Nummer 4. Donderdag 13 Januari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Gemeenteraadsvergaderingen VEBGEEF ONS ONZE SCHULDEN. De Oorlog. FEUILLETON. Telefoonimmmer 38. Telegram-Ad jb: ECHO. De toestand. Waalwytsclie en Lanptraatsebe Courant Dit Blad veraWijjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0."5. Franco per poat door het geheele ryk f 0.90 Brieveningezonden stukkengelden ver hum te zenden aan den Uitgever. UITGAVE VR1JHOEVE-CAPELLE. Openbare vergadering vaa den raad dezer gemeente op Maandag lOJanuari des avonds ten 63/4 uur. Voorzitter Ed.Achtb. Heer Valter. Ruim 7 uur opent de Voorzitter de vergadering. Afwezig de leden P. v. d. Schans en H. P. Stam. Aan de orde 1. Beëediging van het nieuw gekozen raadslid J. Oerlemans. Nadat de heeriOerlemans in handen van den Voorzitter de bij de wet voor geschreven eeden heeft afgelegd, wenscht deze hem geluk met zijne installatie als raadslid en spreekt de hoopt uit dat hij nog lang voor den bloei der gemeente zal mogen werkzaam zijn. Het lid Oerlemans dankt den Voor zitter voor de gesproken woorden en geeft de verzekering dat hij voor de gemeente alles zal doen hetgeen hij onder eede heeft bevestigd. 2. Notulen vorige vergadering. Deze worden na voorlezing onver anderd goedgekeurd en vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Circulaire van den Bood van ge meente-ambtenaren houdende verzoek de ambtenaren ter secretarie beter te bezoldigen. De Voorzitter meent dat men dit schrijven wel terzijde kan leggen daar Op de secretarie geen ambtenaren zijn. Zonder verdere bespreking word hiertoe besloten. Schrijven van Ged. S'aten houdende goedkeuring der gemeente-rekening over 1914 sluitende met een batig saldo van f 561,28. Aangenomeo voor kennisgeving. 4. Benoeming Hoofd der School. De Voorzitter sluit de openbare ver gadering teneinde in gesloten zitting eenige mededeeiingen te kunnen doen. Na heropening deelt de Voorzitter mede dat door B. en W. en den Districts Schoolopziener op de voordracht zijn geplaatst. No 1 G. D. Lukkie», No 2 G. v. d. Kooij eD No 3 A. v, Os-v. d. Abeele. Bij gehoudende stemming verkreeg Prijs dbr Advbitbntiün 10 cent per regel; minimum 6 regels; groots etters naar plaatsruimte. Adrertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven I worden maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en I advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten Igesloten. Reclames 15 cent per rege Vaa «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 13) Dit is mjjn raad, vervolgde Ugo, no esn pijnlyke stilte, soo straft ge haar, et ootwydt aw eerlijk swaard niet Het kasteel, ver van bier in de moerassen, wreekt u en geeft de schuldige tyd tot berouw en boete doening, ja den juisten tyd, want dit zwetr ik n, langer dan twee maanden houdt zy het door uiet uit. Zelfs aij, die daar geboren zyn, lyden aan koorts, zy vertereu en sterven dertig jaar, hoogstens oud. Pia, de teedere Pia, gewend aan Siena's zuivere luobt, zal tonder twijfel spoedig bezwyken. Bovendien bevordert de eenzaamheid bet werk der moerassen. Teo slotte moogt ge ook niet vergeten, dat wanneer de Florentjjnen Siena veroveren, over Pia'e lot beschikt is, de Guelfen vooreerst wel niet san het afgelegen slot zullen denken, daar is zij dus vergeten, verlaten als in den graf... Da Capitano boog het hoofd diep ter neder, •Is gekweld door een vloed van vreeseljjke gedachten Ugo de Falconari, die staande gesproken had, zette zich nu dicht naast Leone neer en vervolgde met zonderlinge gedempte stem Hebt gij dat kasteel wel eens bezocht. Ik ben er tweemaal geweest, toen wy dachten, dat het een rol zou kannen spelen in den Florentynschen oorlog. Ik zie bet aog als in •en benauwden droom voor me dat zwarte, sombere gebouw met zijn afgebrokkelde kan- teelen en zijn plompen toren, in die akelige woestijn. De slotvoogd, die mij ontving, zag er bleek •n vermagerd uit. Da oogen puilden hem uit bet hoofd, verward hingen de dunne grjjse G. D. Lukklen 5 stemmen zoodat deze met algemeene stemm-n werd benoemd. 5. Benoeming leden Stembureau. De voordracht door B. eo W. opge maakt wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. Bij de rondvraag vraagt het lid J. Oerlemans of B. en W. ook kunnen mededeelen hoe 't staat met den Hooge- vaartschen weg. De Voorzitter antwoordt dat hij hier over nog niets kan mededeelen, daar het bij Ged. Staten in behandeling is. Hierna sluit de Voorzitter de ver gadering. Montenegro in het nauw. De Oostenrijksche generale staf be richt Onze tegen Berane oprukkende co lonnes verdreven de Montenegrijnen van verschillende hoogten en bereikten Bre- ca. Ten noorden van deze plaats is de oostelijke Limoever van vijanden gezui verd. De troepen die op de hoogten te kampen hebben met de meterhoog lig gende sneeuw, houden zich schitterend. Aan de Tara artillerie-actie en scher mutselingen. De gevechten aan de zuid westelijke grens van Montenegro duren voort. Gevechten in Champagne Nog eens de Harttr. annsweilerkopf. Het Fransche communiqué geeft nu zijn ledog van de gevechten in Cham pagne, waarbij de Duitschers, volgens hun stafb richt van gisteren, 423 gevan genen hebben gemaakt en loopgraven met 8 mijowerpers hebben vermeesterd. Uit dit Fransche bericht blijkt, dat het den Duitschers na voorafgaande be schieting door artillerie en met gebruik making van stikgas gelukte, op twee punten in de aangevallen Fransche stel lingen, die liepen van Courtine tot Mont Tétu, ten westen en ten oosten van den heuvel vaa Mesall, vasten voet te krij gen. Doch ook slechts voor een oogen- bllk gaat het Fransche hoofdkwartier voor: een krachtigen tegenaanval ver dreef hen weer. Het Fransche middag- bericht eindigt met te zeggen, dat de haren bem op bet voorhoofd, als kwam by □it een graf. Ik schatte bem een zestiger en hoorde toen met verbazing dat by eerst vyf en dertig was. Hij en zyn vrouw, een lange, beenige gestalte, klaagden voortdurend over de verstikkende hitte en de ODdragelyke Jocht, die uit de moerassen opsteeg. Ziet gy Leone, als ik dat bedenk, kryg ik toch diep medelijden met de zondares. Verbeeld u, uit de liefkozende ombelzingen van baar beminde naar de vreeselyke Maremma, o, neen Leone, dat is al te wreed, dat is duivelachtig. Woest Bprong de Capitano overeind. Neen. bralde hy bevend van drift, het Ï9 beslist 1 Zy die aan een anders bart gernst heeft, rindt geen plaats meer in miio armen 1 Op dit oogenblik tikte L -ona's schildknaap, in weerwil van bet geg«vau verbod, uau de kamerdeur. Een der Sieaeesche apionoeu, die hij Collen was achtergebleven, wachtte met belangrijke tijdingen in de voorzaal en wenichte onverwijld gehoor. Zijn tydingen waren inderdaad verrassend. De Guelfen, instede van op Siena aan te trekken, hadden Noordwaarts front gemaakt. Morgen zou tegen zonsopgang de voorhoede naar Florence op marscb gauD, iets later door bet geheele hoofdleger gevolgd. De spion staafde zyn berichten met ver- sobillende bewijzen- Er is, eindigde hy, waarschijnlijk in de stad iets gebeurd, dat de aanwezigheid der troepen noodzakelijk eisoht, een oproer mis schien, want de Gbibellynsche party is nog altyd sterk in Floreuce, of wellicht ook, willen de Gaelfen den pas behaalden krijgs roem in een voor bea ongunstig treffen met de Sieneeeea niet verliezen. Zy hadden by Collea de overtuiging gekregen, dat het weerstandsvermogen van bet Sieneesohe leger lang niet gering te schatten was, Derhalve had Gregorio de Tolomei in vereeniging met nog Bnkele voorname edelen vredesvoorstellen ontworpen, zoodat dus de oorlog ten einde liep, Leone werd aangenaam verrast by deze tijding, een blyde voldoening voor den va derlandslievenden edelman en tevens dacht by dadelyk aan Pia. Ju dezen stand der zaken kon by morgen vijand dan nog slechts twee kleine stuk* ken vooruit geschoven loopgraaf bezet houdt. Het Fransche avondcommuniqué be spreekt dezelfde gevechten en meldt, dat de met verbittering voortgezette strijd de Franschen in staat stelde na genoeg 't geheele verloren terrein te her nemen. Let wel. „nagenoeg". Blijkbaar heeft de Duitsche aanval dus eenig succes gehad: moge dat succes dan ook niet te oordeelen naar het aantal in 't vuur gebrachte troepen en naar de gebezigde middelen, 'c beoog de geweest zijo. Het gevechtsterrein op den Balkan. WEEN EN, 11 januari. (Wolff) Offici eel De I.owtsen is genomen. In zware gevechten, die drie dagen hebben geduurd, heeft onze dappere infanterie in prachtige samenwerking met onze zware artillerie en oorlogs marine den verbitterde tegenstand van den vijand en de ongehoorde moeielijk- heden van het wlntersche Karstgebergte, dat als een muur uit zee opreizend, sedert jaren in staat van verdediging is gebracht overwonnen. 26 kanonneo, w. o. 2 van 12 c.M., 2 moderne mor tieren van 24 c.M., en verder munitie, geweren ea verpleging imaterlaal, vor men de buit. Een detder kanonnen ls onbeschad*'s^ tn lo^oa den vijand gebruikt. In het N. O. van Montenegro is de vijand, die gisteren vlak voor Berane nogmaals weerstand bood. teruggeslagen. Berane en de beheerschende hoogten ten Z. W. daarvan zijn in ons bezit. Door snel ingrijpen is het gelukt de brandende brug over de Lim in Berane voor geheele vernieling te bewaren. Bii Ipek zijn weer 13 Servische kanon nen met veel munitie opgegraven. Dj Russische minister ?an builenlandsehe z*ken, Sosaonoff, die als een der eerste po litieke figuranten in het tragische wereld drama, dat wij met ontzetting dag aan d»g volgen, uitstekdfid op de hoogte kan zijn met alles wat zich voor ea achter de eoulis- sen tijdens dat drama afspeelt, heeft tegenover den correspondent van de ^Diily Chronicle* te Petrogrado een paar belang wekkende verklaringen afgelegd. 'ol tomen. M.o «el no in de voor een paar uren de stad wel verlaten, om bet werk der wrake terstoid uit te voeren. Hy beloonde deD verspieder mildellyk en gaf hem toen afscheid, vervolgens zond hy een page naar Pia met het bericht, dat zy zich maar ter roste moest begeven, wyl hij heel den Docht door zijn anbtsplichten werd opgebonden Morgen vroeg moest zij zich gereöd honden bem te volgra, omdat bij haar in deze wisselvallige oorlogikansen bjj de abdis van het klooster Montalcino in veiligheid wilde brengen. Eerst op de plaats zelve, wil ik baar tooneD, dut ik haar misdrijven ken, sprak hij tot Ugo. Geen ongeroepeae zal dan mijn Bchande belnisteran en datbelzwaar ban ik baar dan treffen. By God, ik hoor reeds haar uitvluchten, als ik daar beschuldigd heb. Natuurlijk ontkent zij alles, zei Falconari, C, laat ze h*t beproeven. Zagen niet my n eigen oogen bet vreiselyke feit Gy kunt de vrouwen nut, Leone, zy durven ontkennen al hebt gy de b8wyzen in handen. Leone schokschouderde, Als gij wilt. vervolde Ugo na een poos zwygens, dat ik den shtvoogd van een en auder verwittig, het medideelen van byzon derbeden zon in uw toestiod te moeielyk zyn. Dat weet de hemel, zuchtte Leone, nitgeput de oogen sluitend, maar ianzoudtgy jnorgen vroeg moeten vertrekken Voor zonsopgang. laat het noodige voor Pia inpakken, het zal vel niet zooveel zijn, dan neem ik het achter cny op het zadel en bly ven das de dienstkneclten bniten de geheele zaak. Maar zou dat geen ipïien wekken Ugo ik wilde Pia's lot gaarie zoo lang moseliik geheim houden. Wees niet bevreesi. In deze dagen van spanning schijnt alles bejrijpelyk.Onze nach telijke rit naar Traccassi was veel meer zon ling gu niemand verbaade er zich over. Als voorwendsel ga ik den burcht (Lrmoli eens inspecteeren, duo heeft voor de oogen van anderen mijn reis een die], Goed dan, zei Lone. Eo nu Ugo laat me alleen, ik beu doodsoe; och, beate kerel, hoe zal ik ja ooit daikeu voor de vriend schapsdiensten die gy ae bewijst. deelen ten minste naar de zeer beknopte anm nvattiog, die een llamas—telegram van de verklaringen bracht zou de minister o. m. gezegd hebben dat pogingen om Rus land tot "en afzonderlijken vrede te brengen, zoowel in het buitenland als het binnen land gedaan, sterker wareu dau d? wereld zich voor kon stellen. De pogingen waren nog niet opgegeven, maar het grootste ge vaar was thans voorbij, want de Russen van alle rangen en standen zagen nu het gevaar duidelijk io en wareu vastbesloten om het te voorkomen. Dat er van buiten af aandrang op Rus land werd uitgeoefend om een afzouderlijken vrede te sluiten', heeft niets verrassends. Inderdaad, de groote gevolgen, die uit het sluiten van zulk een afzonderlijken vrede voor de tegenpartij zoudeo voortvloeien en ook de omstandigheden, waarin Rusland voor eenige weken nog strategisch verkeerde ma ken zulk een aandrang en een heel sterken zelfs zeer verklaarbaar. Maar het verrassende is, dat die aaud'ang, sterker dan dé wereld zich kan voorstellen, ook in Rusland zelt blijkt te zijn uitgeoefend. De onwrikbare overtuiging, die iu zoo menig Russisch tele gram algemeen en zonder onderscheid ge koesterd heette, om den oorlog tot het bit tere einde* door te zetten, schijnt dus niet zoo heel sterk en zoo heel eenparig geweest te zijn. Z-lfs schijnt er ernstig gevaar bestaante hobbou, dal do invloed dergonon, die ecu tegenovergestelde meening waren toegedaan en die op een afzonderlijken vrede aandron gen, de overhand krijgen zou. Volgens 8»»- sonoff immers was nu hst grootste gevaar pas voorbij, daar alle Rassen na het gevaar duidelijk inzagen en besloten waren het te voorkomen. Da pogingen echter om aandrang voor dan afzonderlijken vrede uit te oefenen, waren nog niet opgegeven. De siemmiog in Rusland blijk», in tegen stelling met de optimistische berichten vroeger dienaangaande wel gemeld, dus zeer kritiek geweest te zijn en de Daitsche suc cessen schijnen op de gezindheid vin het volk een zeer ernstigen terugslag gehad te hebben. Zoo zelfs, dat voor de entente een definitieve debacle dreigde. Deze bekentenis van Sassonoff heeft haar groote beteekenis, juist omdat er zoo weinig zekerheid en betrouwbaar inzicht te krygen is teu opzichte van de Russische toestanden en de stemmingen, die onder het v>lk daar Ugo de Falconari mompelde iets tot ant woord en giDg toen heen, terwyl Leone zyn bovenkleeren aflegde en. bedekt door zijo mantel slapeloos en wanhopend de vreeselyke nachtelijke uren doorbracht. Pia had zioh, gekweld door een innerlijke onrust, naar haar vertrekken begeven. Zij begreep een vreemd zoo gedrag volstrekt niet. Haar man, haar trots, baar alles, keerdo na een afwezigheid van vela dagen terag en nam niet eeDS deu tijd om baar aan z\jn hart te drnkken en haar toe te flaisteren Lieveling, hier ben ik. Daoht ge wol tronw en vol verlangen aan me, toea ik slreed voor Siena Wat zon er toch zijn voorgevallen, 't moesten wel verschrikkelijke rampen, oogo— hoorde gevaren zyn, die haar man das in beslag naman. Vruchteloos peinsde zij op een oorzaak en heviger en heviger werd baar smart, tot eindelyk de slaap haar medelijdend in zijn armen nam en de snikkende vronw een tij delijke rast gaf..,. Den volgende morgen heel vroeg kwam er tijding nit het leger, behelzende bet stellige bericht dat binnenkort een Florentynsch ge zantaobap gehuor binnen Siena zon komen vragen. Daarom achtte de Capitano het ondoenlijk nn reeds de stad te verlaten gisteren in zyn brandende drift bad de gedochte een dsg uitstel te geven hem ondragelijk toegeschenen, heden begreep hy, dat het zyn plicht was het algemeen belang boven de bestraffing van een persoonlijke beleediging te stellen; zyn wraak zou er volstrekt niet minder om worden, al toefde by mot de nitvoering wat. Iets eobter bezwaarde den Capitano in dezen nieuwen stand van zaken hy zou namelijk met zijne vrouw tot aau den dag der wraak moeten verkeeren als eeu liefdevol echtgenoot, terwille van den schijn. Immers, zijn vaste voornemen was bier iu dit paleis van de zaak geeD woord te reppen, eerst daar ginder zoo zy haar vreeselyk, maar welverdiend lot vernemen.* Kon by nn met baar dezelfde lncht inademen, kon by iedere ontmoeting vermijden? dat zon zelfs deu meest arglooze in 't oog vallen. komst, by mogelijke nieuwe ernstige tegen slagen van den Rus, meer dan het vroeger gt-schiedde, rekening te honden hebbes met de kans op een afzonderlijken vrede van liasland en de g oote gevolgen, die daaruit kunneu vooitvloeien. Vooral daar het niet buitengesloten is, dat de centrale mogendheden, na de openhsrtige verklaring van Sassonoff, nog eens pogingen in het werk zullen stellen om die omstan* dighedeu nogmaals te verwekken, welke niet het minst zullen hebben bijgedragen, om het ^grootste gevaar* voor een afzonderlijken vrede in het leven te roepen. Den 4den Nov. 1914 heeft Engeland, gevolgd door de andere staten der en tente, aan Turkije den oorlog verklaard. Deu 18den Maart 1915 gingen in de Dardanellen de Engelsche linieschepen Irresistible en Ocean en het Fransche linieschip Bouvet verloren. De Gaulois liep beschadigd op het strand. Bij deze gelegenheid bleek, dat 't for- ceeren van de Dardanellen, alleen door strijdkrachten ter zee, een te hachelijke onderneming was, om met kans op goe den uitslag een nieuwe poging te wagen. Maar de Engelschen zijn er de men— schen niet naar, om een onderneming, die blijkt verkeerd te zijn aangeplakt, te laten varen. Zij plegen van hun fouten te leerca. Hei ging niet dear ren aanval ter zee, welnu, dan zou het door een gecombineerden aanval te land en ter zee gaan. Een expeditiecorps wordt in gereed heid gebracht en op de Zuidelijke punt van Gallipoli (bij Sed-ul-Bahr) geland. Ook dit blijkt op den duur onvoldoen de. Het corps maakt geen voortgang. Een tweede expeditiecorps landt den 6 Augustus op de Westkust van het schiereiland (Soevlabaai, Ari Boernoe), maar wordt na een zeer bloedigen strijd tot stilstand gebracht. Den 20sten December trekt dat corps terug en den 9den Januari verdwijnt ook het Engelsch-Fransche leger van de Zuidelijke punt van het schiereiland. Het plan om door de Dardanellen een weg naar Konstantinopel te banen, was uit den aard der zaak grootsch en gezond. Het meedoen van Turkije bracht voor Voor een oogenblik zon by misschien zich kunnen voordoen alsof hy niets kwaads ver moedde, vriendelijk zyn en teeder, maar wie weet hoelang de Florentynen nog konden uit blijven 1 Pia moest ten slotte zijn innerlyken stryd ontdekken, dan zon zy trachten xiob met een sumenweefsel van leugens te verde digen of door de vlncbt zich aan syne wraak onttrekken. 't Beste was dus in deze bet uitstel zoo kort mogelyk te doen zfin, tenminste baar boo spoedig als doenlijk nit het paleis te verwij deren. Dit laatste was gemakkelijk, hij kon zijn voornemen ia schijn van gisteren werkelijk nitvoeren en haar naar bet klooster Montalciao brengen. Twee uren na zonsopgang, trad hy, zioh wapenend met al de geestkracht, die in hem was, Pia's kamer binnen, koste de juist ont waakte koel op het voorhoofd en deelde haar zyn voornemen mede. Z|j, gewoon aan bet verstandig iozicht tan baar eohtgenoot eigen bezwaren ten offer te brengen, sprak geen enkel woord tegen Zuchtend trok zy Leone vol oprechte liefde naar zich toe en drakte haar lippen op zyn voorhoofd alsof ze zeggeD wilde 't Is mi) moeilijk na zoo'n vluchtig weerzien n te moeten verlaten, maar, nw wil sy my een wet. Dat Leone spoedig weer vertrok, dat hy stil en onhartig geweest was, dat duidde zij hem niet te kwade. De zaken in Siena stonden hachelijk de opperbevelhebber mocht dns in deze tijden van nood niet lachen en vroolyk zyu. 0, zy beminde haar Leone nog inniger toen zij zag, hoe de tegenspoed der republiek hem deed lyden, boe hy zich één gevoelde met den staat. Daarom ook stemde zy tos in Leone's ver zoek, van Ermenegilde te scheiden en het kind by bem te laten, schoon zij wist dat de opgewektheid van de kleine baar in hat strenge klooster opbeuring en troost ver schaffen zon. Ook Lrone bad daaraan behoefte by al de zorgen, waaronder by gebakt ging (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1