CURSUS KOOI "ïlïa MMTSCHOENMJUCEIIB. P. H KOMMERS N.V. Wijnliandel, v. li. Mé Aguilar. Waalwijk. Weg Klooster'balsem J Correspondentschap Eerste Klasse van de Nederi, Bank LIPS Diveise modellen voorradig. Vraagt geïllustreerde prijscourant, JOH. SIMONS, Waalwijk L TROUWLUSTIGEN. DE STRIJD tusschop Eleetriscb licht Gas BESLIST. a W-A. ALWIJK te Raamsdlooksveer. BETON en CEMENTIJZER. I C. MORTIER ZONEN DE DIRECTIE m W.Timmermans Sc Zonen te Waalwp, Hooge Steenweg 31, 's-Bosch. Brandkasten Kluisdeuren ^ONOVERTREFBAAR.^ Geen grjjs haar meer „IR, El G E. X 1ST O Ij." I. VAN LEEUWEN-FrIJDa. WAALWIJK, OVERAL VERKRIJGBAAR Rij ksschool voor Leer'ooiers en Schoenmakers te Waalwijk, Ontwerp en Uitvoering van alle werken in Holle vloeren van Normaal Profiel Beton balken, Wel- Beer en Regenwaterputten. Grèsbuizen, dakpannen en Portland Cement. ON TVANuEN Jaarsma's Huishoud- Vulkachels. O Venkachelft met verwarmvoet Schuine Blanke POtkachel8 Vulemmers, Tegelplaten, Zaterdag 15 Januari vanaf7 uur 2 Voorstellingen. Zondag 16 Januari 51j2 en 8l\2 uur. Maandag 17 Januari vanaf 7 uur 2 Voorstellingen. Entree 40, 30, 20 cent. -Kassiers en Commissionnairs in Effecten. Dordrecht. Kapperszaak van PPij (t<-nn°T or Mile UELAAGHEBbENUhiNIN BET VER- LICRTINGSVRAAGSTUK: 1 Electripch licht. contra Gas ZIJ, DIE UNZE «EKNOPTE BRO- CBURE NOG NIET ONTVANGEN HEB BEN GELIEVEN DEZE ALSNOG AAN TE VRAGEN. EINDHOVKN. Bij voldoende deelname zal te beginnen met HALF JANUARI 1916 gedurende 3 maanden, 2 dagen per week EEN CURSUS gegeven worden in de vakken De voet en zijne bekieeding, maatnemen, atgipsen, leestenmaken en patro enmaken. Tot het volgen der lessen worden toegelaten zij die langer dan 5 jaar in de practijk van het schoenmaken werkzaam zijn. Het lesgeld bedraagt voor den geheelen duur van den curcus f 12,v De dagen der week, waarop de lessen worden gegeven zullen in overleg met de deelnemers worden vastgesteld. Aangifte wordt VOOR 15 JANUARI 1916 ingewacht bij den Directeur, welke desgewenscht nadere inlichtingen verstrekt. - 8857 TELEPHOON No. 56 verleent credieten tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid aan den handeldrijvenden en in indu- strieëlen middenstand (hoogst berekende debetcente 5 #/o). neemt gelden a deposito opent rekg -courant wisselt coupons en vreemde muntspeciënincasseert wissels en fourneert cheques c p B nntnen Buitenland tegen de meest voordeeliqe voorwaarden Spaarbank. Het Kantoor is op alle werkdagen geopend van g lot j21/2 v en van 2 tot 4 uur. 8850 TELEPH, 1NTERC. No. 14» 7302 HANDfiL IN Groote voorraad van de nieuwste modellen Haarden en Kachels uit de beste Fabrieken enz enz. 8248 HOOGSTRAAT. GOEINCHEM; Bet etiket ANTONIO AGUILAR op een flesch Port- wijn waarborgt U 888S WÊk, Eischt de origineele verpakking. W endt U tot ons, indien onze merken niet verkrijg baar zijn bij Uwen leverancier. Wij zullen U een handelaar in Brabant opgeven, die U het merk zal leveren, GOUDEN MEDAILLE EERE-DIPLOMA SEMARANG 1914/ Hoofdkantoor DEN HAAG, Tel. H. 264. W eet gij, lijders ami spjl, dal deze pijnlijke ziekte juister ui'gedrukt spieien-'htumatiek heet Weet gij- dat de pijnen in uw len- deneè 'een aonduiding zijn dat één of meerdere spieren erus'ig zyn aangetast, deze spieren te zaaien trekken en U daardoor di» ondragelyke pijnen ver oor aak en, welke gij hij weersverandering te verduren hfb». Lijders aan spit, we,et ge wat het zeggen wil bij elke bewgi-. g van den romp ineen te kriuipen van de pijn, niet te kunnen bukken, draaien ot opstaau, niets te kuonen op- tilleD zonder dat gij het gevoel krijgt alsof uw hals, rug en leudenen al« 't ware vau elkaar worden gerukt Pftst op, geneest U voordat het te laat is. Vandaag lydt gij nog aan spit, morgen kannen reeds meerdere soieren aangetast worden en loopt gy proote kans in de toekomst een bnklagenswaardig rheamatieklijder te worden. Neemt dadelijk de veel geroemde KLOOSTERBALSEM, dat uit muntende wrgfmiddel bij spit in den rug eu rheumatische pijner, welke rechstreeks op de spieren werkt en deze weder de normale lenigheid zal kunnen geven waardoor uw pijnen zuller. verdwijneo. De tegen rheumatiek, rheumatische pijnen, stramheid van de ledematen, stijven hals, spit in den iug, spierverrekkingen en kneuzingen is tevens een veelzijdig huismiddel bij wou den, uitslag, aambeien, winterhanden en wintervoeten. De Kloosterbalsem bijt niet, verzacht dadelijk en kan niet be derven. Prijs per pot van 20 gram 40 ets., van 50 gram 80 cents, van 100 gram f 1,25, van 250 gram f2,50. Eischt rooden band met. onze handteekeniogL. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. Verkrijgbaar bijWaalwijk HERMAN ZEEGERS, firma P. J. van Gils .Baardwijk GEZ. KLERX, s-Grevelduin- Capelle H. COVK, Dus sen J. J. PAES, Geertruidenberg J. VAN BAVEL, Kaatsheuvel JOH- JAC. VAN ESCH, Hoofd slot. Besoijen, D. VAN HELVOORT. Raamsdonk Eirina P. P. vhu DONGEN. Raamsdonksveer D. M. v. AALST- Roovees. Sprang W. GE EN EN Vlijmen VAN WOR- DRAGEN van de Ven Vrijhoeven-Capelle A. A. MOO- NEN. Waspik G. VAN DUSSELDORP LoonopZand H. VAN DER WILDENBERG- Pettees Drunen, Wed. J. SIKKERS ZONEN en bij alle drogisten en de meeste apothekers. 8884 Wordt sedert Jaren, üi duizenden jVedertandsctie c huisgezinnen, met stijgend succesgebruiht. GEVESTIGD TEN KANTORE VAN Openen Rexening-Coarant tegen billijke conditiën. BuitenUndsche Wissels,Coupons, Vreemd bankpapier en Muntspeciën worden steeds tot de hoogste koersen uitbetaald. Wissels en andere waaiden op 't buitenland worden ten voordeèligste gefourneerd. Kantoor-urenop de werkdagen .fAO 9 tot 6 uur»; voor het Corru- oondentachap van de N ederUndiche Bank van 9 tot 1 nnr. Hoofdvertegenwoordiger en door het gebruik van REGRINOL breDgt grijs haar in de oorspronkelijke klenr terug. REGRINOL is geen haarverf. REGRINOL veraterkt het haar en is beslist onschadelijk. REGRINOL is alléén verkrijgbaar in de 8628 REGRINOL is gemakkelijk in 't gebruik en verzekert sncces. ONOVERTREFBAAR. AAN HETZELFDE ADRES ALLE SOORTEN HAARVLECHTEN EN TOILET-ARTIKELEN. Zij, die van plan zijn in 't Voorjaar te trouwen, wor den attent gemaakt, op den GROOTEN VOORRAAD welke thans nog, door tijdige inkoopen, trots de groote verhooging nog aan oude prijzen worden verkocht, dus in uw eigen belang, koopt tijdig, en koopt niet, alvorens mijne CONCURREERENDE PRIJZEN gezien te hebben, in het Meubelmagazijn van 8715 PHILIPS FLORA BIOSCOPE Be Jockey des Doods \/AN <t 7 CJI 86 MAAL BEKROOND MET Ot HOOGSTE ONDERSCHEIDINGEN OVERAL VERKRIJGBAAR 81L. V Afil BERGÊN. iiPiKW MEUBELEN "m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 3