«mm vit isusBiir. Provinciaal Nieuws. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. 's GRAVENMOER Ook hier was de toestand ernstig De geheele 's Gravenmoersche weg was ondergeloopen, Toen het water des morgens was gezakt vonden voorbijgan gers langs de Vaart een fiets en een hoed» Of hier aan een ongeluk gedacht moet worden, is nog niet bekend WERKENDAM. Door storm en hoogen vloed is een groot deel van Werkendam onder water geloopen. Het water stond ongeveer 60 cM. io de huizen. De pontonburg der pontonniers is gedeeltelijk wegge slagen. Vier wachtdoende militairen redden zich op een stuk brug, gaven noodsignalen en zijn daarop door een schipper per roeiboot gered. De volgende polders zijn in den Bles bosch door doorbraak ondergestroomd Hardeubroek, Hapenhennip, Kalverwaard Keteersguldenwaard, Kievitswaard, Klein- stukje, Kooike, Kroonpolder, Muggen- waard, Zalmpolder en Prlkwaard. Van de dijken zijn op sommige plaatseu stukken van 70 tot 100 M. lang weggeslagen. Drie arbeiders worden vermist, hun woonaak lag omgeslagen aan den dijk, vermoedelijk zijn zij ver dronken. Uit andore plaatsen Vooral Rotterdam werd aardig geteis terd, om 11 uur wees de peilschaal de hoogste stand. De geheele Blaak stond onder, de Groote Markt blank, onder de viaduct door naar Geldersche haven, Haringvliet enz. alles was een zee. Van de rivier was weinig te be speuren, slechts een uitgestrektheid waterde walleo waren ondergegaan in hetdreigende element. De rivier stroomde op naar de huizen, die daar stonden als eilandjes in de stille eenzaamheid. De Rotterdammers van het centrum der stad zagen gisterenavond 6 uur met angst de komende avonduren tegemoet. Het water in de Steigers, de' Blaak en andere binnenvaarten stond reeds met den kant gelijk, de stormwind was N. W. en om half elf zou bet pas hoog water zijn. Dat mompelden de menschen, die in drukke doening bezig waren om hun kelders, winkels en woonhuizen tegen het dreigende element te vrijwaren, want zij vreesden een »hoogwater,« zooals in jaren niet is voorgekomen. Voortgestuwd door de woeste storm winden steeg te half negen het water nog steeds hooger. Om half tien hield de storm nog aan De Groote Markt, het Steiger en Midden-Steiger, alles was toen reeds één vloed. De kraampjes op de Markt kopten als arme huizekens boven het water uit en droef staken de zwiepende boomen boven de triest-donkere watermassa uit. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen drong het water binnen de drukkerij der Msb Om tien uur steeg het water nog steeds. Overal in de hulzen angstige gezichten, hoelang het nog duren zal. Om half elf moest de vloed tot het hoogste gerezen zijn. Het geheele cen trum was toen één watervlakte. Alleen de Hoogstrat was nog begaanbaar. Maar om elf uur steeg het wateroog steeds. Men meldt uit Muiden: Hier ter stede is 40 M, weg met de rails van den stoomtram weggeslagen, Bewoners hebben de huizen verlaten. Verscheidene stuks vee zijn verdrooken, Het stoomtramverkeer is gestaakt, Men meldt uit Naarden: Hedennacht is het vee uit de Meent hier binnengebracht Men heeft verzuimd de noodwaterkee- ring aan te brengen. De stad staat ge deeltelijk onder water De kazernes staan eveneens midden in het water Vele be woners zijn naar de zolders gevlucht Het verkeer is in vele straten geheel gestremd De ontzettende storm van gisteren heeft in het Westland groote schade aangericht onder de z g n warenhuizen Bij honderden werden de ruiten inge drukt en de daarachterliggend jonge groenten onbruikbaar gemaakt. Op ver schillende plaatsen werden boomen ont worteld Men seint uit Anna Paulowna: Hedennacht is door den hevigen storm de dijk van de Anna-Pauwlowna polder doorgebroken, het water in de polder stijgt voordurend Menschen en goederen worden in veiligheid gebracht Om militaire hulp is gevraagd Men meldt uit Purmerend Door den storm is hedennacht de dijk bij het dorp Katwoude gemeente Mon» aikendam doorgebroken De toestand is zeer ernstig Naar verluidt heeft de nood klok van IJpendam geluid Alles om Broek in Waterland staat blank Het vee loopt los in de Pnrmer Men ziet er het water aankomen Spoorwegverbinding met het Zuiden verbroken De Msb meldt Door den geweldigen stormvloed is gisteren avond een gedeelte van den spoordijk waarover de lijn naar Dordrecht loopt weggeslagen. Hierdoor is het trein verkeer met het Zuiden totaal verbro ken. Doch het ergste worden door dezen dijkdoorbraak getroffen de bewoners van den Varkenoordschen polder. De huisjes langs dien dijk en in den polder staan geheel onder water en de bewo ners moesten overhaast de vlucht ne men. Daarom kwam hier geen post en de courant van Rotterdam. De Waalis zoodanig gewassen, dat de veerdammen te Tiel en te Wamel reeds zijn overgestroomd, zoodat de gierpont opnieuw van den reep is ge nomen (voor de derde maal in zeer korten tijd) en de overtocht weer ge schiedt per veerstoomboot en kleine pont Ie Maasluis is de nieuwe verkeersweg die van den dijk naar het station liep onder de kracht van het opstuwende water bezweken. De weg was eerst een half jaar geleden voltooid. WAALWIJK Onze gemeente heeft ook goed haar deel gehad in de onaangenaamheden en de verwoestingen, die de storm van Don derdag op Vrijdag overal heeft aange richt Hebben we reeds vroeger gemeld dat t water in den Buitenpolder nog steeds door de windrichtig staan bleef, en daardoor oorzaak was van heel veel ongerief in de Binnenpolder, thans werd het door den ontzettenden storm steeds opgezweept en steeg al hooger enhooger tot een ongekend peil, zoodat het tot op den dijk kwam te staan. Was de storm blijven aanhouden, dan zou bij nieuw tij zeker het water over den dijk heengegaan zijr en waren de rampen in de gemeente niet te overzien geweest Gelukkig Is t zoover niet gekomen, maar gebleken is dat men toch met alles rekening moet houden, al is het in tien tallen van jaren niet voorgekomen Zooals wij zeiden bereikte het water een ongekende hoogte, tot aan de kruin en op den dijkaan de haven was 't verschrikkelijk! Van haven en kaden was niets meer te bespeuren, alles was een watervlakte, waarop schepen en booten rondzwiepten. De bossen riet werden van de mijten geslagen, de ledige vatten vlogen her en der rond, balkei en blokken hout werden opgenomen, als veertjes. Rondom de tramremise, het graanpakhuis enz stond alles blank, de losplaatsen alles stond onder en ook weldra stroomde het water voort langs de haven en de Wagenstraat in. Dior gemeente-arbeiders en burgers, bijge staan door militairen, werd de afsluit- dam aan 't einde der Wagenstraat aan gebracht, om te voorkomen, dat het water de gemeente zou binnenstroomen. En ondertusschen stondeh de artillerie- paarden, die men er wel wat lang Het, nog steeds in de loodsen aan de Oostzijde De militairen werden op geroepen en toen was het een moeilijk redden, natuurlijk Het ging voor mensch en dier bijna tot de knieën door 't water De paarden werden 's nachts voor- Waalwijk. lSMJan. 1916 Koopt niet in den vreemde, Wflt gij in Waalwijk even goed en even goedkoop kunt vinden. 2651 W. B. Benoeming Bij Kon besluit van 12 dezer is be noemd met ingang van 25 dezer, tot burgemeester der gemeente Dongen. J I. Switzar Concert Liedertafel. Met genoegen kunnen wij melden, dat de Liedertafel voor haar groot concert op Zondag 30 Januari 3.9. geëngageerd heeft den heer Nclisseo, heldenbariton uit Amsterdam, die hier reeds een paar malen met het grootste succes is opge treden. Een schoone avond wacht dus den liefhebbers der edele toonkunst. Landstorm. De landstormplichtigen dezer gemeente der jaarklasse 1912, wier geslachtsnamen aanvangen met een der letters A tot en met J, voor zoover zij tot opkomst in werkelijken dienst gehouden zijo, zullen bij den landstorm in werkelijken dienst worden gesteld op Woensdag 2 Febr 1916 des voormiddags om 10 uur in het gebouw der R. K. Militaire Vereeolglng >Coacordla« (ingang Boerenmouw aabij de Hinthamerstraat) te 's-Boscb. Militaire plechtigheid. Hedenmorgen had op de Markt alhier eene indrukwekkende plechtigheid plaats Voor het front der troepen hier en in de aangrenzende gemeenten in kwartier, werd aan den adjudant-onderofficier, ka pelmeester van den Berg van het 9e R. I. de gouden medaille van 36-jarigen trouwen dienst uitgereikt. De twee bataljons stonden onder be vel van majoor Enkiaar op de Markt in parade opgesteld, terwijl in hun mid den de heer v. d. Berg met de zilve ren medaille op de borst, plaats nam. GeneraalWeber was expers voor de plech tigheid overgekomen en zoodra hij met overste de Block verscheen, zette de muziek het Wilhelmus in. De luite nant-adjudant las het koninklijk besluit voor, waarbij kapelmees ter van den Berg werd begiftigd met de gouden medaille voor 36-jarigen trouwen dienst. De rêglments-comman- dant spelde hem de medaille op de borst en wenschte hem in hartelijke bewoor dingen geluk. Hij roemde zijn militaire deugden, zijn trouw, zijn gedrag. Hij prees hem om zijne verdiensten als mi litair, maar ook als kapelmeester en niet minder als goed echtgenoot en vader en stelde hem aan allen ten voorbeeld. Daarna nam generaal Weber, divisie commandant en adjudant in buitenge wonen dienst van H. M. de Koningin, het woord om den gedecoreerde van loopig in de botermijn en bij van Gend f1"1®^® fcl,citeeren- Hij wees er opdat Loos gebracht en op den dag bij verschillende particulieren gestald Het aanwezige hooi en stroo heeft natuurlijk nog al geleden. 't Was in de stallen en overal rondom een verschrikkelijk gezicht, een echte ruinnatie. t Was dan ook een storm en overstrooming io echten, ouden stijl. Ook de gemeente had hier eu daar nog al geleden. Van 't postkantoor zijn twee ichoorsteenen stuk gewaaid, oen daarvan verbrijzelde de ruiten in den dam bij den heer van Riel, wat daar ook al heel at ach»ik veroorzaakte en de andere kwam in .'t kantoor terecht. Op verichillende plaatsen werdennngschooreteenen en pannen afgerukt, in de Putsteeg en op den Dijk boovnen omgeworpen, terwijl ook een der groote popnlierej achter 't hotel Verwiel geheel werd omgerukt en ontworteld, wat wel een bewijs van de kracht van deD storm geeft. Gtfukkig zya geeu ongelukken te be treuren, Aan het slot van een artikeltje schrijft de »N. R. Ct.« Doch laat ons bij deze gebeur- tenis, gelijk bij Iedere ramp betaamt, ernstig overwegen, wat te doen valt, en of nog niet erger had kunnen treffen Ons land, laag gelegen als het is, heeft in groot gevaar verkeerd. Dit maal is het noodweer gekomen met doodtij. Ware het met spriogvloed samengevallen, dan zou het water nog wel een halven meter hooger gestaan hebben Polder- en dijkbesturen mogen dit wél overdenken en hun maatregelen ernaar nemen. Dan mag ook niet over het hoofd worden gezien, dat ons land, met zijn reeds zoo gebroken kustlijn en diep In- loopende zeegaten, aan de zee niet dan onder de hoogste noodzakelijkheid nog meer toegang naar binnen raag ver schaffen. De zee is ons tevriend als bestaansbroo, maar overigens de vijand, en zij rust nimmer. kapelmeester van den Berg was een militair van den ouden stempel, die hij van jongsaf had gekend, die in 't zelfde regiment in dienst was gekomen, waar hij toen diende als luitenant. Daarom zou hij niet gaarne deze gelegenheid gemist hebben, om van den Berg als ouden kameraad geluk te wenschen en zou ook deze overtuigd zijo, dat het geen hij zeide, uit 't hart gemeend was. Hij noemde hem de incarnatie van den militair die hij allen ten voorbeeld hield, als trouw en eerlijk soldaat. ZEx. wees op de beteekenis van deze decoratie, noor den moedigen Oranje vorst. Wil lem II ingesteld, die bij Waterloo vocht en wiens voorbeeld niemand, noch meer dere noch mindere zou versagen als Koningin en Vaderland hen riep. Na nog een gelukwensch aan de familie van den kapelmeester, dien hij naast goed militair ook uitstekend huisvader noemde en een woord van dank aan den regimentscommandant, bezegelde hij z'n indrukwekkende woorden met een warmen handdruk. Daarna defileerden de troepen voor den gedecoreerde, wien ook wij onze gelukwenschen aanbieden en was de plechtigheid geëindigd. Amerikaansch leder. Van verschillende zijden vernemen we, dat partijen Amerikaansch leder, bestemd voor lederhandelaren en schoen fabrikanten hier te lande en geconsig neerd aan de N. O- T. en die reeds eenigen tijd te Rotterdam lagen opge slagen, in afwachting van toestemming ter verdere verzending aan de geadres seerden, deze week van Rotterdam naar Engeland zijn teruggevoerd om daar voor het Engelsche Pnjzenhof gebracht te wordeo, Hoe de uitspraak ook luidt, het leder blijft in Engeland tot na den oorlog. Electrische installatie Door de firma O A Donkers te Baardwijk is de electrische licht- en- crachtinstallatie barer schoenfabriek op gedragen aan 't electro technisch bureau J Raas Rotterdam—Alblasserdam Waahuijks Gemengde Zangvereeniging Naar wij vernemeD zal »Waalwijks Gemengde Zangvereenlging* eene uit voering geven op Dinsdag 29 Febr a.s De dreuning fLa Belgique* heeft aan de grens duitsche soldaten hooren vertellen, dat er tusschen Lier en Neerpelt, of tusschen Lier. en Aarschot een trein met munitie ia de lucht is gevlogen. Dat zou dan de oorzaak zijn der ge weldige dreuning, welke hier in Brabant in den nacht van Maandag op Dinsdag Is waargenomen. Uitvoeringen Zondagavond zal in de Flora-Bioscoop zooals we bereids mededeelden, de prachtige film gaan :>de Jockey des doods*, waarop we nog even de aan dacht wenschen te vestigen. Deze pracht film had overal het groot9te succes, wat hij dan ook verdient en daarom zal ook hier eenieder dit meesterwerk op bios- copisch gebied wenschen te zien. De eerste uitvoering die door deze militairen hier gegeven wordt, zal a.s. Maandag plaats hebben* Het mobilisatie corps Mobilia onder directecr L. R. Ge- hasse, geeft dan eene uitvoering met medewerking van verschillende speciali teiten cp vocaal en komisch gebied. Het entree is zeer laag gesteld, zoodat een druk bezoek verwacht kan worden. Het vangt aan om 7 uur en wordt ge geven in den R. K. Gildenbond. Ook wenschen wij de aandacht nogmaals, van de muziekliefhebbers te vestigen op de Opera-Uitvóering, die a.s. Woensdag in het Concertgebouw te s Bosch door de Italiaansche Opera wordt gegeven met »Butterfly.> Deze prachtige opera van Pucunni, die met geheel eigen decors en orkest gegeven wordt, belooft schitterend te worden en een bezoek overwaard. Men haaste zich dus voor een goede plaats. (Zie annonce.) De Statenverkiezing te Tilburg In de >N Tllb Ct" lezen wij, dat het dagelijksch bestuur der R. K. Kiesver- eeniging, in verband met ingekomen ernstige klachten over onregelmatighe den, welke bij de laatstgehouden Staten verkiezingen in verschillende afdeellngen zouden gepleegd zijn, de voorzitters der afdeelingsbesturen heeft opgeroepen tot een vergadering op gisteren-avond te Tilburg. MEEUWEN. Aan deze gemeente is voor het jaar 1915 in de gewone kosten van het lager onderwijs een buitengewone subsidie verleend van f675. Woensdag 26 Januari a.s. des avond 6 uur, hoopt den heer E Snellen, ^.ijkstuitibouwleeraar voor Noordbrabant la het café van den heer Smits een lezing te houden over het onderwerpWat heeft de ervaring met de fruitteelt in de aatste jaren opgedaan. V*ij.twijfelen niet of velen zullen van de gelegenheid profiteeren om iets meer van de fruitteelt te weten te komen. SPRANG. A.s. Zondag zal in de Geref. Kerk alhier optreden Ds. Crohne van Zoutkamp. Met den wind van Donderdag op Vrijdag zijn hier op verachillonde plaat sen ruiten stuk gewaald en ook vele daken opgewaaid. BAARDWIJK. Morgen gaat onze R.K. V.V. „Quick" naar een Serie-wedstrijd in Dongen, uitgeschreven door de Mili taire v. v. „Roda". We wenschen onze club veel succes CAPELLE In den nacht van Dinsdag op Woensdag jl zijn bij verschillende ingezetenen kippen gestollen Een hond is de dader geweest Mais f9,80 per 80 KG Boooen f 17,00 per HL Haver f 13 25 per 100 KG Hooi f 25,00 Stroo f 16 Handel bijzonder levendig. Het armenbrood is aangenomen door P Heere voor het Dorp en W Simonis voor het Veer trouw" Mej F H van Menscb, onderwijze res aan de O L School in de Nieuw- straat, is benoemd tot onderwijzeres te Wassenaar Woensdag 2 Februari as zullen uit deze gemeente twee landstormplich tigen van de jaarklasse 1912 te 's Her togenbosch worden ingelijfd WASPIK, 13 Januari De kinderen van de school der Eerw Zusters, Werden heden door onzen nieuwen pastoor, den zeereerw heer Huibers, flink onthaald op chocolade en krentenbroodjes Dat zijn zeeieerw hierdoor niet alleen de hartjes der kinderen maar ook die der ouders zal winnen, behoeft geen vermelding Zich met hart en ziel op het welzijn der kinderen toe te leggen, voor hen alles te zijn, schijnt zijn zielsverlangen uit te maken Ook de ouden van dagen, ver pleegden in het Liefdegesticht, zullen eerstdaags op zijn kosten onthaald wor den. RAAMSDONK(DORP) Deheerjoach Lankhulzen verkocht een veulenmerrie voor f800 aan den heer Ant Smeur te Waspik Een Tilburgsch Heer bood tr vergeefs f950 voor RAAMSDONKSVEER Graanprijzen hotel De Reyer Erwten f 22 per HL Tarwe f 10,25 per 80 KG Rogge f9,25 per 75 KG Coöperatieve Boerenleenbank is 12 Januari geopend De bank vormtéén afdeeling der gunstig bekende Raiffeis- senbank Met het oog op de bietenprijzen van f 21 a f 23 gaan verscheidene boeren hun weilanden scheuren De mollenhandel is thans is thans thans ia de Beneden Langstraat bijzonder levendig. Opkoopers besteden 12 a 14 cent per velletje. Door den storm van Donderdag avond braken aan het Kruispad enkele draden der electrische geleiding. De geheele Prins Hendrikstraat werd hierdoor in het donker gezet. De draden die over den weg gevallen waren en tegen elkaar aansloegen, maakten kortsluiting, wat 'a prachtig effect had in het donker. Het verkeer was 'n tijdje stopgezet, daar niemand er zin in had om met de draden in aanraking te komen. Tot^roote hilariteit der omstanders vooral van de dames kwam een jongen met zijn beide beenen tegen 'n draad, wat hem van schrik een „Pak m'n is" ontlokte Donderdag zijn van de „Broeder een hondenkar en enkele kisten met bussen bezine te water gewaaid HBRPT, 14 Jan. In de gehouden al- gemeene javrlijksche vergadering van de handboogschuttery >Oas Genoegen', ge vestigd by den heer L. v. d. Griendt, werden^ tot hesiuursleden tierkossn de heereu M. Couwenberg, P. Fitters eu B. de Wi|t. Op voorstel van het bestaur beuoemde de vergadering met algemeene stemmen tot eere-lid den heer Dirk van Diem, wegens het feit dat genoemde heer vanaf de op richting in 1876 tot op heden dus 40 jaren steeds een trouw lid der Vereeni- ging is gewtest sn tevens de eenigste der nog in leveu zijnde oprichters die lid is gebleven. Het besluit tot l et al of niet hoodeo vau een Nationaal Concours werdt aangehouden tot de volgende vergadering. De Minister van Waterstaat enz, heeft benoemd tot pontwachter san het veer alhier J, Dijkman, thans sluisknecht aan de Stophorstersluis onder Zwartsluis, Tijdens een horige windvlaag is de landbouwschonr van ds kinderen Jac de Wilt omgewaaid Het daarin bevindende ve0 kon gered worden VLIJMEN, 14 Janauri Door de hand boogschntlery pBuiten verwachting' wordt Zondag 16 Januari in de zaal van den heer G van Wordragen eene fGrsnde soirée Amasante' gegeven waarop zich het gnnsiig bekende doettistenpaar de heer en mevrouw Krijnen oit Breda zal doen hooren 't Lijdt geen twyfel of dese soiró zal zeer zeker druk bezocht worden temeer omdat de entreeprijzen zoer billijk gesteld zyn Vermoedelijk zal het getal geinter- neerden dat in onze gemeente in een paar mandenfabrieken werkzaam is, nog vermeer derd worden, wel een bewijs dat er ih de mandenmakery heel wat omgaat en er werkkrachten te kort komen. Kaatsheuvel, 15 Jan. 1916. Storm Hoewel niet 200 erg als op vele andere plaatsen, heeft toch ook de storm in onze gemeente aardig gewoed Bij tien tallen huizen en fabrieken sloegen de pannen tegen den grond Op 'n tweetal plaatsen waaide de schoorsteen van 't dak af Van de nieuwe kerk werden enkele reepen lood van den nok gerukt Schuttingen en heiningen lagen des 's morgens tegen den grond 't Gedeelte echter der oude, dat geheel ondermijnd en bijna n Meter uit lood, sinds 'n paar dagen gerust had mogen vallen, heeft storm en noodweer getrotseerd Nieuwe School No I Met het betrekken van een tweetal klassen der nieuwe school waarop zeker half Januari vast gerekend was, zal nog wel één of twee weken gewacht moeten worden, daar de centrale verwarming nog niet geheel voltooid is Donderdag 13 Januari is de nieuwe schooi in >de Moer" door den Inspecteur, in tegen woordigheid van 't dagelijksch bestuur, architect en aannemer gekeurd HEUSDEN, 16 J»n. 1916. Onderwijs De heer v Bommel onderwijzer aan de R K Jongenschool heeft wegens ge zondheidsredenen eervol ontslag aange vraagd en verkregen Landstorm Van de zes jongelui uit onze gemeente

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 6