Nummer 9. Zondag 30 Januari 1916. 3^e Jaargang Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. Waul vl|fcscbe Sfoomdrukkêrlf Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteraadsveigadefingen. VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Sport. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad <sn ECHO. ftlWWCTVIWiMBSI Waalwykscüe en Langstraatsclie Courant. Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0."5. Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieveningezonden stukkengelden err ,'raaco te zenden aan Uitgever. den UITGA V E Prijs dbb Advkrtrntiïn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote •etters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven voraen 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en tdvertenlies bij abonnement oorden speciale «eer voordnelige contracten /ealoten Reclame» 16 cent per rege DRUNEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Donderdag 27 Janu ari des avonds ten 6l/2 uur. Voorzitter Edelachtb. heer v. Huiten. Ruim 7 uur opent de Voorzitter de vergadering. Afwezig wethouder v. Dal. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken. Procesverbaal van kasopname op 28 December 11. waarbij is gebleken dat de boeken regelmatig zijn bijgehou den, terwijl het vereischte bedrag, nl. f2157,73'/2. ook aanwezig was. Schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van de begrooting 1916 op f 28259,47'/2 in ontvangst en uitgaaf. Schrijven van Ged. Staten houdende mededeellng dat de kosten van verple ging van den krankzinnige zooals is aan gevraagd, komt voor rekening van 't rijk. Alle stukken worden aangenomen voor kennisgeving. Schrijven van Ged. Staten houdende verzoek de jaarwedden van Burgemees ter, Secretaris en Ontvanger te herzien en te brengen respectievelijk op f 850, f1000 en f420. De Voorzitter vraagt welk antwoord hierop aan Ged. Staten moet worden gezonden. Het lid y. Son vraagt of dit een duurtetoeslag is, hetgeen altijd nog een verschil geeft. De Voorzitter zegt dat het de be doeling is de jaarwedden te verhoogen. Het lid Brok vraagt of Gec'. Staten voor die verhooging geen reden aan geven. De Voorzitter zegt dat dit nooit ge- Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 17) En het vbbIb vertrouwen verliet haar. Kil leed in 6bd bovenmeDucbelijken aDgst kroop «ij in een. Eeu gillende smartkreet als van één. die in doodsgevaar verkeert, ontsnapte haar Red mij God. red my, bad zy, erbarm u myner Spaar my om myn jeugd, mijn geluk, mijn groot, mooi gelnk. De redder is by u, fluisterde een stem dicht naast baar. Verschrikt richtte zy zich op en keek io het bleeke gelaat van Ugo de Faiconari. Hoe RÜ> gij stamelde zy, hem afwerend met beide banden. Ja, ik Madonna. God, wien gy daar zoo geloovig bad, heeft u in myu maebt gegeven Maar wees gerust, Pia, niet als een bittere yyand, neen als eeo deelnemende vriend kom ik tot u. Ik hoorde uw smartkreten, ik weet boe rampzalig gy u gevoelt, daarom kom ik tot u om nw kluisters te verbreken Wat Wilt gjj. Ja. Pia, ik wil u den weg wyzen die tot de vrybeid voert dit vreeselyk kasteel zult gij verlaten, gy zult io plaats van den pestwalm der Maremma Siena's zuivere lucht kunnen inademen, ge znlt geëerd en gerechtvaardigd «yn als de geliefde vrouw van den Capitano. U kwelt dus bet berouw over uw daad. Acb, dat wist ik, gy zult.... Hoor my eerst aan, Pm. Verneem de olannen dia ik maakte voor myn volgend leveD. U van Leono dslla Piëtro los te rukken is, dat blykt my nn, een onzinnig denkbeeld, uw liefde zou altijd en alleen hem bebooren, al kondt gij ook besluiten my in den vreemde te volgen. Myn ellende werd don grooter inplaats daan wordt. Het lid Elshout stelt voor dit punt aan te houden tot eene volgende ver gadering omdat het eene geldelijke zaak betreft. De Voorzitter vraagt wat de leden willen. Als er een voorstel komt zal hij het in omvraag brengen. Het lid van Son zegt dat de arme menschen 't maar moeten opbrengen. De Voorzitter meent dat men dat te gen Ged. Stalen moet zeggen. Hierna wordt met algemeene stemmen besloten dit punt aan te houden tot eene volgende vergadering. Schrijven van den Ned. Bond van gemeenteambtenaren, houdende verzoek in verband met de meerdere werkzaam heden op de secretarie, de bezoldiging van de ambtenaren ter secretarie te herzien. Het lid Brok geeft toe dat er op 't oogenblik meer werkzaamheden zijn, doch na den oorlog zegt spr. Is dit ook afgeloopen. Wel vindt spr. dat de jaarwedde van den ambtenaar ter se cretarie zeer klein is. Ook dit punt wordt aangehouden tot eene volgende vergadering. 3 Aangehouden adres van de Hanze. Wordt besloten dit adres in gesloten vergadering te behandelen. 4. Af- en overschrijving op de be grooting 1915. Goedgekeurd. 5. Benoeming stembureau 1916 Worden benoemd als leden A Brok en H. v. d. Geld, als plaatsvervangende leden A. v. Speiik en L. Elshout. Als 3e lid L. v. Halderen en als plaats vervangend 3e lid I. v. Dal. De voorzitter stelt nu aan de orde Vee weiden op de honderd bunders gemeenteweide. Wordt besloten 150 stuks vee te welden, doch geen melkvee en 5 paar den jaarlingen. Het weigeld te .bepalen als volgt Vee zonder tand van 1520 gulden. Vee met twee tand 21, Vee met vier tand 25,— Droge koe 35, Veulen 40,— De aangifte, uitsluitend voor vee van ingezetenen, ta doen geschieden van 31 Januari tot en met 5 Februari 1916 des voormiddags op de secretarie tusschen van minder niets zou ik gewonnen hebban dan een altijddurende kwelling. Neen Pia, ik eiscb niet larg«r dat gy my volgen znlt. Als gij wilt begrypen, ga ik voor altyd nit Siena, om in Palestina in de stryd roet de ocgeloovigeD den dood op het elagveld te zoeker. Voor ik heenga, stel ik Pia de Tolomei geheel in baar recht, ik beken Leone dat gy onsobnldig waart de geheele toedracht der zaak deel ik hem scbriftelyk mede, Pia. Hier is doze brief, die alles zal ophelderen. Zoogy wilt kunt gy zelve hem aan zyn adres bezorgen. Pia begreep hem nog niet. Geslingerd tus schen hopen en vreezen bad zy naar zijn woorden geluisterd. Ugo ontrolde een blad perkament en las nik, Ugo de Faiconari, uw vroegere wapenbroeder, doet den Capitano van Siena by dezen weten, dat ik bem schan delijk bedroog De beweegredenen zouden u onbegrijpelijk zyn, immers de gelukkige gevoelt niet de Bmart dei misdeelden, daarom zei ik daarover bet stilzwygen bewaren. Uw gemalin is niet schuldig. De onbekende, die zy werkelijk voor haar broeder Piëtro hield, was door my Ugo de Folcocari omgekocht om deze schande lijke rol te spelen. Pia's ontroering, de doisternis en een treffende gelijkenis met Piëtro de Tolomei, mankten bet bedrog mogelyk en gemakkelijk. Het werktnig van myn verraad znlt gij vruchteloos zoeken. Qy heeft Toskane verloten, en hem op te Bporen zou vergeefsche moeite zyn. Dat ik met deze berpnwvolle bekentenis voor een deel myn misdrijf good heb ge maakt, is mijn innige wensch. Als gy dezeD brief ontvangt, zal ik reeds verweg zyn. Ik vlncht uit mijn vaderland, niet nit lafheid, zooals gy gelooven zult, maar ter wille van Pia's eer en die van u Een openlijke vredebreuk zou allicht tot mis verstand aanleiding geven, terwyl gy nu gemakkeliik een voldoende verklaring voor myn plotseling vertrek zult kannen vinden. Dat God u en de uwen verder behoeden moge. UGO DE FALCONARI." 9 en 12 uur. Aangiften niet op de secretarie gedaan zijn niet geldig en moeten uitsluitend des voormiddags plaats hebben. Degenen, waarvan later blijkt dat zij vee van personen buiten de gemeente hebben aangegeven, zullen in de toe komst niet meer op de gemeenteweide mogen welden Wanneer blijkt dat eene koe nog niet voldoende droog gemaakt Is, mag de eerste week van het weiden nog melk mede naar huis worden genomen. De volgende week mag zulks niet meer geschieden. Bij overtreding zal de koe onmiddellijk uit de weide worden ge dreven, op verbeurte van de twee gul den, welke alsdan reeds zijn gestort. Schaardagen 25 Juni, 31 Juli, 31 Aug. Inleggeld f2, schaargeld f 0 25- Weigeld moet betaald zijn voor 15 October, el- ken dag nadien moet f0,50 per stuk vee boete worden betaald. Nog werd met 4 tegen 2 stemmen besloten afwijzend te beschikken op het verzoekschrift van de Hanze. De leden Elshout en v. d. Geld bleven buiten stemming. Hierna sluit de Voorzitter de open bare vergadering. HEUSDEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Woensdag 26 Jan uari des voormiddags te* 11 uur. Voorzitter Ed. Achlb.'Tieer Honcoop. Ongeveer ll'/2 uur opent de Voor zitter de vergadering. Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Verzoekschrift W. F. Hilwig c. s. inzake de M. U. L. O. School. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dit punt af te handelen na afloop der openbare vergadering. 2. Voo<stel van Ged. Staten tot ver hooging der jaarwedden van Burgemees ter, Secretary en Ontvanger. De Secretaris leest een schrijven voor waarin Ged. Staten in overweging geven de jaarwedden van Burgemeester, Secre taris en Ontvanger te wijzigen en res pectievelijk te brengen op f 90ö, f 1050, en f 450. Wat is het voorstel van B. en W. hebben geen Pia yerborg baar gelaat in de handen. Do vreeselijke laagheid, die haar ongelukkig bad gemaakt, overweldigde baar. Muar reeds na een oogenblik keek zy weer op, hij bad immers berouw over zijn misstap, by wilde door dezen brief alles toch weder goedmaken. En met de lieve goedhartigheid haareigoo, maakte het gevoel van verontwaardiging reeds plaats voor een ander, zij wilde alles vergeveD, alles vergeten wanneer deze akolige droom maar voorby was. Och neon, begon zij, nooit bad ik zoo iets van u kuDnen denkon. wat dreef n tot oo iets verschrikkelijks Als ge eens wist hoe diep gij me lijden deedt 1 Muar dat is voorby, geef mij den brief en weet, dat ik u van guDScher harte vergeef. Zy strekte, nog aarzolend en ODgeloovig de band nit Ugo verroerde zich niet. Gy begreept zeker niet, Pia, dat ik een voorwaarde aan dit alles verbond. Als gy met die voorwaarde genoegen neemt, kan deze brief nog heden door Sor Gritnaldo naar SieDa gebracht worden. O.' ziet my met nw prachtige zwarte oogen Biet aan of ik eeD spookverschy- ning ware. Ik weet dat ge mij verafschuwt en dat Pia de Tolomei mfj niet nit liefde in de armen zal vallen. Dan hoe het zy, eenmaal dan toch in mijn leven heb ik beutelzaligheid gesmaakt. Omhels mij voor één enkel oogen blik. Nooit Dat klonk als de angstgil van een doodelyk gekwetste. Ugo, die baar langzaam genaderd was, deed onwillek-nrig een paar stappen achterwaarts. Bedenk a wel, sprak hy ca een oogenblik Pia verborg huar gelaat in de handen. Bedenken, bedenken, ach hoe weinig kent gij mjj Kunt ge één oogenblik gelooven dat ik mijn gelnk met myn schande konpen wil. Zoo ik ooit myn Leone weer vry in de oogsn kannen zien' na zoo'n daad. O alleen de gedachte daaraan doet mij rillen. En zich fier verheffend, vervolgde zij, waar dig en edel Denkt ge dat nw weefsel, hoe kunstig ook gesponnen, niet eenmaal tal worden ontrafeld v. Andel. B. en W. Voorzitter, voorstel. v. Andel. Ik zou dit willen uitstellen tot de volgende vergadering om dan advies in te winnen van B. en W. v. Everdingen. Veel voel ik er niet voor, doch Ged. Staten verlangen het, zoodat we het voorstel maar moeten aannemeu. v. Aadel. Ik wensch toch eerst miju voorstel in omvraag te brengen, en deze aangelegenheid uit te stellen tot eene volge ide vergadering en daD het prae- advies te hooren van B en W. Dit voorstel in omvraag gebracht wordt aangenomen met algemeene stemmen. 3. Voorstel van B. en W. om de Kermis dit jaar niet te doen doorgaan. Voorzitter. Met 't oog op den oorlog en de soldaten die hier liggen acht ik het beter de Kermis dit jaar niet te doen doorgaan. Zonder bespreking wordt met alge meene stemmen hiertoe besloten. 4. Ingekomen Stukken. Schrijven van den heer Malingré hou dende verzoek om eervol ontslag tegen 1 Juli a.s. als rentmeester der Gods huizen. Voorzitter. Er zal wel niets op tegen zijn het gevraagde ontslag eervol te verleenen. Verder zal hiervan kennis gegeven worden aan de Godshuizen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Schrijven van Ged. Staten houdende goedkeuring van het raadsbelult to' af- en overschrijving op de begrooting, Schrijven van den heer v. Laarhoven houdende mededeeling dat hij zijne be noeming tot lid van de Commissie tot wering van Schoolverzuim aanneemt. Belde Stukken worden voor kennis geving aangenomen. Bij de rondvraag zegt het lid Veerman dat io alle plaatsen van de gemeente uitgaat, dat deze een lijst laat circuleeren voor den watersnood. Spr meent dat men heelemaal niet onverschillig kan blijven, dat er van den kant van Heusden ook iets gedaan moet worden De Voorzitter zegt dat hij niet voor het houden van eene collecte is, daar hij 't zijne reeds heeft opgezonden Het lid Mol meent, om geld bij elkaar te krijgen, eene inschrijving toch het beste is De Voorzitter merkt op dat men zijn geld gemakkelijk kwijt kan wordeo Spr houdt niet van uiterlijk vertoon Het lid v Everdingen zegt dat men door inschrijven meer een sympathie betuiging geeft. De Voorzitter zegt dat de regeering 't beter vindt ieder 't zijne te laten in zenden, waarbij we ons dus moeten neer leggen. Het lid Veerman zegt dat, wanneer een collecte gehouden werd, hij daaraan zou geven, doch nu zal hij het privé doen. Hierna gaat de raad over in geheim comité. Vesl liever blyf ik hier, zoolang God wij Stervend nog zal ik miju ouscbnld betuigen en ten laatste zal do hemel den bedrogene de oogen opeuen. Maar als ik miju vrybeid kocht voor een Bleeh'e daud, zou L-one het my op bet voorhoofd kannen lezen, want ik ken niet huichelen zooals gij - dan was alles ver loren voor altijd, voor altyd Zij zweeg een oogeublik, toen vervolgde ?y op levendigen toon en met Broeekend gevou wen handen Wees barmhartig. Nog gy olie gevoel niet hebben afgetc md. O, ik bezweer n, geef my den brief en laat my alleen, dag en nacht zal ik voor n bidden, ik zal u ze venen als waart gij myn edelste weldoener Ik, üoo, ik zweer u xelfs, ik zal niet meten voor Laone, het verladen vergetende, u zyn vriendschap teruggeeft en n vereert en be gunstigt als geen der Sieneesche edelen. Hij zal doen wat ik vrnng, want hij bemint my. Weer znlt gij in zijn plauts heerEcben binnen Siena. Dn burgerij zal Leone's wapenmakker met gejubel begroeten. Wees verstandig en grootmoedig Signore. door één daad knot gij het beide woser. Het leven in den vreemde is moeifyk, hier in de zonnige stad der drie heuvelen znlt gy ge lokkig zyn, gij zult deze voorbijgaande ver blinding vergeten hebben en ond»r Siena's jonkvrouwen een meisje vinden dat u liefheeft Dan verdient gij een zalig lot, omdat gij de scbnld tegenover uw vriend heb goed gemaakt. Da opgewondenheid overgoot haar gelaat met een bekoorlijken gloed, onder de lange, donkere wimpers schitterden haar oogen in ern voebtigen glnDS, jeugdig en slank stond zij in baar overweldigende schoonheid voor hem. Plotselim» werd in den gang een geBtoromel hoorbaar. Vreezeude dat de slotvoogd mocht rfadereo en buiten Pia's laide kreten hooren, ging Ugo met een verwenscbing op de lippen naar het zyvertrek terng m Bloot de denr achter zich af. M«t nieuwen moed bezield vloog Pa open schoof den binnengrendel voor de denr, waar door Ugo was verdwenen. Ook den hoofdingang trachtte zy te vtrsper- Hilma-rondril De deelnemers aan de Hilma-rondrit zullen op 1 Febr. (3e dag) vermoedelijk om 6,34 te 's Bosch arriveereD, komende vao Enschedé. Zij passeeren onderweg o.a.Gennep om 3,44, Oeflfelt 3,52, Haps 5»08. St Hubert 4,20, Volkel455, Uden 4,05, Veghel 4,29, Dinther 5,48, Heeswyk 5,51, Berllcum 6rl2, en Dun- gensche brug 9,16. Woensdag 2 Febr. (4e dagj vertrek ken zij om 1 uur v.m. van daar naar Vlissingen en passeeren op weg daar heen o.a.: Vught 8,14, Heivoort 8,30, Haaren 1,44, Oisterwijk 8,52, Euschot 9,05. Tilburg 9,27, Dorst 10,16 Breda 10,31, Princeuhage 1038 Euen 11, Roosendaal 11,39, Wouw 1154, Bergen op Zoom 12.17, (vertrek 1,17), Hooger- heide 1,47, en Woensdrecht 1,51. Donderdag 3 Febr. (5c dag) gaat de tocht om 8 uur terug van Vlissingen naar Rotterdam, waarop o a worden gepasseerd Woeosclrecht 10,48, Hoo- gerhtide 10,52, Bergeu op Zoom 11,22, Halsteren 11,33, Oudemolen 11,38, Steenbergen 11,56 Kruisland 12 21, Oud Castel 12,85, Oudeubosch 12,51, Hoeven 1,04, Etten 1,16, Priucenhage 1,38, Breda 1,45, (vertrek 2,45,) Tete- ringen 2,56, Oosterhout 3,09, Geertrui- denberg 3.32, Made 3,59, Wagenberg 4,09, Hooge Zwaluwe 4,18, Lage Zwa- luwe 4,30, Moerdijk, 4,53, Rotterdam 6,52, ree. Vtrgeefs evonwel beproefde zy den ver roesten «hntel io bet slot om to draaien, na schoof zij, hijgend v«u inspnuning, de zware eikenhouten rustbank voor do dt-ur, daarnu do tafel en don zetel die in de voüs'ornis aloude.-. Toen, als gold bot eeu ware vsrdo digiug, zag zij nit naar iots dat als wapen dierst kon doen. Naust den hoofdingang hingen gekruist over eeu kunstig gedreven me'alen scnild, twee ijzeren knotsen, die om ban met tcberpe pacten bezette toppen, morgensterren ge— ooemd werden. De buudvatsels wureu sierlyk od daD. Hoe 't zy, de band, die in gelukkiger dageu zoo vaak een vurig ros bedwongen, zelfs den boog gespannen en de jachtspies geslingerd bod, soa in deze dagen van bitteren droeven ernst, ook het verpletterende wapen weten te bso teeren. Met kloppend hart zette zy een stoel tegen den muur en rukte eeo der krammen los, die met al te diep in de voegen gedreven zat, weldra had zij de bovenste knots bij den urer-p gevut en na eon korte krechtsinBpunning hield zij wapen in de hand, terwyl de af brokkelende kalk op den steenen vloer viel en baar donker gewaad met stof bedekte. Zij woog de kuots in de uitgestrekte baad... 0, als bij het nne'ns waagde terng to keeren, en haar zelfs met den viDger aan to raken een bitter glimlachje gleed over baar bleek gelaat. Dit GGherp gepnnte wapen, dat voor eeuwen misschien ter verdedigrog was geheven door een van Leoue's roemzuchtige vaderen in den stryd met de Sirao enen om de Heilige stad, dit zelfde wapen zon nu de eer bewaren vau een dochtir uit dAizelfde geslecht en ia tjjd van nood den onverlaat dooden, die Gods naam meer ichande aandeed dan ooit ééu dit r ODgeloovigen, (Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1