Tweede Blad. De Oorlog. Binnenland. Provinciaal Nieuws. LANDhOüW. NUMMER 1 ZATEKDAG 1 JANUARI 1916 39e JAARGANG Bespuit al uw bessenstruiken met Carbolineum. De resultaten, die op verscheidene plaatsen in ons land dit jaar en ook vroeger reeds, verkregen zijn met het bespuiten der bessenstruiken met car bolineum, zijn schitterend geweest. Een niet gering aantal plagen, vooral zulke, die door insecten veroorzaakt worden, bleek daardoor op afdoende wijze be streden te worden en het bespuiten der bessenstruiken verdient daarom alge meen aanbeveling. De belangrijke ziekten der bessen struiken, die met een carbolineum be spuiting bestreden kunnen worden zijn de volgende. lo De z. g. Sprultvreter of knopworm van roode-en wit:e aalbessen en van zwarte bessen, een klein rood rupsje, dat in hef voorjaar (Februari tot April) de knoppen en jonge scheuten der genoem de bessensoorten uitvreet, daardoor veel bloemtrossen en scheuten vernielt en een normale groei der struiken ten zeer ste belemmert. In den winter blijft dit rupsje, wanneer het nog zeer klein is (23 m.M.) op het oude hout der strui ken over onder schorsschubben, in sple ten en op andere beschutte plaatsen. Een bespuiting met een 8% oplossing van oplosbaar carbolineum (8 L. car bolineum op 100 L. water), doodt deze rupsjes en verkrijgt men daardoor, dat het volgende voorjaar alle knoppen normaal uitloopen en bloem en scheuten voortbrengen. De bespuiting moet krach tig uitgevoerd worden en moet men de struiken niet alleen van boven af, maar ook van onderop (dus met de sproei- dop naar boven gekeerd) flink bespuiten- liet op den grond vallende carboli neum beschadigt de wortels der bessen struiken niet. Aangezien deze spruit- vreter zeer algemeen in ons land voor komt en op vele plaatsen veel schade doet, is een krachtige bestrijding wel gewenscht, 2o De Bessenrups, qen witte rups met zwarte en gele vlekken. Deze rups is niet zoo algemeen verbreid als de sprult vreter, maar doet op de plaatsen, waar hij voorkömf, nog hTeeFscHadt? dan aêze* en belet het uitloopen (doordat hij de spruiten steeds afvreet) tot in de maand Mei. Ook deze rups is reeds in den winter op de bessenstruiken (vooral op roode aalbessen en kruisbessen) aanwezig, maar is dan rtsds veel grooter dan de spruitvreter. Daar de rupsen niet al leen hooger in de struiken, maar vooral ook dicht bij den grond, overwinteren, waarbij zij in gestrekte houding tegen de takken gedrukt zitten of in schuil hoeken zija weggekropen moet men vooral ook den voet der struiken krach tig en van alle zijden bespuiten. Een carbolineumbespuiting van de zelfde sterkte, als hierboven wordt aangegeven, is ook tegen deze rups afdoende. 3o Het zg. spint der krulsbessenstrui- ken, dat veroorzaakt wordt door eeo klein, rood, spinachtig diertje, dat op de blade ren leeft, deze beschadigt en ze vroegtij dig doet verdorren en afvallen. De ziekte is te herkenne aan het geelgeviekte, grauwachtig gekleurde uiteilijk van het blad, dat een echt, zg. spintig aanzien krijgt. Dit spint is voor de struiken zeer nadeelig, daar het blad vroegtijdig onwerkzaam wordt, de struiken weinig groeien en de vruchtvorming te wen- schen over laat. Een 6°/o carbolineumoplossing is tegen deze plaag voldoende. Bij nauwgezet uitgevoerde bespuiting kan men de ziekte vrijwel geheel uitroeien en staan de kruisbessenstrulken het volgend jaar weer met groot, frisch groen blad en groeien en bloeien zij flink. Daar het diertje, dat deze ziekte ver oorzaakt, zich nogal snel vanuit één plek over de geheele aanplanting ver spreidt, is het wenschelijk een bespuiting toe te passen, zoodra men de ziekte in de aanplant waarneemt. 4e Blad en schildluizen, die zeer vaak op de verschillende bessensoorten voorkomen, vooral op aalbessen en zwarte bessen. Daar deze insecten hetzij in den toestand van ei, dan wel als onvolwassen dier, den winter op de struiken overblij ven, kan men ze met één flinke car bolineum bespuiting vernietigen. Deze wordt genomen ter sterkte van 6 a 8°/®. Neemt men nu nog Verder ic aan- rr erking, dat door een carbolineum bespuiting ook alle mossen en mieren op de struiken gedood worden, daardoor de takken glad worden en dus minder schuilplaatsen biedea voor allerlei scha delijke insecten, terwijl andere eventueel aanwezige insecten of eieren daarvan li de meeste gevallen tegen het carbo lineum niet bestand zijn dan is het nie te verwonderen, dat de tot nu toe uit* gevoerde bespuitiogen zeer veel succes hebben gehad. Aangezien de bessenstruiken eD vooral de kruisbessen zich vroeg in het voorjaar reeds gaan ontwikkelen en men carbo lineum alleen gebruiken kan op in rust toestand verkeerende planten (dus in den winter) moeten deze bespuitingen voer 1 3 Februari geëindigd zijn. Op plaatsen, waar de bessenstruiken zeer vroeg zijn, moet deze datum ook nog iets vervroegd worden. Bij tijdige toepassing is het carbolineum in de hieraangegeven sterk- ten, geheel onschadelijk voor de bes senstruiken. Men neme wel In aanmerking, dat alleen dan het meeste profijt van de bespuiting getrokken wordt, als deze met zorg wordt uitgevoerd en ervoor wordt zorg gedragen, dat alle deelen van de struiken met de vloeistof be vochtigd wordeD. Een pulverisateur, die de vloeistof krachtig doet uitspuiten dus cea, die onder fllnken druk werkt is daarbij onmisbaar. De inspecteur van den Phytopathologischen dienst N. V. POETEREN. Van het Westelijke gevechtstertein. PARIJS, 29 December. (Reuter.) Het avondcommnnipué msakt melding van be drijvigheid der wederzijdsche artillerie in Belg-ë en Artois. Ten noorden van de Aiene hebben de Franschen machinegeweerstelliugen vernield en vijandelijke werklieden verstrooid. Voorts hebben zy twee mijnen doen springen en een Dn tsche post opgeblazen. In Argonne wordt de xrijd voortgezef. In de Vogezen levendig geschutsvonr tnsscheu Fecht en Thur. Zeer hevig i». ge vochten in de streek van den Hartmanns- weilerkopff, waar de Eransohen ondanks felle tegenaanvallen, in het bezit zijn ge bleven van een resfcs van Doitsche ver dedigingswerken tnsschen den Rehfelsen en den Hiresteiu, welke bij de reeds vroeger genomen verschansingen zijn gevoegd. BERLIJN, 30 December. (Wolft») Otlicieele mededeeling uit het groote hoofdkwartier ln den nacht op den 29sten mislukten pogingen van de Engelschen om ten N.W. van Rijsel door overrompeling in onze stellingen binnen te dringen. Een kleine nachtelijke onderneming van onze troepen ten Z.O. van Albert had succes en leidde tot de gevangen neming van eenige dozijnen Engelschen. Aan den Hartmannsweilerkopf is het gisteren in handen van de Franschen gebleven stuk loopgraaf heroverd. Voor het overige werden op vele plaatsen van het front bij gunstige waar nemingstoestanden soms levendige vuur gevechten geleverd. Ook de bedrijvigheid van de vliegers was aan weerskanten zeer groot. Een vijandelijke eskader viel de plaat sen Werwicq en Meenen en de spoor wegemplacementen daar aan. Militaire schade werd niet aangericht. Wel werden 7 inwoners gewond en een kiad gedood Een Engelsch vliegtuig is ten N.W. van Kamertjk in een luchtgevecht naar beneden geschoten. In de Adriatische Zee. PARIJS, 30' Dec. (Reuter.) Officieel bericht van den marinestaf Een Oostenrijksche vlootdivisie, uit Cattaro vertrokken om Durazzo te be schieten, is door vlootafdeelingen der geallieerden aangevallen. De O.-H. tor pedojager Llka is op een mijn geloopen en vergaan, de torpedojager Triglav (van hetzelfde type als de Llka, is door de geallieerden in den grond geboord. De andere vijandelijke schepen zijn, ver volgd door de geallieerden, naar hun basis gevlucht. (De Lika en de Triglav waren in 1913 van stapel geloopen, maten 800 ton, hadden een maximum snelheid van 33 knoop, waren bewapend met 2 kanon nen van 10, 6 vai 7 cM. en 2 torpedo- lanceerbuizen. Red.) WEENEN, 30 Dec. (Wolff.) De ma rinestaf meldt officieel Gisterochtend heeft een 0.-II. smal deel van 5 torpedojagers en de kruiser Helgoland de Fransche duikboot Monge in den grond geboord de tweede offi cier en 15 man zijn gevangen genomen. Daarop heeft het smaldeel in de haven van Durazzo een stoom- en 'een zeil schip door geschutvuur tot zinken ge bracht en verscheidene kustbatterijen het zwijgen opgelegd. Daarbij zijn twee torpedojagers op mijnen geloopen. De Lika fs gezonken, de Triglav zwaar beschadigd. Het groot ste deel der bemanning is gered. De Triglav is op sleeptouw genomen, maar men heeft het schip eenige uren later moeten laten zinkeD, omdat een over macht van vijandelijke kruisers en tor pedojagers den terugtocht van het ge heele smaldeel bedreigde. Onze schepen zijn behouden in hun basishaven terug gekeerd. Onder de vijandelijke schepen konden alleen Engelsche kruisers van het type Bristol en Fransche torpedojagers van het type Bouclier duidelijk worden op gemerkt. (De Monge behoorde tot een klasse van duikbooten, van 1907 tot 1912 ge bouwd, metende 400 tot 550 ton, met zes of zeven torpedolanceerbuizen en een bemanning van 25 koppen. Red.) Dienstplicht in Engeland. In Engeland zal weldra een voorstel komen van dienstplicht voor ongehuw- den. De meerderheid der ministers heeft er zich voor verklaard, nu lord Derby's werfveldtocht geen voldoende resultaat heeft opgeleverd. Dan komt de kwestie aan de orde, wel-( ken vorm van dienstplicht de regeering zal invoeren. Er is natu&riijk geen spra ke van algemeene dienstplicht, gelijk hij op het vaste land bestaat. Waarschijn lijk zal er voorgesteld worden, alle on getrouwde mannen tusschen de 19 en 40 jaar op te roepen om zich, naar hun leeftijd in groepen ingedeeld, op aan gewezen tijden aan te melden. Die mannen zullen evenals de mannen die zich vrijwillig hebben aangegeven, het recht hebben om vrijstelling te vragen. Om kort te gaai mag nu worden gezegd, dat de tegenstand tegen het beginsel van den dienstplicht volslagen is verdwenen, behalve bij een onbediii- dend aantal onverzoenhiken, die zonder eenigen werkelijken invloed op het poli tieke leven zijn. Wat wil Engeland? Menigeen heeft zich de laatste dagen afgevraagd, wat Engeland toch eigenlijk wil Inzake de postscheudingen. Wil het de neutralen tot het uiterste drijven Blijkens een discussie in het Lagerhuis is Engeland dat niet van plan. Sir R. Cooper had beweerd, dat het voor Engeland beter zou zijn, indien Nederland, Denemarken en Zweden met den vijand vereenigd waren. Want er kwam in Duitschland nog veel binnen door die landen. Lord R. Cecil h»*r jiameos de re geering krachtig gewa cfi'uwd te'gen te grooten ijver in de controle op den neutralen handel in dezen oorlog. „Onze blokkade is een blokkade tegen Duitschland. Er is te verstaan gegeven, dat wij daarmede niet te vreden moeten zijn, doch dat wij alle neutrale landen moeten blok- keeren en daarmee oorlog zouden moeten maken''. Cooper „Enkel indien dit noodig is om Duitschland doeltreffend te blokkeeren." Cecil„Het is niet de politiek van Z. M. regeering om oorlog te gaan maken met neutrale landen, ten einde Duitschland effectief te blokkeeren- (Hoort, hoort.) Waanzin niger politiek is nooit in het Huis voorgesteld." Dus in oorlog met de neutralen stuurt Engeland het niet aan. Maar wat wil het dan Het zal zich toch niet verbeelden, dat het in Nederland met zijn optreden sympathieën wint Inkwartiering. De Burgemeester der gemeente Waal wijk maakt bekend dat op 3 Januari a.s. des voormiddags lusschen 9enl2'/2iiur in de politiewacht alhier de uitbetaling zal plaats hebben der vergoedingen uit sluitend voor de vóór 21 December alhier ingekwartierde militairen. Waalwijk, den 31 December 1915. De Burgemeester Th. de Surmont de Bas Smeele Waalwijk, 31 December 1915. Koopt niet in den vreemde, wat gij in Waalwijk «ven goed en even goedkoop kuat vinden. 2651 W. B. Broodkaarten. De Burgemeester der gemeente Waal wijk maakt bekend, dat de broodkaarten voor de maand December ter Secretarie moeten zijn ingeleverd uiterlijk 4 Januari 1916 vóór des middags ten 12 uur. Voor de kaarten die alsdan niet zijn in gekomen, kan voor de maand Januari geen nieuwe worden verstrekt. De aan dacht wordt er op gevestigd dat het wenschelijk is dat de schriftelijke kennis geving, houdende aanwijzing van een anderen leverancier goed worden beves tigd aan de in te leveren kaart. Wanneer die kennisgeving los wordt toegevoegd, bestaat er gevaar dat zij ofwel verloren gaat, ofwel terecht komt bij een kaart waarvoor «ij niet bestemd is, waardoor verwarring wordt veroorzaakt. Waalwijk, den 29 December 1915. De Burgemeester, Th. de Surmont de Bas Smeele. Muziek. Heden ter gelegenheid van de aan komst van den nieuwen kolonel brigade- Commandant van de 9a Infantrie-bri- gade maakten de stafmuziek en 't mobili satie-corps van 't 9 de R. I. muzikale wandelingen door on2e gemeente.' Ruzie. Gisteren kregen twee militairen twist, die zoo hoog liep, dat een van hen bloedige verwondingen aan 't hoofd op liep. De Huidenkwestie. De heer A. Constant Ficq schrijft het volgende ingezonden stuk in de N. Rott. Ct. Naar aanleiding der diverse geruchten omtrent de aankoop der 100,0Ö0 huiden van de Coöperatieve Ver. „Rotterdam- sche en Amsterdamsche Huidenclubs" door de leerlooierij, met de bedoeling die huiden te exporteeren naar Amerika, acht ik het van belang, duidelijk de aanleiding en de gevolgen dier zaak mede te deelen teneinde 3an te tooneD, hoe van regeeringswege ten onrechte de eene groep (Huidenclubs) ten koste eener andere groep (leerlooiers) bevoor deeld werd, Ik ga dan terug tot het begin van den oorlog. De huiden der Clubs wer den in Juli 1914 verkqcht tot 37/38 cents. In Augustus kwam er een paniek en werden zelfs de hulden door de Etap- penslachterijen verkocht voor ongeveer 20 cents. In September echter reeds voor 30 cents, om in October weder op Jull-prijzen te komen. Inmiddels werden voor buitenlandsche rekening veel huiden gekocht, die echter hier geblokkeerd bleven, omdat de regeering het noodig achtte, uitvoerver bod over huiden, vellen en leder uit te vaardigen. Aanvankelijk werd het ver bod stipt gehandhaafd, totdat fameuze uitzonderingen kwamen en onder bena ming van veredelingsverkeer voor huiden of riemenleder, voor technische doel einden (wellicht niets anders dan vetge maakt zooileder) zoowel huiden, vtllen als leder voornamelijk naar Duitschland geëxporteerd werden. Ook leder, dat, zijudc ongeschikt voor miiiisfrevW-r einden (op zekere maat gesneden zolen) en eindelijk schoeneD, die niet voor dat doel gebruikt werden, gingen uit het land. Een en ander was dus uitvoer en kwam dit ook de Engelsche regeering ter oore. Gevolgen strenge controle op hetgeen naar Holland ingevoerd werd met de daaraan verbonden lasten. Zooals reeds gezegd, waren de prijzen voor huiden in October 1914 weder normaaler kwamen afdoeningen tot stand, ook van de huidenclubs, echter veel voor buitenlandsche rekening. De waar werd echter grootendeels in vee- men opgeslagen. In Februari van dit jaar had wederom eene veiling der clubs plaats. De looierij toonde zich bereid tot koopenechter wilden de clubs niet onder 45 cents verkoopen, onder den indruk der toen in Duitschland betaalde prijzen. Gevolgen toenemende voorra den. In April maakten de clubs een ver koop bekend van 80,000 inlandsche hul den uaar Duitschland tot hoogen prijs. Gevolgeveneens schitterende zaken voor andere handelaren in inlandsche huiden. Maanden later bleek die koop geannuleerd en dat de clubs toezeg ging van de regeering hadden voor consent tot uitvoer der 80.000 hui den. Of die consenten bestonden, kan ik niet met zekerheid beweren, maar wel kan ik zeggen, dat mij in October- November 80.000 inlandsche huiden aangeboden werden, eerst dan te betalen wanneer de waar over de grenzen was. Dit nu werd aan de N. O. T. bericht en enkele dagen later verklaarde de heer Everwijn namens de regeering aan het bestuur van de Bond van Nedei landsche Lederfabrikanten dat die huldcm met of zonder ruil naar Duitschland zouden uit gevoerd worden tenzij gemelde Bond dat onmiddellijk kocht. Het convocatiebiljet van de vergade ring van >Den Bond van Nederlancische Lederfabrikanten* op 30 November in 's Hertogenbosch hield woordelijk als toelichting omtrent bedoelden koop in De heer Everwijn formuleorde den scherp gestelden eisch in dezer voege, dat indien daaraan geen gevolrg geg even werd, er onmiddellijk consent zou wor den gegeven voor den uitvoeir dier hui den naar Duitschland. Op die vergadering werden de g evol- gen besproken geen invoer mee r van overzeesche huiden enz. Het is dus voldoende bewe zen dat de regeerlog, om welke reden da .n 0 ok, de clubs wilde ontlasten van die hulden. Of echter de wijze van optreden tegen over de looierij gewettigd was. is we! aan twijfel onderhevig. Inmiddels heeft de looierij de zaak ter harte genomen en nadat met Zijne Excellentie den Minister en de heeren Everwijn, Dover eu Vollenhovcn (dus regeeriug, N. O. T. eo Nijverheidscom missie) bepaald werd dat alle contracten en/of consenten, gegeven voor huiden en looistoffen, zouden van kracht blijven, heeft de looierij op zich genomen het eventueel verlies te dragen. Exporteurs zouden die huiden verkoopen en im porteur voor hen importeeren tegen slechts gerioge vergoeding. De looierij zoude aldus geregeld haar bedrijf kunnen voortzetteu. De koop werd gesloten, doch de in middels aangevoerde goederen worden niet afgeleverd. De N. O. T. teekent geen cognossementen af en geeft een voudig kennis, dat de goederen terug moeten naar Engeland voor het Prijzen- hof. Waarom, wordt niet gemeld en het laatste marktbericht van de makelaars Grisar Co. zegt terecht: Het terug zenden bedreigt iedere boot en wat niet teruggezonden wordt, wordt opgehouden. Thans komt er een nieuwe bedreiging in den volgenden vorm Dat zij, die zich terugtrekken van hun aandeel in den koop van 100,000 huiden uitgeslo ten zijn en blijven voor consenten van de N. O. T. en zelfs die bedreiging en de vroegere pressie zijn niet voldoende om angst aan te jagen tenzij overtui gend blijkt, dat de regeering en de N. O. T. de leiding hebben en goede ren, aan de laatste geconsigneerd, aan belanghebbenden afgeleverd worden. Het feit nu, dat niets afgeleverd wordt, maakt menig looier radeloos omdat overtuigend blijkt, dat de regeering en de N. O. T. hare beloften niet kunnen in vervulling brengen. Ziet de regeering dan niet in, dat bij de leerlooierij vele belangen betrokken zijn en er het bestaan van duizenden werklieden mede gemoeid is en dat de belangen van leerlooiers, handelaren, en importeurs ten zeerste geschaad worden. Waarom alleen de liefde voor de Huidenclubs en zelfs nog geen plato nische voor de belanghebbenden bij de Lederindustrie Een dergelijke toestand is onhoud baar en het is voor ons land noodzakelijk dat men wete of men huiden en de daarvoor benoodigde looistoften, die zeker verwerkt worden ten behoeve van het Nederlandsche verbruik, bekomen kan en m. i. kan dat ook, indien elke uitvoer van gepielde artikelen, zelfs al zijn zij van onzen óödem, vcrboüen wordt. WantLa charité bien ordonnée com mence par sol mime. Nederland komt hulden, maar nog meer looistoffen te kort. Wil het een ander ongestoord aanvoere 0, dan en heeft men wel degelijk rekening te hou den met Engeland, die znlks beletten kan en het is dus noodzakelijk, willen de autoriteiten hunne beloften kunnen houden tegenover het consortium in de ttansactle der 100,000 huiden, zij ter wille van- de looierij, die gedwongen werd geld te verliezen, alle andere, con sideratie op zijde te zetten. V Naar wij vernemen is in de Woens dag te 's Hage onder voorzitterschap van Mr. Everwijn gehouden vergadering van de commissie van aankoop en plaat singder 100 000 club-huiden het besluit genomen, dat de koop definitief tot stand is gekomen, indien vóór 15 Januari a-s. door de geallieerden waarborgen worde» gegeveD, dat de aanvoer van exotische huiden en looistoften, ongehinderd zal plaats hebben. Zoo deze waarborgen niet zijn verkregen, is de koop ongedaan. BAARDWIJH. Morgen 1 Jan. gaat onze R.K. Voetbalv. >Quick< een vrierd- schappelijken wedstrijd spelen tegen de R.K. Voetbalclub „Valencia' uit 's Bosch op het terrein van laatstgenoemde. WASPIK, 80 Deo. 1915. De Zeer Eerw. Zeer Gel. Heer Dr. Heek, pastoor alhier, ii als zoodanig benoemd te Tilburg, parochie 't Heike. Ofschoon we den Zeer Eerw. Heei pastoor van ganscher harte deze promot gunnen, doet het al zijn parochianen zeei veel leed, dat ze hem nu reeds Waspik zitr veilaten. In de enkele jaren van zijn ver blijf alhier heeft Dr. Heek zich werkelijl by allan bemind gemaakt, hetgeen èn zijl karakter, en zijn optreden voldoende teekent Met ltede oogen zien we hem vertrekken maar onze beste wenschen vergezellen hem Toch heeten we onzen nieuwen herder den Zeer Eerw. Heer Hnijbcrts, van wiei we intusschen reeds veel goeds hoorden van harte welkom. R' VEER, 30 December. Woensdagavom is alhier opgericht de woningbonwvereenigin Volksbelang*. Tot bestuursleden zijn g< kozen Ridder de van der Schnereu SimonisD. v. d. Waals; P. r. Dongen J. v. Dongen-Torman j W. Martens en de Kleijn. NIEUWKUIJK. De Heer J. M. vi Sas, vroeger volontair ter secretarie al bi slaagde voor het examen Staatsinrichting M.< De icho van het Zuiden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1