Nummer 5. Zondag 16 Januari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieien Eerste Blad. DE OORLOG. VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON, Reclame. Wat is de oorzaak Telefoonnummer 38. Telegram-Ad dB: ECHO. WMlvjjkstkt en Laasstraatsckc Courant, Dit Biad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.w5. Franco per post door het geheele ryk f Ü.9U Brieveningebonden stukkengelden cc franco te renden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dbr AdvrrtrntiSn 10 cent per regel'; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Adverteutiën 8 maal ter plaat si uk opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten gesloten. Reclame" 16 cent per rego Korfoe door de F ranse hen beset. LONDEN, 13 Januari (Part,) Volgens den correspondent van de Times te Athene, is daar het volgende officieele bericht over het gebeurde op Korfoe bekend gemaaktHet Fransche eskader heeft op Korfoe een landlngsafdeeling aan wal gezet. Men meldt, dat de stad en vesting door de troepen der geallieerden bezet zijn. Later heeft een Fransche afdeeling van 100 man het Achileion bezet, De Fransche vlag waait ook van de twee landingssteigers bij kaap Sizari in het zuiden van het eiland, Het doel van de bezetting is, om op Korfoe de Serviërs, die uit Albanië komen, te concentreeren. De Atheensche correspondent van de Daily News zegt van vertrouwbare zijde te weten dat de Duitsche en Oosten- rijksche troepen aan dc Grleksche grens 4 divisies sterk zijn, De 101ste divisie staat te Welis, de 105ste en 25ste te Monastier, een regiment is te Sofia en een ander te Philippopolis, Aan hetzelfde blad wordt uit Rome geseind, dat de algemeene aanbal tegen Saloniki Dinsdag is begonnen met een beschieting van de Britsche stellingen in de streek Doiran, Behalve Duitsche, Oostenrijksch Hongaarsche en Bulgaar- sche hebben ook Turksche troepen aan den aanval deelgenomen" Het Britsche hoofdkwartier is te Mona- stir gevestigd, de Duitsche troepen vormen den wes.telijken vleugel, de Oostenrijkers en Bulgaren het centrum op de linie Gewgeli—Doiran eo de Turken de oostelijken vleugel op de linie XantiGumuldzjina. Van „DE ECHO YAN HET ZUIDEN 14) Eo in do blijde voldoening dat zij iets voor hem opofferde, onderdrnkte xij ellen spijt gedachtig door bare opgeruimdheid baren eohtgenoot kracht en moed te goven, zy ▼er- maande baar dochtertje, lief en vroolijk met pa te babbelen als hij haar riep, maar daaren tegen niet laetig te zyn, als de zaken zyn tijd in beslag nemen. De kamervrouwen pakten terwijl onder baar toezicht bet noodige bijeen, bet noodige en dat was zeer weinig voor de hooge gemalin van den Capitano. Maar in bet stille klooster konden baar immers prochfgewaden niet dienen waar de eanige wien zy wilde behagen, L°one, baar toch niet zien zoo. Goad en parper, pare len en robijnen mochten rnstig blijven liegen tot er weer betere tijdea voor Siena zouden aanbreken. Met bare getronwe kamervrouw, de ernstig Asennta, trok Pia de Tolomei tegen den middag door de Porte Romana de poort nit Haar echtgenoot, om den scbyn te reddeD, begeleidde baar met zes ruiters tot buiten de poort en liet toen, als lijfwacht, drie manschappen, baar tot Montalcino vergezellen. Met opzet bod Pia de stilzwygendste nit al bare bedienden gekozen, dau kon zij, gedu rende den lit door bet in lententooi prijkend landschap zich in baar eigen gedachten ver diepen. Telkens en telkens wendde zij het hoofd om, waar boven de toppen der abornboomen de torens van Siena en de blanwe domkoepel uitstaken. Een glans van weemoed schemerde onder de lange, omgekrulde winpers. dat gaf aan haren blik een buitengewoon warme, be— ATHENE, 12 Januari (Reuter) De gezanten der entente hebben aan de regeering een nota overhandigd, waarin wordt verklaard dat de geallU erdea het hun plicht achten om in het belaDg der menschelijkheid ten spoedigste het Ser vische leger uit Albanië weg te brengen, teneinde het voor hongersnooden ver nietiging te vrijwaren. Korfoe alleen was geschikt gelegen voor het transport en de voorziening met levensmiddelen. De entente is van oordeel dat de Grieken zich niet zullen verzetten tegen de overbrenging van hun Servische bondgenooten die er slechts kort zul len vertoeven. Er is geen sprake van bezetting van het eiland. De waarborgen die ten aanzien van van andere gedeelten van het Grleksche grondgebied, tijdelijk in gebruik bij de gealieerden, zijn gegeven dnt ze niet bezet zullen blijven, gelden ook voor Korfoe. De mijnwet kers en de dienstplicht in Engeland. LONDEN, 13 Januari (Reuter) De te Londen gehouden vergadering van het algemeene mijnwerkersverbond heeft met algemeene stemmen besloten tot bestrij ding van de wet op den militairen dienst, doch zal niets doen alvorens de wet tn werking treedt De gevechten in Montenegro, C'ttinje genomen. WEENEN. 14 Januari (Wolff) Officieel bericht van generaal von Hoefer, dd heden De hoofdstad van Montenegro is in ons bezit Den geslagen vijand vervolgend, zijn onze troepen gisterenmiddag Cettinje, de residentie van Montenegro's Koning, bin nengerukt De stad heeft geen schade geleden De inwoners zijn kalm De duikbootoorlog WASHINGTON, 14 Januari (Reuter) Het Amerikaansche ministerie van bui- tenlandsche heeft aan de Italiaansche pakketboot Giuseppe Verdi, die met 2 kanonuen gewapend is, vergunning gege ven om te vertrekken, nadat de verze kering is gegeven, dat die stukkeD alleen zielende uitdrukking. Daar verdween by een bocht vaD den weg de laatste spits achter de heuvelen met een diepen zucht viel zy in de kussens vun den reiswagen terug eo sloot de oogen. Voor bare ziel verrees bet Paleis Delia Pietra, en de gezellige eetzaal waar nu weldra Leone en Ermecgilde zicb aan tafel zouden zetten otu over de afwezige met liefde te spreken. Een oogenblik verbleekte zy. Ugo deFal conari zat nu misschien op haar plaats in weerwil van alles wat er gebeurd was. Ware het misschien niet baar plicht geweest haren echtgenoot mee te deelen, wat deze zoogenaamde bewaker vad bet paleis'baar had durven vooretellen? Maar neen. dacht zy zuchtend. Leone had al moeite eu verdriet genoeg in de laatste dagen, hoar zwijgen was dus verstandig geweest. Misschien zon in bare afwezigheid Ugo vaD gedachten veranderen .id een geweldige ontknooping was don onnoodig. Hij was voorbeen nooit tronweloos en onbe schaamd geweest, één dog kon een men'sch met zóó veranderen. In hare onschuld doorzag zij Ugo's spel niet, dat reeds jaren voorbereid was en nn eindelyk vrijuit gespeeld werd. Leone keerde wanhopig in zyn paleis terug, radeloos van smart, Hoe schoon wm zy, toen zy daar ernstig en vol ingetogenheid neerzat op de kussens van den reiswagen, zoo schoon dat bij zich badmoeten bedwingen haar te ombelzen en haar in die laatste omhelzing te smoren. Daar lag in haar blik iets onbeschrijfelijks kitderlyks en toch iets gebiedends, rein en toch vol in nige, vurige liefde. O hoe gelukkig was hy, de ellendeling, wien dr-ze oogen vriendelyk tegenlachten, de heiligste reobten ten spijt, den lagec verleider, die bem zijn zaligheid ontnomen bad. Weder een slapeloozen nacht bracht by door, peinzend wie toch wel de roover van zyn eer zou kunnen wezeD. Hoe hij zicb echter ook martelde, geen naam mocht hy vinden, dia verdacht kon wordeD De meeste jonge edellieden waren met hem by Collen geweest en geeD der overblyvenden tot verdediging gebruikt zullen worden. D-3 toestand. Het ontbreekt in de laatste dagen niet aan belangrijk oorlogsnieuws. Na de ontruiming van 't schiereiland Gallipoli nu de verovering van den berg Lowtsen door de Oostenrijkers. Men wefet, dat Dalmatië als een wig Montenegro over een belangrijke uitge strektheid van de zee scheldt. In die wig is een inham van^eer grllllgen vorm vooraan ligt daarin Castelnuovo, geheel achterin Cattaro. aan de zesde van de onderiiogsamenhangecde kleinere baaien die tezamen de baai van Cattaro vormen. Die hecle baai is sterk bevestigd, en aan de beteekenis van Cattaro als vesting, deed tot nog toe alïeen de omstandig heid af, dat de steile en 1759 meter hooge berg Lowtsen, aan welks voet Cattaro ligt, bluoen de Montenegrijnsche grens lag. Het bezit van dezen berg beveiligde aan den anderen kant de Moutenegrijnen tegen een aanval van Cattaro uit. De Lowtsen hadden zij dan ook in geduchten staat van tegenweer gebracht. Het was 8e voornaamste stel ling van het heele' land en de sleutel van Cettinje, de hoofdstad. Het verlies van den berg was reeds eenigszins aangekondigd Van Montene grijnsche zijde drong tot nu toe maar van tijd tot tijd een bericht tot ons door, dat gemeenlijk een rooskleurig verslag gaf van krijgsbedrijven, die al eenigen tijd tot het verleden* behoorden, Gisteren echter werd gemeld, dat Be- rane was ontruimd Voorts meldde dat Montenegrijnsche bericht, dat de Oos tenrijkers Krstats hadden bezet, waar van we reeds opmerkten, dat het ten Oosten van Cattaro aan den weg naar Cittlnje ligt Het ligt tevens ten Noorden van den Lowtsen De Lowtsen- stelling schijnt dus uit Noordelijke rich ting te zijn omsingeld De Oostenrijkers geven een vrij belangrijken buit oo van kanohnen bij de beschieting dezer zeer belangrijke stelliog. Nu de Oostenrijkers eenmaal in het bezit van de zoo lang begeerden Lowt sen zijn. zullen ze hem tot geen prijs ontruimen, want thans ^erst kan Cattaro ten volle tot zijn recht komen De macht van Oostenrijk aan de Oostkust van de kou hij zich voorstellen iu de rol vaD minnaar zijnor echtgenoote. Evenwel Pia zou en moest hem dat raadsel, dat hem met al de scharpiionigboid onoplos baar was, dnidelyk maken- De vraag die hij» de trouwelooss voor de voeten werpen zon. betrof natuurlijk haur verleider en dan wee den yerdorvme, die voor bet huiselijk gelnk van den opperbevel hebber geen eerbied gekoesterd had. Maar als Pia eens weigerde....? als zij dien naam verzweeg L°one sidderde bij dat denkbeeld en bitter beronwde het hem na, Ugo's raad te bebb n gevolgd, ioplaats van met ootbloot zwaard op den indringer los te storm"D. Zeker de vroaw die een liefde als de zjjoe zoo laog mot voeten bad getreden moest wel door een waanzinnigen burtstoebt bevangen zijn, en zy zon misschien de zwaarste folterin gen verdragen dan haar te verrodeD. Goed. al moe6t bij hnar dau als een giftmengster martelen, het geheim eon by haarontrnkken. Den geboden dag hield hij ziel opgesloten in zyn kamer, zelfs voor Ugo onzichtbaar, du eeDS wild razend en tierend, da zich we r stil en in wraeden wellust verdiepend in de voorstelling hos bij die eens zoo beminde vrouw zou zien verhwyoeu in den pestwalm der woestenij. Hij zag haar bleek en uitgeteerd in don ver wuarloosden slottuin dolen, bewaakt door den ouden man, wiens gevangene zy was. Hy hoorde baor moeieljjk en onafgebroken adem halen met den koortsgloed op bet blauw door aderde voorhoofd en toen.... door medelijden en jammer aangegrepen, snikte bij zijn leed nit in wilde kreten, baar toch torugstootend toen zij hem bad, nog eenmaal voor haren dood haar geliefd tbnis, haar dierbaar kind te mogen wederzien Reeds den volgenden dag kwam het ge zantschap der Floreotyneo gehoor verzoeken en door zyn onderhandelingen met de Gnelfen werd Leone ontrokt aan dezen vreeselijkeD toestand, die bem vast en zeker tot krank zinnigheid zon hebben gevoerd. Da voorstellen van de volgers der lel ëu banier, waren in dezec stand van zaken aan nemelijk genoeg. be ll og Adriatische Zee wordt dan door 't bezit van deze stelling zeer vergroot, en in zoover is de bezetting ervan vooral een klap voor Italië Het is te hopeo, dat Montenegro het lot van Servië bespaard blijve Het ie vooral om redenen van solidariteit met Servië ten oorlog gegaan Nu geheel Servië door den vijaad is bezet en ds Monarchie met zoo'n kracht ook teeen Montenegro optreedt, is de mogelijkheid, dat het landje voor onderhandelingen te vinden is, niet uitgesloten Met de be zetting van Cettinje zou het voor het overige nog niet allen te enstand hoeven op te geven Verder in het binnenland ligt het sterke Podgoritsa Griekenland wordt het vuur nu wel heel na aan de schenen gelegd. Het eiland Korfoe tijdelijk in gebruik genomea door de entente 1 Dit eiland behoort, gelijk bekend, tot de Iooische eilanden, welke van 1815 af een statenbend vormden ouder pro tectoraat van Engeland, en door dit rijk in 1863 aan Griekenland afgestaan zijn. Den 14 November werd tusschen Engeland, Oostenrijk, Frankrijk, Pruisen en Rnsiand over die eilanden een plech tig tractaaf gesloten. De Hooge Verdragsluitende Partijen verbonden zich het bcgiasel van neutra liteit, in dit artikel gestiepuleerd, te res pecteeren. Den 25 Januari werd bij een proto col door dezelfde mogendheden al bo vengenoemd, de neutraliteit van de I- onsche e 1 inden beperkt tot Korfoe en Pexo [om Griekenland te gernoet te ko men) De landing van een Fransche troe- penafdeeling, het hijschen van de Fran sche vlag, het onderbrengen van het overschot van het Srrvische leger, vor men een inbreuk op het door Frankrijk sn Engeland mede onderteekende neu traliteitsverdrag. Hadden zij die die neutralitet ook ge waarborgd (hetgeen niet het geval is), dan zouden we hier met een even grove tractaatschennis te doen hebben, als die door Duitschland tegenover België is be- Di invloed van Grcgorio dl Tolomei was hierin geraetlelyk to hHrk«muen D< zo sc een Da het sneuvclon van zyn zoon en ua het bedor-m der eerste droofhsidsstorroon zachter en moer vorzonnlyk gestemd Gregorio, die innig verlao^da naar een ver nieuwde liefdevolle omgang im.t zijn dochter Pm, kon onmogelijk di«n teergeliefden rokt genoot en de stad waarover deze oupitaoo was, ten gronde richten. Dj eischen dor Florenlijneu beperkten zich tot de volgende U it paleis dor Tolomei zon door Siena op staa'skouten weder worden op - gebouwd, terwijl de leiding der stad voortaan aan twee cnpitano's zon word n opgedragen d-» eerste zon de tegenwoordig" capitano L"one della Pietra. de tweede zon Grogorio de To lomei zijn Di laatste behield zioh bovendien het recht voor zijn opvolger zelf te benoemen. Deze voorstellen, door Lione aan het oor deel van dan stedelyknn raad onderwerpen, werden mot algemeene stemmen aangenomen. G"en der edel- n. geen enkele burger, dit bleek nn, gdoofde aan het gosd gevolg van een verdediging der stad Te duidelijk was daartoe da overmacht v»»n het Florentjjorche leger in den stryd by Collen gebleken. L *on<', gebroken door een innerlijke smart over P o, voelde noen kracht noch last tegen den sterken stroom ven den algemeenen wil op te roeien. Misschien hadden id een ander geval eerancht en vuderlandsliefde bem er toe gebracht een laatste wanhopige worst-ling te wagen, maar met zijn levenngduk was ook de rnebt naar roem en aanzien van bem ver dwenen hy bracht de stem van zijn nn en dan ontwakanden trots tot zwijgen met de redeneering dat Siena wijselijk handelde van twee kwade het betere te kiezen en lievr don Florentynen oen garingen invloed op de regeering toe te staan, dan een strijd te be ginnet), die haar misschien de onafhankelijkheid kosten *on Het vredesverdrag werd nog dezelfde week door beide partijen onderteekend. Gregorio de Tolomei zon in de helft van Mei zijn intocht binnen Siena honden en voorloopig zich in bet paleis della Pietra vestigen. Nadat das naar ieders genoegen de politieke gaan. Wat moet Grienland nu doen Als het zich gewapend verzet, kan het er zeker van zijn, dat het in een minimum van 'ijd ook zijn andere eilanden kwijt zal zijn, Verzet het zich niet en bepaalt het zich wederem tot een protest, dan is er echter ook geen reden, waarom de entente niet nog andere stukken Grieksch gebied >in gebruik zou nemen», en de vraag is, of Gdekenland dan nog lan ger zijn neutrallet tegenover de andere groep van mogendheden, de centrale, kan volhouden, We kunnen dus gerust de bezeitlog vaa Korfoe beschouwen als de inleiding van gebeurtennissen van verdere strekking. De meesten onzer houden vau verpooziop, maar offeren dikwijls hnn geld, nachtrust, spijsvertering en kracht eraan op. Het is niet altijd goed om medicijnen te gebruikeu bij het eerste teeken van kwalen, Ben verkeerde gewoonte km er de oorzaak van xzijn. Hondt daarmede, op er. gij voor komt d kwijls dea oorsprong. Als uw maag, ingewanden, geest ot zenuwen om rust vra gen, geeft hun d m rust iu plaats van m» d cijiieD. Maar als gij u dof, slaperig en zenuw achtig blijft voelen, «Is gy lijdt aan hoofd pij u, duizeligheid rugpij o en waterstoornis- seo, vragen uw Dieren om hulp en dienen sij behandeld te worden met Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Met behulp daarvan en een eeuvoudig dieet, rn^er rust, slaap en voldoende lichaamsoefening, en door het vermijden van te veel ianpanuing, zorgen en buitensporigheden, kunt gij spoedig uw normale gezond heil herkrijgen en hebt gij minder behoelte aan medicijnen. Het is uiet moeilijk om zich aau een ge neesmiddel ie wennen, maar Foster's Pilleu werken fpordig en het s niet noodig om haar altijd te blijven gebruiken. Te Waalwijk verkrijgbaar bij Wed. Orie- DacnoRlin, Markt. Toezending geschiedt fran co na ontv. v.pus'wisse! A f 1.75 voor éóu, of f 10- voor zes dooien. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voor den ia van nevenstaand *i*mt handelsmerk. 8885 aangelegenheden waren geregeld, ging Leone, wiens smart uiterlyk meer bedaard, maar innerlyk dieper en kracntiger was geworden, onmiddellijk nan het w-rk om dn vercuuonde smet op zyn naam, vooi ioov^r mogelijk, uit te wisscben duurhij in hoofdzaak z<cb bij het vroeger genomen besluit bepalend. Ugo reed zonder gevolg naar hot verlaten kasteel om den slotvoogd Piu's veroordeeling mede te deeleu, echter zender van de misdaad der zondares te reppan en hein de stipste geheimbonding en meeste gehooorsuambeid aan aan te bevelen. Daarna zou U<o, voor den scbyn, naar Cermoli rijden eo den derden dag turngkaeren. Tegelyktr»ijd ging LsoDe door de Porta Romana de stad uit eu slo"g «te t»g<-nov.-r - gest.-lde richting van r.ijuen vapeuhroednr in, gevolgd door i en aantal lansknechten, waarvan er een Pia's lievelingspaard by den teugel bad. Aan het dienstdopnd p<>rsoneel iD net paleis had L"one gezegd, dut by zijue gemalin ten bezoek giug brengen in het klooster, waarin zy nog eeuige weken zon vertoeven en dat hij baar paard med-mntn, oroda' zij gaarne van nit hst gesticht h-.ur gewonen morgenrit wilde doen. Bij Mootalcioo zond L°ono de rmters naar Sieun terug en wachtte g»hoorzunm bbd de strenge wetten van het klooster op h-«t voor plein, bij den dicht met riet b-grc-idon vijver tot Pia de Tolomei gohuttl gekleed naar buiten trad Hot verbaasde haar een weinig dat zij hoar anders zoo prouklievonden gemaal geheel oo vergezeld vood en tevens verwonderde het baar, dat hij zijn reis zoo zonder eonig op - onthoud wilde voortzotten, maar de vreugde over het weerzien belette haar er lang ovt-r na t« denken O'k de koelb'id iD zyn groet vond bij haar verklaring m het feit, dut acht of ti-n oogen uit hot fcniej" der portierster naar de beide hooge personages gluurden. (Wordt vervolgd.) i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1