'v '0/ i Zyt ge over Uw tegenwoordig Corset tevreden Waalwijks M anuf actur enhandel O. TERKADE, Het Zuiden. Gevestigd I Oct. 1900. Rotterdam-Ganada-Hypotheekbank ADMINISTRATIE- en ATEIEEE. ij* cd iü, a a» W. J. SUM III KOK. - ItMISIMSYEER. „IDE LE3IJ7 KKTIMIMIl N.V. Van der Graaf Co's. Guieaux v. d, Handel. WED. OI-DUMOM. Muit, Waalwijk. kXwtongbr ÉcTbtT" Gemengd Nieuws. Burgerlijken Stand KERKNIEUWS. Th. A van Wjjck Dnitsche Stoelen, A F. G. Roothaert A.BONS, THEOD. VAN DELFT tegenover de R. K. Kerk. Gelakte Vierkante en Ovale Kachels, Platte Buis Kachels. f De Stoomwasschery Bleekerij en Strijkinrichting, Specialiteit artistieke vergrootin^en FOTOGRAFIE-ARTIKELEN. Ingezonden Stukken, Handelsberichten. Correspondentie. v' "7 1 Zoo niet, dan zullen Koyal Worcester Corsets zeker aan al Uw eischen voldoen. Royal Worcester Corsets vereenigen uitstekende snit, prima kwaliteit, gemak- kelijken pasvorm en nog zooveel goede eigenschappen in zich, welke men in andere fabrikaten tevergeefs zoekt. m Vraagt beslist de nieuwe modellen Seizoen 1915, Stoom- bilj artfa br iek Incasso- en Informa tie-bureau pJatuurvJolle^ Ondergoederen gevestigd te Rotterdam. De Bank geeft Slis pCt. pandbrieven uit in stukken van f1000,- f500,- f250,- en i 100 - tot den koers van 100|2 pet. den Heer4 W. J. S. SADËE, Groote sorteering in Kolenbakken. Vulemmers, enz. enz. P1SBBS WSIJIEH, Hofïotograaf, s-Hertogen bosch. Kerkstraat A 3 1 Magazijn van die, als behooreode tot de Landstorm- lichting 1916, Donderdag te 's Bosch ter keuring verschenen, werden er 3 geschikt bevonden voor den militairen dienst, nl H Dubbelman, A Laros en Joh Reas Buiten verantwoordelijkheid der redactie. Geachte Redactie l Vergun mij ééne kleine Plaatsruimte in uw vooral in deze streken veelgelezen blad waarvoor mija welgemeenlen dank. Herhaalde malen vooral in dozen toch zeer natten regenachtigen winter, is dooi menig anderen fietser geklaagt geworden over het slechte, bijna niet te berijden ge deelten van den weg, gelegen tnsschen het, voetpad bij de woning van den Heer Joh. Honcoop en den grenspaal der Gem. Vlij men. Door laatstgenoemde Gem. is reeds vorig jaar zoo'n prachtige verbetering aan gebracht door bet aanbrengen van een fiets pad, welk werk natuarlijk, door de geheele, vooral belanghebbende, wielrijdende wereld ten zeerste i* gewaardeerd gewoiden en waarvoor zij (ik ben er zeker van) den Heer Burgemeester en de Heeren Raads leden dier Gemeente in stilte dank ge bracht hebben. Wanneer nu de G>m. H dikhuizen bet slechte, slechts zeer korte gedeelte van den brum van den rijweg zoo willen doen herscha pen ia een te berijden r.jwielpad ben ik er zeker van dan deze daad door fietsers en voetgangers met dankbaarheid te zien be loond, en zal het onder één der eerste goede werken, welke ouder 's nieuwen Burgemees ters regeering is tot staud gekomen, ge boekt mogen v» orden. Immers, déze weg is door zyu verbin- deo met het Land van Heusden en AJtena en den Boscb, vooral in dezen Mobilisatie tyd, één der meest bereden fiet«wegen in WAALWIJK Uitspraak dd 13 JaDuari 1916. Ongelukken. Gisteren had de leerlooiersknecht P.C het ongeluk over lijmvleesch te vallen, met het ongelukkig gevolg dat hij een been brak De coiffeur M had gisteren het on- gelnk zich met een scheermes zoodanig te verwonden, dat aanstonds genees kundige hulp moest worden Ingeroepen M zal gedwongen zijn een tijdje rust te houden De leerlooiersknecht J de B, wo nende te Sprang, werkzaam op de stoomleerlooierij van de firma Van Iersel- Witlox on Co alhier, kwam heden door een ongelukkig toeval in een diepen looipnt te vallen, waardoor hij zeer ern stige beenwonden bekwam Ernstig ongeluk. Men meldt uit Vught, d d. 13 Jan. Den landbouwer Jan van de Wiel al hier overkwam heden een noodlottig ongeluk. Omstreeks half vier n.m. kwam hij •met een zwaar geladeu kar van de Halsche bierbrouwerij, toen hij ter hoog te van 't landgoed Bergen het rijtuig ontmoette van 't gesticht Voorburg. Om voor dit rijtuig uit te wijken nam htj zijn paard bij den teugel. Het beest schrok en sloeg op hol. Van de Wiel struikelde en viel, waarop een der ra deren van de kar hem over de borst ging. Door hulpvaardige handen werd de ongelukkige terstond opgenomen en binnen gebracht in het café Langeler, waar hij na ongeveer drie kwartier over leed na nog tijdig de H.H. Sacramen ten der stervenden te hebben ontvangen. In den afgeloopen nacht is te Vlls- siogen weer inbraak gepleegd, voor de vierde maal binnen 10 dagen. Thans is er ingebroken in het inlichtingen bureau van het Belgische consulaat, nabij het station, Er is een aanzienlijk bedrag aan geld ontvreemd, De officier van justitie heeft een on derzoek gelast naar de beweerde over tredingen van de N, V, Nederlandsche Groenten* en Vruchtendrogerij te Breda. De 14-jarige J. U„ fabrieksarbeider te Winschoten, die, beschuldigd van moord op de onderwijzeres mej, A. Helkens aldaar, op 12 Dec, jl„ naar het buis van bewaring te Groningen werd overgebracht ter nadere observatie, heeft thans een volledige bekentenis aPJj legd, WAALWIJK. CAPELLE. RAAMSDONK. HEUSDEN. DRONGELEN. MEEUWEN. Waalwijk, 14 Jao. 1915. Varkens aangevoerd 18 stnks prijs f 8*/- f 13»/ Boter aangevoerd 120 ko f 1.60—f 1 70. Z D H Mgr W van de Ven, Bisschop van Den Bosch, heeft benoemd tot asistent te Hilvarenbeek den eerw heer Th A G van Erp, priester van het Semi narie! W P te R Het speet ons zeer dat uwe bijdrage te laat kwam We hadden het zeer gaarne geplaatst, maar 't be reikte ons eerst Zaterdagmiddag RED 1 Cvsr.'rsi, Laat U niet misleiden door namaak en eischt steeds het orgineele fabrieksmerk. WORC Meubelhandel Waalwijk. Alles duurder, ondervindt tegenwoordig ieder. Toch heb ik ontvangen, een groote party, glimmend noten, met Spaan rieten zittingen, mooi afge werkt. Dooi de lage markt der Marken kunnen dezen zelfs nog goedkooper geleverd worden dan vóór den Oorlog. Ook wederom ontvangen een partij WASCHDOEKEN en TAFELKLEEDEN, waaronder de nUniversele*, die lichte patroneD, mooi uitkomend, frisch van kleur, waarna zoo lang vergeefs gevraagd is. 85 58 TILBURG. Neem onze geruischlooze biljarts, geen trilling, geen bandgeluid, absolute sta biliteit. A. VA E DEN BOSCH, FIRMA Oranjeplein 85. Telph. Int. 6052, 's Gravenhage. Incasseeren van vorderin gen op nalatige debiteuren met grootsucces Voorwaarden worden op aanvrage gratis en franco toegezonden. JAN SEN ATlLANUS zijn verkrijgbaar bij F. L RATH te Waalwiik Te WAALWIJK verkrijgbaar bij Commissionnair in Effecten. Trustee voor pandbriefhouders TE AMSTERDAM. 8589 VOOR Bromide, Kool- en Platinevergrootingen. Aanbevelend, TILBURG. OPGERICHT 1883. TILBURG beveelt zich a*n voor het opmaken van Vitrages, Tullen Gordijnen met toebehooren, enz., alsmede voor het nitstoomen van Wellen •a Katoenen Dekens. Genoemde artikelen tosrden n den kor'et moffel ijken tijd en tegen billijke conditiën fehetl ale nieuw afgeleverd. 98 Hoofdkantoor: AMSTERDAM, Keizersgracht 410. Infomatiëfl, Incasso's. Terbindingen over de geheele wereld. van allerlei aard, achterstallige vorderingen,1"ff*™* agenten en agenturen, zekerhTid£*5 het uitbreiden van relatiftn °£-n*rl»n0ErSen. Ontelbaar ,d* ajvaiien, door tijdige informatiën verliezen voorkomen J hebben,, terwyi dagelijks belangrijke bedragen aan achterstallige vorderingen Th°nddeiCwroeSJ^ ^ered- BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA AFWERKING HANDEL IN Kruidenierswaren Comestibles, Drogerijen/ Chemicaliën en Verfwaren. SPONZEN, ZEEM EN DWEILEN. Bussen Glans verf en Ripolin. Eau de Cologne en Odeur bij de maat en per flesch Toiletzeep, Toiletcrême enz. En alle artikelen tot het Kruideniers en Drogistenvak behoorende. Alle prima kwaliteit bij uiterste bilyke prijzen. Beleefd aanbevelend, 455>* WWf UX'J'é deze stre»k. En nu toch van wege Rijk en Provincie alles wordt in bet werk gesteld tot. verbe tering der wegen, en ook de A. N. W. B. niet stil zit overal waar zulks nosdig is nieawe Rijwielpaden aan te leggen, boop ik, dat ook dit mijn schrijven invloed zal mogen uitoefenen op den Heer Burgemeester en Heeren Raadsleden van bovengenoemde Gem. en wij dos één Rijwielpad ter dier plnatse spoedig zullen zie verrijzen. U mijnheer de Redac'eur dankend voor de verleende plaatsruimte, verblijf ik mij roemend EEN WIELRIJDER. J A K te Kaatsheuvel over taekbondenwet f 1 of 1 week tuchtschool L v R te Kaats heuvel droDkeDSchap (ree) vonnis, waartegen verzet bevestigd GAB te Nieuwkuik, C v G te Baardwijk. A C S te Waspik, C M V te Vlijmen en \V K te Kaatsheuvel allen overtr motor en rijw ieglt ieder t 3 ot 2 d FvB te Heuiden. overtr alsvoor t 2 of 2 d L P te Baardwijk overtr alg veiligh wet f 4 of 2 d J J Pte Nieuwaniken C J V te Kaatsheuvel beiden overtr pol verord ieder 1 lofld PJvR te Nieuwkaik overtr alsvoor 1 3 o( 2 d C v M te Waspik, Ch v B, D v B, H V en H N allen dronkenschap ieder f2 of 2d JvdV te LoonopZand etrooperij f 0,50 of 1 d C v d S en W B beiden te Kaatsheuvel beiden overtr jachtwet ieder f 15 of 4 d. GEBOREN Hcnricus z v Andriei Adriwanee en A v d Broek Johanna li t J tan Veld hoven E C Spijkers Adrianns i v D A Pol en H P Ver?chnren Johanna d A J de Werd en M Staal Petronella d v B C Korthont en A van der Pennen. OVERLIJDEN: Marinus Brok, 7 maanden. HUWILIJKEN: Johannes Hermanns Knuvers, weduwnaar van Maria Barbara Regina Mombers, oud 37 jaren, wonende te Zaandam en Geertrnida Wilhelmina Ammersdorfer, ond 42 jaren, wonende te Waalwijk. Over de maand December. GEBORENThedorus z v J Blom en J W Raalten Willemien Adriana d v W B Rijken en A H de Broijn Wouterinad v A L v d Schans en A Christ Johenna Cornelia d v A C Groeneveld en M. Krnijf Margaretha d G Roomer en C v d Schans Hendrik i v J Henrter en A A van Peer Johanna d P Lnapen en J Timmermans. GETROUWD: M Boogaerdt 36 j en D G van Doorn 32 j. Van 1 tot en met 14 Januari. GEBOREN: Johannes z G A Baijens en A v d Diepstraten Johanna d C A Heijblom en C Verdaijn Hendrikus z v H J de Jongh en C v d Dungeu Johannes z v J A Blom en A M v Strien Paulinn Adriana d v H A v Schijn nel en J H van Strien. OVERLEDEN: Johanna van Dougen oud 6 m. GEHUWD: Johannes Rasenbejg, oud 28 j en Maria Anna Antonetta de Graaf, oud 23 j. Van 7 tot 14 Januari. OVERLEDEN: Hendricus Merkx, ond 84 jaar, wedmwnaar van M. M. Sraidt. Maand December. GEBOREN Maria d v 51 van Merabergeo on C v Arkel llermioa Cornelia d v O G Nieuwkoop en H Verspille. Maand December. GEBORENArie Cornelia e v L Bouman en M v d Kolk. ONDERTROUWD: Jan Hendrik v Houwelingen 31 j en Adriana P d Assem 32 j. Eieren aangevoerd 460 stuks. Eierenprijzen van 6 7'/j cent. KAATSHEUVEL, 14 Jan. Heden was de prijf der boter Hoogste prijs f 1,68. Middel pri js f 1,65. Laagste prijs f 1,63. Eieren f> en 7 cent per stuk. j N 'tij JsTFD VAN FRIEZENVEEN. 152 vulkachels. Bovenbedoelde bureaux, «edert meer dan 'n kwarteeuw xakelilke information bestaande, houden zich bezig met het verstrekken van r waarin de buroaux 2 deor hun ingrijpen. 16*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 7