Nummer 14. Donderdag 17 Februari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijhcbe Stoomd;jkkefi| Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderingen. VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. [IT 1 ill Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ECHO. De Echo van hetZuiden. Waalwykscbe en Lniigstrnntsehe Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0."5. Franco per post door het geheele rijk f 0.90 Brieveningezonden stokkengelden err Aanco te zenden aan den Uitgever UITGAVE Paus dmr AdvmuwtiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 eent per rege DRUNEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 11 Febru ari des avonds ten 7 uur. Voorzitter Edelachtb. heer v. Huiten. Ongeveer 7,15 uur opent de Voor zitter de vergadering afwezig wethouder van Dal. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Aangehouden adres inzake verhoo ging jaarwedden burgemeester, secretaris en ontvanger. Voorzitter. De heeren hebben er nu over kunnen nadenken. Van der Geld. Ik zou maar toebijten, want het zal toch niets baten. Ged. Sta ten doen toch wat ze ons nu voor stellen. Van Son. Dat adres om verhooging van salaris van den ambtenaar ter se cretarie is toch ook aangehouden en ik zie het niet op het couvocatiebiljet staan. Voorzitter. Dat is vergeten. Aanstonds komt het toch in behandeling. Van Son. Ik stel voor het salaris van den burgemeester en secretaris te ver- hoogen met f 100 en dat van den ont vanger met f 20. Van der Geld. Dan scheelt het maar f 50 en daar zou ik niet om tegen het voorstel van Ged. Staten willen zijn. Van Son. Dan behoeven ze ons ook niet te vragen hoe wij er over oordeelen. Brok. Is het zielental grooter geworden. Voorzitter. Dat is in het afgeloopen jaar met 24 vermeerderd. Van Son. Dat noem ik toch een mooie verhooging, ieder f 100. Van der Geld. Ik zou liever op het voorstel van Ged. Staten ingaan. Wat zal het je baten Niets. Dat hebben wij Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 22) Lsone vestigde al zyn aandacht op bet doal van den tocht, bij doorzocht ijverig de opan plekken, beproefde de deugdelijkheid van zijn jachtus s, in 't kort hij deed als eon opgewonden nienweling, alleen om de telkens wederkeereode gedachten te verdrijven, die bem marteldon en kwelden. Vergeefs echter. Telkens - doemde het voor hem op, dat vreeselijke slot op de in de zon gloeiende Maremma, dan zag bij het eerlijke bezorgde gezicht van Sor Grimaldo en bet vaalbleeke gelaat van de innig gebate en toch zoo onuitsprekelijk beminde Pia, omlijst van goudblonde lokken. Als een krankzinnige die voelt dat bet uur zijner zinsverbijstering nadert, huiverde bij by dit visioen Gelukkig kondigde op dit oogenblik de jagermeester aan dat de speurhond van den slotvoogd naar alle waarschijnlijkheid den ever op het spoor was. Het dier gaf inder daad teekenen van buitengewone onrust, en vloog het bosch in. waaruit bet na een kwartier hijgend terugkeerde. Toen opeens stormde de geheele troep jachthonden deneelfden kant op en reeds na weinige oogenblikken verried hnn eigenaardig gillend blaffen, dat zy het wild achtervolgden. De jagermeester nam zyn maatregelen. De plaats waar de ever zich ophield, was esn diep ravyn dicht begroeid met laag struikge was. De smalste uitgang waa gemakkelijk met vier of vijf man af te sluiten, maar de breeders, dia een dnizend meter hoogerop gelegen waa, eischte een meer eamengeatelde taktiek. een vorige keer ook al eens gezien. Elshout. Ik kan me wel vereenigen met het voorstel van den heer van Son. Voorzitter. Het voorstel van den heer v. Son is dus om het salaris van den burgemeester te brengen op f800, dat van den secretaris op f 1000 en van den ontvanger op f420. Het voorstel van den heer van Son wordt, met op een stem na, die van den heer van der Geld, algemeene stemmen aangenomen. 2. Aangehouden adres om verbooging van s .laris voor den ambtenaar ter se cretarie. Voorzitter. Van de Leur heeft thans f 100 per jaar, dat is nog geen f 2 per week. Brok. En moet hij daarvoor iederen dag komen. Voorzitter. Ja, van 912 voormiddag. Van Son. Is het plicht en is het nood zakelijk dat hij iederen dag komt. Voorzitter. Het zou zelfs wenschelijk zijn dat hij zoo nu en dan ook 's mid dags eens kwam. /- Van Son. Dus moet hij komen 3 uur per dag. Elshout. Dan is zijn salaris thans on geveer 10 cent per uur. Van Son. 't Is te weinig. Elshout. Ik zou f 50 verhooging geven. Voorzitter. Ik zou het dubbele willen geven. Ik weet wat hij moet doeD, en dan komt het mij voor dat het niets te veel is als wij zijn salaris verdubbelen. Brok. Zoo is het geen bezoldiging. Voorzitter- Bij ontstentenis van den secretaris vervaogt hij dien geheel. Ik kan er bovendien nog bijvoegen zoo juist, bij de behandeling van het adres, mij ook betreffende, heb ik dit niet willen zeggen dat de finantieele toestand onzer gemeente goed is te noe men. Bij den ontvanger is op het oogen blik f 6500 in kas en de rekening over 1914 sloot mtt een goed slot van f3500 en in 1915 al weer f3000 meer. Van Son. Daar moet f 3000 zijn om te kunnen beginnen en een vorig jaar is het buitengewoon zeldzaam geweest. Wij zullen het zoo nooit meer krijgen. Voorzitter. Dan wil ik er ook nog eens op wijzen dat op de gemeentewei het vee wordt aangenomen voor een veel te lagen prijs, wat m. i. een ongeiijke Het ondier dat volgens de verbalen van den jagermeester oltyd met woeste drift op zyn aanvallers losstormde, scheen heden mat in een goede lnim te zyn. liet had zich in het dichte struikgewas verscholen en zat daar met yaeren volharding. in den rag en terzyde gedekt, en sloeg de honden, de een vóór en de ander na met zyn geweldige slagtanden, dat zy met eon rauwen kroet onmiddellyk dood neder vielen. Da jagers wareu teneinde raad. Zooveel mijlen bergopwaarts te gaan, alleen om een koppigen ever in lijn bol aan te gaan tasten, dat- loonde de moeite niet Daar ontdekte een der knechts aan den rechterzywand van het ravyn bloedsporen en hiermede was het raadsel opgelost, het dier moest kort te voren een verwonding zyn toe gebracht. Naar aanleiding van deze kwestie ontstond een levendige woordenwisseling, totdat de ever, wien dit steeds lnider wordend jachtgewoel toch al te bedenkelijk voorkwam, metoEtem- bare woede losbrak. Als korenhalmen brak by het dmmbreede bout onder *ijn iwaren tred af. Dol van woede wierp by siob op de jacht honden, links en reohts stooten uitdeelend. Na merkte men, dat bet boven aan den bals een bloedende wond bad, die met een jachtmes woe toegebracht. Een laide kreet vun den jagermeester maakte Lvona opmerkzaam, dat bet dier recht op bem aanstormde. Een oogenblik dacht Leonezou het geen weldaad zyn als het dier my neerwierp en versobenrde? Is het niet onzinnig, dit rede- looze dier, dat zich over niets te verblijden beeft daD over zyn bestaan, het ieven te ont nemen, alleen om bet nwe te redden, dat niets meer zijn kan dan een aaneenschakeling van ellende en smart Doch de zocht naar zelfbehoud en de strijd lost van den jager behielden de overhand. Een reusachtige vyand voorwaar, die daar snuivend, bedekt mat schuim op bem losstorm de, des te grooter sou de overwinning zyn- Da ever lette blijkbaar volstrekt niet op Leone's jaebtgenooten, en nu hy den oapitano eenmaal in het oog bad, vloog bf), met inspanning van al zyn krachten op dezen los. druk geeft. De boeren profiteeren er van en de burgers zijn erfde dupe van. Van Son. Dat Is reeds een vorige ver gadering door mij geregd. Voorzitter. En welL een gunstige re sultaten zijn er reeds niet verkregen en krijgen wij nog van bet ontgonnen land. Dit heb ik daar straks ook niet willen zeggen. Van Son. Dat weten wij allemaal zelf wel. Dat blok hooiland heeft nu eens f 3000 opgebracht, maar als het de helft opbrengt is het ook nog goed. Voorzitter. Dat is geen reden om ie mand niet goed te bezoldigen. Brok. Vroeger moesten wij altijd eene tijdelijke leening aangaan. Van Son. Zoo heel rooskleurig is het niet. Wij hadden meer moeten aflossen, doch Ged. Staten hebben goedgevonden daar wat mede te wachten, dat hebben we nog in petto, als dat was gedaan, zou het er zoo rooskleurig niet voorstaan. Voorzitter. Dan vergeet je zeker dat wij een complex van bosschen hebben van ongeveer 40 buuders. Deze bosschen zijn er gekomen uitsluitend uit de ge wone middelen. De waarde van die bos schen is gestegen met een halve ton en het zal ook niet zoolang meer duren of wij ontvangen jaarlijks f 2000 vaa ver koop van hout uit die bosschen. Door de ontginningen en de gemeentewelde is de waarde van het land ook met een halve ton gestegen. Daar ligt een ver meerdering van een ton aan kapitaal dis terzijde is geleg& Gaat nu de finantieele toestand niet vooruit Dat is iets wat ik mij aantrek, want dan zou ik moeten denken dat het be heer niet goed is. I)e hoogste autoriteiten hebben aan onze ontginningen reeds tweemaal een bezoek gebracht en er telkenmale met lof over gesproken. Ik geloof niet dat er een gemeente in onze omgeving is, waar de toestaad der finantlën zoo goed te noemen is als hier. Van Son. Dat komt omdat wij de an dere gemeenten met het ontginnen al lemaal zijn voor geweest. Voorzitter. De Hoofd. Omslag, wordt niet hooger geheven dan f 1300 a f 1400, wat is dat. En dan deugt die regeling nog niet, want door den kleinen man Zoo onstuimig was de aanvul, dut Leone, niettegenstaande zijn verbazende spierkracht en zijn vaardigheid in bet speerwerpen, achterover stortte. Maar nog voordat zyn metgezellen konden toespringen om bem op te heffen, stond by weder ODgedeerd op zyn heenen en naast bem lag het stekelig monster, de scbrik der bosschen van Monte Cispino, door de spies midden in de borst getroffen. Van alleayden werd de overwiunaar begroet. De eerste helft van het jachtfeest biermede afgeloopen zynde, ging men over tot het tweede, die aan sou vangen met een drinkgelag in de zalen van Monte Gespino. Dadelijk ging men op weg en eer er een nnr verloopen was, sat men in de rnime voorzaal onder een glas koelen Chianti, waar bij de dochters des slotvoogds allerlei spyzen ronddienden. L^one door de buitengewone inspanning zeer dorstig geworden, ledigde den beker sneller dan gewoonlyk, waardoor bet niet lang dnnrde of de gloed van den w{jn steeg bem naar het hoofd. Het gezolscbap werd tamelyk luidruchtig, zoodat hy ongemerkt weg kon komen om in den slottnin kalmte en rast te zoeken. Met zoo volle kracht brandde hier de zon, dat de capitano zich naar de Noordelijke poort wendde, die recht tegenover den hoofdingang was. Toen hy den grendel terugschoot en over het kleine opbaalbrnpie ging, wos bet bem of een frissobe zeelucht bem tegenwoei. Langzaam ging hy voort, verrokt ook hi6r aan de Noordzijde een wond ta vinden, dat wel is waar minder wild en dicht was, maar toch grootscher en prachtiger scheen dan de wildernis aan de zoidsyde. Hy ging de trappen af, die in de rotsen waren uitgehouwen en bereikte soo een voetpad, dat geheel met mos begroeid en blijkbaar sinds lang niet meer betreden was. Eenige wilde vogels vluchtten in bet dichte gebladerte. Langzaam daalde by in bat dal af. Opeens klonk hem een onderdrukte kreet ia het oor, als van eene zwakke mensoben- stem, die kreunend om halp riep. moet niet worden betaald. De heeren, zooals ze hier zitten, weten toch zelf dat er bijna niets behoeft te worden opgebracht. Van Son. Die verordening deugt niet, dat Is al zoo dikwijls gezegd, maar het blijft maar hangen, Voorzitter. Het is geen heksenwerk om daar verandering in te brengen- Op het oogenblik zijn wij klaar. Van der Geld. Er is mede gewacht totdat wij recht kregen om inzage te nemen van de inkomstenbelasting. Voorzitter. Hier wordt nu f230 afge houden voor noodzakelijk levensonder houd. Maar ik wil zien dat er een gezin is die dat zou kunnen doen. Progressief moet die belasting worden geheven, dat is voor niemand bezwaar lijk. Brok. Laten wij dan eene commissie uit den raad benoemen, die de veran dering herziet. Voorzitter. Wij hebben al eens ge reed gestaan doch hebben toen gewacht op de inkomsten belasting. Maar nu kan het. Modellen hebben we, dus in korten tijd kan alles gereed zijn. Van Son. Met praten schieten we niets op. Er moet gewerkt worden, als we iets zeggen, dan ook doen. Voorzitter. We zijn, doordat ik een en ander in verbaod heb gebracht, van ons onderwerp afgedwaald. Hoe denken de heeren er over om van de Leur te verhoogen met f 100. Ik kan van hem getuigen dat hij ijverig en behulpzaam is. Steeds staat hij voor een ieder aan stonds gereed om te helpen. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten het salaris op f 200 te brengen. Voorzitter. Nu moet mij nog iets van het hart en ik geloof dat hier zeker geen tegenspraak op zal volgen. De man die 's nachts steeds voor onze veiligheid zorg draagt en als hoofd der politie kan ik getuigen dat hij dat op buitengewoon goede wijze doet, heeft een salaris van f 400, is nog geen f8, per week. Daar moet hij geregeld nachtdienst voor verrichten en boven dien veel overdag ook nog dienst ver richten f 8,is toch tegenwoor dig voor een gezin geen geld om mee rond te komen. Ik zou zeggen, dat kan niet. Hy rilde. Meormulen reeds had zijn ver beelding hem dergelyke parten gespeeld dan boorde hy weer Pia'sstem. kl igend, radeloos, die in wnnhopigen angst Leone riep als dien morgen, toen hij de dear van bet toren kamertje grendelde en haar voor immer verliet. Nooit echter was die zinsbegoocheling zoo treffend, zoo sterk geweest als thans. Hy drukte de hand op da plaats, waar by dtn brief van Grimaldo bewaarde, het papier kraakte en het bartklopte «ooonstnimigen wild, dat ds adem hem bijna werd afgesneden. Hy bleef staaD. Pia, fluisterde hy, myo eenige onver getelyke vronw. Neen, die vreeselijke onbe schrijfelijke marteling kan ik niet langer nitboaden Liever de grootste sohande, dan dat. Ik kom Pia, ik kom. Alles wat ge my misdeed, zal ik n vergeven, alles, alles ja Ik zal n redden, er kome dan wat er-van wil I Opnieuw klook die jammerkreet in het bosch, nu lnider en dnidelyker. Neen, dat was geen zinsbedrog, dat was hst werkelijk hulpgeroep van een die in gsvaar verkeerde. Voor de derde maal klonk het nit het kreupolbont daarginds, schel, hartverscben- renden, langsaam wegstervend in een pjjnlyk dof krenaen Leone aanelde no niet langer. Vlag doorliep hy den afstand die hem nog van bet bosobje scheidde, boog de takken nit elkaar en drong er binnen. Hij luisterde even. Het klonk na in zijBe onmiddellijke nabijheidaaohten en rentelen. Nog een paar schreden en bet hont werd dunner, een open plaati werd zicht boar en daar lag, met het hoofd op een uitstekenden boomwortel, met gescheurd jachtbnis, overstroomt van bloed Ugo de Falconari, Hevig ontsteld bleef Leone een oogenblik als vastgenageld staan. Ugo riep hij smartelijk, moet ik dan alles verliezen, alles, ook n, de vriend van myo jeagd, myn tronwen wapenmakker, dien ik lief had als ean broeder 1 Hy boog sich over den stervenden beeo, die een breede diepgapende wond in bet onderlijf had. Ugo opends de ojgen, zijn gelaat was by bet booren van Leone's sten akelig verwrongen. Vaa der Geld. Daarom heb ik^een vorig jaar voorgesteld de duurte-toeslag die hem toen is verleend als verhoo ging van salaris te geven, want ik moet ook bekennen dat acht gulden geea geld is. Een schoenmaker die naar de fabriek gaat heeft veel meer en hoeveel gemakkelijker heeft die bet niet. Van Halder. Ja, hij heeft wel het slechtste werk wat er is. Van Son. Ik zou hem weer f 50, duurte toeslag verleenen en de andere veldwachters f 25, Voorzitter. De duurte-toeslag was voor 1915. Ik zou hem liever f 50,ver hooging van salaris geven dan heeft hij dat bedrag vast. Voor hem wordt de dienst steeds zwaarder, want de Kriek wordt 60 jaar. Bovendien doet hij goed zijn plicht en is geen fitter, wel actief, als hoofd der politie kom Ik er dan ook voor op dat hij een bestaan heeft. Van Son. Dat wordt dan f9,ener zal nog wel wat van afvallen, dat hoort zoo bij den nachtdienst. Voorzitter. Dat mag juist niet. Hij moet geheel onafhankelijk zijn. In de in structie kunnen we toch wel vastleggen dat hij een ieder ter wille moet zijn. Brok. Hij moet geheel onafhankelijk blijven en niet behoeven te denken van dien krijg ik wat dat ik absoluut noodig heb om in het onderhoud van mijn ge zin te voorzien. Er is mij een geval bekend uit een gemeente waar de veldwachter eene gratificatie kreeg, en toen hij een der raadsleden proces-verbaal had opge maakt, hij dit een volgend jaar niet meer kreeg. Bij verleenen van gratifi caties is men niet afhankelijk. Van Son. Dan was dat een zeer slecht raadslid. Brok. En toch zit het er in. Het is veel beter een vast salaris. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten het salaris van den nachtwacht met f 50 te verhoogen, ingaande Janu ari 1916 en voor dit jaar aan Mlmpen en de Kriek wederom een duurte-toeslag van I 25,— te verleenen. Aan den nachtwacht in den Wolfs- hoek, die een salaris heeft van f 300, wat in verhouding van het dorp, zeer hoog is, wordt geen duurte-toeslag ver leend. Weg. gilde» bij, raak mij niet ano, Leone gy bezoedelt nwe hand en onte?rt u zelveo/ Ugo. dierbare vriend. Als met een la:itste krachtsinspanning hief Ugo bet hoofd op. Ik uw vriend riep by woest en akelig lachend. Uw beul, een laaghartige, die nu door Gods toorn getroffen is. Ugo, gij rn&skalt Neen, fluisterde Ugo, ttrwyl zyn boold neerviel, uw Pia is rein als het zonlicht I Ik hebalhs...*. gelogeD. Ik iky beg er- de haar., zy weigerde en toen verzon ik wraak. De onbekendehield zy voor Pietro Tolo- mei ik heb een..... m»t valtcben noom O God ik...... ik kan niet meer. Laat baar a allesvertellergeloof ieder woordnooit is in diedie engel eenige booze gedachten opgekomen. L eone stond af versteend naast den ziel- togende: wat hy daar boorde was zoo ont zettend, dat zyn krachten er te kort bij scboteD. Hij wilde schreenwan maar zyn tong was verstyfd, het was bem als hield zyn hart op te kloppen. Voor de laatsto maal kwam bet b8wnstsyn by den gewonde terug, nog een enkel oogenblik zonder pijp. Leone, sprak by met matte stem, wlo weet of alles niet weder goed te maken is. En wanneer bet gelnk van voorheen weder is teraggekeeid, als gy hoar die het licht ven aw leven is, weder by a hebt, beloof my dan dat gy den ellendeling, die bloedend hier voor n ligt, niet znlt vervloeken. O 1 ter wille van mijn grenzeloos berouw. Vergeef my Leone. opdat ik sterven kan. Opeens sliet hy een verschrikkelijke gil nit. O boe vreesslyk brandt óo schrynt mijno wond, kermde by, in dnldelooz9 pijn de vuisten ballend. Dat vervloekte beest Masr het was mijn loon. De tanden ven den ever wareu in dienst van den wreker. Van den wreker, die tevens de barmhurtigbeid is, wijl hij n in het laatste oogenblik nog by my zondO, dat is de dood (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1