Nummer 2. Donderdag fid tanuari 1916. 39e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadiwijksche toom Wen] Antoon Tieten GEMI ïEITE :raao VAR WAI \LWIJK VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Eerste Blad. FEUILLETON. Telefoonnuminc 38. Te Negram-Ad ób: ECHO. TiiBiiBii -i De Echo van het Zuiden. Wultyksrke en Lsngslraatsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.w5. Franco per post door het geheele rijk f 0.90 Brieveningezonden stokkengelden err /ranco te zenden aan Uitgever den UITGAVE Prijs dke Advkrtmntiïn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tiën 8 maal ter plaatsing opgegeven «orden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege (Vervolg.) Bij Hoofdstuk III art. 5, c opbrengst van havengelden f2000, zegt de heer van RlelGezien de slappe scheepvaart der laatste 3 maanden, dat de haven weder bevaarbaar is, en tevens met het oog op het Wilhelmlnakanaal, vinden wij eene begrooting van f 2000 voor havengelden veel te hoog genomen. De commissie schat een bedrag van f 1000 voldoende hoog genoeg beraamd. Eene herziening van de havenverordening kan wellicht verbetering brengen. Zoo vinden stoombootmaatschappijen de havengel den onzer haven te hoog. Vergissen wij oqs niet, dan loopt deze verordening nog dit jaar teneinde en moet hierin heden nog voorzien worden. Voorzitter. De haven was een vorig jaar niet geheel voltooid, maar ou, nu verwachten wij een veel drukkere vaart. In verband daarmede hebben wij het cijfer op dat van vroeger teruggebracht. In 1913 was geraamd f2200, in 1913 f2300 en in 19) 1 ook f 2000. Met recht verwachten wij nu een grootere drukte. Wat u zegt van het Wilhelmioakanaal, dit geldt zeker niet voor 1916, want dat is dan nog niet gereed. Van Riel. In 1914 is ontvangen f 840 en daarom achten wij de sprong ineens wel wat te hoog. Van Schijudel. In dien tijd was er geen enkele schipper, die naar Waalwijk durfde gaan. Klijberg. Dit artikel heeft ook mijn aan dacht getrokken vooral omdat nog eene verbetering aan de havenbeschoe-ïog gebracht moet worden. Kan, wanneer dit moet gebeuren, de scheepvaart nog blijven voortgaan. Voorzitter. Zeker die kan volkomea blijven doorgaan. Gragtmans. De bcgrooting van een Van „DE EüHO VAN HET ZUIDEN." ii) De capitano zag iu de verwarring van zijnen wapenbroeder een gevolg vau den innerlyken strijd dia hem, na de ontzettende ootdekkiug, de gemoedsrost bad beroofd. Das gezien, met eigen oogen gezien balderde hij knarsetandend, terwijl hij zich met de zwaar gebandschoende vuist als rade loos tegen het voorhoofd sloeg. Eiken nacht, op hetzelfde uur. O. is het niet cnogelyk dat gy u vergist hebt i - Neen 1 Dan is myn leven verloren voor immer 1 riep Leone op zoo diep woasten bartBtoohte- lyken toon, dat Ugo er van rilde. Wees een man, sprak bij en draag als zoodanig uw leed. Ik begreep het wel, dat mjja tyding u verpletteren zou. Had ik maar liever gezwegen. Gezwegen, wat gezwegen. En voor my das die lage trouwloosheid verborgen hebben. Dat zou schandelijk zyn geweest. Neen Ugo, ik dank u er voor, mijn beste, boste vriend, dank, dank. O, maar ik zal my wreken, haar en haren laaghartigen verleider zal ik straffen. Heden nog zal ik de meineedige en den schurk, die haar in de armen zluit, met het zwaard in de vuist overvallen en Dat nimmer 1 riep Ugo. Wat. eo wie zou het my beletten Ik Leone en ODze beproefde vriendschap Wees verstandig vrieDd. Zulk een daad zou reohtvaardig maar tevens dwaas, ja waan zinnig zijn. Wilt gij de geheele wereld deel genoot maken van de schande, die n werd aangedaan. Wilt gij aan de nederlaag van den vo.- g jaar moet men ia deze buiten beschouwing laten. De laatste 3 maanden is de vaart in drukte zeer sterk toege nomen, zoodat men zeker aan dat bedrag zal komen. Nu komt er nog, dat Is zoo goed als vastgesteld, weer een boot en laat die wat kleiner zijn, ze brengt toch weer wat bij. Ik geloof zeker dat ze het bedrag zal opbrengen. Klijberg. Dan kan ik mij met den door het Dag. Bestuur geraamden post zeer goed vereenigingen. Van Riel. Na deze toelichting kan ook de commissie zich met dezen post ver- eeoigep. Bij hoofdstuk IV, art. 6 a, zegt de rapporteurHet geraamde bedrag van f 1500 voor marktgelden cd staan plaatsen is ons i ïziens te hoog. Op de eerste plaats gaan de markten, spijtig genoeg, zeer sterk achteruit en op de tweede plaats is een inkomen van staan gelden met kermis etc. zeer twijfelachtig geworden. Er bestaat overal een stroo ming om de kermissen at te schaffen. Kermissen toch zijn niet meer van onzen tijd en een raadsbesluit in dien zin genomen, kaa allicht deze geraamde bron van inkomsten bijna geheel doen ver vallen. Als compensatie en zekerder bron van Inkomsten zag de commissie liever een stedelijke belasting op publieke ver makelijkheden en bioscopen en indien de raad hiermede accoord ging, zag zij gaarne een ontwerpbesluit dienaangaande van B. <5 W. tegemoet. Voorzitter. Het is waar dat er in ons land een strooming is om de kermissen af te schaffen, doch in deze streken het allerminst. Zelfs verleden jaar bracht de kermis nog f 953.86'/2 op, en ik geloof niet dat dit nu minder zal zijn. Ook ik moet tot mijn spijt zeggen dat de markten achteruitgaande zijn, daarom is dit bedrag ook met f 100 minder geraamd. Boven dien moet ik opmerken dat het eene begrooting is, geen zekerheidsstelling. De bedragen ramen wij, nu kan het mee of tegenvallen. Bij raming gaan wij na wat een vorig jaar is begroot en ook wat die post heeft opgebracht. Belasting op publieke vermakelijkhe den is door ons ook reeds meermalei besproken en is door ons op meerder; plaatsen geïnformeerd. Wij zijn er echtir nooit verder op ingegaan omdat hi:r de meeste uitvoeringen door hier fcr plaatste btfaande vere nigingen worden dat zal toch zoo blijven, ze zijn dan vrij gegeven e ik geloof '-.u juist niet dat die in zoo' bloeiende toestand verkeeren en om da nog zoo te treffen, daar zijn wij voor truggeschrokk-n. Een belasting op bioscoo-voorstellingen daarover heb ben wij ok al eens gedacht en Is door ons eldes ook al over geïnformeerd. In plaatsn als Rotterdam, Amsterdam, Den Ha?, Utrecht enz. heeft dat zin, doch indeinere gemeenten niet, daar brengt po'n belasting heel weinig op. Met en belasting te heffen op pu blieke ermakelijkhede i en bloscoop- voorstelngen zal men hier nooit tot een dergelit bedrag komen'. Ik durf dan ook in oveweging te geven dit jaar het geraanie bedrag aldu$ te laten staan. Klij'erg. Een belasting op bioscope- voorstllingen, heeft misschien wel eenige zin. I.' door U ook al eans geimformeerd wat d opbrengst daarvan zou zijn. Timmermans-Verschure. Alles te samen wordn er nog geen 52 uitvoeringen gegeen, denk ik, alle gezelschappen te sarnn ontvangen nog {jeen f 1500.' Kjberg. Ik voel «r wel iets naar om belating te heften op b'oscope-voor- stel ngen. In den laatsten tijd wordt naar ik neen, nogal druk gebruik gemaakt var dergelijke voorstellingen. 'immermans-Verschce. In den regel beraagt de stedelijke oelasting 5°/o Ik de.k dat hier de onl osteo van eene degelijke belasting hi-'oger zullen zijn dsn d-ï inkomt Voorzitter. Dat zoufik ook denken. Timmermans-Verschure. je ontvangt e lang nog geen f 80 van. Voorzitter. Ik ben het volkomen eens pet wat door den heer Tlramermans- 7erschure is gezegd. Eenleder die de ;aken kent, zal dit zoo bevestigen. Wel sijn B. W. genegen de zaak uit te jwerken. I Van Riel. Het bedrag van f 1500 komt ons toch hoog voor vooral omdat de markten sterk achteruitgaande zijn en de kermissen twijfelachtig. Voorzitter. In 19L4 heeft deze post toch nog f 1640 opgebracht, dat is dus meer als nu is geraamd. Timmermans-Verschure. De Commis sie zegt dat er een strooming is om de kermis af te schaffen. Hier is dit echter heelemaal niet het geval. De fabrieken zetten meestal alle acht dagen stop en en dikwijls met behoud van weekloon. Wie van de kermis wil proftteeren doen dit en die dit niet willen steken hun centen in d'r zak. Van Rlel. De Commissie vereenigt zich met het door B. W. geraamde bedrag. Bij den post schoolgelden voor Lager- onderwijs zegt de heer Van RielDit bedrag is geraamd op f700. Het aantal leerlingen blijft niet stationair, daarom stelt de commissie voor f 500 te ramen. Houben. Hoeveel heeft het schoolgeld een vorig jaar opgebracht. Voorzitter. Toen heeft het f 963.50 opgebracht. Houben. Het wordt geleidelijk lager. Voorzitter, Dat is niet met zekerheid te zeggen. Van Rlel. Het aantal leerlingen zal zoo niet blijven. Voorzitter. Er Is toch al f 125 minder geraamd". De Commissie vereenigt zich met het geraamde bedrag. Bij Hoofdstuk IV, afd. II. art. 1. zegt de rapporteurDe hoofdelijke omslag bedraagt f6000 meer dan verleden jaar. Dit is noodzakelijk gebleken en de com missie kan zich hiermede vereenigen omrede hoofdzakelijk de meer gegoeden deze verhooging betalen. Houben. Heeft het bij 't college van fi. W. al een punt van overweging uitgemaakt, om, ru v.olgens art. 7 ge bruik gemaakt mag worden van de be voegdheid door den raad om het Kohier van 's Rijksinkomsten-belasting in te zien, dit te doen, zoo ja, dan zal dit een punt groot belang, van zeer ingrijpenden aard zijn. Zooals U weet kan de gemeente in zage nemen of kosteloos een afschrift ?ekomeD. Voorzitter. Ik meen dat het bij B. W. geen bezwaar zal ontmoeten aldus te doen, integendeel, dat wij het gaarne met beide handen zullen aangrijpen om een afschrift te krijgen. U zegt dat de raad dit kan krijgen, doch ik meen dat volgens de laatste jurisprudentie B. W. dit reeds kunnen doen. Houben. Zeker, maar de toepassing moet door den raad geschieden. Wethouder Timmermans. Het belooft een groote kwestie en misschien ook hee veldheer de nederlaag van den echtgemot paren 7 Neon, niet de nederlaag, de overwinnhg, de heerlijke triomf, de wraak Mijn vriend, zei Ugo, die langzamerhand kalmer werd, er zyn triomfen die voor den overwinnaar geen eer zyn. Integendeel zij bezoedelen vaak. Wat baat het u, dat gy wreker waart van uw beleedigde eer, all de geheele wereld het verhaal van die beleeligde eer kent. Herinner n de scherpe tongen van den Sieneeschen adel, den spottenden lachlust van de burgerij. Mogen wij te midden van die, altyl tot kwaadspreken en spot geneigde massa bet praatje doen rondgaan Leone. de beaclormer dor republiek stond muchteloos toon iy op zijn eigen vrouw passen moest Eo bovandien, ik was uw spion en is bet mot de waaidigheid van een edelman overeoD te brengen sis een serail-wachter de gangen eener vnnw te bespieden, om te zien of zy zwak en onver tronwbaar is. Stel, dat dit iemand ter oore kwam, en dat zon al dadelijk het geval zijn, myn reputatie als wakker ridder had ik voor altyd verloren. Zoo zondt ge toch mijn vriendschap niet willen looDen- Gy hobt gelijk Ugo. Zölfbeheerscbing is mij in dezen gebiedend voorgeschreven, ik moet middelen bedenken.... Laat my die voor u zoeken. Ik begryp dat ge met de uiterste gestrengheid te werk moet gaan, maar niet ondoordacht, niet in een opwelling van toorn. In de armen van haren minnaar gedood te worden, zoo niet zso zwaar een straf zyn. Tijd van bezinning had ze dan niet. Sterven moet ze, kermde de wanhopige Leone. Sterven, goed, als ge de kracht mist genadig te zijn. Maar dan sterve zij niet als een krijgsman op het slagveld, neen. Laat haar sterven als de misdadiger, die eerst boste kan doen, en dan, gelouterd door een oprpcbt berouw, den doodsnik geeft. Gy hebt niet het recht Leone, haar ziel aan de eenwige verdoemenis prijs te geven, gy moet haar tyd geven tot bet besef barer zonde te komen en God vergiffenis af te smeekoD. Een mogelyke oplossing heb ik reeds ge vonden.... IotOBBchen is bet on mijn plicht o het b8wijB te lev ren, dat ik my niet vergist heb. Zweer mij eerst, by het graf van nwen vader, dat gij kalm blijven, en n beheerscben zult, daa wil ik n naar de pluatB van de samenkomst geleiden. Lsone drukte de band tegen de oogen. Met zwoegende borst en terwijl het angstzweet hem over het voorhoofd parelde sprak hy, zich met bovenmenschelyke inspanning beheer schend Het zy zoo, ik beloof het Zweer mij den gevorderden eed, her baalde Ugo. anders wantrouw ik nw harts tochtelijk karakter. Liever dan gevaar te loop-n vao een bloedig toonoel getuigen te zijn, nwe en mijne eer bezoedeld te zien, ga ik naar Pia, vertel haar alles en raad haar mij den vmgen lasteraar te noemen Welnu dan, by het graf mynB vaders ik zal mijn woord bonden. Dan ben ik tevreden. Het is nu twee anr voor middernacht, bier zyn wy aan de poort. Styg af, sla den mantel om, en nn voorwaarts, uw geduld zal niet op te zware proef gesteld worden, volg mij Zy gingen de poort door waar de schild wachten die Ugo herkenden, eerbiedig hunne hellebaarden lieten zakken. Ugo vertronwde de beide paarden aan de zorg van een der soldaten en liep, door Leone gevolgd langs de San Lorenzo kerk, de Via di Vallerozzi door en zoo met een kleinen omweg, naar den tuin van bet paleis. De beide mannen traden binnen door betzelfde poortje dat straks ErBilio toogang verleenen zon, vervolgens slopen zij door de myrten— haag en verborgen zich achter de dicht in elkander gegroeide takken van een rozecstrnik, wiens tallooze bloemen en knoppen de lnobt met hnn geur vervulden. Leone leunde sidderend op Ugo's arm Hier had voor de eerste maal Pia haar hoofd tegen zijn schouder gelogd, hier bad by haar voor de eerste maal omhelsd Toen leefde zyn vader nog. Wat was het een feestavond, zoo heerlyk, zoo innig, zoo zalig, toen de ondo man ban verbood bad gezegend en Pia op bet voorhoofd kassend interessaot te worden, maar dat heeft ou met de begrooting niets te maken. We hebben een groote agenda en kun nen daar thans rustig afstappen. Houben. Volgens uw interruptie be grijpt U mij niet't heeft er juist zeer veel mee te maken. Wethouder Timmermans. De manier waarop het bedrag binnenkomt doet er nu niets toe. Vandaag zeggen we alleen hoeveel we noodig hebben. We stellen nu 't bedrag vast en later zien we hoe we er aankomeD. Houben. Dan stap ik er gaarne overheen. Bij hoofdstuk II art. 2. Hondenbe lasting, zegt de heer van Rlel, dat het de commissie voorkomt, dat dit hooger kan worden begroot. Deze ver- orderlng is van 1889 en vcreischt wel herziening. Opvallend Is 't dat zooveel honden in de gemeente rondloopen, en als goed de hand werd gehouden aan deze belasting zou het aantal ver minderen of de opbrengst vermeerderen. )e commissie vindt de belasting van f 1,50 voor een luxe hond te weinig en kan deze gevoeglijk op f3 gebracht worden. Een penningstelsel zou wel aanbeve ling verdienen. Voorzitter. Ik zou de commissie willen vragen op we!l'? gronden zij be weert, dat deze belasting niet genoeg wordt nagegaan. Als er eene belasting Is,-die precies wordt gcccti-.. 1 erd, is het deze, een controle die daardoor dikwijls met groote onaangenaamheden gepaard gaat. Als de commissie bij mij daarnaar geïnformeerd had, zou ik ze eens hebben laten zien, hoe nauwkeurig en juist dit wordt nagegaan, daar is een register voor aangelegd, dat heel speciaal wordt bijgehouden. Deze be lasting is zeker niet te vermeerderen, het cijfer wordt met de grootste moeite gehaald. Houben. Da hondenbelasting Is de eenige waar gevangenisstraf op staat. Voorzitter, 't Vorig jaar zij er hier nog vier voor veroordeeld. van Rlel. Verhoogen van f 1,50 op f 3 d?n. Voorzitter. De belasting ineens brengen van f 1,50 op f3 Js een ingrij pend iets. Weth. Timmermans. Ik wil niet zeggen haar toefluisterde Maak myn braven zoon golukk'g, lief kind En nn, de bitter beweende brave vader met zijn trouw hart matte al lang onder de groene zoden, zijn gevoelvolle stem was voor altyd gesmoord, en de lieve jonge braid die hy zoo toeder gezegend hado, bet was to vreeselijk. Hoe heb ik baar bemind l dacht Leone, aanbeden nit den grond van mijn ziel. Eo zoo beloont zij mijn troaw. Werktuigelijk tastte zyn sidderende band naar het zwaard, zoodat Ugo hem vol angst aan zijn eed moest berinneren. Wees niet bevreesd, sprak L <ooetreurig Ik zal sterk zyn, sterk in mijn eerbied voor de nagedachtenis van den onvergetelijken dooie waaraan ik mij nn met heel myo ziel vastklem O Ugo. ik ben zoo bang. ik voel me zoo alleen staan Ugo, mij blijft niets dan bet graf van mijn vader. En Ermenegilde dan 7 sprak Ugo. Ge hebt gelijk Ugo, ja voor haar alleen wil ik leven, voor baar alleen. Die smartkreet welde zoo diep nit het hart op. hij klonk zoo roerend, dat Ugo byoa berouw kreeg. Daar kraakte een voetstap op het kiezelzand, en in den lichten glans van het maanlicht ontwaarden de beide mannen Pia's blanke gestalte, terwijl zy met ontbloot hoofd, een donkere mantel om de schouders langzaam naderde. By dat gezicht ontvlamde in Ugo's hart de wraakzncbt met nieuwe kracht, en alle medelijden week er nit. Krampachtig greep Leone de band van den verrader, de rampzalige echtgenoot sidderde, als in een aanval van brandende koortB. Een oogenblik bleef Pia roerloos staan by de myrtenhaog, luisterend en teekenen van ongeduld gevend- Het poortje knarste en voorzichtig, de meest beschaduwde plekjes opzoekend sloop een mannelijke gedaante, dicht in een mantel gebald, naar Pin toe. Weder tastte Lmone vol vertwijfeling naar zyn zwaard en weder herinnerde Ugo den zwaar beproefde asD zijnen eed. Toen werd Leone kalm, natunrlyk kalm. Als veratyfd stond by met doodsbleek gelaat, met strAkken konden blik. Hy had gezien dat Pia den vreemdeling in de armen sloot on hem omhelsd:). Een fluisterend gesprek volgde doch kon men er geen woord van verstaRD. Dat whs ook niet noodig. .Lione h»d genoeg gezien. Hy wiet nu dat alles tnsschon hen uit was. Dat, wat tem zijn eer ontroofde, voorsicb, deed hem de krAcht ontzinken om naar de inBpraaak van zyn hart te bHnnelen en tegen het gegeven woord io, op het tweetal los te stormen en het eerlooze hart met het zwaard te doorboren, ilij stond daar als in een benanwden (lroora, uiet in staat een enkel woord te spreken, schoon hij «ijn leed zoo gaorn luide had willen uitroepen Tien minuten laog dnnrdo die ondragelijke foltering, toen keerde de vreemdeling weder terug naar de nitgang van het park. Onbewegelijk stond Pia nog een oogenblik te lnisteren naar de zich verwijderende voat stappen. Toen sloop *ij met gebogen hoofd, ijlings naar het paleis terug. Vlak langs de beide verborgen mannen ging zij en Leone zag, dst haar gelaat voobtig was van tranen. Tranen.' groote God, traoen om den snoo daard, die de oer en bet recht van baren echtgenoot geschonden had, een enkele dag soheideos van den laaghartigen verleider ootlokto haar dus tranen, Hoo moest ze hem dan Diet beminnen 1 Uod Leone kannen vermonden waarom zij weende. Het was om de nederhng van bet leger, om het droevig lot der repabliek. Er silio had weinig geBprokon, maar de enkele berichten over den tegenspoed der Smeezen hadden haar diep getroetfen. Zy weende, denkende aan Leone, terwjjl deze. in een bedriegelijken waan, op middelen zond tot haar verderf dacht. Pia verdween en met baar de verdoving, die den crpitano bad aangegrepen, Een kreet van wanhoop onttnapte hem. Ugo kalm en zich bewnst van den toestand, bezwoer hem zich te bedwingen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1