Nummer 5. Zondag 16 Januari 1916. 39e Jaargang. Tweede Blad. De Oorlog1. Storm in de Langstraat. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING Ale:. Ned. Bond van Schoenfabrikanten. Aangifte van besmettelijke veeziekte. Maximum-prijzen der meest voorkotnenae artikelen. De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bekend >oda Goedkoop varkensvleeach. Donderdagmidd?g werd in de boven zaal café Marinus eene Hoofdbestuurs vergadering gehouden, waarbij tegen woordig waren de heerenDe Pont, VoorzitterA. H van Schijndel, Waal wijk De Jong van den Berg, 's Bosch J. van den Besselaar, Valkenswaard Kleijberg, VJissingen; S. Smits, Dongen H, Mannaerts, Secretaris en W. Riem slag,, Penningmeester. Na deze bestuursvergadering, waar de agenda der algemeene vergadering werd besproken, werd deze ten onge veer half vier geopend onder flinke belangstelling. AAN DE ORDE: 1. Opening en Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededee- lingen. 3. Bespreking, inzake invoer van Amerikaansch zoolleer 4. Idem, inzake uitvoer van Heeren schoenen. 5. Rondvraag en sluiting. De Voorzitter heette allen hartelijk welkom en wenschte allen voorspoed in familie en zaken Voor deschoenindustrie heeft 1915 veel moeielijkheden gebracht door de belemmering van den export en' den hinder dien de aanvoer van arti kelen ondervond. Nochtans was de uitkomst bevredigend, wat hij ook hoopt van 1916. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken is een schrijven van de Kon Stoomschoenen- fabriek A. H van Schijndel te Waalwijk met verzoek om een beweging op touw te zetten om Amerikaansch leder inge voerd te krijgen, daar de toestand zoo beslist gevaar voor de schoenindustrie oplevert. Als niet direct hieromtrent eene vergadering wordt gehouden en een besluit genomen, dan zal de firma er zelf bij de regeering werk van maken De Voorzitter deelt nog mede dat in Nov. en Dec. vergaderingen in den Haag en den Bosch zijn gehouden omtrent den invoer van Amerikaansch leder en den uitvoer van Heerenschoenen, met den heer Everwijn, Doyer enz. directeur der centrale magazijnen en den heer van Gijn. 3. Bespreking inzake aanvoer van Ame rikaansch leder. De Voorzitter opent de discussie over dit punt en deelt mede dat deze vergadering is belegd, mede naar aan leiding van 't verzoek der firma van Schijndel. De heer van Schijndel, Waalwijk, zou willen voorstellen een c immissie te be noemen om de noodige stappen te'doen. Als we blijven berusten, zullen wij 't eitje leggen, de schoenfabrikanten en het schoenendragende volk Later komt alles op ons neer, terwijl de looiers alles gedaan hebben om den invoer te belemmeren, in elk geval hebben zij er een groot aandeel in en daarom vind ik dat wij alles moeten doen om 't open te krijgen. De heer M. van Loon, Waalwijk, meent dat voorzeker de onbelemmerde invoer van Amerikaansch leder van groot belang is voor de schoenfabricage. Hij wil hier eerst er op wijzen, dat de be langen der schoenindustrie door het dag. bestuur in de commissie-vergade ringen in den Haag en den Bosch uit nemend zijn behandeld. Dat de belan gen der schoenfabrikanten en impor teurs vrijwel parallel loopen, is zeker begrijpelijk. Maar we moeten wat hoo- ger kijken, niet alleen naar ons persoon lijk belang in deze tijden, maar ook naar 't algemeen belang. De looiers hebben natuurlijk ook hun persoonlijk belang op 't oog, als ze tegen den in voer van Amerikaansch leder werken. Daarom is indertijd de vergadering ge houden, om te zien welke stappen er ge daan konden worden, om tot een com promis te komen, om de drie tegenstrij dige belangen van looiers, schoenfabri kanten (en exporteurs) en huidenhan delaars te vereenigen. Dat was na tuurlijk niet gemakkelijk, maar men is ten slotte toch al zoover gekomen, dat men overtuigd was dat de invoer van Amerikaansch zoolleer wel noodzake lijk was, maar ten tweede dat die be perkt dient te worden. Thans in het stadium waarin de bekende huiden quaestie op 't oogenblik verkeert, is er aan invoer niet te denken de loopende consenten wel, maar van nieuwe is geen sprake. Er is echter uitdrukkelijk bijge zegd „voorloopig". Het is natuurlijk goed doenbaar eene actie op touw te zetten, maar ik betwijfel of het noodig is- Als de huiden-quaestie geregeld is en de looiers zouden met nog hoogere prijzen komen, die niet gewettigd zijn, dan is er alle kans dat we den import krijgen Of er vandaag aan den dag de feiten al zijn die we noodig hebben, betwijfel ik en we moeten toch goed voor den dag kunnen komen. Ik spreek hier ook namens andere importeurs en zeg: houdt de zaak dilligent, maar komt met cijfers Laat eerst de huidengeschiedenis wat bezinken, en komt dan, maar goed besla gen, voor den dag De heer de Jong van den Berg 's Bosch kan zich volkomen vereenigen met het door den heer Van Loon gesprokene, maar zou er dan bij willen voegen, dat er een beweging aan toegevoegd zou moeten worden voor de opheffing van 't verbod van uit voer van heerenschoenen. Dat moet de commissie t- z. t. mee behandelen. De heer van Schijndel kan zich ook voor 't grootste gedeelte met het door den heer van Loon toegelichte vereeni gen. Hij vreest echter dat de schoenfa brikanten wat de prijzen van het zool leer hier te lande betreft, iit 't zelfde schuitje zullen varen als een half jaar geleden en dan kunnen wij eerst begin nen. Toen 't leer f 1,80 a f 1,90 per pond was. werd gezegd, binnenkort zult ge f 2,50 betalen, maar juist op tijd kwam het Amerikaansch leer. Toen zijn er enorme misbruiken in de prijzen ge maakt. Er was niets tegen dat redelijk werd verhoogd, maar 70-90 pCt. ver- hoogen, is misbruik maken en dienzelf den weg zal het ook nu opgaan. De heer de jong van den Berg meent dat ouderwetsche looiers meer voor hun product moeten en mogen maken wegens den langen duur, waarop de heer van Schijndel antwoordt dat hij hier beide, zoowel de vache-, als oud- systeemlooiers op 't oog had. De Voorzitter zegt dat net Dagelijksch Bestuur gemeend had een tijdje te moeten wachten, tot de huidenquaestie was afgewerkt. Over 't algemeen heeft men een verkeerde opvatting der toe standen, als we rondzien, is alles on recht. De N. O. T. is m. i. een agent schap der Engelsche regeering, waardoor 't ons mogelijk is nog iets ingevoerd te krijgen. De Ned. regeering heeft natuurlijk wel eenigen invloed, maar kan aan haar eischen niet de noodige kracht bijzetten Daarom is 't best dunkt mij eene commissie te benoemen of aan 't Dag. bestuur op te dragen te zijner tijd, op 't geschikte oogenblik in te grijpen. Daartoe wordt besloten 't Dag. bestuur met de heeren van Schijndel en de Jong van den Berg, vormen dit lichaam. IV. Export van Heerenschoeisel. De heer de Jong van den Berg zou gaarne zien dat deze commissie verder deze zaak in den Haag besprak. De heer van Loon had verwacht dat deze actie hier scherper naar voren zou komen, waar het hier zulk een vitaal belang, als de geregelde afname van 't product voor de schoenfabricage betreft. Aan den export is zooveel jaren en ten slotte met zooveel succes gewerkt dat deze zaak met kracht bij de regeering en de nijverheidscom missie kan worden bepleit. Zeer zeker de uitvoer van die schoenen, die klaar stonden op orders van 't buitenland, dikwijls op hier niet gangbaren model len daarvoor moet het direct verleend worden en op de tweede plaats de uit voer naar neutrale landen. Vandaag komt een uitvoerverbod op heeren schoenen, morgen kan het op dames schoeisel komendaartegen zou ik zoo krachtig mogelijk opkomen, en' daartegen kan het ook niet zoo'n overwegend bezwaar zijn. Voorzitter. De nijverheidscommissie zeide dat het den invoer van Ameri kaansch leder in gevaar kan brengen zoodat men ons voor de vraag stelde wat we 't liefst zouden zien van deze twee en toen kozen we t laatste. De heer van Loon kan dit verband tusschen die twee niet zien en zou ze zeker apart willen houden. De heer Groenen, Besoijen, vraagt of er bij deze bespreking niet gedacht is aan een overgangsbepaling. Bij hem betreft het gereedstaande schoenen voor Engeland, het consent was vervallen. 't uitvoerverbod kwam en 't werd niet verlengd, Ik geloof dat dit wel te verkrijgen zou zijn. De heer van Schijndel beaamt het door den heer Groenen gesprokene en dringt op krachtig werken aan. De heer Schellekens, Dongen, wijst er ook op dat voor hem en velen de belemmerde export van het allergrootste nadeel is. Zijne firma heeft b v. winkels in Antwerpen, die niet voorzien mogen worden en alle kosten gaan door. De export is van 't grootste gewicht, met alle moeite en kosten is daarvoor jaren gewerkt en nu wordt die geheel lamge slagen, ten nadeele van den fabrikant, maar ook tot schade van de arbeiders, die we toch ook in deze dure tijden een behoorlijk loon moeten geven. Daarom ook moeten we alles doen om den export vrij te krijgen. De Voorzitter ziet uit de discussie dat tamelijk veel leden belang hebben bij den export. Het Dag. Bestuur zal daarvan goede nota nemen en alles doen om vooral gedaan te krijgen, dat het uitvoerverbod wordt opgeheven- De vergadering wordt daarna gesloten Oostenrijksche kr iser in den grond geboord. PARIJS, 14 Januari. (Reuter) Officieel De Fransche duikboot Foucault heeft in de nabijheid van Cattaro en Oosten rijksche kruiser van het type Novara in den grond geboord. [De Novara behoort tot een klasse van beschermde kleine kruisers van 3500 ton, bewapend met 9 kanonnen van 10 c M., 1 kanon van 4,7 c M, en ^wee torpedolanceerbuizen De bemanning be staat uit 320 koppen. De kruisers van deze klasse zijn in 1912-1913 gebouwd Red) De bezetting van Korfoe ATHENE, 14 Januari (Reuter part) Zooals verwacht werd heeft de re geering besloten krachtig te protestee ren tegen de landing van troepen op Korfoe, die - en daar wordt hier de nadruk op gelegd - heeft plaats gehad vóór Griekenland had geantwoord op de mededeeling dat de geallieerden voornemens waren, daarheen Servische troepen, over te brengen In entente kringen zegt men dat er geen antwoord werd verwacht, aange zien aan de Grleksche regeering alleen kennis is gegeven van de noodzakelijk heid om Korfoe te bezigen voor het opnieuw uitrusten der Servische troepen Daaraan werd toegevoegd dat In geen enkel opzicht zou worden getornd aan Griekealand's souvereine rechten haarsteeg. Tijdens een hevige windvlaag waalde alhier Donderdagmiddag een huis om. Een koe werd gedood CAPELLE. In den afgeloopen nacht werd ons dorp in opschudding gebracht door stijging van het water, dat door den sterken westenwind tegen den dijk werd opgestuwd. Reeds te elf uur was het water tot den kruin van den dijk ge stegen en daar de vloed pas te één uur zou verloopen vreesde men het ergste. De soldaten werden gealarmeerd en met behulp van hun pionierschoppen en een inmiddels aangebrachte hoeveelheid hout (die in allerijl van den houthandel te Labbegat was gehaald) werd getracht op de meest bedreigde punten den dijk op te hoogen. 't Was echter niet mo gelijk om bij den steeds wassenden vloed de palen met de planken stevig in den grond te bevestigen. Het zand spoelde dan ook evengauw weg als het aange bracht werd. Tenslotte het vergeefsche der pogingen inziende, werd dit werk gestaakt en wachtte men lijdelijk de komende dingen af. Om de buiten-bewoners voor even- tueele gevallen te waarschuwen werd te ongeveer twee uur de alarmklok geluid. Dit verhoogde niet weinig de op schudding onder de burgerij, die hieruit opmaakte, dat de dijk was doorgebroken Nadat de vloed zijn hoogtepunt be reikt had, nam het water geleidelijk af en kon men zich gerust te bed begeven. Burgerlijk en militaire autoriteiten waren den ganschen nacht druk in de weer en ofschoon hun werk Diet het gewenschte resultaat opleverde, komt hun toch een woord van lof toe en niet minder moet het werk van de mindere militairen op prijs gesteld worden. RAAMSDONK(DORP-) Behalve dat de polders blank stonden stroomde het water over den weg bij de R K Kerk.' RAAMSDONKSVEER. Een buitengewone hooge waterstand heeft in den nacht van Donderdag op Vrijdag tal van verwoestingen aange richt. Omstreekt 8 uur stood het San- doel van ai de Hoepelstecg tot het einde geheel onder. Vele menschen hadden dijkjes voor hunne woningen aangelegd, om het water buiten het huis te houdeD, wat nog niet altijd gelukte, want vaak braken deze pas nangelegde kaden door en zag men in één oogenblik vernielen waaraan men uren gewerkt had. Ook het Fort met de daarop uitloopende stegen stonden toen reeds blank. Nabij de Engelandsche Steeg was een groot gat in de kade geslagen, waardoor het water met breede golven den weg Raamsdooksveer-Oosterhout bedreigde. Omstreeks elf uur sloeg ook hier een gat ter hoogte van den Boterdijkweg, zoodat in 'n oogenblik alle huizen aan de over zijde in het water stonden. De huisraad met toebehooren werd zoo goed en kwaad als 't ging naar den zolder ge sjouwd, doch ook niet al'en konden dit ten uitvoer brengen. Vele moesten alles achterlaten. Na geheel den dag hard gewerkt te hebben is men er in ge slaagd het gat te stoppen, zoodat het verkeer met O'hout thans hersteld is. De tram kan echter nog met rijden, daar de rails stuk zijn. Op verschillende plaatsen verder den weg naar O'hout op, zijn nog tal van kleinere gaten geslagen, 't is alsof de geheele weg ondermijnd is. Bij vele polders liep het water gewoon over de kaden he n, verscheidene zooals Boterpolder, Uast huiswaard, Dombosch e a zijn herschapen in groote plassen, waar hier en daar 'n stuk bosch of boom of ook een groene siip, dit laatste als een eilandje in 'n woeste zee nog aan een polderland doet denken. Van de zijlijn der tram naar de los- en ladingplaats der stoombootonder neming M. Verschure Zn. is een stuk uitgeslagen van enkele meters lengte, zoodat vele vaten en ledige kisten zijn weggedreven Ook zijn stapels hoepels, riet en biezen gaan drijven. Het water bereikte zoo'n hoogte, als in een geheelen tijd niet is voorgekomen, zelfs op 30 September 1911 niet De peilschaal aan de brug alhier wees 2,94 boven A P aao, en aan het Kcizersveer 3,19 boven AP De grootste hoogte was genoteerd in 1906 op 2,86 boven A P aan de brug en 3,08 boven A P aan het Kelzersveer Ook >de Bleschbosch*, waar tal vari Veerenaars eigendommen hebben, heeft het zwaar te verantwoorden gehad Geen enkele polder is van het water verschoond gebleven en bijna alle kaden zijn stuk geslagen Op de >Heenplaat« zijn b v niet minder dan zes gaten. We behoeven natuurlijk niet meer te zeggen dat de schade enorm isvan peisoonlijke ongelukken hoorden we gelukkig niet. WASPIK Gedurende den storm van Donderdag op Vrijdag heeft het hooge water bij zonder veel schade berokkend en last veroorzaakt In de oostelijke havenkade zijn een vijftal gaten geslagen, waardoor het water met geweld in den naastlig- ligenden polder stroomde Hier steeg het zoo hoog, dat de straatweg op 't Vaartje overstroomde en de vloedplanken weer in de doorgangen vaa 't dijkje gezet moesten wOrden, iets dat sedert jaren niet metr gebeurde. Aan het Oude Maasje moest de veer- knecht des nachts met vrouw en kinderen vluchten In Wasplk-Boven staan vele huizen rondom in het water De com municatie met 's Gravenmoer i9 verbro ken, tot groot ongerief van neringdoen den en werklui uit deze naburige plaats, die hier werken In Benedenkerk waaide een schuur, die bij een vorigen storm reeds geleden had, nu geheel in elkaar. De schade, door dezen hoogen water stand veroorzaakt, zal eerst Da 't vallen van 't water berekend kunnen worden. van het Zuilen Volgens mededeeling ven den Minister van Landoouw, Nijverheid en Handel is het in den laatsten tijd herhaaldelijk voorgekomen, dat we gens verzuim van aangifte eener besmettelijke veeziekte, volgens art. 13 der wet van 20 Juli 1870 (Staatsbod no. 131) tot regeling van het veeart-eoijkundig .Staatstoezicht en de veeartee nijkundig poliiie, de overtredets zijn getroffen door de daoraan in art. 27 dier wet verbonden gevolgen. Zoolang het onderhavige voorschrift geldt moet het in zijn vol'e strengheid worden toegepast, onver chillig wat de gevolgen voor de daarvuor getroffenen zijn. Op verzoek van den voornoemden Minister worden belanghebbenden daarom met nadruk gewezen op de gevaren, welke v.»or hen het gevolg van nietnaleving van het voorschrift van art. 13 der wet van 1870. Volgens dat artikel is de houder of hoeder verplicht, wanneer zich bij eenig stuk vee ver schijnselen vaneen besmettelijke ziekte openbaren daarvan onmiddellijk kennis te geven Ban den Burgemeester der gemeente, waar het vee zieh bevindt, terwijl art 27 onder meer bepaalt, dat de aanspraak op vergoeding wegens onteigening van vee en voorwerpen vervalt, indien bedoelde aangifte niet is gedaan. Waalwijk, 11 JaDuari 1915. De Burgemeester van Waalwijk, Th de SUbmont de Bas Smbele. dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel voor de navolgende artikelen de daarbij vermelde maximum—prijzen zijn vastgesteld Per K.G. liegeeringsbrood (bij verkoop op broodkaart) f 0,12 1 arwewaterbrood (gebuild) 1 0,22'/j (gebakken onder rabbinaal toezicht) Tarwebrood (ongebuildbruinbrood Koggebrood Kegeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkr art) Tarwebloem (gebuild inlandsch) Tarwemeel (ongebuild) Per f 0,23'/. f 0.19 f 0.16 f 0^3 f 0,19 K.G. f 0,85 Boter Volvette Gondsche Meikaas met Rijksmerk f 0,62'/» Volvette Goudsche Meikaas f 0,60 Edammer Meikaas (40f) f 0,60 Volvette jonge Goudsche en Edammer kaas met Rijksmerk f 0.571/* Volvette jonge Goudsche kaas f 0,55 Jonge Edammer kaas (40t) f 0,55 Jonge Goudsche kaas (40f) 1 0,50 Edammeren Goudsch Kaas (30t) f 0,42'/a (2üt) I 0 37'/, Magere Edammer— en Goudsche kaas f 0,27'/, Leideche en Deltische komijnekaas 0,55 Iriesche Dagelkaas f 0,30 Per K.G. Rijst (erofraiddel Bassein en of Rangoon f 0,11 r voorloopig f 0,12 grof v, orloop f 0,13 Havermout 1 0,14 .Suiker (witte geraffineerde) 1 0,27'/a Margarine Koffie (Santos, gebrande) Peekoffie (in pakjes) (per 0,1 K.G.) Ilichorei r Raapolie per'liter Boterolie /.out 'Zeep (zachte, witte of gele) Petroleum (per Liter) N.B. Deze prijzen hebben uitsluitend betrek king op de gewone qualiteiten. De luxe sortee ringen, waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden betaald, blijven buiten aanmerking. De hierboven vermelde prijzen gelden voor de maand December behoudens vroegere vervanging Klachten over nietinachtneming der boven vermelde maxima, alsmede wenschen om voor bepaalde op de lijst niet vermelde artikelen maxi ma vast te stelleo, of wel om met bet oog op plaatselijke omstandigheden voor een bepaalde gemeente wijziging io de maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester De Burgemeester voornoemd, Th. de Surmont de Bas Smeel 1 0,60 f 0,04 f 0.03 */a f 0,65 f 0,09 f 0,11 De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt oekend, dat door hem de navolgende prijzen voor het varkensvleesch zijn vastgesteld Rollade 0.50 Magere Lappen 0,55 pe '/a K.G Doorregen Lappen 0,45 Vette Lappen 0,40 Carbonade, 0,50 Versch vet sj<ek 0,40 Verech doorregen Spek 0,45 Gezouten of gerookt Mager Spek 0,50 Gezouten of gerookt Vef Spek 0.45 1 Reuzel 0,45 Kluiven (onderpooten) 0,45 Hielen 0,35 G hakt en Worst 0,50 Haasjes en Biefstuk 0,60 De prijzen zijn uitsluitend contact. Zij gelden vanaf heden en worden tot nadere aankondiging gehandhaafd. De ingezetenen worden verzocht over de niet— inaentneming der va«tgtstHde ptijzen tentond mededeeling te doen ter Secretarie. Waalwijk, 11 Januari 1915. De Burgemeester van Waalwijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 5