Nummer 7. Zondag 23 Januari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwifjcscbe Stoomdfukkerif Antoon Tielen Eerste Blad. DE OORLOG. VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Reclame. Herinnert gij u uw jeugd? De Echo van het Zuiden, Wulw(jksfke en Ijingstmtsche Courant, Dit Blad rerschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0."6. Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieven ingezonden stukkengelden err Aanco te senden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-Ad an: ECHO. Prijs due AdviktintiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale seer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Montenegro vat de wapens weer op Wat er gebeurd is in Montenegro, ligt nog evenzeer in het duister als glstei en, Een feit moet het echter zijn, dat de strijd op het geheele front hervat is. Het consulaat van Montenegro te Rome doet officieel deze mededeeling, en voegt er bij dat de koning en zijn regeering alle voorwaarden vanOosten- rijk-Hongarije hebben afgeslagen en dat koning Nikita en zijn zoon waarschijn lijk de kroonprins zich nog te midden van hun troepen bevinden om de laatste verdediging te organiseeren. Volgens Reuter zijn de koningin, de prinsessen en de minister-president te Brindlsi in Italië geariveerd op hun weg naar Rome. Naar het Italiaansche nieuwsbureau bericht, zou ook de mi nister van buitenlandsche zaken in de zelfde havenplaats voet aan wal hebben gezet Wat nu gebeurd is tusschen het besluit om de wapens neer te leggen en dat om den strijd te hervatten Men kan er tot nog toe slechts naar gissen Een telegram aan de Petit Parlsien uit Rome geeft één oplossing van het raadsel De koning wilde capituleeren, doch het grootste deel van het leger verzette zich Aan het hoofd der oorlogzuchtigen zou zich generaal Martinowlc hebben geplaatst, vastbesloten om te strijden tot koning Peter van Servië, de bondge noot, zijn troon zou bobben heroverd en desnoods van zins zich te laten inlijven bij het Servische leger, dat gereorgani seerd wordt Een andere mogelijkheid Is die waarop we vroeger reeds wezen, dat de vredes voorwaarden te zwaar waren Hetoeer- leggen der wapens, het zich laten Van »1>E ECHO VAN HET ZUIDEN." 16) Mijn laatsten droppel bloed, uwe hoogheid heb ik veil, om. Ik boop en verwacht dat Grimaldo. Daar ligt op uw gelaat nog een trek van zachtaar digheid en geneigdheid tot medelyden, als op het myne, voor bitter leed my een ander mensch maakte. Ook gy moet zoo worden bard en gevoelloos want bet geldt myn eer. Doet gy je plicht naar myn genoegen, dau zal eene vorstelijke belooning uw deel zijn. Reeds hebben vier achtereenvolgende geslachten van de nwen in deze woestyn doorgebracht, misschien eens in tien jaar een blik slaaDd daarbuiten in de mooie wereld welnu, zoodra dit kasteel my zijn eerste en eenigen dienst bewezen heeft, zal ik bet aan de vlammen prijs geven, gij knot dan in Siena komen wonen en vroolyk van bet leven genieten. Maar alles op de voorwaarde, die gy kent. Zoo vast was de toon van Line's stem, dat Grimaldo reeds den raweD greep van de beuls knechten in zyn bals meende te voelen, die hem straffen moesten wegens plichtverzuim. Pia was intnsscben afgestegen en staarde met vorschend oog op de hooge moren rondom het slotplein, alsof deze haar antwoord konden geven op de haar kwellende vragen Wat zou er toch gebenrd zijn Welke moeite zy ook had aangewend om de dreigende wolken van Leone's gelaat te ver- dryven, waren vruchteloos gebleven, integen deel ze waren erger geworden. - En wat beduidde deze rit naar dit akelig kasteel Vroeger bad Ugo bet baar beschreven maar haar somberste voorst-lling van bet verwaar loosde gebouw, werd nog overtroffen door de interneeren in groote kampen, komt waarschijnlijk weinig overeen met het karakter der vrije bewoners, als hoedanig men zich het volk der Zwarte Bergen toch het liefst voorstelt Een laatste mogelijkheid is deze Is het gordijn weer niet opgehaal om een nieuw bedrijf aan de comedie toe te voegen, wijl het slot van het vorige bedrijf den toeschouwers niet beviel Als het waar is, dat Montenegro, reeds toen Rusland zich nit het bezette Duitsche gebied terug moest trekken, zijn sympatieën verplaatste van de Entente naar de overwinnende Centralen als het waar is, dat reeds in het laatst van Augutus prins Peter van Montenegro te Cattaro onderhan delde met Oostenrijksche vertegen woordigers en reeds een afspraak trof mtrent den I.ovcen en Skoetarials het waar is, dat koning Nikita zijn capitu latie reeds zoo goed als onderteekend had en tegelijkertijd een allerhartelijkst nieuwjaarstelegram aan zijn schoonzoon Victor Emmanuel zond vol betuigingen van sympathie met zijn schoonzoon Peter, dan is het zeker o^k geen on mogelijkheid, dat koning Nikita, om de toeschouwers te verblinden, zijn rol van strijden weer heeft opgenomen en met dea vijand de comedie nog een paar dagen of weken voortspeelt. Een millioen Franscke verminkten De /Figaro* betreurt het, d»t de Frau- sche regeering nog steeds geen lijsten heeft openbaar gemaakt van de op het veld van eer gesneuvelden. De regeeriug echter heef.t om de toekenningen van pensioen aan we duwen en weezen mogelijk te maken, de begrootiogecommissie der Kamer over de verliezeu moeten inlichten. Deze commissie hebben de cijfers weliswaar niet in haar berichten opgenomen, doch andere getallen gegeven, die voor zichzelf reeds sprekend zijn. Zoo bestaat in het ministerie vau oor log een afdeeling, welke alle vragen be handelt betrtffende, de overdracht van mili taire pensioenen. Het personeel dezer afdee- liog is alleen in 1915 van 70 tot 944 ambtenaren aangegroeid. Het bureau van inlichtingen voor familieleden der soldaten telt 1188 ambtenaren. In vredestijd was bet aanial pensioenen, toegekend aan in den dienst verongelukte soldaten ongeveer 7000. Thans is dit getal 120 tot 150 maal vroeselijke werkelijkheid. Dit voorplein, om- rmgd door de zwartgrijze mnreu van rnwe steenblokken opgetroken, ruim en toch ont zettend benauwend, geleek een pnt, een reus achtige grafspelonk. Da hoefslagen der paarden die door de knecht n werden weggeleid, klonken akelig hol. Wat had Leono hier toch te zoeken? Misscbieu een ontmoeting met een van de Florentynsche legeraanvoerders. Maar dan koos by toch deze afschuwelijke plaats niet uit, ec met zoo een samenkomst bad zy niets te maken. Op eens greep een gevoel van angst haar oan. De hoogo muren schenen z;cb langzaam over te buigen om baar levend te begraven. Het koude zweet bedekte baar gelaat. Een spookachtige verwarring van geluiden drong haar in het oor en daartus6Chen mei nde zij de stem van Ugo te onderscheiden. Voor het eerst kwam de gedaobte van een mogelyke wraakneming van de vermetele in baar op. De samenhang, bet hoe en waarom kon zij niet niet begrypen. maar een dniBter vermoeden van de waarheid overweldigde baar. Het was baar te moede alsof de trap, die z\j op dit oogenblik met baren echtgenoot besteeg, langzaam achter baar wegzonk. Een floers rees voor haar oogen en met een klagende zacht zonk zy neder. Zijn woode vergetend, sprong Leone nader bij om baar op te hefien. Grimaldo, die was voorgegaan, maakte zich gereed om beneden te komen, maar Leone wenkte hem te blyven waar by was. Het is niets zei hy dof, zy slaat de oogen weder op En toen diep over haar gelaat buigend, zei hy, met eeDe mengeling van liefde en baat in zyn stem Kom tot nzelve Pia Raap al uwe krachten bijeen, want bet onge luksuur beeft geslagen I Leone, om Gods wil, wut zegt gy daar I sprak zy, zijn rechterband omklemmend, myn lieveling, wat deert u, waarom staart ge my zoo aan, maar beu ik dan krankzinnig t Zwijg, en volg my Sor Grimaldo was intnsscben verdergegaan, bjj hield nu stil by een zware eikenhouten dear, die op een kier stood. Deze, Bignor Capitano, zei hy toonloos. hooger. De jFrankf. Ztg." maakt hieruit op, dat het aantal oorlogsinvaliden ODgeveer 1 mil lioen bedraagt. H*t blad wijst er voorts op, dat de acten betrsffsnde weduwen en weezen- pensioenen, behandeld door het ministerie van oorlog, meer dan 1,300,000 zijn. Id het Lagerhuis heeft Tennant, de onderminister vau oorlog opgave gedaan van de Duitsche verliezen op 21 December, volgens de laatste gegevens die de Engel- sche regeering had. Die verliezen zonden dan zijn 588,986 gesneuveld, 24080 overleden, 1,566,549 gewonden, 856,163 vermisten en gevang;- nen, tezamen 2,235,768.' De verscherpte blokkade. De liberale bladen blijven zich be ijveren om de kwaadwillige beweging van de Morning Post en de Daily Mail inzake de beweerde ondoeltreffendheid van de blokkade tegen Dultschland te stuiten. De Star spoort de regeering aan, de zaak tot een onderwerp van debat in het Lagerhuis te maken en aldus eens en vooral aaü te toonen, hoe valsch de cijfers en statistieken der doordrijvers zijn. De Westminster Ga zette plaatst: een artikel van den be kenden statistikus Morgan Browne, die hen in twee belangrijke gevallen mat zet. Het gaat over tarwe en mals, in Nederland ingevoerd. De bruto cijfers bewijzen, of moeten ^Lwijzen, dat de Amerlkaansche tarweultvoer naar Neder land, Noorwegen, Zweden en Denemar ken is gestegen van 19 millioen bushels in 1913 tot 50 millioen in het afge- loopen jaar, waaruit de gevolgtrekking wordt gemaakt, dat Engeland maar goedig de Amerikaansche tarwe door laat om Duifschland te voeden. Deze gevolgtrekking %egt Morgan Browe houdt geen rekening met de groote waarschijnlijkheid dat deze landen, ver stoken als iX) zijn van den toevoer uit Midden-Europa, veel meer Amerikaan sche tarwe noodig hebben voor eigen gebruik en dat zij, zelfs met den groo teren Amerfkaanschen toevoer, mogelijk minder ontvangen dan vóór den oorlog. Morgan Browne is in staat aan te toonen, dat dit inderdaad het geval is met Nederland, hetwelk, ondanks den in den laatsten tijd verhoogden aanvoer uit Door deze deur komt men in den gang, die rechtstreeks naar den toren voert. Beveelt uwe hoogheid, dat ik nog verder medega Neen Grimaldo, wacht hier myne terug komst af. Sidderend stiet hy de deur verder open. Knarsend draaide zy op de verroeste hengsels. Een vieze luoht bwum hun uit de lange gang tegemoet, die alleen aan de linkerkant door eenige muurspleten wat licht ontviDg, Volg my. Pia, sprak Leone heescb. Het was hem of een dreigende stem hem toeriep Deze weg brengt u in ellende 1 Toch ging hy voort, schoon hem bet hart bonsde. Pia volgde werktaigelyk, rillend by bet gezicht van die lange, sombere gang, voor haar het beeld van eeD grafkelder, maar hy, Leone was ij baar en daarom vroeg zy niets maar gihg blindelings mede, zooals sy ook ion gehoorzaamd hebben als hy beval Stort n neder in dien afgrond 1 Da deur, die naar den toren voerde, was gesloten met drie ijzeren grendels. Leone Bcboof se terng. Ze kwamen in een vry groote kamer, die door een ongetralied venster nitziobt gaf op de wyde vlakte, noordwaarta in de ricbtii g van S:ena. Heel in du verte even opryzend boven de dampen der Maremma, lagen de blaawe heuvelen. Pia's liefdelijk tbuis Alles doodsch en stil nis een onmetelyk kerkhof. Rillend wendde Leone zich af en zag onder zoekend de kamer rond. Zy was eeovondig, maar niet ongezellig ingericht. Links was een tweede veel kljiner vertrek de slaapkamer, waar op een houten bank, Daast de legerstede de twee pakken goed lagen, die Ugo voor Pia daar bad gebracht. Aan deze twee vertrekken bad Pia genoeg. Een boetedoende, zich voorbereidend tot den dood, heeft geen behoefte aaD ruime zalen om hare zonden te verfoeien en niet in wanhoop te sterven. Pia zei Leone, nadat hij alleB zorgvuldig in ooganscbouw eenomen bad, nn ia de tooneel- vertooning geëindigd Gij zyt ontmaskerd en zult in dit eenzame Blot uw verder leven door brengen. Diep ademhalend zag ze hem aan denkend Is bij krankzinnig, heeft het verdri t over de Amerika, in de eerste 9 maanden van 1913 gemiddeld een aanzienlijke hoe veelheid meer graan invoerde dan voor de eerste 10 maanden van 1915 voor Nederland en Skandinavië bij elkander opgegeven- Hetzelfde is het geval met mais. De eerste 9 maanden van 1913 heeft Nederland alleen uit alle landen 31 760,000 bushels mais ingevoerd, ter- de totale uitvoer naar Nederland en de drie Skandinavische landen de eerste 10 maanden van 1915 niet meer dan 28,950,000 bushels heeft bedragen. Hier geven wij nog enkele opmerkin gen weer uit het artikel van Nicholson in de Daily News tegen de verscherping van de Engelsche blokkadepolitiek Wanneer wij de onzijdige landen op oorlogsraatsoen trachtea te stellen, zou den wij hen in de armen van Dultsch land drijven en dientengevolge met hen in oorlog komen, of wel deze landen, voor een oorlog terugdeinzende, zouden met tegenzin toestemmen op voorwaarde dat de uitvoer uit hun havens naar En geland eveneens werd stop gezet. De onzijdige landen kunnen geen uitvoer van goederen naar Dultschland weigeren, terwijl zij voortgaan goederen naar En geland uit te voeren, want indien zij dit deden, zou Dultschland het als een casus belli beschouwen. Wij ontvangen thans belangrijken toevoer van grondstoffen voor onze nijverheid uit deze landeD en, wat Denemarken betreft, ook belangrijke hoeveelheden levensmiddelen. Die zou- deD, tot onze eigen schade, worden stopgezet, zelfs indien de onzijdige lan den niet tot een oorlog met ons werden gedwongen. Er zijn er hier te lande, gaat Nichol son voort, die er voor zijn de onzijdige landen tegen ons in den oorlog te drij ven, opdat wij onze blokkade zullen kunnen vernauwen. Hij wijst dan op Bulgarije, dat aangemoedigd werd om de zijde der centralen te kiezen, door de herhaalde bewering in de gele pers dat het Engeland geen ernst is met den oorlog. En wie zal beweren, dat de aaneenschakeling van de centralen en Turkije geen belangrijke factor in den oorlog is Ware de blokkade-politiek, die de doordrijvers thans bepleiten, aanvaard, dan zou Italië niet de zijde der gealll- nederlaag by Collen hem van het verstand beroofd Maar de uitdrukking op zijn gelaat, hoe somber ook. was zoo soberp. zoo bepaald en zyn kalmte gaf zooveel blyk van koel bereke nend overdenken, dat detwyfel maar zeer kort wae- Ontmaskerd sprak zij met doffe slem Pio, riep L?one, wiens voorhoofds aderen zwollen vau nauw bedroegen gramschap. Waag het niot langer de onnoozele te spelen, terwyj gy de straf reeds voor u ziet. waartoe mijn beleedigde eer u beeft veroordeeld. In deze eerzaamheid, verlaten van al wat gy lief hebt, wat u heeft verlokt en gekluisterd, zult gij boete doen, boete doen als eertijds Magdalena, die nog niet half zoo zondig was als gy O mijn hemel 1 riep Pia. Ik. ik.. Maar zeg my toch om allerheiligen wil wat ik mis- daaD heb. Zoo waar God leeft, ik begryp u niet Wees bij een trouwelooze niet tevens een meieedige, bulderde L«one haar toe. Wilt gy misscbieu, dat ik in den breede ga uiteenzetten wat my de ziel verscheurt. Ik ben vroeger van Collen teruggekeerd dan gij waander. Vrienden, wieo mijn eer heiliger was dan aan u, vertelden mij wat er gebeurd was in myn afwezigheid Zoo was ik in den tuin, en zag daar hoe schandelijk gij uw gemaal bedroogt Ik zag daar dat Pia de Tolomei een lage, lie tainnige deerne is Marmerwit het gelaat had Pia hem aange hoord krampachtig zich vastklemmend aan he' vensterkozijn. Zy trach"e te spraken, maar vruchteloos. Alleen een doffe hartverscheurends angstkreet kwam baar over de lippen. Zoo ziet gy 1 vervolgde Lsone, zich met wreede zelfvoldoening verheugend in baar ontsteltenis. ODtknnnen baat u niets. Mijn eigen oogen zagen, dat gij de eer van uw gemaal die u op de banden droeg, vertradt in het slyk. En daarvoor zult gij lydeu, boeten bd bidden, zoolang er nog een sprank van leven in a is. 't Ware gemakkelijk geweest, u samen met den eerloozen verleider te dood?D, docb ik veroordeelde een degei stoot te liebt een straf voor zolk een gruwel Langzaam, droppelsgewijse zal hier uw zon dig bloed vergiftigd worden, uw schoonheid eerden hebben gekozen en misschien tegen hen hebben gevochten. De Balkan ervaring moge leeren dat de onzijdigen geen te verwaarloozen factoren in den strijd zijn. Zelfs de onzijdigheid van Spanje beteekent dat Frankrijk eea grens van troepen kan ontblooten. Wanneer de blokkade-politiek niet aan den burgerlijken chef der admirali teit, doch aan de vloot, als vechtdienst, werd opgedragen, dan is er geen waar borg dat wij niet mét ten minste nog drie landen in oorlog komen, want de Skandinavische landen hebben zich ten aanzien van hun gemeenschappelijke be langen verbonden. Gij werdt nooit vermoeid, at goed en sliept goed. Waarom nu niet Heri inert gij u welk ^en eetlu-t gy hadt in uw jeagd, hoe gij den geheelen dag be zig kondt zijn? Hue gij 'savonds met tegen zin naar bed gingi Is het doordat gy ouder wordt, dat nu een mailtijd geen genot meer voor u is dal gij u altijd vermoeid en zenuwachtig gevoelt Neen, want de krachtigste menschen zijn volwassenen, die veel sterker zyn dau jeug dig* personen. Het is, omdat gij van gewoonte veran derd zijt. Want als kind liept gy den heelen dag eu waart gij voondareud bezig. Neemt ua meer lichaamsoefening, als die alleen in loopen bestaat. Misschien overwerkt gij u, eet gij to veel vleescb, slaapt gij te weinig. Slechte gewoonten ziju oorzaak, dat nrioe- znnr in het bloed achterblijf., verzwakken de nieren en veroorzaken rugpijn, ([reuma tische pijnen, waterstoornisseu en een dof, slaperig gevoel. Wekt de nieren op door het gebruik van Foster's Rugpijn Nierenpilleo, laat de slechte gewoonte een tijd ua eD gij zult' ondervin- den hoe gij vooruitgaat, Pereonen op meer gevordenden leeftyd dienen nauwkeurig te letten op verschijn selen van nier- en blaaszwakte, want door het spoedig behandelen der eerste verschiju- relen vau nieraandoening worden vele kwa len van den ouden dag voorkomen. Voor oudere menschen zullen Fester's Rugpijn Nieren Pillen een waardevol geneesmiddel blijken. Te Waalwijk verkrijgbaar bij Wed. Orie- DuQiouliu, Markt. Toezending geschiedt fran co na onlv. v.postwissel a f 1.75 voor ééu, of f 10- voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voor zien is van nevenstaand ™B£ handelsmerk. 8909 cal verdwijnen, verglazen sal uw huichelend oog, en eindelijk zal uw levenslamp in haar eigen vuden walm verstikken. Deze straf alleen is zwaar en vreeselyk genoeg om de smet, op myn eer geworpen, nit te wisBchen, Hy zweeB. Mot bloed waren zijn oogen be- loopen, blykbaar beheersente by zich omniet als een wild dier op de rampzalige aan te vallen. Na een korte panze vervolgde hy op drei genden toon Eq nu nog iets. Wie was nw medeplich tige? ik zou bem ook zooder uw bekentenis weten te vinden, maar gy selve zult bem ten verderve voeren Verstaat ge Pia, gij zelve zult 8D geknield my om zijn dood smeeken 1 Hy was baar dicht geoaderd, onder de herinneringen aan dien ontzettenden avond, stond by daar als gereed baar ter aarde te werpen, haar de machteloose. die hy vernie tiaen won, nn ze toch eenwig voor bem ver loren was. Pia was intu88chen iets tot zich zelf gekomen. Leone, zei ze met smeekende stem, och, mijn lieveling wees toch bedaard. Gy syt het slachtoffer van een ontzettend bedrog, van een dmvelacbtiB wraakplan, ODtworprn in bet brein van Ugo de Falconon, die gy nw vriend waant. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1