Summer 12. Donderdag 10 Februari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waal wijhcbe Stoomdrukkerif Antoon Tielen VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN De Oorlog. FEUILLETON. Yeihooging briefport enz. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ób: ECHO. De Echo van het Zuiden, Waalwijksclie en Langstraatsche Courant, Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0."6. Franco per post door het geheele rnk f 0.90- Brieveningezonden stokkengeinen err/raneo te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs die AdvsKTixmita 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclame* 15 cent per rege Quitantïèn. Het tarief voor het Invorderen van quitantles wordt voor bedragen boven f23 (ongeveer 10 pet. van het totaal aantal) gebracht op 10 cent. Voor de tweede aanbieding wordt een recht van 5 cent geheven. Bij de uitbetaling Is bovendien wegens' het bedrag, Ingevorderd door eenzelfde postkantoor, het recht verschuldigd, dat is vastgesteld voor een postwissel van gelijk bedrag. (Thans wordt het recht berekend naar het totaal ingevoerd op één borderel, ongeacht, hoeveel kan toren bij de inning der quitanliën zijn betrokken geweest. De uit den qultaotiedieust te winnen hoogere opbreDgst bij Invoering van de vorengenoemde wijzigingen wordt op pl.m. f250,000 geraamd. Postpakketten. Het is hoogst gewei echt te achten meer evenwicht te brecgeu tns*ch*o de ontvang sten en uitgaven voor den dienst der pak- ketp>«f, wHke tot dasver met groot verli»* heeft gewerkt. Het port voor elk pakket zou met 5 cun' zijn te verhoog»» en het tarief dus zijn vast te stellen op 20 cent voer een p-tkket tot een gewich' aan 1 Kg., 25 c*. voor pakk-t boven 1 tot 3 K 30 ce-it voor pikke b ven 3 tot 5 K*. Wtar ji*rlijki 0 k 7 m illioi»" postpnV- kttte-i w-rdën verzonden, kan zelf', al* m-u aanneemt, dat n de erh - ging van h*' tarief teroggang in bet verke*" te verwach ten is, een bate vau p'.m. f 200,000 worden geraamd. Het ligt voorts ip het voornemen, o er te gaan tot een verbooging van het recbf, verschuldigd wegens de bemoeiingen met het inklaren en vr(j maken van uit het buitenland ontvangen pakketten, van 5 tot 10 ets., waardoor eet» meer bil ijk» va go», ding voor d' vrij omvangrijke b-moeiiAgen zal worden ontvangen Van dezen maatregel kan een hoogere opbrengst van pl.m. f 65,000 worden verwacht. Diversen. Komende tot de snb 6, 7 en 8 genoemde onderwerpen, waarvoor wy^igiug van ecnige Vaa al)E ECHO VAN HET ZUIDEN." 20) Gregorio aehreaf dat hij, na gedurig ver— ■ehillaode en onzekere geruchten betreffende zyn dochter Pia te hebben vernomen, toevallig gehoord had, dat sjj aich niet in het paleis della Pietra bevond, maar aich terstond na den «lag by Collen naar 't klooster Montal- eino begeven had. Na had de abdis aan wie hy verzocht had zyn dochter een brief ter hand te stellen hem bericht, dat Pia voor eenige weken reeds 't klooster verlaten had, Weas due zoo goed, zeer geachtj schoon zoon, schreef de grijsaard verder, mij «oo spoedig doenlijk Pia's verblijfplaats te melden. De politiek verhinderde mij tot heden met mijn geliefde dochter te verkeeren nu is dat beletsel opgeheven, gij begrijpt dus dat vooral na den dood van mijn zoon Pietro, die in mijn trenrigen verbnnningstyd mijn beste troost was, het varl&ngen naar baar met den dag lev*odig*r wordt- L^one fronste de wenkbrauwen en vouwde deD brief dicht. Mo-st dan hIIhbsamenspannen om hem voort- dnr-md Pia'e beeld voor den geest te brengen. En waarom stemde het tien van dat beeld hem too onmatig eD «oo weekhartig, alsof 't een onrecht wa«, dat by baar bad aangedaan toen hij haar zoo atrnDg s'rafte. Waarom was hij bevreesd voor den angstig onderso«keod»»n blik van den vader f Moobt ''ij dan niet handelen naar zijn verkiezing Was hij nis cip-tano niet vrij in zijn doen en laten 11 Eo al was dit zoo niet, mocht hy dan niet doen als de minste S>eneesche werkmaD. die de oaw loosheid iyn«r vroaw met hlo»d kon uitwlsschen zonder den wrekenden arm wetsbepaling niet vereischt wordt, brengt de minister onder de aandacht, dat hst de be- doelisg is, den prijs der adreskaarten en donaneverklaringen, welke thaas llA cent bedraagt, mede in verband met de hooge papierprijzso, te bepalen op esn '/a 'eDt waardoer ter sake pl.m. f 22,000 per jaar méér dan thans zal ontvangen worden, en den prys van elk binuenlandsch telegram en interlocaal telefoongesprek met 5 cent te verhoogen en bovendien het tarief voor dringende telegrammen te bepalen op drie maal het gewone tarief waardoor, naar wordt geraamd, uit de veikeerscijfcra nit den telegraafdienst t-l.m. f 150 000 en uit den telefoondienst pl.m. f 400,000 meer zal worden gewonnen. De hoogere opbrengst is derhalve in totaal te ramen op pl.m. 1 millioen. V/at er op de verschillende oorlogs- terreinen voorviel. In het kleine gedeelte van België, waar de strijd nog woedt, hebben Za terdag en Zondag in hoofdzaak artillerie gevechten plaats gevonden, vergezeld van het laten springen vao mijnen. Zoo ook op het daar bij aansluitend froot- gedeelte la Noord-Frankrijk. De Duit- schers beweren, dat de Engelschen bij Messen en tqn oporücu vaa iici l> R issée-kanaal vooruit hebben trachten te komen, wat hun evenwel belet is de Engelschen, dat zij 6 Duitsche vlieg machines ten noorden van dat kaoaai, bi) Wytschaete en Yperen, tot landing binnen de Duitsche linies hebben ge dwongen. De Dultschers beschoten Everdinghe. Ook op de rest van het westelijk front weinig anders dan artillerie-beschietingen en mijnQntploffingen. De Franschen zeggen eéo Duitsch vliegtuig bij Frise en een bij Peronne brandend te hebben doen oeers'orten, de Dultschers bij Ba- paume een Engelschen tweedekker tot landen gedwongen en de bemanning gevangen genomen te hebben. De Fransche staf tracht aan te toonen, dat de door de Duitschers bij Frise behaalde terreinwinst van geen betee- kenis is, daar de omgeving van dit dorp der gerechtigheid te vreeien te hebben Ja, het is bard voor den armen vader dacht bi), ik zal het das soolang mogelijk voor hem verborgen honden. Fn ia dat verder niet meer mogelijk, dat hy dan als ik zjjn leed drage. Hét kaD niet anders I Nog 66d brief had hy in te zien, waarvan bet adres met een bevende, ongeoefende band geschreven was. Zeker een smeekschrift, daoht Leone den brief openende. Als naar gewoonte zoobt hy eerst naar de onderteekening, doch nauwelijks bad njj die gesien of ontsteld sprong hy op, aarselde een oogsnblik, maar vonwde toen den brief weder dicht en stak hem ongelezen inaijn borsteak. Van Sor Grimaldo l ook dit nog f Wat die van mij zon verlangen 7 Muucbien wel genade voor Pia, nit haren naam misschien. Neen, daarvoor is ae te trotscb. Zon misschien dete brief de tijding bevatten, dat de malaria haar werk reeds had volbracht? Hy rilde. O God, als Pia nn eens.... Hoe kwam het, dat hetgeen hy niet anders gewild had hem nn met schrik en ontzetting ver vulde? Als werkelijk alles eens voorbij was, voegde het hem dan niet veeleer te jn.chen als een zwerveling, die ten laatste zyn doel bereikt De vronw die hem bpdrogen en ont- eerd had, verdiende geen ander lot, moest immers Bterveo, in plaats van baar aan den benl over te leveren, was alleen zyn plicht geweest, haar tyd te geven om boete te doeD. Ja, ook de afkeer van dadelijk geweld, bad tot zijn besluit medegewerkt Waarom beefde by dan Waarom schaamde hij zich nn Had hij missohien beronw over zijne daad Zon bet hem, den diep gegriefde, werkelijk zoo doen ontstellen als by daar las in Sor Gri maldo's briefPia de Tolomei is dood Als zij daar verlaten gestorven was, verre van allen die zij bad bemind, zonder haar kind voor het laatst aan bet stervend hart te hebben gedrukt in een radelooze wanhoop Ver van allen die zij had bemind, her baalde de capitano met toonlooze stem. Hy zag Pia's treurig gezicht, de schoone oogen, die zoo dikwijls vol liefde in de zijnen hadden gestaard, hij hoorde haar stem, haar smeakend geroep om bnlp, Het was hem of hy nog geen gelegenheid biedt om den aanval voort te zetten. Volgens de Duitschers heeft die terreinwinst echter de bocht in hun front met de helft verkleind. Tot zoover de jongste stafberichten aangaande het westelijk front. Wat omtrent het oostelijk front wordt meegedeeld, is van minder beteekenis nog. De Russen blijven een grootere activiteit der Duitschers signaieeren ten zuiden van Riga en Dunaburg. Een afdeeling Duitschers, die een eiland in de Duna ten zuiden van laatstgenoemde stad wilde bezetten, werd met geweervuur teruggedreven. Over Dunaburg zweven voortdurend vliegtuigen en Zeppelins. Russische vliegers wierpen bommen op het station Mitau en de brug, die daar over de Aa voert. Achter hun front in deze streek, bij Sjawle, moeten de Duit schers een filiaal van Krupp hebben opgericht, waar zij de plaatselijke bevol king tot arbeid pressen. Op de rest van het oostelijk front slechts schermutselingen van verken ningstroepen van veldposten en mijnont- ploffingen. Van het zuidelijk front melden de Italianen een Oostenrijkschen aanval op de stellingen van Santa Maria gedurende een dikken mist, die de artillerie belem merde te schieten. De aankomst van Italiaansche versterkingen deed echter den vijand afdelnzerv.Ook werden twee aanvaiie-naes nachts dc,. <f» owaHM>ujK«» op de Podogora-hoogte ten westen van Görz ondernomen, afgeslagen de Italia nen maakte daarbij gevangenen. Noch omtrent den Oostenrijkschen veld ocht in Albanië, noch omtrent den toestand aan de Grieksche grens wordt iets nieuws meegedeeld. De Temps be weert, dat de luchtaanval der Fransche vliegers op het Bulgaarsche kamp te Petrltsj den Bulgaren 470 dooden en ongeveer 600 gewonden heeft bezórgd. Nog steeds blijven van tijd tot tijd kruisers of torpedobooten de Turksche stellingen aan den ingang der Dardanel- len bestoken. Gewoonlijk waren de oor logsbodems weer weg, als de landbat- terijen in actie treden. De Turken zeggen een Britschen tweedekker in zee te hebben doen storten. In het Kaukasusgebied belemmert blijkbaar hoogliggende sneeuw en felle op dien vreeselijken morgen met zijn Pia in dat verlaten kasteel alleen was. dan weer meende bij zich te bevinden voor het bedje van Ermenegilde, luisterende naar bare woor den, die hem zoo veel baddeD doen lyden, met baar natanrljjke en echt kinderlijke nitdrnkking van verlangen naar de dierbare mo»der God 1 als Pia's lot eens beslist was I Met bevende hand tastte hij naar den brief, die onder bet flaweelen wambuis onheilspel lend ritselde. Maar 't was hem niet mogelijk bet sobryven voor den dag ta balen. Een ontzettend gevoel van engst voor iets vree selyks kwam over hens. O als by bier in dit halfduister vertrek bet doodsberioht lezen moest, dan, gevoelde bij, zonden al de demonen van wanhoop en van waanzin tegelijk op bem aanstormen En of by zich ook al terstond zekerheid verschafte, wat beteekende dat Het gebaarde was toch niet meer te veranderen, dat hy dan ten minste dezen nacht rnBtig doorbrsnge Maar die rast ontweek hem. Hij zoebt vergeefs afleiding in de perkamenten van bet arohief, vergeefs stond by aan bet geopende venster naar bst schitterend stargewelf te staren, dat kalm en vreedzaam op de slnimerende aarde nederzag. Weldra kon hy het in de stille kamer niet langer uithouden Het was hem of da zoldering op bem nederstorten en bem begraven zon, of de wanden al dichter en dichter op hem aan drongen. Dit de flikkerende lamp steeg een zwarte walm op die voor zijn beneveld oog allerlei grillige gedaanten aannam. Nn eens waren het wapperende lijkkleeden, dan weer holoogige gestalten. Het was hem of hij zon stikken. Hij sprong op, snelde het verlaten portaal over en gingN door de hooggewelfde halle de trap af naar het binnenplein. Daar brandden in ijzeren ringen gestoken de fakkels, die de aware znilen met rossen gloed verlichtten en zwarte, onaeksre schadu wen wierpen op den met wapenaobilden ver sierden maar. Leone naderde de poort, opende baar en zag nadat hy 't voorvertrek was doorgegaan in de gewelfde zaal een twaalftal forsche knapen, die aich by het flanwe licht van een kou de operaties. De Russen beweren niettemin, dat zij blijven voortdriogen, doch van beide zijden worden afgeslagen aanvallen gemeld. In Perzië schijnt al evenzeer evenwicht gekomen te zijn in de aldaar vijan delijke strijdkrachten. De Engelschen zijn gedwongen te erkennen dat de pogingen in Mesopo- tamië aangewend om de krijgsmacht van generaal Townshend te ontzetten, die bij Kut-el-Amara ingesloten wordt, nog weinig of geen resultaat hebben opge leverd. Duitsche berichten beweren, dat die pogingen al achttien regimentscom mandanten hebben gekost. Laatstelijk zijn de tot ontzet langs de Tigris op rukkende Engelschen bij Felabie terug geworpen. Engelsche correspondenten zeggen, dat het in Mesopotamië thans haast nog barder wintert dan het vorig jaar in Frankrijk. De verongelukte L ig. De Engelsche bladen geven den ka pitein van den treller, die weigerde de in doodsnood verkeerende bemanning van den- op de Noordzee drijvenden Zeppelin L 19 op te nemen, gelijk. De Duitsche kunnen geen woorden vindeD, fel genoeg om hun verontwaardiging te luchten. De Duitsche oorlogsbuit. Volgens Duitsche bladen zyn thans J 1 m i '-'itncrroiron. genen, 9700 'buitgemaakte \Jcwonoen, 7700 munitie- en andere wagens, 1,300,000 geweren en 3000 machine geweren. Niet meegerekend zijn bij het aantal gevangenen de gevangen genomen manschappen, die door bondgenooten aan Duitschland zijn overgelaten en bij het geschut de vele kanonnen, die ver brijzeld op de slagvelden zijn blijven liggen en de groote massa kanonnen en machine-geweren die, voor zoover ook munitie werd buitgemaakt, door de Duitsche legers in gebruik konden wor den genomen. De correspondent van het Berliner Tage- blatt te Leipzig schrijft Er is eenigen tijd geleden gemeld dat te Hellerab bij Dresden schoenen zijn ver vaardigd zonder leder, die bovendien goed- kooper zijD, ter vervanging van de thans zoo daar geworden lederen schoenen. Men hanglamp met dobbelen en drinken den tyd verdreven. Met afgnnst zag Leone naar die vroolyke gezichten, waarop blijde levenslust lag, allen beelden van zorgeloosheid en levens vrengd. Toen hun gebieder binnentrad, sproBgen de soldaten ontsteld overeind, verrast eu verbaasd over dit onverwaoht bezoek, en nog meer over de onheilspellende nitdrnkking op des capitano's gelaat. Op lijn gebiedenden wenk sobaarden zij zich opnieuw rond bet wijnvat dzt hnn tot tafel diende, terwijl Leone zijnen weg vervolgde, langi de wachten been, die met de speer in de band aan weerszijden van den iDgang naar 't araenaal op post stonden. Nadat hy drie of vier vertrekken was door gegaan, kwam by eindelijk op een plaats, waar anders op dezen tyd alles doodsch en stil placht te zyn, het mime gewelf namelijk dat toegang gaf tot de lager gelegen kunkecH en dienstbodenkamers In dit gewelf bad Settimo de ongelukkige nit de Maremma gehuisvest en zindelijke slaapplaatsen voor ben laten gereed maken, die disbt naast elkander geplaatst de geheele lengte van den maar innamen. Aan de wel voorsiene tafel in het midden van bet vertrek zaten vyf of zes mannen ziob te goed te doen aan de krachtige soep, die de kok zooeven in groote schotels bad doen opdragen De minder sterken hadden hnn rustplaats reeds opgezocht en waren, in weer wil van de koortB en het gedrnisob om ben, in slaap gevallen. 8or Menenio, de arts was jnist gekomen en bad ziob reeds van den stand der zaken op de hoogte gesteld. Toen Leone binnenkwam ging de arts, denkende dat de oapitano opaettelyk kwam om zijn oordeel te vernemen, hem tegemoet. Het is de oude geschiedenis van het alles vernielende Maremma-spook, uwe hoogheid, sprak hy, sohokschonierend. Er is nijts aan te doen, wie er togen kan komt er boken op, die minder sterk is sterft, zoodra het vergif zoo diep in het bloed iB doorgedrongen, dat onze mediojjoen krachteloos zijn. Als deze mannen tot October hier kunnen blijveo, geloof ik wel dat bet schikken zal. Alleen die daar ginds met dat bleek gezicht en dat heeft met bedoelde schoenen inmiddels nauwkeurige proeven genomen en ze worden onder den naam yoorlogslzarzen* in den handel gebracht. Het bovengedeelte it van zwart zeildoek, de binnen- en bnitenzolen en de hakken zijn van dunne boutreepjes gemaakt, die kruiselings op elkaar gelegd zijn. Duitschland en de Ver. Staten. NEW-YORK, 7 Februari. (Reuter.) De voorzitter der commissie voor bul- tenlandsche aangelegenheden uit den Senaat heeft na een kabinetsraad ge zegd, dat naar zijn indruk het Lusitania- geschil feitelijk is bijgelegd.* Uit Washington wordt aan de Asso ciated Press gemeld Zij, die in nauwe verbinding zijn met Wilson, verklaren, dat in de laatste voorstellen, door Bernstorff overhandigd, de aansprakelijkheid van Duitschland voor den dood der Amerikaansche pas sagiers van de Lusitania wordt toege geven. Daar dit gelijk staat met erken ning van onrechtmatigheid is de president genegen Dultschlands verontschuldiging te aanvaarden. De Amerikaansche uitvoer. LONDEN, 8 Februari. (Part.) Aan de Times wordt van gisteren uit Washington gemeld De uitvoerige getallen over den uitvoer uit de Vereenigde Staten in de elf eerste maanden van 1915 zijn door I net ministerie van xoopnanaei opgetnaaKi en zullen spoedig verschijnen. Er blijkt in de eerste plaats uit dat de Ameri kaansche uitvoerhandel bij den oorlog grootelijks gebaat is geweest. De waarde van den geheelen uitvoer in de elf eerste maanden van 1914 was 237»598 298 pst. tegen 637,837,450 pst. in dezelide maan den van 1915- Het grootste gedeelte van deze vermeerdering is duidelijk een ge volg van de levendigheid in den handel met de geallieerden. Immers werden in 1914 en 1915 onderscheldelijk uitge voerd: naar Engeland voor 93,548,95$, pst. en 196,783,322 pst.naar Frankrijk 26,503,672 pst. en 90,347,066 pst., naar Italië 14,353,902 pst. en 49,671.258 pst., naar Europeesch Rusland 4,356,127 pst. en 20,325,346 pst. De uitvoer naar Duitschland daalde van 31,220,190 pst. tot 2,357,770 pst., naar Oostenrijk van kroeshaar, zal wel spoedig sterven. Hy ia uit Bologna, en woont eerst sedert het begin van dit jaar in Pnlohio. Dia i« er aan kind af aan niet gewend geweest, de arme kerel is nit het schoone Bonlogna plotseling in de koorts— atmosfeer der half verhongerde kolenbrander! geplaatst geworden, de gevolgen waren te voorsien en als de lacht van Sieua geen wonderen doet... Waar ligt by vroeg Leone terwyl hem een rilling door de leden ging- De arts nam de lamp op en bracht zyn gebieder voor het bed van den zieke, wiens uitgeteerd gelaat nu door bet volle licht be schenen werd. Hy lag achterover, snakkend naar lacht, de half gesloten oogen diep in de kassen gezonken. Zijn gez'cht was akelyk bleek' niet perka— mentkl-nrig als dat van do meeste zieken, manr asebgranw. baast doorsobijnend. De uitgeteerde banden lagen ineen geklemd, en plakten dzn weer aan de wollen dekens. Aangegrepen door een plotseling afgryzen trad Leone achteruit. Zorg goed voor hem, dokter, tracht hem te redden stamelde bij. Gejaagd verliet hy bet geweld. De brief van Grimaldo drnkte bem als een grafsteen op de borst. Wat hij eerst met onverklaorbaren angst bad willen ontwijken verlangde by pn met een heftig ongeduld. Hij wilde den brief onverwijld lezen, hy wilde weten of Pia ver— loBt was ait dit lyden, of «ij daar nu ook neer lag als een beeld van jammer en ellende aan den ongelukkige gelyk wiens handen zoo akelig oves dekens hadden gezocht naar iet» onbekends, den dood misschien. Hij begaf aich naar ayn eigen vertrek en ontvouwde bevend en klappertandend den brief Wordt vervo,gd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1