Nummer 8. Donderdag 27 Januari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|ksche Stoomdrukkerif Antoon Tieien DE OORLOG. VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, FEUILLETON. BINNENLAND. De Echo van het Zuiden, Waalw(jkscle en Laigntraatsehe Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagarond. Abonnementsprijs perS maanden fQ."6. Franco per post door het geheele ruk f 0.90 Brieveningezonden stokken f gelden erf Uitgever. /ranco te senden aan den UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-AóóuECHO. Prijs dir Adykktinyiün 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten geslotenReclames 15 cent per rege Van het Kaukasische front. PETROGRADO. 24 Januari. De Tur ken rijn door de Russen van Hassan lika verjaagd ea trekken zich onder de be scherming van de forten van Erzerum terug. Zij lieten 1500 gevangen achter. De Russen namen een tentenkamp, artilleriemunitie, een kanon en een enorme massa patronen. PETROGRADO, 24 Januari. Op het Russisch-Turksche front is het thaas de versterkte stad Erzerum, die de alge- meene aandacht der bladen en militaire kringen trekt. Volgens inlichtingen uit goede en bevoegde bron, heeft de strijd, die daar gelevérd wordt, nog niet het voorkomen van een forten-oorlog, want de stad is nog niet ingesloten. Dit oogenblik is echter niet ver meer, want het rampzalige Turksche leger, dat thans vlucht naar deze versterking om zich daar te verschuilen, zal zich binnenkort genoodzaakt zien Erzerum te verdedigen. Uit de militaire berichten blijkt boven dien, dat dit Turksche leger de muren van Erzerum zal bereiken in een staat, meer dao rampspoedig, want door zijn overhaaste vlucht heeft het bewezen, dat het in eea treuriger toestand verkeert. Volgens de officiéél» communiqué'* en particuliere berichten hebben de Turken reeds sinds 4 dagen terug, alles achterlatende om hun vlucht te verge makkelijken, groote hoe vee'heden ver loren. Op sommige punten is de vlucht van de vijandeo, die zich niet van de Russen kunnen losmaken, g?dwontren zijn zich te verspreiden en een toevlucht te zoeker- In de naburige dorpen en zich tc ver bergen onder de vreedzame bevolking Het is de Russische cavalerie, die met buitengewoon succes tegen den vijaüd opereert, die ze uiteensloeg en waarvan de voorhoede reeds in vooruitgeschoven forten van Erzerum verscheen. De Balkan-oorlog. Officieel wordt uit Weenen gemel<7 Zondag-avond hebben wij Skoetari bezet. Eenige duizenden Serviërs, die de Van .DE ECHO VAN HET ZUIDEN." plaats bezet hielden, trokken zich terug zooder gevecht. Bovendien zijn Niksjlisj, Danilofgrad en Podgoridsa bezet. De ontwapening wordt voortgezet. Op enkele plaatsen wachten de Montene- grijnsche afdeelingen de komst onzer troepen niet af, maar leggen zij hunne wapens reeds vroeger neer om caar huis te kunnen gaan- Op andere plaat sen verkoos verreweg het grootste deel der ontwapenden de gevangenschap boven den terugkeer. De bevolking ontving onze troepen overal vriendelijk, en niet zelden plechtig. Onlusten, zooals die b.v. te Podgoridsa zijn voorgekomen, zijn geëindigd, toen onze troepen er aankwamen. Ondanks alle berichten van het tegendeel seint de correspondent van de >Lokal Anzeiger* d.d. Zondag uit het oorlogsperskwartier in Montenegro zij geconstateerd, dat de onderhan delingen met Montenegro over het neer leggen der wapenen te Cettinje tot een goed einde zijn gebracht en dat nu de weg open is voor diplomatieke onder handelingen. O-H. heeft de matiging in acht genomen, die een dappere tegen stander des te meer verdient, als hij het juiste tijdstip voor herstel van normale toestanden niet laat voorbijgaan.4 De corr. zegt verder, dat elke ver nedering van het Montenegrijnsche volk vermeden zal worden en dat de tege moetkomende stemming der bevolking de hoop op een spoedig herstel van den vrede wettigt. Bommen op Monastir en Ghevgeli. Eeu Duitsch bericht maakt melding van 'q op Griekschen bodem opgeste gen vijandelijk vliegereskader, dat bommen wierp op Monarstir, waardoor verschilleode iDwoners werden gedood. Reuter bevestigt dit bericht en vertelt erbij, dat het io Salooiki opgestegen eskader bestond uit 45 Fransche vlieg tuigen, die de kazernes, den spoorweg en de munitie-dépots beschadigden, met meer dao 200 bommen. Een ander smaldeel wierp honderd bommen op de vijandelijke stellingen rondom Ghevegeli.' Ook daar werd groote schade aangericht. Alle vliegtuigen keerden onbescha digd tetug. 17) Ho a t bralde Leone bevend van drift, •cbsamtelooze, gy waagt bet.. Ja, Leone, ja. Na Ugo laag genoeg is, mg tot bet uiterste te brengen, zal ik a zijn misdaad openbaren. Nauw waart gy ver trokken of hg waagde het, mg van zgn liefde te ipreken, en toen ik hem verontwaardigd terugwees, zwoer hg my voor mija weigering te deen boeten. O ik vermoedde niet, dat bij dien eed gestand zou doen en vooral niet, dat mijn Leone den laateraar gelooven aou. Bedriegster, vermetele, neen, kerngeloof ik niet, maar mg «elven Ik zelf hoort ge ik self bob gezien dat de verleider u omarmde, dat zjjn lippen n kasten, dat gij uw hoofd aao zijn borst vlydet. En gy waagt het nog te ontkennen, ja zelfs den braven vriend verdacht te maken, die ayn plicht deed, toen hg uw verborgen minnary voor mg openbaarde, gg, onbeschaamde, den aan klager te besobuldigen om de aanklacht te ontzenuwen; dot moge gelukken als d« bedrogen man alleen gehoord heeft, maar ik zag. verstaat ge: ik zag. En nog durft de trouwelooze spreken van vergissing, nog waagt zy het Falconari's onbevlekte eer aan te randen. Ja, ik beschuldig hem van verraad 1 kreet Pia hartetochtelyk. Hem alleen moet gg tnohtigen als de ellendeling de eer door uw zwaard te sterven nog waardig is. Ja, ik ootken niet, dat ik den avond voor uw terug komst tussobjn de laurierboomen een geheime samenkomst bad, maar weet gg, wie die onbekende was, die mg in zgn armen sloot het was Pietro mgn broeder, die stil naar Hulp- Aalmoezeniers. Het aantal hulp-aalmoezenieis voor dei tijd van.oorlog aan te stellen bij het leger te velde, is door H. M* bepaald op 24. Zij worden in rang "gelijkgesteld met kapitein of eerste luitenant, al naar gelang zij al dan niet pastoor zijn. De aanstelliog is een persoonlijke, zij blijft ook bij verplaatsing naar een an dere parochie van kracht, ook bij be noeming tot pastoor,-met welke laatste de benoeming tot kapitein gepaard gaat. De officiersuniform zal zijn van na genoeg zwart laken, met zwarte knooper priesterboord met collaar en omliggenden kraag. Een kruisbeeld kan desgewenschl om den hals worden gedragen. De benoeming gaat eerst in bij oorlog de onderscheidingsteekenen mogen vóór dien tijd dus niet worden gedragen. Als tegemoetkoming in de kosten van uitrusting waartoe een volledig mis- siekoftertje behoort wordt hun een bedrag ineens van f 250 toegelegd. DE WATERSNOOD. Dreigende toestand te Wormenveer. De kistdammen te Worraerveer zijn Zaterdag gereed gekomen dank zij de energieke leiding van den gemeente opzichter, den heer V 'issing, die dag en nacht, die al heele w ek, overal tegen woordig Is om het Wk:v.ï werklieden tot spoed aan te zetten. Met twee ploegen, wordt dag en nacht doorgewerkt. Zaterdag kreeg de burgemeester van het polderbestuur aanzegging, dat de verbindingen tusschen Zaan en Westza nerpolder zullen gedicht worden en van kistingen voorzien Wormerveer ot liever de Westzaner- polder wordt door twee gevaren bedreigd, n 1. doorbraak aan den dijk Wijde Wor- mer (dan komt het water uit het Oosten) en overloopen van den Oostzanerpolder (in welk geval het water achter den Laandijk en door den polder Westzaan te beloopen de huizenrijen aan de Zaan uit het Westen bedreigt.) Hoewel geen onmiddellijk gevaar be staat, toch blijft de toestand kritiek en moet alle waakzaamheid worden betracht Het polderbestuur Westzaan omvatten de Zaandam, West» Koog-Zaandijk, West Bienz gekomen was, brandend van verlangen my weer te sienana jarenlange scheiding, die mg gesmeekt had om een onderbond eer een maandenlange belegering van Siena een scheids muur tusschen om zou richten. Misschien wal dat verkeerd en ik vraag er uwe verge ving voor. maar yverznehtig behoeft mgn Leone op Pietro de ToJomei toch niet te weien Een schelle, hoonende lach was des capi- tano(s antwoord Mooi.gevondon sprak hg. met bitteren spot. Er is alleen een kleioe fout in deze redeneering. Pietro. met wien >y zoogenoage- lyk keaveldet, Pietro, die «ga zusje liefkoosde was reeds den dag te voren, in h >t eerste gevecht gesneuveld. Pietro dien ik omhelsde was Leone. gij drijft den spot niHt mg. Genoeg, sprak hij. Reeds te lang hoorde ik uw dwaze uitvluchten aan. Wilt gg mis- seinen dat ik nog bezwoer, wat u toch niet zal vcypleiten, Pietro sneuvelde, en om u te sparen verzoekt ik Ugo zyn dood voor u geheim te houden. En op hetzelfde oogenblik, dat gg de sohandelgke leugen uitspreekt, slaat u de hemel aelve in het aangezicht, tot straf voor zooveel boosheid. Pia voelde ziob den laatsteu ateuo ontzinken. Ugo had van haars broeders dood geweten, en nu lohoot baar als een bliksemstraal de berinnering aan enkele vreemdigbeden in die ontmoeting voor den geest, lloe die afschuwe- iyke bedriegerij zoo volkomen gelakt was, begreep zij niet, dit eene was baar dnidelyk dat zy verloren wai. als bet baar Diet gelokte den booswicht terstond te ontmaskeren. Ha, dén brief, dien Ugo vervalscht en baar in banden gespeeld moest hebben, die,.... maar ook deao lichtstraal.verdween. Zg h d het schryven immers teruggegeven, hoe vol sluwheid was alles overlegd. Half bewusteloos staarde zy voor zich. Zoo van de hoogte des gelaks geslingerd te worden in deu diepen afgrond van jammer en ellende, dat was meer dan een mensch dragen koD. De dood van den geliefden broeder was niets by dit nameloos lijden. O, maar, het was niet denkbaar dat Leone baar kon wantrouwen. Hadden zg niet jaren lang in de volmaaksta overeenstemming geleefd hg kon niet gelooven, dat zg zich dus verge ten had. Zou hg den bedriegelgken schijn en de woorden vau een valscben vriend meer geloof schenken dan basr van opreohte liefde sprekende oogen, dan den klank harer stem zoo vol, zoo warm, zoo uit het hart. Zou hg baar achterlaten in deze torenka mer, in den giftigen damp der woesteng, waar de bleeke dood uit de omliggende moerassen opsteeg Zou hg het kannen, die vroeger zijn leven zou gewaagd hebben om baar voor de kleinste onaangenaamheid te bescbermeD. Dit Bcbeen haar niet mogelyk, niet denk baar; zou ooit de zon scirik en duisternisiD plaats van liefde kunnen verspreiden, zou God ooit de hand vau b«t lijdende mensebdom kunnen aftrekken Neen immers. Evenmin kon Lsooe zgne Pia martelen De tranen sprongen haar uit de oogen. Zg vouwde de haudeo eu zag smeekend tot baren eohtgrnoot op. Leone, fluisterde zg, kunt gg werkelgk aan uw Pia blyven twgfelen. God weet dat Dooit eenig onrecht door mg n is aangedaan, dat ik in deze waarheid en niets dan waarheid gesproken heb. Ugo de Falconari, nog eens berhasl ik het. heeft mg wraak gezworen, hg heeft dit ontzettend vermoeden in uw hart gedrongen. Maar wees gerust, ik zal tot hem gaan en hem verantwoording vragen. O! als hg ziet hoe rampzalig bg mg maakt, «al hi, met zoo slecht zgn om in zgn wreedheid te volharden. Leone maakte een gebaar van ongeduld. U<o heeft gelgk gehad. Zg blyft ontkennen, ecboou ik zeive haar met haren verleider heb ontdekt. Sobaam u, gg haichblaarster Ik walg van uw betraande oogen, uw trillende lippen, leugen, alles leugen. Speel comedie ▼oor wien gg wilt, maar niet voor mg. En met een gelaat waarop afschuw voor zooveel boosheid te lezen stond, wendde hij zioh om. Pia kroop van ontzetting ineen. Leone, gilde zg. wilt gg my dan hier alleen laten, hier, waar ik van angst en schrik zeker ster ven zal. Kermend zonk zg voor bem neder, omvatte ague knitëo eu drukte er baar gloeiend gelaat zaan en Wormerveer laat letterlijk niets ongedaan, spaart kosten noch moeite om op de komst van het water voor bereid te zijn en den vloed te keeren. Uit Edam Zaterdag arriveerde hier een detache ment geniesoldaten die bij de boeren in de Purmer werden ingekwartierd, om de de dijken van den polder te helpen te versterken. Tot nog toe hielden deze dijken het uit doch gevaar voor bezwijken dreigt meer en meer. Uit Landsmeer Naar schatting bedraagt het totaal verlies aan koeien voor Waterland 1500 stuks daarbij komen nog dfc vele scha pen, varkens, eenden, kippen, enz. Verscheidene huizea eo bruggen heb ben reeds door het watei dermate i geledeo, dat zij na de droogmaking geheel vernieuwd zullen moeten wordeD, ten einde instorting te voorkomen. Ver schillende boeienplaatsen zijn ook hier reeds ondermijnd door het water en beginnen reeds te vetzakken. Twee huisgezinnen in den Wilde Breekmeer- polder alhier zijn wel door den waters nood het zwaarst getroffen. De vrouw van den boer C. Tumpn.l. is door den schrik zoo goed als krank zinnig geworden, evenals de vrouw van den arbeider Sneek. In de superphosfaatfabtieken staau thans nog 26 koeieo, waarvan de eigenaars niet bekend zijn. Het nog aanwezig zijnde pluimgedierte benevens de nog los in het veld zwer vende duizenden eenden (alleen de eendenhouder S. Goede heeft nog een 500-tal zwervende) gaan la gewicht sterk achter uit. Begrafenis van slachtoffers op Marken. Weder zijn 4 slachtoffers begraven, het was het gezin van Klaas De Waard. Aan de grove werd gesproken door ds. Klomp en door den burgemeester. Ook werd de droeve plechtigheid bij gewoond door mej. T. Van Rijn van Alkema de lectrice van H. M. de Ko ningin, die een bezoek aan het eiland bracht, om de echtgenoote van Peer van Riel te bezoeken, die in den stormnacht in den ergsten nood op de Moenlswerf met tien man man op een balk had ge zeten in een woning welke nog slechts op een paar stijltjes rustte. Den Zon dagmorgen daarop schonk zij het leven aan een dochter. Mejuffrouw Van Rijn van Alkemade bracht met den burgemeester een bezoek bij kraamvrouw en kind die beiden- welvarend zijn. De jonge moeder wier kleeren en huis raad teloor gingen, mocht ook de daad werkelijke belangstelling van Hare Majesteit de Koningin ondervinden. Wanneer hcrsteldl Het N. v. d. D. heeft een onderhoud gehad met den heer Blankevoort te Haarlem, die den zeedijk van Water land herstellen zal. Zijn mededeellngen zijn ook van meer algemeen belang. Hoelang, vroeg de verslaggever, denkt u dat het herstellingswerk zal duren Het antwoord was, dat dit moeilijk was vast te stellen. Men moet rekening houden met de groote risico van water en wind. Een datum noemen, gaat niet, maar in het gunstigste geval zal men met twee a twee en-een-halve maa»d zoo ver zijn, dat met leegmalen van het ondergeloopen land begonnen kan wor den. Laat dat leegmalen ook eens 2 maanden duren, dan zou met JuniJuli het land weer droog liggc- Maar dan moeten de omstandig heden meewerken, dan moeten er geen stormen komen of hooge vloeden bij vliegend weer, die het gedeeltijk geda ne werk weer vernielen. En dan moet er met alle macht gemalen worden als het eenmaal zoo ver is. Met de drie bestaande gemalen komt men er niet in twee maanden. Men zal zal zooveel mogelijk hoogemalen moeten inrichten. Scheveningen in spanning. Te Scheveningen zijn berichten ont vangen, die ernstig doen vreezee, dat de logger »Sch 364«, van de maatschap pij >Merwede«, directeur reeder W. Knoester, schipper P. Groen, met man en muis in den laatsten storm zijn ver gaan. Er moeten goederen, tot bet vaartuig behoorende, te Egmond aan Zee zijn aangespoeld. tegen. O, Leone, laat mg niet zoo ellendig wegkwyneo, smeekte zg op hartbrekenden toon, en toen hg ziob bad losgerukt, sloeg zij bet reine boofd met raw geweld tegen den killen steenen vloer. Heb medelyden, Leone, ik ben de awe geweest met iederen adem tocht. Hg bedriegt u Leone Neen, ik hat n niet gaan, al zoudt ge mg onder nw voeten vertreden Wederom rokte hg zich los, hijgend, doods- doodsbleek, den blik gewend op de gebroken, gestalte, die zich daar radeloos op de steenen kromde, zoebt hij. achteruit loopend, de dear. Opeens richtte Pia zich halverwege op en jammerde: Maar mgn kind, mgn lief engeltje, mag ik het niet weerzien als alles mg verlaat. Neen 1 zei Leone, ik zal baar opvoeden opdat zg later beter worde dan baar moeder. Hg had den drempel overschreden en schoof uu langzaam de zware grendels voor de dear. Ais bedwelmd leunde bg in de vochtige gang tegen den mnur en tnnrde naar de dear. Weer kwam bet benauwende gevoel van angst over bem, dat hem doar straks al terug bad doen deinzen. O, bet was zwaar den plicht der wrekeode gerechtigheid te vervallen Langzaam, als iemand die na een large ziekte voor 't eerst weer loopt, ging hg de trap af. Nogmaals drnkte bij den slotvoogd op bet bart dat onverbiddelijke gestrengheid bier de eerste en eenige plioht was. Geen voet moebt zij bniten de muren zetten, zonder gehide van een gewapende, daar moest Gri- maldo met zgn boofd borg voor zgn. Leone besteeg zgn paard, Pia's prachtige goudvos aan den slotvoogd overlatend opdat deze bem voor den ploeg zou spannen, op bet schrale stukje land, dat achter bet buislag... Vóórt draafde Leone de woesteng ip, ge leide bad gg afgewezen, bij wilde alleen zgn met de vreeselgke wanhoop in zich. Wederom peinBde hg, wie toch wel Piu's medeplichtige wezen kon, straks durfde hg niet verder hg baar aaDdringeD. nog was baar trots niet gebroken. Over acht dagen als zij in hopeloos verlangen balf versmacht was, zoo zij biechten willen duidelijk en uitvoerig naar zijn verlangen zon zgn zg scbrifteiyk gestelde vragen beantwoorden. Nooit wilde bg baar weer zien, zelfs niet als getnige tegen den vervloekten verleider. In woesten draf rende hg voort, in één verlangen,die troostelooze-sombere Maretnmu te ontvluchten en met haar ook de sohande, die hg daar ginder achter de muren van bet vreeselgke kasteel begraven had Pia had zich intussohen opgericht. Leaoende tegen de d-ur. met wydstarende oogen, lnisterde zij naar Leone's wegsterven den stap. Zij kwam zicb zelve voor als een Bcbijndoode, die in den grafkelder ontwaakt on in radelooze wanhoop alle kans om zicb to bevrgdeo onmogelijk ziet. Zg stond daar, balf verdoofd, niet in staat te denken. Daar drong door bet geopende venster bet bekende geluid van Harrascu's geregelden hoefslagzij wendde zicb naar bet raam, om bem na te Bcbreeuwen, zich over de borst wering te buigen, maar alleen een hceBcbe smartkreet kwam baar over de lippen, du krachten begaven baar en nitgepnt zonk zy midden in de kamer op de knieën. Handenwringend lag zg daar tot haar zielesmart zich in bittere tranen laobt gaf. En kracht en kalmte vond zg terag om God bulp en redding af te smeeken. Hij kon niet willen dat zy hier onschuldig zou kwyueu, nadat hg tot beden zonneeebgn en vrede in baar leven had gebracht, Een donkere blos verfde haar wangen, als in geestverrukking schitterden hare oogen zij was overtuigd, dat God haar, als eertydsdea gevangen Petros een engel staren xoa om haar terag te brengen in de armen van bsreu eeuwig geliefden Leone. Behoed door dezen engel zou zg 't verlorene herwinnen, den blinde de oogen openen en de waarheid aan bet liobt brengen. Als zg maar bad, geloovig en vol vertrouwen bad als eenmaal Gods soon in den Olyfbof, dan Maar eensklaps voer baar een kille bui- vering door de leden Christus had gebeden maar niet gelijk ik wil, gelijk gij wilt, o Vader en God bad in zgn ondoorgrondelgk besluit gewild dat Maria's zoon sterven zou aan het kruis (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1