R. K. Dienstbode Mevf, Wed, Jac, 8, Citroen, Loopjongen Burgerwoning te 8088 GEVRAAGD, I. VAII DER WtE-COOLS Concertgebouw Houtkoop Notaris Canters Van Dullemen en Canters Houtkoop te Baardwijk Notaris Canters Kiinkaert enjieisbef n, Notaris Canters Moedei!!! öRlGMUARtiS. J. WOLFS Registratie en Domeinen FIRMA P, QDENKIRCHEN EERSTE VARKENSSLAGERIJ Weet U 't al Hectogrofeei bladen Hectografeeiinkt BUITENGEWONE OPRUIMING Advertentiën. DIENSTBODE, Dameskleeding. Notaris Jansen Notaris JANSEN Notaris A. Schaap Pmasrt e» yellenoord. Bericht van Inzet.Notaris Van Ham Notaris Van Ham Notaris Van Ham Notaris Van Ham Notaris Van Ham Premie-Hengsten- keuringen ADR. APPELS, J. Reusing Jr. Vanaf MAANDAG 17 JANUARI In alle BONTEN en SJAALS. MWm A DELBE.RG. Kleine Advertentiën. net R. K. Dagmeisje Mej. v. d. Perg gevraagd Een flinke gevraagd. Naaimeisjes Kaatsheuvel verkoopen zal verkoopen publiek verkoopen: verkoopen IN DE af EZ EN verkoopen HOUTKOOP. verkoopen 75 koopen masthout 65 schaarhout 18 canadaboo- men en eenige koopen tak ken van eikeboomon. verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verpachten: ni. db mmm bbgrllus-comhissib Vuchterstraat H 11. 'SHERTOGENBOSCH, Zouterij en Rookerij. Firma W^d. Tielen. van alle DAMES- en KINDERHOE DEN Dameshoeden vanaf 25 CENT. Hinderhoeden vanaf 10 CENT. GEVRAAGD een flinke Dag- dienstbode. 8870 Opgelet s.v.p! H. KOMIES, Baardwyk 281, tegenover g'l Vopj** magt te koopzeldzaam klein hondje (teefje), volwassen Diet hooger dan 20 h 22 c.M.een partijtje Voederaardappelen compleet lux* Hit- of Paaiden- tnig; heeft te koop eerste, kIa- Gram of 0011 met 30 nommera, gekost 172.nu 28 gulden, splinternieuw* duboela Alaskavos GEVRAAGD 100 liter prima melk per week, aan markt prijs. Adres: THEO EESTEN, te Besoijen in een gezin zonder kinderen, die goed en netjes kan werken, van goede getuigen voorzien. Adrea8890 Mevrouw BROEDER8- Leppebs. GEVRAAGD t«* Am ter- dam, per 1 Februari fn klein gezin (3 personen) een nette als meid alleon. Wasch geheel buitenshuis. Hoog Icon naar bekwaam heid, f 140 f150 en verval. Adres8878 AdresSINGER MAAT SCHAPPIJ, Waalwijk, «wi Ondergeteekenden blijven zich voortdurend aanbevelen tot het vervaardigen van allerlei Aanbevelend, GEZ. KIPPING, Er kunnen ook nog nette geplaatst worden. EEN GOUDEN BROCHE MET JUWEELEN. te Waal wij k- Besoijen, zoo spoedig mogelijk te aan vaarden. Drukwerken op elk gebied Registers naar ieder model Sltrlijkt iltvoiriig. - Billijks f rijzen 's-BOSCH. OPERA IT A LI ANA DirettoreCat. M. de Hondt. Woensdag 19 Januari8 UUR BUTTERFLIJ Het Huis, Schuur, Tuin en Bouwland te Kaatsheuvel in de Gasthuisstraat, vroeger bewoond door C. de Wit Sectie B 1153, 1157, 3023 groot 5 aren, in 2 perceelen e;i massa. II. Namens de Erven Bern. Klerx 225 koopen Masthout. 40 i Schaarhout. NOTARISSEN Koop 4 f 1540,— 5 f 560,— 6 f 646, 7 f 780,— 8 f 1310, - 9 f 702,— onder Loon-op-Zand. 160 koopen Masthout. 45 Schaarhout. op Enne partij dragende Varkens, contant, of op crediet tot 1 Oct. 1917. Notaris VAN HAM Een burger woon huis met erf en tnin aan de Verlengde Hoofdstraat te Kaatsheuvel, B 4130, groot 6,10 aren. DE PR6TI5CÏALB RF6FLHGS-C0ÜMISSIB foor dt PUBDEMOIKEHIJ 1.1 NOORD-BRABilT te ZEVENBERGEN op Dins dag 22 Februari 1916, dJ.s voor- middags 1U '/a u°r. G. J. M. WAGENAAR, mr de PAARDENFOKKERIJ 11 HDORD-BRABAHT C. AARDEN, G. J. M. WAGENAAR, Interc. Telefoon 17i 104 Fabriek van kunstledematen breukbanden, buikgordels rechthouders enz. Zondags van 10 tot 12 nor WAALWTTK. 722P EN zijn verkrijgbaar -in den Boekhandel der 8687 BS* REUZEN Lage Prijzen KINDERBONTJES vanaf 25 CENT. Aanbevelend Markt. -o- WAALWIJK. 8817 ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT. Waar segt de Uitgever. Damesbont f 12,—. 8880 Zegt bet voort. Waalwijk. 8889 Zoo spoedig mogelijk gevraagd een leeftijd 18 14 jaar voor boodschap pen en licht huiswerk bij Mej. v. d. BERG-Massab, Grootes'rasf, Waal wijk. 8841 Door de vreeselyke stijging der m&'ërialen ben ik genoodzaakt de prijzen van het wasch- en strijkgoed oen kleinigheid te verhoogeD. Achlend 8arphati«traat 165, - Amsterdam. p/o. WID. M. TAN DEN PrOEK 879 Stationstraat 69 C. VERLOREN in de gemeeDte Waalwijk Tegen goede belooning terug te bezorgen aan bur. v.d. blzd. 8867 Opgaven a, b. adres Besoije» sch»j Steeg B 71. 8848 Jap: Tragedie in 8 atte di G. Puccini, Volledig orkest en decors nit Amsterdam. PRIJZEN f 2,50 f 2,— f 1,50 f l,— en f 0,75. Piaatsbespreken k 10 cent en kaartverkoop »a"nf Maandag dagp- Itjks van 10 12 en 24 uu'. Tel. No, 4J0. 8864 te Waalwijk, zal natnena de Heeren TIMMER MANS qq aldaar op Dinsdag 18 Jan. 1916 f.m. 9 nar te Bern op het S uk 31 Kariadaboomen wassende aan den Dijk en 1 en 2-jarig Bandhout Aanwijzing doet H. Verhoeven. Zie verkoopbiljetten voor wijze van verkoop 8861 te Waalwijk, I. Namens Peter Hamers te Loon-op-Zand, op Donderdagen 27 Januari en 10 Februari a.s. om 6 uur ter herberge van de Wed. C. SMITS te Kaatsheuvel Aanvaarding by betaling kooptom. te Baardwijk, Donderdag 27 Jan. a.s. 11 unr AFBRAAK en In Februari verkoop der Bouwterreinen 8874 te Waalwyk, sal by veiling op Dinsdag 18 Januari 1916 en bij toesl.g op Dinsdag 1 Febr. 1916, telkenaom 5 uur des namiddags, «en koffirhaiz* van Mejuffrouw E. BUIJS te Herpt ONDER HERPT. Koop 1. Een hois en erf in het Dorp, kad. sectie B no. 782 groot 8 aren 48 centiaren. Verhuurd a»n M. Couwenberg voor f 85,80 p. j. Koop 2. Een winkel en woonhuis met schuur, erf en boomgaard, kad. sectie B nos. 191, 525 en 570 samen groot 0,31,10 H.A. in gebruik bij den eigenaar dan heer A. C. *»n Belvoirt. Koop 8. Weiland in den Mom- merenboek, sectie B no. 480 groot 0,79,90 H.A. Koop 4. Welland in den Mom- merenhoek, sectie B no. 479, groot 0,74,20 H.A. Koop 5. Weiland in het Herptsche veld, sectie C no. 441, groot 1,19,60 H.A. Koop 6. Welland naast koop 5, sectie C no. 442 groot 1,48,80 H.A. Bij deo toeslag komeu koopen 5 en 0 in massa. Koop 7. Weiland in den ZeggeUa*, sectie C no. 408 greot 0,57,80 H.A. ONDER HEDIKBUIZEN. Koop 8. Hakhout ia de Hoeven, s?ctie C nos. 1181 en 1188 samen groot 0,99,80 H.A. De giond en polderlasten zijn van- af 1 Januari 1916 voor de koopert. Betaaldag koopsommen 14 Maart 1916. 8790 «e D nner zal Dinsdag25 Januari 1916 66 m. 8l/s uur op Pessaert en Fellenoord te Drunen Byeenkomst in het bofch der ge meente Drunen, naby Pcssaert, Zie de biljetten. berichten, dat de onroerende goede ren der Wed. en Erven HENDR. VaN ENGELEN te Vlijmen, dooi inzet en hooging thans staan als volgt To-slag Dinsdag 18 Januari 1916 num. 5 uur, by Gez. VAN ENGELEN, tegenover het station Staatsspoor te Vlijmen. Dagelijks kan ten kantore van Notaris CANTERS te Drunen ge hoogd woiden. 8854 en te D'uoen *al Vrijdag 28 Januari 1916 66 m. 8!/i uu Voor de gemeente Baardwijk 12 Wilgeboomen en verschillende koopen Wilgekapboot, Ryshout en Elzesch&arhoutalles sUande langs de Veldsteeg te Baardwyk, van de Groote Straat af, tot aan de eerste Zeine. Benige koopen Eikeechaarhout langs den Galgenwiel, te be ginnen aan de grena van Waal wijk. Voor het Waterschap van Baarwijk Eene party IepeboomoD, langs de Zoidzijda van den Staats spoorweg, nabij den Overlaat en Voor Mevr. de Wed. Jos. Loeff e.a. Bijeenkomst te Baardwyk aan de Veldateeg nabij de Gemeentepomp. 8871 Zie de biljetten, te Drunen, zal op Donderdag 20 Januari 916 voormfc 8'/j op Kiinkaert en Gierr- bergeu te Drunen Bijeenkomst in het boscb der R.K K-rk ean Drunen. Zie de biljetten. 8855 Crisisprysen. Voor f 1,60 postw. of remb. f 1,70 een geh, bezending Matten enz., om nw woning gezellig te maken, een prima kwal. Chin. Vloermat, fijne mooie kleuren voor slaspk, keuken, enz. 3 flinke i.ette gangmatten, 1 sterke Deurslykmat 80 bij 50 cM (ffVoeteiiveger') l gekl, zacbte bedmat. Gratis 1 fraaie Wand versiering en een fyo tafelmatje. Wie binnen 3 dagen zendt ontvangt dit alles en nog ext'a 1'fraai stoelk., 1 Lampenkap, 1 fyne Tafellooper, 2 beedscbapm. of flink tafelkleed, MATTENFABRIEK, Nieuwendyk 108, Amsterdam. 8875 te Enschot, zal gelyk vorig- jme.. Z iter dag 22 Januari 1016, voorm. 10 nu' by H. VAN HEES-Riwnbn te Kaats heuvel, op den Horet, 8878 te Kaatsheuvel, *»I Mat'idag-n 17 en jr Januari 1916, '«avonds 7 uur by J. HORN- MAN en G. BECJNIS te Loonop zaud 8843 Voor den Heer A. H. Ver ster te Loonopzand. 2 huizen met tuin tegenover de Kerk aldaar. Voor Mej. Hendrika J. v.d. Hoven. Een huis iu 2 -woningen met tuin aldaar. Zie bill-tten gratia v*rk'ijgl,a«r. te Kaatsheuvel, z»l Maandag 24. Januari 1916 voorm. 11 uar ten berbeige van G W'Jl VLIET te Loon-op-Zand 28 koopen masten tophoot. 60 koopen planken en 2 koopen schaar hout. Zie billetten, gravis verkrijg baar. 8844 te Kaatsheuvel, sal voor den Heer J. B.TIMMER MANS, Maandagen 24 Jan. en 7 Febr. 1916, '«avonds 7 uur in het hu»el van den Heer C, v.d. ASSEM te Kaatsheuvel Ia huur tot 1 Mei 1916 by P. Kuysten, slager, en dan te aanvaar den. 8858 te Kaatsheuvel, zal voor den H.W.Geb. fleer Jonk heer ARN, VE RH EI JEN, Maandag 17 Januari 1916, voorm. 11 uur ten herberge van W. WAGEMANS in de jFinantie" te Loonopzand 34 koopen staande mast, rchaar- hont, enz. en 's nam 3 uur voor den heer F. Cornelissen, 5 koopen schaarhont [één boech) achter zijn buis aau de Hoofdstraat te Ka»t«>- beiave). 8842 DE ONTVANGER DBS te Waalwijk zal ten over«taan van te Kaatsheuvel, op Vrijdag 28 Januari 1916voor middags tien uur precies, ten her berge van J. KLIS te Sprang I. om te weiden, voor het tijdvik 1 Januari 1916 31 December 1921 Ewnige perceelen dyken en kaden, langs de Bergeche Maas (vak Doe verenDongemoad) en de daartoe behoorende afwateringskanalen II. om te weidesgedurende het jaar 1916 met recht op pacht- verlenging tot 31 December 1921: 13 perceelen in het zuiderwinter- hed der Bergsche Maas van het af gesneden gedeelte van het oude- Maasje tegenover den Hagoertsclieo loswal tot angeveer de grens var Capelle en Bezoy^n III voor het tijdvak 1 Jan. 1916-31 Decembrt 1921, de virschery in het suiderafwateringskauaal in 3 perceelen IV. voor het tydvak 1 Mei 1916-80 April 1922, de jicht op gron den en wateraM van de Bergiche Maas ton zuiden van de aa der rivier (vak Doeveren—Made) in 2 perceelen en 1 massa. Alles breeder by biljetten om schreven. 8860 MAAKT BEKEND: dat de 8883 ni zullen plaats hebben, te 'a-HERTOGENBOSCH op Vrijdag n Februari 1916des vooimiddag* l0'/2 Qor en Aangiften moeten gesch eden *<5ór 23 Januari a.s. bij den Secretajis der Regelings-Comuji««ie. dan Heer G. J. M WAGENAAR te Heoswijk. Na dien datum moet iedere aan gifte vergezeld gaan vsn f 10, De Provinciale Regelings- Commissi* voornoemd, C AARDEN, waarnemend voorzitter. «ecretaris-penningm. MAAKT BEKEND. d«t op Woensdag 23 Februari 1916, des voormiddags 11 uur, te BREDA in bet Wilhelminapark, zullen worden gehouden de volgendo (behoudens goedkeuring door den Heer Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel van het bestedings plan voor 1916); le Centrale keuring van dekheng sten van 36 jaar, die in 1916 voor het eerst ter dekking zullen st»an (l 4000) Pramiën groot f 500,— tot f 1000,— 2e Centrale keuring van dekheng sten van ten minste 3 jaar vooi het toekenoen van onderhoudsbijdragen (f 5000) Het bedrag der onderhoudsbij dragen beloopt van f 150,tot f 400,— 8e Centrale keuring van 2-jarige hengsten voor het toekennen van onderhoudsbijdragen (f 600, Het bedrag der bijdrage beloopt f 100, D* voorwaarden, waaronder deze prem ëu eu bijdragen worden toege kend, ziju gelijk aan die van het vorige jaar, zie derhalve daarvoor het bestedingsplan 1915. Aaugitten moeten geschieden by d*n Secretaris onzer Commissie, den Heer G. J. M. WAGENAAR, te Heeswijk, vóór 23 Januari a.s., onder opgave vannaam, voornaam en woonplaats van den eigenaar, naam van paard, ras, hoogte, leeftijd, kleur en kenbare teekenen, afstamming en stamboeknnmmer. De Provinoiale Regelingr- Commissie voornoemd, waarnemend voorzitter. secrataris-uenninirm. Dagelyksch hierover te spreken. Beleefd aanbevelend, dat mijne artikelen zoo over heerlijk zb'n Z >o niet, bestelt dan spoedig eene proef, zie deb8lanbryke prijsvermindering. per pond. 1. Gezouten Kluifjes, Ribjes en Kamps«ukjes in raatjes van 6, 12 of 24 K. G. f 0.25 2. Varkenspooten eBkel vleeschige stukken - 0.80 8. Halve koppenmetkinnebak-0,25 4. Spek, vleesch en Ribben dooreen -0.45 5. RolhaniBQ*tjes van 1 tot 2 K.G. 0.85 6. Rolhxmmen van 3tot 7 Kg. -0.80 7. Balkeubrei -0.15 8. Heerlijke verache rook worst 0,75 9. Heerlyke hoofdkaas - 0,30 10. Muisjes gerookt vleesch - 1, 11. Namuisjes -0,90 12. Bovenbillen- 0,95 13. Botjes -0,90 14. Harde Boerenmetworst - 0,90 15. Harde Bloxworst -0,85 16. Echte Saucise de Bologne- 1,— 17. Heerlyke Boterhamworst -0,50 18. Pekel worst in vaatjes van 6, 12 of 24 Kgr, - 0,45 19. Parijzer Boterhammenworst- 0,65 20. Cwrvelaatworst -1,10 21. Leverkaas (v'eeschkaas) -0,65 22. (getraffrerd) - 0,90 23. Rolpens, prima qualiteit -0,75 24. Tongenworst - 0,75 25. Bekende Lever- en Bloed worst - 0,35 26. Ontbijtspek ribjes uitge- peld - 0,75 27. Gerookt vet hard winter- spek - 0,65 28. Vet gezouten wiaterspek -0,60 29. Versche Bladreuzel 0,55 30. Gesmolten rundvet in pak jes van 1 pond - 0,50 81, Gesmolten varkensreuzel in pakjes van 1 pond - 0,50 32. Gesmolten vatkensreaael in vaatjes van 8, 12 of 24 Kgr. 0,48 33. Frankfurter knakworst per ut. f 0,12, per doos van 60 stuks f6,—. 34. Gekookte Rolbam - 1,10 85. Procureorspek (gedroogde filëe) - 0,90 36. Gerookte Osaentong, per stuk van f 1,50 tot -3,00 37. Versch rundvleesch (Pollet) f 0,45 38. n n Schenkel - 0,40 89. Rosbief -0,70 40. g g Biefstuk -0,70 41. Gerookte drogeWimerham - 0,75 42. Gerookt msger schouder- spek -0,75 Zending rembours, 15 Kgr. halve vracht, 25 Kgr. franco naaste stat on Aanbevelend, VLEESCH WARENFABRIEK BOXMEER (N.-B.) Telefoon Interc. No. 11. P.8. Pryzen zijn vrijblijvend. Winkeliers, vraagt inkoop prijscourant. Verder alle voorradige WIN TER-ARTIKELEN, Speciale lagö prijzen in ULSTERS, DEMIES, JASSEN, KINDER JASJES, KINDERJEKKERTJE8. Prachtige WINTERJASSEN vanaf f «,00 ZWARE ULSTERS f fb,50 DAMESBLOUSES f0,50 cent.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 2