Nummer 11. Zondag 6 Februari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|ksche Stoomdrukken| Antoon Helen Eerste Blad. Gemeenteiaadsveigaderingen. VERGEEF 01S ONZE SCHULDEN. Dit nummer bestaat nit TWEE bladen. FEUILLETON. landbouw. De Echo van het Zuiden, WaaUyitsclie en Langstraatsche Courant, Dit Blad verachjjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0."5. Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieveningeaondan stukkan f gelden arrfranco ta zenden aan den Uitgever UITGAVE Telofoonnnmmer 38. Telegram-Ad es: ECHO. Prijs d«r AdvunTiimÜN 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regds en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege KAATSHEUVEL. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Donderdag 3 Febru ari, des morgens teu 10 uur. Voorzitter Edelachtbare heer Van Besouw. Klokslag 10 uur opent de Voorzitter de vergadering aanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing ongewijzigd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Schrijven van den heer J. J. M. Rubert, houdende verzoek om eervol ontslag als ambtenaar van den Burger lijken Stand. Voorzitter B. en W. stellen voor het gevraagde ontslag eervol te verleenen. Daartoe wordt zonder stemming be sloten. 2. Schrijven van Ged. Staten, hou dende het verzoek de salarissen van Burgemeester, Secretaris en Ontvanger te herzien. Voorzitter. Daar deze kwestie den se cretaris en mij aangaat acht ik het 't best de vergadering te verlateo. Wethouder Verster leest het schrijven van Ged. Staten voor. Daaruit blijkt dat Ged. Staten het wenschehjk achten het salaris van den burgemeester op f 1700, van den secretaris op f 1700 en van den Ontvanger op f 750 te brengen. Vooraleer de heeren tot besprekiDg overgaan, wensch ik er even op te wij zen, dat door Ged. Staten wordt voor gesteld het salaris van den Ontvanger te brengen op f 750. De Ontvanger heeft echter f800 salaris. Dit heeft de raad gedaan met het oog op de groote borg stellingen, op het vele werk dat thaos aan het ambt is verbonden. Van den Heuvel. Het is een wensch Vaa »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." van hoogerhand en wie zal daartegen opposeeren. De Bresser. Wij zijn allen overtuigd dat we beste functionarissen hebben. Verster. Dat ben ik volkomen met u eens. Het salaris van den burgemeester heeft lang onder dat van den secretaris gestaan. Dat is gekomen bij de benoe ming van deo tegenwoordigen secretaris, omdat de raad overtuigd was dat het werk zoo zeer is toegenomen. Toch is mij dit altijd wat vreemd voorgekomen. De burgemeester toch is het hoofd, heeft een stand op te houden «nz., daarom ben ik voor het voorstel van Ged. Staten. Roestenberg. Alhoewel de condities voor den secretaris niet slecht zijn te noemen, ben ik er wel voor het salaris met nog f 100 te verhoogen. De be hoefte van den ambtenaarsstand is hoo- ger dan die van den werkmansstand. Ik zeg de condities voor hem zijn niet slecht, maar een uitzondering maken gaat niet. P Ik zou er echter voor zijn het salaris van den^ ontvanger ook te verhoogen, want ook diens werkzaamheden zijn grooter geworden. Wethouder Verster. Ik zal u nog eens beter toelichten. Vroeger was het salaris van den ontvanger f650 en daar ba seeren Ged. Staten nu op. Ze willen dit nu op f 750 gebracht zien. Bij diens benoeming hebben wij echter gezegd wij brengen het op f 800, dat is nog f 50 meer dan Ged. Staten zich thaos voorstellen te geven. Roestenberg. Dat zal destijds toch zijn gedaan op grond van de vele werk zaamheden. Maar Ged. Staten houden rekening waar en boe we in de tegen woordige omstandigheden leven. Wethouder Verster. Zeker doen Ged. Staten zulks. Zij zeggen nu geeft den ontvanger f 750 en wij hebben hem reeds f 800 gegeven. Van den Heuvel. Wij zijn wat betreft de salarisregeling van den ontvanger, Ged. Staten voor geweest, f650 was ook te laag. Wethouder Verster. Het salaris van den burgemeester is thans f 1400 en van den secretaris f 1600. Ged. Staten wen schen dit nu beiden op f 1700 gebracht te zien. 19) Dat is waar hernam het kind, maar gij hebt het immers zoo druk, omdat gy voor al de menechen in de stad moest zorgen, daarom mag ik u niet vragen of gij met mij spelen of Bitgnati wilt. Moetje heeft me dat dikwijls geiega Zy zou ook liever gehad hebben dat ge altyd by haar waart, maar dat kau niet, want rij moet wetten maken, niet waar? Wees «til, lieveling en ga daar op het kansen aitten. Zjjt gij ziek, paatje vroeg Ermenegilde, langzaam achteruit tredend, n is zoo bleek en n beeft. Ja, ik ben ziek, sprak Leone de handen tegen het gelaat drukkend. Och, als moetje dat eens wist, riep bet kind. Weet ge nog, toen n verleden jaar de koorts hadt, toen nam ze my heel dikwylz op haar schoot en dan weende zy om n, want de koorts bon wel enos heel erg worden. Ik hoorde dat zy er met GriRmonde ovr sprak Zondt gij niet oaar bed gaan vaderlief. Niet Och neen, want moetje is er niet en die koestert u zoo en zit naast nw bed.Ghismonde is ook wel goed, maar ik hou toch heel veel meer van moeder. Wat doet zy toch eigenlijk in dat klooster P Zyo daar alleen oude vrouwen met zwarte kleeren Neen wel, want moetje is jong en mooi, niet waar Er is op de wereld geen zoo mooi en zoo lief alz zy. Het was geheel donker geworden. Heete tranen parelden tnsschen de vingers, die Leo 'e tegen de oogen drukte. Ermenegilde zweeg. Zy was met haar pop in den arm van het lederen kassen gegleden en ingesluimerd. Daar vertoonde zich in de kamer een hei- Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Hierna komt de Voorzitter en Secre taris ter vergadering. Voorzitter. Ik stel nu aan de orde bespreking bouwcommissie Loonopzand. Zooals de heeren wel weten is de uitslag van de aanbesteding geweest, dat de laagste inschrijver nog f 4000 boven de begrooting is. B. en W. hebben veel gecorrespondeerd en onderhandeld en zijn tot de conclusie gekomen dat het 't beste is dat de heer Schuling, inspec teur van het woningtoezicht, ons komt inlichten. Ik heb den heer Schuling ge vraagd te willen komen, dan kunnen de heeren alle gewenschte inlichtingen be komen. B. en W. stellen voor de ver gadering in geheim comité te doen over gaan. Daartoe wordt besloten. Na ongeveer één uur wordt de ver gadering heropend en deelt de Voorzitter mede dat de raad besloten heeft aan de Regeering nog een voorschot van f 4000 aan te vragen en dan de wonin gen te laten bouwen. 3. Voorstel van B. en W. om aan de marechaussee eene gratificatie te verlee nen van f 25. Daartoe wordt besloten, 4. Benoeming van 3 leden der gas- commissle wegens periodieke aftreding der heeren De Bresser, Roestenberg en Pols. Met algemeene stemmen worden de aftredende leden herkozen. 5. Benoeming van leden voor stem- bureaux. Worden gekozen voor Kaatsheuvel de heeren de Bresser en Roestenberg, tot plaatsvervangende leden Van Kuijk en Pols, als 4e lid N. v. d. Wee en als plaatsvervangend vierde lid van Rooij tot plaatsvervangend voorzitter de heer Rijken. Voor Loonopzand tot voorzitter de heer Verster, tot plaatsvervangend voor zitter v. d. Heuvel, tot leden de heeren v. d. Heuvel en Wijdemans, tot plaats vervangende leden Heuer en C. P. Ver schure, tot vierde lid Vermeer en tot plaatsvervangend vierde lid Basters. Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer hit woord verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering. der» glats, die ook bet baloon verlichtte. Drie personen traden binnen, een bediende, die de baDglamp droeg, Ghismonde die bet kind naar bed wilde brengen en de page Settimo. Leone stond op kuste het meisje dat slaap dronken tegen de trouwe voedster leunde, en liet den page op bet balcon komen, terwijl men de zilveren laohters in bet vertrek aan stak. Wat is er Settimo? vroeg Leone. Uw hoogheid, signor d.i-Rco\ doet u weten dat bet jachtgezelschap, »ls nwe hoog heid bet goedkeurt, reeds eau nnr vroeger by de Sao Lorenzopoort samenkomt. De weg over Gozzo Mengiano biedt weinig sohadnw en de hitte zon misschien hinderlijk zijn. Het is goed, zeg dat ik bjjtyds gareed zal zyn. Het denkbeeld met zijn stuivend ros door de wonden der Apenynen te draven, was bem in dese stemming een ware verkwikktag. De opwinding, aan het jagen verbonden, zou ba darend werken op zyn innerlijke onrast en hohter zou het bem vallen zyn bitter leed in een lichamelijke inspanning te vergeten- Toen de page zich omkeerde om been te gun riep Leone hem nog eens terng. Settimo zei hij, eerst wat aarzelend, ik heb daar straks op de Piazza een troep half zieke buitenlui gezien, die geneigd schenen op de trappen van de fontein te overnachten. Het is de plicht van den commandant der wacht die ODgepaste handeling te beletten, ik sal daarop dan ook zoodra ik tijd heb, orde sUlleD. Na echter is bet te laat, sorg daarom dat zy in bet paleis esn onderkomen viodeo, laat ben verplegen als myne gasten, en zend de zieken een geneesheer. Gjj sijt mij borg dat er niets versnimd wordt, niet waar Om u te dienen, nwe hoogheid I Ghismonde en Ermenegilde waren achter het deurgordijn Verdwenen, ook de bedieode had sich verwyderd. De capitano kon het, nu eveneens de page vertrokken was, niet langer nitbonden op bet eenzame baloon «n rog minder in de zaal, die hem een sterfkamer geleek. O, hoe geheel anders waren de lente avonden vau voorheen Uier klouk Pia'R zilveren laohje. bier rnisobte baar slepend gewaad zoo gezellig over het tapijt, hier In troebel water. Al sedert een jaar, zoolang de oorlog duurt, is het voor sommige handelsar tikelen een moeilijke tijd. Ze worden niet meer genoeg gefabriceerd of ge ïmporteerd en daar er toch behoefte is, hetzij aan de bedoelde stoffen zelve, hetzij aan hun surrogaten, zoo is het voor deze laatste een gulden periode. Hun Importeurs, fabrikanten, verkoo- pers en pleitbezorgers visschen in troebel waterzij maken gebruik van de moei lijke toestandea, waarin de eerst-bedoelde artikelen verkeeren, kammen ze een beetje af, hemelen de surrogaten wat op en meenen gewonnen spel te hebben. Ik heb op de eerste plaats het oog op de kunstmeststoffen en denk daarbij vooral aan het chilisalpeter. Jarenlang is chili- salpeter zoo niet de eenige dan toch de voornaamste stikstofmeststof voor land- en tuinbouw geweest. Men kon ze niet missen. Hoe duur het soms ook was, de groote landbouwers en trouwens ook de kleinere moesten chilisalpeter hebben. Op tarwe, op suikerbieteo, op de weide. Natuurlijk kochten de boeren dit chilisalpeter niet om het chilisalpeter zelve, noch om de verkoopers of importeurs een genoegen te doen, doch alleen omdat ze door jarenlange ervaring wlsteD, wat een kolossale voordeelen het gebiulk van chilisalpeter gaf, omdat ze overtuigd waren, dat als ze het moesten missen, de oogst ea dus de beurs het zouden ontgelden. Door de complicaties van den oorlog is er stagnatie gekomen in den geregelden aanvoer van chilisalpeter, zoodat er minder chilisalpeter ingevoerd wordt dan er noodig is en gevraagd wordt. Toch moet er bemesting met stikstof zijn en het gevolg is, dat de landbouwers stlkstofmeststoffeu koopen waaraan ze vóór den oorlog niet dach ten. Nu komen de belanghebbenden in den verkoop van deze laatste mest stoffen, verheffen zich op de groote afname hunner artikelen en schrijven deze toe aan de goede eigenschappen van het surrogaat, plaatsen snorkende advertenties en dichten daarin hun aitikel allerlei prachtige eigenschappen toe. Zij visschen in troebel water. Ik denk begeleidde de zachte tonen harer stem bet zachte klateren der fontein, na was bet stil, doodstil. Ea dat trof hom dnbbel door bet ongewone ramoer op de Piazza, zoo zon bet blijven, zyn beele leven lang Hy stiet de deur open en ging de lange ry verlaten kamers door tot Ermenegilde's beider Btemmetja bem weer in de ooren klonk. Het kind. nu weer klaar wakker, snapte vroolyk en opgewekt met de voedster. Leooe bleef stoan en iuistorde. Een di*p gevoel van weemoed greep bem aan, bij bet booren van baar gebabbel dat na weer zoo heel anders was dan daar straks tot bem op het baloon, o. als bij zoo spoedig en gemakkelijk vergeten kon als zoo een kind. Het stemmetje zweeg. De onde Ghismonde bad de dekens opge slagen en zaoht een paar woorden tot bet meisje gesproken, bet kind knielde neder en zei baar avondgebedje. Leone kende het, Pia bad bet zoo vaak met bet kind gebeden ,0 Vader, goede hemelbeer, Myn ouders, die ik min en eer, Beveel ik in uw hoede klonk bet dnidelyk van Ermenegilde's lippen. In bet bart van zyn dierbaar kind was Leone das nog één met de voor een wig ver lorene, de troawlooze, die bij verafscbawen moest en die hy toch nog liefhad boven alles ter wereld 1 Slaap zacht, myn engel zei Ghismonde. Slaap zaoht en droom van nwe lieve moeder. Zij nam de lamp en ging naar het kleine zijvertrek, waar zy, zittend in baar stoel, m -t bar^n gewonen ijver de naald hanteerde. Leone opende zachtjes de dear van Ermenegilde's slaapkamer en sloop onhoorbaar binnen. J^Daar lag zy, beschenen door het zachte licht der nachtlamp, moegespeeld met een glimlach op de lippeo. Behalve het donkerp haar dat zij van haar vader geërfd bad. was zij het sprekend even be-ld v*n hare moeder. Kmdlief, zei Leone met een innigheid die hem zelf verbaasde, ik ben bet. Ik won nog eens komen tien of myo liefje rustig in h»ar bedje ligt om u dan meteen dan goeden naobt te zeggen. hierbij aan het Norge-salpeter. Ik wil geen kwaad zeggen van Norge-salpeter. Het is een kunstmeststof in wording en zonder den oorlog zou het nog jaren noodig hebben gehad om er te komen. Nu profiteert het van de moeilijke dagen, die het chilisalpeter doorleeft. Dat is zijn recht, mits het dit doet op eerlijke wijze zonder af te geven op zijn con current. Het Norge-salpeter heeft goede eigenschappen, belooft wellicht iets voor de toekomst. Wij gannen het zijn plaatsje in de zon. Maar het moet die plaats niet trachten te vergrooten door de eigenschappen van chilisalpeter te verkleinen en deze meststof in een kwaad licht te stellen. Zoo wordt in een advertentie over Norge-sajpeter o. a. beweerd le dat het beter werkt dan chilisalpeter. Al beweert men dit honderd maal, de boeren zouden het toch niet geloo- ven Maar waar haalt men het bewijs voor deze beweriig? Wanneer men met verschillende proeven In de land- bouwverslagen nagaat, ziet men tal van uitkomsten, waaruit het tegenovergestel de blijkt. Ik wil echter niet beweren* dat de bemestlngswaarde van Norge- salpeter in 't algemeen minder is daa die van chili, want er zijn tal van uitkomsten, die gunstig zijn voor de Norge. Maar in geen geval kan men op grond van de uitkomsten der proef velden, waarbij Norge-salpeter in verge lijking trad met chilisalpeter, beweren, dat het eerste beter werkt dan het tweede. Dat is absoluut onwaar, 2e Nor%e-salpeter wordtzelfs bij zeer droog weer en drogen bodem na enkele uren door den grond opgenomen en vormt dus geen korstenzooals chili dat doet. Wel, wel, die korsten van het chili salpeter l Zeker, ik heb wel eens ge hoord van korsten bij aanwending van groote massa's zouten, maar nooit ver nam ik van het korsten van chllisalpeler bij aanwending 300500 K.G. perH.A, gewoonlijk nog ln gedeelten gege ven. Welk ernstig man durft boven staande zonder blozen beweren l En welk ernstig vakblad durft iets derge lijks zelfs als advertentie plaatsen, zonder te denken„men moet al wat doen voor het zoete winstje" Het kind aloag de lodderige oogjes op, keek bem van onder de lange wimpers met een gelukkig lachje aan en stak de handjes naar bem nit. Leone boog zich tot baar over, kaste haar ionig en legde zyo bonzend hoofd een wijle naast baar op het knsBen. Haar krnlhaar gleed bom over bet griaut Dat was dezelfde geur, die hem zoo dikwerf uit Pia's blonde lokken was toegestroomd een adem van jsugd en schoonheid, die bem na het hart bijna breken deed. Weder kuste by zyn doohtersje en vleide zich snikkend als een kind, in haar amrpjes als iemand die beRCherming zoekt tegen een maobtigen vervolger. Vadertje, fluisterde Ermenegilde, zyt gy ziek of verlangt gij zoo naar moeder. Als zij teragkomt is zy even lief en goed als vroeger niet waar? Anders scheelt n toch niets, wel. het komt maar omdat ons lief moetje niet bij ons is. Wees maar stil vadertje, 't zal na wel gaaw gedaan zyn en ik zal n heel, heel veel liefhebben en zoet zyn. Als moeder teragkomt dan zitten we weer samen op bet balcon dn we ryden te paard. Och schrei nu niet langer paatje, want dan moet ik ook sohreien en dan denk ik dat moetje ziek is en dat gij me dat niet zeggen wilt. Leone drnkte nog eens bet kind aan zijn hart en rokte zich toen los. Neen, lieveling sprak hy iets kalmer. Moeder is niet ziek, maar ik heb in lang geen tijding gehad. Slaap na wel, sohatje, en heb mij maar heel lief. Hij streek baar over het voorhoofd knikte haar toe en ging langs het kabinetje waar Ghismonde vergeefs getracht had bet gefluister tus8ohea vader en kind af te luisteren. Toen zij opstond, als verwachtte zy dat hij haar aan zon spreken, groette hij haar vriendelyk, maar ging verder. Hoofdschuddend keek GbiBmonde hem na. Wat bednidt toch al die geheimzinnig heid dacht zy. Het is dnidelyk te zien dat hy W"gltwijnt vuo verdriet, maar waarom haalt hij haar dan Biet terng Wat doet zij in het klooster. God behoede ons ea schikke alles ten goede I De oapitaoo betrad, zich met geweld tot kalmte dwingende zijn schrijfvertrek, waar sedert den middag eenige brieven op antwoord lagen te wachten. De gebeimscbry ver, die anders meestal by bet lezen der ingekomen stokken tegenwoordig was, had het paleis verlaten, bovendien gevoelde Leone zich moe en lusteloos, en tot ernstigen arbeid ongeschikt Toch zette hij zieh neer en begon de pa pieren in te zien, want alles wat hem, zij het ook nog zoo kort, aan den invloed van zyn duldelooze smart kon onttrekken, greep bij met beide handen aan, was hem een weldaad, een verkwikking, een balsem. Allereerst vond hy 8en met vele aantee— keringen voorziene oorkonde, het oontraot met den wijdvermaarden bouwmeester NiooloPi sano, betreffende de herstelling van bet paleis dor Tolomei, De onderhandelingen waren geleid door de Ricci en deze had gezorgd dat de zaak op de meest onbekrompen wyze ten uitvoer werd gebraoht. Leone, die geheel op genoemden edelman vertronwen kon, soboof dit dooament ter zijde, bovendien herinnerden bem de bijgevoegde teekeningen te veel aan vroegere tijden, toen bij in de zalen van het paleis Pia's hart had weten te winnen, toen hij zoo blindelings vertrouwen had geschonken aan bare soheon heid on zyn goedgeloovig bart onherroepelijk aan baar verpand had. Het tweede betrof de teraggave der oor logskosten, waarbij Florence op zeven tieBden van het werkelijk bedrag aanspraak maakte. Ook hier was de Ricci met goed gevolg als onderhandelaar opgetreden. Door een gunstige overeenkomst met een der Lombardiiohe baizeo was het mogelijk geweest de betaling der vastgestelde som ineens en reeds tegen het begin van September vastte Btellen, wat in Florenoe zoo een goeden indrnk bad gemaakt, dat de Guelfen nit eigen beweging een ver mindering der som toestonden. Leone nam zich voor den ijverigen de Ricoi bij de eerste gelegenheid in bet openbaar voor zyne nitstekende diensten te bedanken. Het derde schrijven kwam eveneens nit Florence, bet was een particuliere brief van Gregorio de Tolomei, den aanstaanden me deregent van Siena. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1