Nummer 3. Zondag 9 Januari 1916. 39e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Eerste Blad. i^aalwijksche StoomdrÉJcèrff Antoon Tieten DE OORLOG. VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. BINNENLAND. Rij kspostspaarbank. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-Ad es: ECHO. Nooit t De Echo van het Zuiden, Waalwyhsclie en Langstraatsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0."6. Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieveningezonden «tukkengelden err /ranco te sendea aan den Uitgever. De dienstplichtcrisis in Engeland. De Engelsche premier Asquith heeft voorloOpig gezegevierd. Zijn wetsontwerp om de ongehuwde jonge mannen van 18 tot 41 jaar, voor zoover zij zich pog niet hebben aangemeld te dwingen tot dienst neming, vóór tot de oproeping der ge huwden zal worden overgegaan, is met 403 tegen 105 stemmen in eerste leziDg aangenomen door het Lagerhuis. Zooals vanzelf spreekt was de belang stelling bijzonder groot, nog geprikkeld als ze was door de besprekingen op de groote arbeidersconferentie, die gisteren werd gehouden. De uitslag van de stemming, die gun stiger was dan men verwachtte veroor zaakte luid gejuich. Men zal echter den dag niet prijzen vóór de avond gevallen is. Van de eerste lezing tot aan de hand- teekening des konings ligt nog een lange weg, vol hindernissen, voetangels en klemmen. Daar is ai dadelijk de uitslag van ae stemming der arbeidersconferentie, die door afgevaardigden van alle vakveree- nigingen bezocht was, uitgezonderd door de mijnwerkers. Ten opzichte van deze arbeldersbijeenkomst zijn Reuter's opti mistische voorspellingen niet uitgekomen. Ze verwierp een motie, die de kool ea de geit wou sparen van den arbeidsleider Hodge, die het verzet der arbeiders tegen den dwang uitsprak, over 't schitterende resultaat der vrijwillige dienstneming blijdschap uitte, doch den arbeidersafge vaardigden in het parlement vrijheid liet hun stem naar eigen inzicht te bepalen. De tegenstanders van den dienstplicht behielden de overhand en na langdurige dlkwijls'verwarde en opgewonden discus- sie's en niettegenstaande de drie arbei dersafgevaardigden Henderson, Roberts Van »1)E ECHO VAN HET ZUIDEN." en Brace, die deel van het coalitie kabinet, uitmaken, verklaarden, dat ze zich verplicht zouden zien hun porte feuille neer te leggen, ging een motie van de spoorwegarbeiders er door met 1.71 5.000 tegen 934.000 s'tèmmen, waarin werd voorgesteld, dat de conferentie zich tegen het wetsontwerp zou verzetten. Het Russische offensief oj) het Oosten rijkschDuitsche front. Het wordt steeds duidelijker, seint een correspondent van de Frankfurter aan zijn blad uit Weenen, dat 't krachtige offensief der Russen, dat zij met bijzon dere hevigheid tusschen Dnjestr en Pruth inzetten, hoofdzakelijke politieke oogmer ken heeft. Men wil door een succes 't volk gerust stellen, hét vertrouwen van het leger versterken, op den neutralen nabuur (Ruemenië) Indruk maken en wellicht ook de blikken der wereld van het gebied rond Saloniki afwenden. Tot heden bleef elk succes uit. Op een bijna 150 K.M. breed front, dat zich van de Bessarabische grens bij Nowosielica ever Rarancze, Toporoets en dan vlak ten Z. van de Dnjestr over Okna, verder over de hoogten noordoostelijk vaD Za- leszeyki en het 15 K.M. daarvan verwij derde Uszieczko, dan op de hoogten ten oosten van de Strypa tot in het gebied zuidwestelijk van Tarnopol uitstrekt, woedt de strijd om de stellingen van de legers van Pflanzer—Baltin en Bothmer. Reeds seder* veertien dagen wordt hier fol 5»vnrhr*r •-•ome in jm BarVDlrr handgemeen, waarbij bajonet en geweer kolf weer in eere komeD. Groote massa's trachten tevergeefs door te breken en we kunnen gerust de hoop uitspreken, dat de pogingen vergeefsch zullen blijven. De Oostenrijkers noemen 't Russisch bericht over het ontiuimen van Czeino- witz en het bezetten door de Russen van alle de stad beheerschende hoogten kort en krachtig van a tot z gelogen. In de stad is niets gebeurd. Het leven is er normaal, de bevolking vol vertrou wen. De Russen staan nog aan de grens en zijn sedert maanden geen stap dich terbij gekomen De Engelsche verliezen in den slag' bij Loos. In het Engelsche Lagerhuis werd in antwoord op een interpellatie omtrent Prlfs dbr Advb*ï«nti1Sn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en •id verten ties bij abonnement worden speciale xeer voordeelige contracten gesloten. Reclames IB cent per rege 12) Nog beden spruk bij, wil ik n zeggen welke strsf mij voor dit ontzettende misdrijf de ware dtmkt. Laten wij na onze paarden Haan bnleu en de Porta Gammolia binnenrijden. Niemand mag vermoeden dat wy Pia bespied hebbeD. Die laaghartige znchtte Leone,den ver rader volgende. De beide edellieden stegen weder op, en vervolgden zwijgend bannen rit over de benvela in den helderen manneschyn. Ugo koos met opzet deze omweg, bevreesd als hij was Ersilio te ootmoeteD, die naar de herberg terugkeerde. Ala Leone hem ontdekte was alles verloren. Na een half nor kwamen zij by het wach tende gevolg torug, de capitaDO besteeg weder zijn scnimmel en hield voor bet oog van de samenstroomende burgerij zijn intocht binnen Steno. In andere omstandigheden zon de hartelijke ontvangst der bevolking hem aangenaam heb ben verrast. De opgewonden menigte, fier op bare vrybeid en onafhankelijkheid ontving den overwonnene met lauweren, als bad bij de schitterendste zegenpraal bevochten. Leven de capitano, gilden duizenden monden. Live de trots en de glorie van Siena Een onafzienbare menigte geleidde bem in het middernachtelijk nnr naar zijn paleis. Daar dankte bij voor de kiesche blijken van trouw en gehechtheid door eenige kalme woor den gesproken nit zyn kond en onverschillig hort. Ugo vroeg nu den capitano zich te mogen verwijderen. Ik wil nog even met Giom Toddeo rood plegen, ik was dezen morgen te onroerd om olies naar den eisch te doen geschieden, waarom ik Taddeo de uitvoering van betnoodigeop droeg. Ik wil gaan zien boe hy zicb van die opdracht gekweten heeft. Ga, Ugo, maar keer spoedig terng. Ugo stak bet plein over en begaf zich wer kelyk naar Taddeo met wien by zich even, vrij verstrooid onderhield. Daarna groette hy hem od ging door de Via del Tondo naar do herberg waar Ersilio bem wbchtte. Hier sprak hy, den jonkman terzijde nemend, bier zijn tweehonderd scadi en een reispas. Ik bon tevreden over a, madonna Pia meent vast, dut zij haar broeder gesproken heeft. Dank u, signore. Het wob doodgemak kelijk. Zij vroeg mij noar allerlei zaken, bare vragen in hare ontroering zelve beantwoor dende. Zij vond mij flinker, meer mannelyker geworden, maar zy merkte niets. Na, onder die donkere hoornen, was de vertooniog ulfs gelnkt, al geleek ik niet half zooveel op den gesneuvelden signore de Tolomei als nwedeibeid beweert. Gij hebt uw rol goed gespeeld. Ik van myn kant heb u getoond, dat ik voor bewezen diensten erkentelijk weet te zyn. Na makeB redenen die ik n niet bloot kun leggen het noodzakelijk, dat gij zoo spoedig mogelijk vertrekt. Ik ga oogenblikkelyk been signore. Zeer goed en welken weg denkt gij te nemen 'f Die naar Torremire voert. Uitstekend. Als gy u een jaar lang in bet zniden bebt opgebonden, ga dan by den bekendeD bankier Carto Cetagna, die te Amalfi woont. Hy zal a op vertoon van uw pas nog maals twee honderd scadi uitbetalen. Voor alles denk er aan, hebt gy het diepste stil zwijgen in acht te nemen, begrepen Ersilio Volkomen, uwe hoogheid zal altoos te vreden over mij zyn. Weina, het ga u wel Ugo verliet de herberg, even daarna gevolgd door Ersilio, die den weg naar de poort in - de verliezen in den slag bij Loos, door den staatssecretaris van oorlog medege deeld, dat de totale verliezen aan het westelijk front tusschen 25 September en 8 October bedroegen 773 officieren gedood, 1388 gewond en 317 vermist- Aan manschappen gedood 10345 gewond 38095 en vermist 8848, Het gevechtsterrein cp den Balkan. WEENEN, 7 Januari. (Wolff.) Offici eel De troepen van generaal v. Koevess hebben de Mootenegrijnon bij Mojkowats (aan den kniebocht van de Tara) en bij Godoeso, ten noorden van Berane (aan de Lim) teruggeslagen en hen na hevige gevechten uit hun stellingen ten westen van Rodzaj (aan de Ibar) en halverwege tusschen Ipek en Plava geworpen. Onze voorhoeden staan op 10 K.M. van Berane. Het vocdingsvraagstuk in Duitschland. BERLIJN, 7 Januari, (K.N.) De „Korr. Norden* zegt, dat het de Entente-pers in den laatsten tijd behaagt, levendige beschrijvingen te geven van vredes-de- monstraties, welke tegen de dynastie gekant waren, zoomede van onlusten door de duurte en bij welke' gevallen bloed zou hebben gevloeid. )e ergste dezer onlusten zou op Nieuwjt arsnacht hebben plaats gehad. Het »Bureau Morden', kan verklaren dat van dit alle geen wc. waar is. Behoudens een. Jnkeie'? u ee^f>endë van Xiebkoecht, welke op den openingsdag van den Rijksdag zou plaats hebben, doch zonder moeite en vreedzaam werd verhinderd, heeft zich te Berlijn niets van dien aard voorgedaan. Waar onlusten over de duurte plaats grepen, waren die Diet tegen de regee ring, doch tegen de woekeraars van levensmiddelen gericht, terwijl bij al deze gevallen het bestuur beschermend optrad en de woekerzaken deed sluiten, ntusschen is de organisatie van levens middelentoevoer verbeterd, zoodat sto ringen in de toekomst zijn buitengesloten en de voorziening der bevolking van al het noodige verzekert schijnt. sloeg. Hij voelde zich met het oog op het goud dat in zyn zak veilig rustte, niet geroepen over de daad van daarstraks na te denk.m. Als die daad slecht of gemeen was dat moest signore de Falconari verantwoorden. Leone had zich naar zijne vertrekken begeven en aan zijne gemalin doen berichten, dat zy bem als ze nog met ter raste was, kon wachten in de balconkumer, voorloopig hielden bezig heden van ernstigen aard kern op. Pia vond het vreemd dat niet ééa oogenblik aan haar kon worden gegeven, maar zij daobt dat Leone in de vreeselijka dagen wel geldige redenen voor dit nitstel van hnnne ontmoeting zon hebben. Geduldig bleef ze zitten in baar zetel voor het venster, in den blanwachtigen zilveren glans dien het maanlicht door de ronde roiten in de feimer braoht. Zy wachtte. Leone had zyn gevolg weggezonden. Met «trokken blik en heftig zwoegende borst litp hy zijn kamer op en neer, als een gevangen leeaw, dan weer drukte by zijn branden! hoofd tegon den konden moor, stenn zoekend om niet te vallen als een doodelyk gewonde Das vas het dan toch de waarheid. Zyn angstige vermoedens, die hem al laren lang beimelijc kwelden, waren dus geen ydele waan Het vss toen reeds eeo dnister gevoel van bet vreselijk lot dat hem wachtte. Wie weet ook hal Pia, die zondares met het gelaat van een heiige, niet reeds voor jaren zyn ver— tronwa geschonken, was hy niet al jaren het onderwrp geweest van den bonenden spot der laagbatige schurken, die zyne eer bezoedelden. En bi, hy bleef baar al dien tyd zoo vnrig bemin en eD zich hevige verwyten doen over zynentwjjfel aan baar tronw. O, n dat schijnheilig gedrag van Pia, lag iets zo diepgemeens, iets zoo voorbeeldeloos valsok dat by er van grnwde. Gea straf was verschrikkelijk genoeg om zalk en laagheid, znlk een misda&d te wrekeD, en ho meer Leone gevoelde, dat hy haar. in weer il van haar zondig gedrag nog altyd De Engelsche onderzeeboot „Eiy" gezonken. Het Departement van Marine deelt mede, dat Donderdag door de „Noord- Brabant'' ter hoogte van het zeegat van Tessel bulten de territoriale wate ren een Engelsche onderzeeboot werd aangetroffen, die noodseinen deed. De geheele bemanning, ten getale van 33 koppen werd door den Neder- landschen kruiser gered en te Helder aangebracht. De onderzeeboot is in zee gezonken. Men meldt nog uit Nieuwediep Toen Hr. M=. >Noord-Brabant* Don derdagmorgen naar buiten stoomde, werden in de richting van de Noorder- haaks door de wachthebbenden nood seinen opgemerkt. Naderbij komende, bleken die seinen te zijn afgegeven door den Engelschen onderzeeër »E 17', die in de nabijheid van onze kust op pa trouille zijnde, vermoedelijk door mis leiding van den stroom des nachts in de Haaksgronden was gestrand, en zwaar lek was geworden. De bemanning had het vaartuig door aanhoudend pompen boven water weten te houden. Kort nadat de bemanning, sterk 35 man, waaronder drie officieren, in twee sloepen naar de >Noord-Brabant* was overge bracht, zonk de >E 17*. Bij beschikking van deq minister van oorlog zijn o,m. benoemd voor den tijd van oorlog bij het legei te velde tot hulpaalmoezeoier de wcleerw. heereD. Pater G. M- J. Daelman en kapelaan A. J. Lange te 's Bosch. Kapelaan G. C. A. Juten te Oosterhout. Kapelaan C. Oomen te Roosendaal. Kapelaan Jos van Geok te Breda. Kapelaan A. C. Machielse te Bcrgen- op-Zoom. Kapelaan YV. H. A. Smulders, te Tilburg. Eon tweede brug bij Moerdijk. Bij de Staatsspoor is een plan in bewerking volgens hetwelk naast de bestaande brug over het Hollandsch diep ongeveer 100 met verder, een tweede biug zal worden gebouwd met beminde, hoe meer zijn toorn klom en wilde wraakzucht werd. Hij liet zich op de rustbank nedervalleu en sloeg de handen met zooveel kracht op de eikenhouten leuning, dat het sierlijk enywerk splinterde, hy zette de tanden in bdt gond - loeren bekleedsel en weende en snikte als een kind. Ugo kwam de kamer in. Leone richtte zicb op, iets kulmer. Als een man wilde bij zich gedragen, volhouden, maai ook als een mun strufLn. O t als de eerlooze zich ais een worm aun lijn voeten kromde als zij om deu dood smeekte als een ganBt, rad-doos zijn knitëa omvattend als bij haar dan verachtelijk weg bon stooten als een diep gevallene, dan eerst soa misschien de smart bedaren, die hem nn verteerde, die zijD bloed vergiftigde als de baet van een dollen hond. Gij toefdet lang bij Gian Taddeo, sprak hy. Niet langer dan noodig was. Daarna heb ib hier en daar eens rondgezieh 6D de stem ming van het volk gadegeslagen. Na, die is uitstekend. Oaden van dagen en knopen grijpen naar de wapens om den vijand buiten de poorten te honden. Het iB reeds laat in den nacht, maar nog overul wordt in de smederyen gehamerd als by dag. Dat wist ik, zei Leone Siena zal zyn plicht doen, zooals vod zelf spreekt Die men- schen strijden immers voor hnn bestaan, voor ban kinderen, voor hun vrouw. Voor han vrouw. o, gelak, Eu ik.maar genoeg- Ook ik zal mjjn plicht weten te doen, ik zal strijden als da minste burger, doch e^-rst moet Pia's lot beschikt zyn. Ik kan niet strijd9n met een angel van sGharde in myn borst, met een vlek op mijn schild. Dat zon voor de stad noodlottig worden Das, vriend Ugo, help mij ik kan mijn gedaohten nog niet verzamelen. Gy badt een plan zeidat gij daar straks Maar, begon Ugo. Ik zei dat in het eerste gevoel van verontwaardiging, maar ik ben na wat kalmer, en daarom durf ik a myn gruwzaam denkbeeld te zeggen. En als ib het nu niet weten wil O, neen, het is al te vreesalyk. Gij zondt dat ook viDden en mijn wreedheid verwijten, want, hoe schuldig ook, Pia is toch uw vrouw, dubbel spoor. Wordt dit plan verwe zenlijkt, dan zal de bestaande brug op den duur voor voetbrug wordeD inge richt. (Er komen 7 inplaats van 14 spanningen) Naast dit denkbeeld wordt nog een tweede uitgtwerkt, dat bedoelt naast de bestaande een nieuwe brug met enkel spoor te leggen en de oude niet voor voetgangers in te richten. Beide planneo verkeeren nog in het allereerste ptadlum van voorbereiding. Voorloopig zal dienaangaande, ookin verband met de noodzikflike onteige ning, niets definitiefs etl *t worden. De bouw komt dan o- k, 'l heeft de directie even overleg gepietgi met de Regeering, nog niet op ae b grootlng voor. De bestaande brug is gebouwd in 1868 tot 1871, zij is 1480 M. lang en kostte van aaoleg zes millloen gulden. Bij de tegenwoordige omstandighe den (duurte van materialen en hoogere loonen) zeker het dubbele kosten moeten. De hoofdprijs der Alkmaarsche Paardenverlotlng uitbetaald. Van de 't vorig jaar op 11 Sept. ge houden Alkmaarsche Paardenverloting viel de hoofdprijs op een door den heer P. Vriend te Westzaan gekocht nummer, welk nummer diens vrouw bij de schoonmaak (de verloting was door de mobilisatie een jaar uitgesteld) met OSSYtufr 'fileren ^ad verraad, Raad van toezicht te hè6beh"^gèhoor^, om het geld voorloopig vast te zetten. Nu zich evenwel, na herhaalde op roeping, heen andere houder van het bewuste nummer kwam aanmelden, is thans het bedrag, na aftrek van alle kosten, zijnde f 158?,25, aan den heer Vriend uitbetaald. De vernietiging vao het bewuste nummer had dus voor hem een niet te ernstig gevolg. Tel. Gedurende de ïuaaud December werd er op 't Postkantoor te VLIJMEN en dc daaronder res sorteerende hulpposikautoren iBgelegd de som van (6150.56. Terngbptauld f 9U92.60. Bet laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3736. gij hoht haar toch liefgehad. Ik aanbad bnar 1 riep L ione, en jnist daorom kent nu mijn toorn geen grenzen; ik wil haar pyniqen, ik wil baar martelen, ik wil haar duizend dooden laten sterven Spreek dus, ik bid er u om Neen, ik durf niet huichelde Ugo, bjj deze uitbarsting opnieuw door een Rloeiende ijverzucht verteerd. Ik kan niet, Pm moge schuldig zijo, mij voegt het niet baar in het verderf te storten. Dan dood ik baar op «taanden voet O, neen Leone, dat nooit. Bedenk toch..., Bedenk, bedeok, ik bedenk Diets. Ik beveel u bij mijn toorn te spreken.' Ik wil de straf kenneD, die gij bedacht. Welnu dan, bet zij zoo Ik geboor*aatn. Monr Doem mij Btr&ks uiet eeo wreedaard. Bedenk, dat alleen het medelijden met nw leed zoo een ontzettende gedachte in my bracht Hy naderde Leone, zag bem strak in het gelaah en ging toen voort Het is das nv wil. Gij wilt geen genado laten gelden? Dat dacht ik wel, een edel hart kan alles vergeven, manr dat ééne Diet. Hoor dan wut ik in nw plaats doen zon. In de Maremma bebt gy een oad slot. vervallenen waardeloos wijl de pestlucht der moerassen bot or geschikt maakt voor bewoning. Nn echter, zou bet u kurinen dienen. Uw voorvaderen stichtten het, toen het land ron dom nog bebonwd was en er geen doodende koortsen heersohten. Zy znlien het n vergeven, dat gy het gebruikt ter vergelding voor oen ontzettenden emaad, n aangedaan. Voor Pia naar dit knsteel, zeg banr, ais ge de pooht achter haar sloit Dit zij nw straf en laat baar vorder over aan baar lot. Leone stond roerloos, als versteend naar zyBen wapenbroeder te luisteren. Eindelijk zette hy zich neder op de rustbank en bleef daar, bet hoofd leunend tegen den munr, doodsbleek en met gesloten oogen zitteD. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1