Nummer 10. Donderdag 3 Februari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijksche Stoomdrukkerij Antoon lielen VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, FEUILLETON. lieraeenteraad. De Echo van het Zuiden, WailwQkscle en Lisgstraatsehe Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden I0.*6. Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieveningezonden «tukkengelden err /ranco te «enden aan den Uitgever UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ECHO. Paus dbr AdvbrtkttiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege HEUSDEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Maandag 31 Januari des avonds ten 7'/2 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Honcoop, Ongeveer kwart voor acht uur opent de Voorzitter de vergadering en deelt mede dat de heer Vos kennis heeft gegeven door ziekte verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Voorstel van B. en W. om in te stemmen met het voornemen van Ged. Staten tot verhooging der jaarwedden van burgemeester, secretaris en ont vanger. Veerman. De salarissen zijn zeker niet te hoog te noemen, alleen geldt voor ons de kwestiehoe Is het met de financiën. Waar echter B. en W. met het voorstel komen, kunnen wti aannemen dat de middelen daarvoor aanwezig zijn en dan ben ik voor het voorstel. Met algemeene stemmen wordt het voorstel aangenomen. 2. Voorstel van B W. tot benoe ming van een onderwijzer van bijstand aas de schooljvoor M. U. L. O. onderwijs. Voorzitter. Het preadvtes van de meer derheid van het Dag. Bestuur is een onderwijzer van bijstand te benoemen en het aanvangssalaris vast te stellen als op de lagere school n.l. f 570. De Jong. De Voorzitter zegt dat de meerderheid van het Dag. Bestuur dit voorstel doet. Dat is zoo. lit ben de minderheid. Ik acht het niet in 't belang der gemeente om aan een school met zoo weinig leerlingen, nog een derde kracht te benoemen. Ik acht mij niet verantwoord daar mijn stem aan te geven. Veerman. Het is hier een decadentie der school tengevolge der ziekte van den heer Van Alfen, het hoofd. De school, dat is waar, heeft veel geleden, maar dat moet en zal weer goed wor den. Vroeger is ze ook goed geweest, daafom ben ik voor het voorstel van B. W. Van »DE ECHO VAN HET ZUIDEN.' De Jong. Stelt dan een tijdelijk leer kracht aan. Van Everdingen. Men moet niet uit het oog verliezen, dat er zes klassen komen en het gaat nu toch ook maar niet an, dat een onderwijzer voor vier klassen onderwijs geeft. Verleden week ben ik nog in de school geweest, men was er toen juist bezig met 't onderwijs geven in aardrijkskunde voor 3 klassen. Dat is het ware niet. Bij den eenen leerling is het reeds dieper ingedrongen dan bij den andere. De Jong. Bij de oprichting der school nog niet zoo heel lang geleden, is gezegd dat men met een hoofd eo een onder wijzer van bijstand kon volstaan. Van Everdingen. Bij het begin. De Jong. Neen, niet bij 't begin, maar geregeld. Veerman. Als blijkt, dat dit niet goed is, dan moet men dat later toch veran deren. De Jong. Aan de school zijn 20 leer lingen, waarvan 13 uit de stad en 7 van omliggende gemeenten. En daar nu weer f 600 aan te geven is geen bakatel. Van Andel. Het is u toch zeker wel bekend dat het Rijk dit zal gaan be talen. De Jong. Kom, dit is nog niet eens een voorstel en valt er dus nog in geen jaren op te rekenen. Mol. Ik wil over deze aangelegenheid ooli i—fc hflPnrrl ilr btu dat het niets zal helpen. Toch doe ik het Een feit is het dat de heer Borie gezegd heeft dat het voldoende was eeu hoofd roet een hulp. Bij 41 leerlingen pas een derde. Nu zijn er slechts 20 teerliDgeD, 13 van hier en 7 van bulten de stad, en zou men nu zoo'n zware last op de schouders der belastingbetalers willen gaan leggen Ik'niet. Van Andel. En het schoolgeld dan. Mol. Och kom, wat zijn wij nu ge baat met het schoolgeld. Wij hadden de lagere school moeten uitbreiden, dat moet nu toch ook nog gedaan worden, 't Is alles behalve van den heer Borre eerst zeggen dat met twee kan worden volstaan en nu reeds een derde gaan benoemen. Van Andel. Dat móet u persoonlijk tegen den heer Borre zegden, niet tegen ons. Van Everdingen. Ik ben vroeger ook geen voorstander geweest. Nu de school er echter eenmaal is, moet ze goed zijn en moeten wij ze goed houden. Veerman. Er kunnen best 40 leer lingen komen. De Jong. Denkt u werkelijk dat er ooit meer komen dan nu Veerman. Dat kan. Zoo mag het toch niet blijven. Daarom ben ik het eens met het voorstel van B. en W. V»n Andel. Het yonrstel van B. en W. i« f570 te geveD, dat is f20 boven het minimam. Voorzitter. Ja, dat staat gelijk met de andere school. Dat is als men nog geen akte heeft. Prins, ik ben er ook voor het nn zoo niet te laten steken. De Jong, Men is er destijds voor ge waarschuwd. De school heeft ons geregeld veel, heel veel geld gekost. Prins. Tegen ziekte kan niemand kampen. De Jong. De kinderen die het noodig hebben, had die privaat-les uegeven, des* noods geheel kosteloos, dat was nog veel voordeeliger geweest. Prins. Nu zou ik doorzetten, het kan nog best terecht komen. tiirrna wordt het voorstal van B. en W. in rondvraag gebracht en aangenomen met 4 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de herren Mol en de Jong. Tali S&BUUI, lUClllMBPVi tCartrr---.., JIr. in het bezit is ook van akte Franscb, is zooals zij mij heeft gezegd, genegen ons te helpeD, zoolang totdat wij een onderwijzer ij hebbeD. Ik stel voor dat voorstel dank- oaar te aanvaarden. Voorzitter. En het salaris. Van Andel. Dat kan in overleg met B. en W. worden geregeld. Se kan ook niet den geheelen dag les geveD, alleen in de ochtenduren. Zij kan b.v. es geven io het frausch. Zo doet bet alleei uit liefde voor de school. Veerman. Duurt het 6 reken eer er een onderwijzer is, dan zijn we toch zoolang geholpen. Het salaris mat natuurlijk in evenredigheid zyo. Mol. Natuurlijk behoor; men dat te be talen. Niemand werkt game voor niets. Van Andel. Zeker, da' is zoo, maar de raad heeft over de dubbitjes te beschik ken. 18) Pia, de sacbte teedere Pia, die zelfs den minste barer dienaren steeds vriendelijk groette en Dooit een bard woord toevoegde, Pia, die eens geweend bad bij de tijding dat een on bekende bedelaar onder de hoeven der paarden van baar gevolg was geraakt, Pia de Tolomei wat vast bealoteo dit wapen tot bet ergste te geb<uik"n. D 'Z» gedachte gaf haar een gevoel van kracm, bijna van moed, die baar in de laatste dagen ontzonken was. Evenwel, U*o keerde niet terng Waar- sotiijnlijk bevreesd dat Leone alles ontdekken sou; bij staakte zijn pogingen. By «ignor Grimaldo vertoefde Ugo niet lang. Hat was vergeefs, zeide bij met ge- fronst voorhoofd. Wees zoo goed niet te «eg gen, dat ik langer hier gebleven ben, ik had die moeite liever moeten spareD. Dn« «prekeud zocht by zijn paard dat op «enigen afstand stond vastgebonden, 706. dat Leone bet straks met had kannen zien. Toen dranfde hy dwars door bet veld In de riehting van Cermoh weg Wdd warrelden id zijn brein voortellingen en plannen dooreen tot by half krankzinnig Carmoli bereikte. De noodzakelijkheid bier den slotvoogd een voorwendsel te geven voor zyo plotseling be zoek, verplichtte hem zich te bebeerschen eo bracht hem dan ook werkelijk wat tot kalmte. Hij weidde breed uit over de tijdsomstandig heden, over de onderhandelingen met de vol gelingen van de lehëubanier, en deelde zijn hoorder mede, dat wellicht de capitano binnen korten tijd hier voor een paar dagen zon ko men vertoeven. En terwijl hij «prak, baalde hij allengs ruimer adem, de angst en de wanhoop die hnn folterden, verdwenen tot zyn gelnk meende bij, want dnidelyk was by bet zich bewast, dat dit aanhoudend peinzen over zijn ongeluk 6D zyn wraakplannen hem tot een waanzinnige zonden maken. Misschion zon bij dan laide verkondigen aan elk, die hem wilde hooren, dat Pia de Tolomei onecbuldig en das bij, Ugo de Faloonari, een laffe eer- roover en een moordeuaar was. Het was in de laatste dagen van Mei. De geheele maand door bad de zon in vollen glans aan den onbewolkten hemel geschitterd, zoodat zelfs de vruchtbare l&Ddouweo die Sumo omringden, de heuvelen en dalen met hno weelderigen plantengroei onder den aanhou denden zonnegloed te lyden budden. Maar de Maremma was een bel geworden Vergif igde dampen stegen nit de hnlfverdroogde moerassen op, geen levend wezen was bestond tegen de blakerende hitte van de kale woestenij Siena en de kleinere steden en vlekken in de na buurschap werden langzamerhand het toe vlncbtsoord van al de uitgeteerde boloogige ongelakkigen, die iu den zomertijd hier be scherming kwamen zoeken tegen de vreeselyke malaria, die beo onfeilbaar doodeu zon. Het ging tegen den avond, een zacht briesje kwam uit het noorden, en met volle tengen ademden de Sieneezen, die zich bijna allen op straat begeven hadden, deze laDggewenschte koelte in Op het mime balcon van «ijn paleis, van waar by n«d»rza« op dn van meusohen we— melende Piazza, zat de capitauo en liet het vermagerde en droevig gelaat moedeloos in de band zinken. Naast hem, tnssohen de granaatstrniken, speelds de kleine Ermenegilde, terwijl een fraaie hazewindhond, de kop liggende op de voorpooten, koipoogend toekeek. Binnen het paleis hoerschte een doodsche rust. Gregorio de Tolomei, die overeenkomstig het vredesverdrag voortaan het bestour der stad met zyn schoonzoon deelen zon, was nog niet aangekomen omdat zijne genezing, tegen de vroeger gekoesterde verwachtingen, weinig of niet vorderde. Ugo echter vertoefde sedert weken in Torre Landrini. Ia zyn terugkomst bad hy nog een paar dgen in het paleis doorgebracht, toen echter bn hij de stomme, dieps wanhoop van den ma, dien h|j in bet verderf bad gestort, Biet laijer aanzien. Onder voorweDdBel dat zijn geslokte gezondheid dringend behoefte bad aaide frisscbe berg lucht, vroeg en verkreeg b voor eenigen tijd verlof. Dientengevolge was Leoi voortdurend met Ermenegilde alleen gewee. Het dienstper soneel, des capitano's drfgeestigbeid op merkend, hield zich bescheen op den acb— tergrond, sloop op de toen door bet hnis en wees vaak, sonder daase last te hebben, de bezoekers af, die houw beer in zyne overpeinzingen zonden koen storen. Uit het paleis della Piet was de ziel ge vloden, da ziel, Pia da Tcmei Strak en zonder eenige (langstelling keek do capitano naar bet gewc aan zyn voeten, dat telkens levendiger wei om van beneden niet gezien te worden, vesrg hy sicb achter een der rensachtige steen vazen. Hy bad zich echter die voorzorg kceo sparen, geen der lachende, vroolyk koutde voorbijgangers dacht er aan een blik iar het baloon te werpen. 't Was of de bnrgers v Siena het wisten, dat Leone niet langer depgeruimde sterke held was, die behagen aolte in bet vroolyk gejnbel des volks, dat hetoodlot op zonder linge, raadselachtige wyoera gemaakt bad tot een ernstig droefgeig man een menaobenhater bijna..., Leone wendde bet ha om. Alsof hy io zyn zielsangèt iets wildzoeken, wierp hy door de halfopenstaande ugeldear een blik in de schemerduistere kar... Daar ginds op die kleinoot sierlijke pijlen en verguldsel getooide ruank bad Pia, acb boe vaak, met de kleine menegilde gezeten en haar sprookjes vertelcoo lief, zoo hui selijk, zoo oouitsprekelybkoorlykHet was bem of by baar stem wc hoorde, vroolyk en kristalhelder als bet )en der klokjes op den Paascbdag, zacht eiroomerig, als bet mnr-melen van een bee in de verte, de stem die hem immer befcd en geboeid had. Eu de kleine Ermende luisterde dan ^De Jong. Is op die manier het leerplan ie volgen. Van Andel. Dat kan tijdelijk veranderd worden, dat is eeD kleinigheid. Voorzitter. Dat kan in overleg met hét hoofd gewijzigd worden. Met algemeene stemmen wordt het voor, stel van den heer Van Andel aangenomen- Voorzitter. Het staat wsl niet op hei convocatiebiljet maar ik wil het toch nog in deze vergadering brengen d.1. waar in de vorige vergsderiog over gesproken isde schoolcommissie. Ik heb er met de wethou ders nog et>nv over gesproken, doch va» ens is dienaangaande geen voorstel te ver wachten. De raad moet maar beslissen. De heeren Mol en van Aodel verklaren zich voor do samenstelling van een com missie en stellen voor dat B. en W. maat regelen nemen om daartoe te komen. Dit voorstel in omvraag gebracht heeft tot resnltaat dat de stemmen staken. Voor stemden de heeren van Andel, Veerman en Prinstegen de heeren vau Everdingen, de Jong en Mol. Niets meer aan de orde zijnde en nie mand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de vergadering. WASPIK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Dinsdag 1 Februari des voormiddags ten 9 uur. Voorzitter Edelach'b. heer Dèkkers. Klokslag 9 uur opent de Voorzitter ac veigaucriugr arwezig r> liet ltu v«*u Son. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken. Voorzitter. Door B. W. is bij den gemeente-ontvanger proces-verbaal van kasopneming gedaan. Uit 't onderzoek is gebleken, dat in kas was f 5207,Ol'/a en dat de boeken ordelijk en regelmatig zijn bijgehouden. 2. Benoeming Havenmeesters. Voorzitter. Voor de Kerkvaartsche Haven heeft W. Roovers ingeschreven voor 11 pCt.voor de Vrouwkensvaart- sche haven van den Born voor 10 pCt. Met algemeene stemmen worden hier na de heeren W. Roovers en van den Born tot havenmeesters benoemd. 3. Benoeming van een lid van het zoo aandachtig met wyd geopende oogen' genietend en toch beaDgst over bet lot van de schoone koningsdochter met de mooie biode. of kinderlyk verontwaardigd over de boosheid van dio i slechten toovenaar. Dan volgde een stroom van vragen waarom dit zns en dat zoo was, hoe het gegaan zou wezen als dit eens niet gebeurd was, een prettig lief gesnap voortdnrend tot de lichten waren aangestoken, die haar verjoegen uit het beerlyk tooverland. Nu sat de kleine alleen te spelen, bjjna even stil en trenrig als baar vader. Het kind, immer alleen met de onde Obismonde, voelde een dagelijks wassend verlangen naar die eene, wier gemis niemand haar vergoeden kon. Misschien sou mij, «ooals het dikwyls gaat. in den omgang andere kinderen, geplaatst in een andere omgeving, haar moeder spoedig vergeten hebben. Nu echter hield ieder plekje in de mime zalen, ieder gezellig boekje de herinnering levendig en de tronwe Obismonde deed elk oogenblik het hare om die herin nering nog te versterken. Leone, die zyn blik weer vaD de kamer had afgewend en nn Ermenegilde's lief ge— aichtje aanstaarde, zat langen tyd in diep gepeins verzonken. Plotseling richtte bfj zich heftig op en keek naar beneden op de Piazza. Daar ginds, daoht hy, is voor n het leven, op bet Forum der republiek is voortaan nog plaats voor u I Een woning hebt ge nog, ja, maar een tehuis hebt gy verloren Daar werd zyn oog getrokken door een aantal oitgepntte menechen, die rondom de klaterende fontein, omringd van medelydendeo en nienwsgierigen zaten of lagen, rillende van koort9, de gele gezichten als snakkend naar adem omhoog geheven, de ingevallen oogen van vermoeidheid gesloten. Het waren de inwoners van het akelig Maremmadorp Coniallo, die zooeven waren aangekomen om in Siena werk te zoeken en daar de verschrikkelijke malaria te ontvlieden. Van tyd tot tyd naderden zy de rykvloeiende waterstralen om in lange tengen bon dorst te lesschen. Enkelen hnnner, die zich bet minst ellendig voelden, onderhandelden met een tuinier, van wien het bekend was, dat hy de weinig loon verlangende Maremmabewoners by voorkeur gebruikte. Algemeen Armbestuur. Voorzitter. Aan de beurt van aftreding is de heer A. S. van Strien. Met algemeene stemmen wordt deft herkozen. 4. Benoeming van e$n lid der com missie tot wering van schoolverzuim wegens vertrek van den WelEetw. Zeer Gel. Heer Dr. van Heek. Voorzitter. Op de voordracht zijn geplaatst de ZeerEerw. Heer H. J. Hul- bers, pastoor en de WelEerw. Heer A. J. de Beer, kapelaan. Met algemeene stemmen wordt de ZeerEerw. heer Hulbers gekozen. 5. Benoeming van leden der commissie tot wering van schoolverzuim wegens periodieke aftreding. Aan de beurt van aftreding zijn de heeren Van Son eo Conradi. Met algemeene stemmen worden deze heeren herbenoemd. 6. Benoeming van een stembureau voor 1916. Worden benoemd de heeren Prulssers, Klaassen, Langerwerf, Zijlmans en Rui tenberg. 7. Voorstel van B. en W. tot machti ging van gewone verpachtingen en tot aankoop van een stukje grond groot 20 M2. Voorzitter. Dit stukje grond is gelegen op Waspik-Boven juist op de drie hoek, dat is op de scheiding der wegen #»n ia nnod iff voor 't E'ectrisch bedrijf. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. 8. Voorstel tot af- en overschrijving. Voorzitter. Dit is meer eene admini stratieve maatregel. Er moet f 5000 wor den overgeschreven voor de vluchtelin gen en f 6500 voor militie-vergoeding. Dit voorstel wordt eveneens met alge meene stemmen aangenomen. 9. Herziening van de van kracht blij vende strafverordening. Wordt vastgesteld. 10. Vaststelling verordening op de leverantie van Electrlcitelt. Voorzitter. Dit concept is een uniform concept ons door den Bosch toegezon den. Zooals de heeren zullen hooren uit de voorlezlog wordt het bedrijf geheel afzonderlijk beheerd. De gelden vloeien niet in de gemeentekas, komen niet bij den gemeente-ontvanger, doch blijven Leone bleef da rampzalige vluchtelingen aanstaren, tot de dalende sohemering ben een zyn blik onttrok. Toen rees een ander beeld voor zyn geestesoog op, beider en doideiyk als een afschnwelyk visioen. Hij zag Pia, die nu reeds sedert weken de pestlnobt der Maremma had ingeademd, Pin die niet gelyk deze menschen op bef gebied der malaria geboren waa, die nooit zich tegen gebrek en ontbering bad knnnen barden»., haar gelaat waa eli dat van een doode, de oogen stonden glansloos door bet voort durend schreien en ven baar lippen klonk het op saobt verwijtenden toon Leone Met «en kreet sprong de capitano op. Waarom heeft die elang my bedrogen? riep by zoo luid dat Ermenegilde verschrikt terugdeinsde, ik ben wreed geweest, ja, maar wreeder nog was die snoode bedriegster. Vader? zei bet kind, zich schnohter tegen hem aanvleiend. Leone bad zioh weer in t^jn armstoel laten vallenby antwoordde niet. Het kind klom op zyn knie en streelde bem liefkozend de wangen. Vadertje, zei het vriendelijk, ayt gjj boos op mij De capitano kromp bij de aanraking niet de kleine kinderhand ineen, 't wee bem of hij Pia'a hand voelde die hem raènigmeal juist zoo geliefkoosd bad als staatssorgen bsm drukten. Hy zuchtte diep, maar gaf geen antwoord. Ik verlang zoo naar moedertje, snikte het kind, in tranen losbarstend, waar biyft zy toch Heeft se ons niet meer lief, dat ey zoolang op reis blijft Ja zeker, myn kind, ze heeft u wellief, gaf Leone ten antwoord. Kom ga nn weer spelen lieveling, je veder ie toch by n, en de goede Obismonde ook. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1