote zaal der congregatie SprekérA. J. Schutte, Vrijgestelde, ten 5 uur n.m.Huishoudelijke verga dering. AGENDA lo. Opening en Notulen. 2o. Verkiezing bestuur, aftr. M. v. Gin- deren, Secretaris en Th. v.d. Griendt, Vice-President. 3o. Jaarverslag Secretaris en Penning meester. 4o. Rondvraag en sluiting. Ten 6 uur: Feestvergadering inde groote zaal. AGENDA lo. Opening door den Voorzitter. 2o. Bondslied. 3o. Rede van den Spreker. 4o. Voordracht. 5o. Toespraak van den Eerw. Adviseur Karsmakers. 6o. Zang. 7o. Slotwoord. De Katholieke Illustratie van deze week bevat de volgende PLATENMr. W. K. F. P. Graaf van üylandt. Mgr. Dr. W. H. Nolens. De Jollandsche bloemenvelden op 't mooist 2) De R. K. Hoogere Burgerschool der E.E. P.P. Franciscanen te Heerlen (Lim burg). De vrouwen aan het graf van Jezus op Paaschmorgen. „En zij her kenden Hem aan het breken des broods' De opening der nieuwe stoomtramlijn Venlo—Maasbree—Helden. (5) De auto mobiel, die de Fransche automoordenaars stalen. Een vreeselijk echt Amerikaansch ongeluk. Pastoor L. P.J. Soons. Pastoor J.L.H. Eijgelshoven. Een doorbraak in den Berlijnschen ondergrondschen spoorweg TEKST: Mgr. Dr. W. H. Nolens. Zijn Paaschcommunie. De stem van Isabelle (slot). Mr. W. K. F. P. Graaf van Bylandt. Een nieuwe tramlijn in Limburg. Haar Paaschfeest. Bij de Platen. Bericht. In houdsopgave. Ongevallen. Heden had de 13-jarige C. D., het ongeluk van een rekstok te vallen met het ongelukkig gevolg dat hij zijn arm kneusde. Aanstonds moest geneeskun dige hulp worden ingeroepen. Dit is in 2 maanden tijds de tweede maal Nieuwe naaml. vennootschap. Holland-Amerika Schoenen Maat schappij te Dongen Doelhet fabri- ceeren van schoenen en het bereiden van leder, het handel drijven daarin en in alle aanverwante artikelen. Duur 50 jaren. Kapitaalf 250.000 in 500 aandeelen a f 500, waarvan geplaatst en volgestort 300 aandeelen. Op richters F. Th. Botermans en W. Botermans, steenfabrikanten te Gilze, en C. Schellekens Azn., schoenfabrikant te Dongen. Inbreng: door de beide eersten al hetgeen behoort tot de tot heden door hen gedreven handelszaak onder den naam van Holland-Amerika Schoenen Maatschappij te Gilze machi nerieën, voorraden, vorderingen, gelden, etc.door den eerste het handelsmerk Unique; alles tezamen voor f 139.000; -• De landbouwer G. de H„ uit het naburige Drongelen had hedenmorgen het ongeluk van zijn kar te vallen met het gevolg dat hij onder zijn kar terecht kwam. Met een gebroken been werd hij opgenomen en per as huiswaarts ge bracht, alwaar hem spoedig geneeskun dige hulp werd verleend. Rotterdam- Waalwijk. Zooals we reeds meldden, komt 2en Paaschdag een Rotterdamsche club bij Waalwijk Vooruit op bezoek. Er was eerst sprake van, dat een kantoorelftal zich noemende „De Adelaars" zou ko men. Deze combinatie was echter plotse- verhinderd aan het voorgenomen plan uitvoering te geven. Het Rotterdamsche Exelsior was nu zoo bereidwillig, de plaats der „Adelaars" in te nemen, zoo dat de geel-zwarten Maandag tegen „Exelsior in het strijdperk zullen treden Exelsior speelt in de competitie Wes telijke 3e klasse Ned. Voetb. Bond. Zij was dit seizoen een ernstige concurrent voor het kampioenschap dier afdeeling, doch den eeretitel wist zij niet te be machtigen. Men kan de kracht van dit Rotter damsche team het best vergelijken met een Oostelijke of Zuidelijke 2e klasser b.v. O.D.O. (Arnhem,) Willem II (Tilb.) Helmond etc. Wij zijn dan ook zeer nieuwsgierig naar hetgeen W.V. tegen de Rotterdam mer presteeren zal. Maken we op papier een vergelijking tusschen de krachts verhouding der beide elftallen, dan zou W.V. met 4 a 50 moeten verliezen. Of dit echter werkelijkheid zal worden, betwijfelen we zeer. We hebben den laatsten tijd van de W.Vers zeer goed werk gezien en zijn wij er van over tuigd dat zij Maandag hun beste beentje weer vooruit zullen zetten. We merkten het onlangs reeds op, dat de geel—zwarten tegen een sterke tegenpartij hun beste spel geven. Het overwicht der Rotterdammers zal echter zeer groot zijn. Wij gelooven daarom wel in een overwinning der gasten. Maar een 5—0 zou wel wat erg zijn. Aanvang wedstrijd half 3. BESOIJEN. Een jeugdig avonturier. Gis terenmiddag is onder politiegcleide een jon gen van omstreeks 14 jaar bij zijn ouders alhier thuisgebracht. Donderdagmiddag, als gewoon naar zija werk gaande, waa bij daar eebter niet ver schenen en toen hy ook 's avonds niet thuis kwam, werd door zijne oudera overal gezocht en de politie er mede in kennis peateld. Gisteren werd hij in den Bosch zwervende gevonden en door de politie opgenomen, die zorgde, dat hij spoedig by zijne ongeruste ouders was. Waarschijnlijk beeft hij de reis (e voet afgelegd en den nacht dolende in den Bosch doorgebracht. CAPELLE. Donderdag heeft Capelle zijn voorjaarsmarkt gehouden. Hoow 1 de aanvoer van ver, nog steeds treurig i', is er eenige stijging waar te ntmen. Was er den vorken marktdag, geen enkel stnk vee, deze keer ware eenige varkens aan de markt gebracht. De tijd, dat de veemarkt was, een dag, waarop de Capellenaars de herinnering aan een werkelijke markt met veej vierden, door de kinderen een paar extra anoepcenten te geven on hun huisgenoten op oliebollen le tracteeren, behoort dus tot het verleden. Mogen we dit als een teeken beschouwen van teruvkeerende levendigheid We hopen, maarI CAPELLE (HaiSTftAAT). Naar we verne men zal de gemengde zangvereeniging Het Rozenknopje' op den tweeden Paaschdag des namiddags te drie uur haar groote repe titie houden in de zaal van den heer L. F. van Dongen. Bij wijze van proef zal er ditmaal voor het publiek vrijen toegang verleend worden. Voorwaar een koste'ijk idee I De uitvoe ring valt op Woensdag 10 April dea avonds te half acht. DRONGELEN. De heer M. Verzyl, hoofd der openbare school alhier, die als zoodanig benoemd was te Drimmelen, heeft voor die benoeming bedankt. De cursus voor boerenmeisjes, die dezen zomer alhier gegeven wordt, zal Woens dag 26 Juui a.s. aanvangm. De deelneming staat ook open voor meisjes uit de omlig gende gemeenten, mits zij den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Men behoort zich vóór 13 April e. k. bij den burgemeester onzer gemeente aan te melden. Onze gemeenteraad heeft in zijne j.l. Dinsdagavond gehouden vergadering besloten to' wijziging der salarisregeling van het ou derwijzend personeel. De jaarwedde van het hoofd der school is gebracht f 50 boven het wettelijk minimum terwijl voor het bezit van elk der bijakten voor vreemde talen, wis- eo natuurkunde zijn traktemeut bovendien met t 25 verhoogd wordt. De jaarwedde van^de onderwijzeres van byatand wordt met f 50 verhoogd voor het geven van onderwijs in de nuttige handwerker, dat volgens het leerplan bniten de gewone schooluren plaats heeft. ALMKERK, 4 Aptil. Tegen den heer G. alhier, is procesverbaal opgemaakt wegens vermeende omkooping by de laatste stemming in bet district Heusden voor een lid van de Provinciale Staten. G. beweert, enkel aan twee arbeiders schadevergoeding voor verlet te hebben gegeven. Kaatsheuvel, 6 April 1912 Nog eens de afgeschafte heilige dagen. Het besluit der gecombineerde ver gadering van den R. K. Patroonsbond en Bestuur der afd Kaatsheuvel v d Lederbe- werkersbond om op den 2en Paasch- 2en Pinkster- en 2en Kerstdag wel te werken schijnt bij de leden der Vakvereenlging veel ontstemming gebracht te hebben, Woensdagavond vergaderde bedoelde vereeniging om over dit punt te spreken. Uit de langdurige en wel wat warme discusslên bleek, dat velen minder ge neigd waren op genoemde dagen te werken. Men had zoo gaarne eens twee volle vrije dagen achtereen, al moest dien tijd dan ook door enkele uren op andere dagen over te werken worden ngehaald, als die dagen er eenmaal »af« waren, dan zouden ze nooit meer terug geschonken worden, de patroon had toch al 't voordeel, dat de vaste gelders op de andere afgeschafte heiligdagen moes ten werken, zonder dat er sprake van eene vergoeding was geweest, hierbij kwam nog dat verschillende patroons* die niet bij den bond waren aangesloten, op die dagen het werk lieten rusten, omdat zij vele Protestanten in dienst hadden, die Zondag vierden, of ook werklieden uit Loonopzand op hunne I brieken lieten werken, waar eveneens den 2en Paasch-, Pinkster-, en Kerst dag als Heiligedag werden beschouwd. Er werden echter ook andere bezwaren geopperd. Men had van de zijde van den patroon, zoowel als van den werkman zich bij contract verbonden waarin lag opge- oten, dat op de Christelijke feestdagen niet gewerkt zou worden, wijziging van dat contract moest 14 dagen te voren aangekondigd zija. Dit zou echter een twijfelachtig punt zijn, want als algemeen erkende christelijke feestdag bestonden bedoelde dagen niet meer. En als de rechter den fabrikant die op die dagen laat werken niet kan veroordeelen op grond van overtreding der wet op de Zondagsrust, dan kon deze in dat geval ook niet van contractbreuk beschuldigd worden. Wel zouden vele patroons moeilykhe- I 11

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1912 | | pagina 10