Eerste Waalwijksche Machinale Broodbakkerij GOUTIÈRE. Ons reuzen succes: prima grondstof, hoogst mogelijke zindelijkheid eYooaNLomiMUMiMftM m funn&ttDiEi» ELECTRISCH INSTALLATIES OP ELK GEBIED. STEEDS ELECTRO-MOTOREN VAN V20 P.K. i Zuid-Nederlandsche Handelsbank Rotterdamse he Bankvereeniging ITÖ'S. II J.ELEKAN, F. L.Rath, W aalwijk. Manufacturen en Modeartikelen. f 2.95. lif «f WORTELSNIJDERS. AARDAPPELKWEDERS. W. J. SIMON IS DE KOK Te wapen, Asthmalijders Wilt gij Genezen ABDIJSIROOP Binnenbanden BUI TE NBANDEN W. J. SIMONIS DE KOK Diensten voor passagiers, goederen en vee, mei de Sehioefstoomboaten „BROEDERTROUW II, III, VI," AWütjmtitu wcehö dongen, tit burg, raams- MEDEDEELING. Licht en Kracht. Hoog- en Laags panning FIRMA W. VAN BOXTEL ZONEN. Electro-technische Fabriek, TILBURG. 's-HERTOGENBOSCH TILBURG Gebr. Paithe, Almelo. VEEVOEDEEKETELS. Gebruik de Abdijsiroop, BAKKER, VREDESTEIN, MICHE, LIN, PALMER, alle kersverscb billyke prijzen. prima merken (geen allerhande rommel), billijke prijzen. RAAMSDONKSVEER. Vraagt monsters, prijsopgave en conditiën Prijsopgaven, Teekeningen en Ingenieurs-adviezen kosteloos. uit voorraad leverbaar. Hoofdkantoor: Bijkantoor: (Teleph. Interc. f-o. 427 (Telepb. Interc. INo. 85.) voor wier verbintenissen de Kapitaal f 30.000.000 Reserve f 8.000 000 zich ten volle aansprakelijk stelt. BAAM3DONKYBER. A. van Haeren-Spiering8 - Boxtel. prima merken, als: OOBffBSBOPT. f 35,- DRAISMA -vatI' VALKENBURG'S LEVERTRAAN' LEEUWARDENS Verkrijgbaar te Waalwijk bij A. VAN HI ST Be8oijen H. BOTH. Capelle - C. VOS-y an Gent Drur.en J. JJpELAAR- v. d. Wiel. R.amsdonk Wed. G. KONINGS* Sprang r A. QEENEN. Waspik C. G1JSMAN8- Langbwbsf. VI8CHSTRAAT 18 SPOORLAAN 80. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR, avenstaat 5 (nabij het Station. '■-BOSCH, 2290 Adviezen en bestand met be trekking tot processen, strafzaken, faillissement, nalatenschappen,boede, sGbeiding voogdij curateele, echt scheiding, arbeidscontract enz. Behandeling van alle voorkomende Rechtszaken, zoowel bij Recht bank als by Kantongerecht, innen ran Schuldvorderingen, rege ling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, maken van contacten, requesten enz. enz. Degelijke en prompte afwerking Billyke conditiën. N.B. By niet inkomen der schuld- voderingen in der minne, worden geen kosten in rekening gebrachj Zondags na 1 uur kantoor gesloten MAGAZIJN VAN Verkrijgbaar in uitgebreide sorteering van modellen en kwaliteiten vanaf Agent der Stoomververij en Chemische lA/ODf F^T Wasscherij IJWUIjI Ae'.hmalyders, hoesters, kuchers, gij allen die fluimt of benauwd zijf, laat toch Uw kwaal ni t voortwoekeren, laat Uw kwaal met den tijd U te overweldigen, voorkomt de ernstige gevolgen van mo-g^n door heden nog Uw kwaal te bestrijden, voordat het misschien te laat ie. zooals velen voor U, doordat zij naar goeden raad luisterden? z ndere werking op de ademhalingsorganen heeft, doordien ze de raslzittende, prikkfeleide slijm oplost en kan doen loskomen, waarmede de ziektekiemen worden verwijderd. Alle asthmalijders zullen beseffen, welk een verlichting zij zullen gevoelen als hun borst en keel van de vastzitten de slijm wordt gezuiverd. Alle lyders aan hardmkkigeu boeet en bronchitis weteo zeer goed dat hun hoest zal be daren als de prikkelende slijm wordt verwijderd. Daar tegelijk een verzachtende en genezende werking op de slijm- huid der ademhalingsorganen heeft, zal bet duidelyk zijn, welk een bizouder goede hulp de Abdijsiroop is bij Asthma, Bronchitis, Influenza, Kink- en Slijmhoest, hardnekkige Hoest, Catarh, Heeschheid en keelpijn. De Abdysiroop schaadt nooit. Prijs per flacon vanpl.ua. 230 gram, f 1,05, van pl.m. 550 gram, f2,05 van pl.m. 1000 gram, f3,55. Eischt roodeo band met onze bandteekening L. I. AKKER, Rot terdam. Alom verkrygbaar. Verkrijgbaar by Waalwijk HERMAN ZEEGERS, Firma P. J. van Gils, Baardwijk GEZ. KLERX, s Grevelduin- Capelle H. COVE, Dus sen J. J. PA ES Geertrnidenberg J. VAN BAVEL. Kaatsheuvel JOH. JAC. VAN ESCH, Hoofd straat. Besoijen D. VAN HELVOORT. Éaamsdonk Firma P. P. VAN DONGEN. Raamsdonksveer D. M. VAN AALST- Roovers. Sprang W. GEENEN. Vlijmen H. VAN WOR- DRAGEN-van de Ven. Vxijhoeven-Capelle. L. v. d. LEE te Drurten JOH. BCOGMANS Zo. te Waspik G. VAN DU8SELDORP. Loon-op-zand H. van den WILDENBERG- Peters Drunen Wed. J. SIKKERS Zonen en by alle drogisten en meeste apothekers. 8882 volgens de eischen dep tijds ingericht, belast zich met wasschen en geheel op maken der wasch. Prijzen per stuk of per abonnementin 10 dagen terug, bij zending per spoor franco tegen franco. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden. Gelieve acbt te geven op juiste adres. ONDERNEMING V via RAAMSDONK in rechtstreeks verkeer met de Zuiderstoomtramweg—Mij narvaliilre van en naar OOSTERHOUT, DONGEN, TILBURG' RAAMSDONK GEERTRUIDENBERG, DOR DRECHT, ROTTERDAM en tijBscher liggende plaatsen VERTREK van RAAMSDONK; 's-Maandagsmorgen 5 uur Overige werkdagen 7 ar. VERTREK van ROTTERDAM iederen werkdag 12 uur 's middags V'UCrAPTÏTififll *53 van cn naar OOSTERHOUT, DONK, GEERTRUIDENBERG UTRE( HT en AMSTERDAM. VERTREK van RAAMSDONK; Maandag en Dondrdagnamiddag 7 uur. VERTREK van AMSTERDAM Woensdag enZaterdgvoormiddag 10 uur In correspondentie met bovengenoemde Stoombootdiensten dagelykschen WA GEN'DIENST van J. DE HOND van en naar Waspik. 431 AGENTEN: ROTTERDAM; Stoom boo treedery v.h. J. en A. van der 8chu!?| AMSTERDAM Verschure Co. UTRECHTF. Verlinden. KAAM8DANK en TILBURG: Tiel. DORDRECHT P. Arenuot v DONGEN Kantnor v.d. Zaiderstoora tramweg My. Ondanks de moeilijkheden verbonden aan de mogelijkheid om in OORLOGST IJ D een SOLIED en GOEDKOOP 2-persoons Veerenbedstel met alle toe- nehooren bij elkaar te krijgen, zijn wij hierin na veel moeite en op offering volkomen geslaagd. Wij verzenden alzoo franco naaste Station rembours Vryzicht, een degelyk en solied 2-PERSOONS VEERENBED, Peluw, 2 kussens, linnen bewas'e tijk en prima gezuiverde nieuwe VeereD, 1 prima Wollen, 1 Watten, 1 Molton Deken, Bed- en Pe- luwovertrek met mooie sluiting en 2 Matrassen voor Veel beter kwaliteit f 40.iets extra f 50,Prima f 60,Prima No. 1 h 72,50. M§t Kapok gevuld en dezelfde toebehooren f 26,— f32,en f86, een bijpassend IJzeren Ledikant f6,60 en zéér zwaar f750, Rijke keuze in Wiegen, Kinderstoelen, Ledikanten, Matrassen, Luiermand-artikelen enz. R. D. A. v. d. WOUDE, Zwartsluis, Overijselsche Bedden- en Matrassenfabriek. Opgericht 1876. Intercomm. Telefoon No. 4. Vraagt Gëilluetr. Prijscourant welk op aanvraag gratis wordt oegezond-m 074 JP^VAN HO0VENIN6E ei VISSER Ëorinchem O «O CO 00 1 t m M. Verschure Zoon,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 8