JMummer 16. Donderdag 24 Februari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwijkscbe Stoomdrukken! Antoon Tieten Oorlogsleening en heffing ineens, VERGEEF Oilü ONZE SCHULDEN, De Oorlog. FEUILLETON. Telefoonnummer S3. T legram-Ad *e: ECHO. 200,000 300,000 510,000 1.000.000 150.000 200 000 300.000 400.000 500.000 750.000 1 000.000 1 250.000 1 500.000 2.000.000 150.000 0,4 200.000 0,6 300.000 0,8 400.000 1 500.000 1,2 750.000 1,4 1.000 000 1,6 1.250.000 1,8 1.500.000 2 2.^00.000 2,2 2,500.000 2,4 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 h 1500 1550 Voor i 700 f 750 800 h h n 850 u u 900 rt n 950 v 1350 14 1400 15 h u 1450 16 fi Liigstrutscte ('urait. Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond, Abonnementsprijs per 8 maanden f0."5. Franco per post door het geheele rijk f 0.90 Brieveningezonden «takkengelden err /ranco te zenden aan Uitgever. den UITGAVE Prijs dbr Advkrtbntiïsn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en »dvertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten jesloteuReclame* 15 cent per rege Dij de Tweede Kamer zijn ingekomen wetsontwerpea tot: lo. het aangaan van een geldleeniog of -leeningen van f 125,000,000; 2e. heffing van buitengewone belas tingen ter gedeeltelijke bestrijding der ko9ten van de voortduring van den oor logstoestand, I en II. Aan de artikelen van deze voorstellen ontleenen wij het volgende Geld.'eening van 125 millioen gulden Er wordt een vrijwillige geldleer.ing aangegaan ten laste van den Staat tot een bedrag van f125,000,000 tegeneen rente van 4'/2 ten honderd in het jaar. Indien de inschrijvingen op de vrij willige l'.ening, na aftrek van die, welke zija afgewezen, minder bedragen dan 100 millioen gulden, worden de volgende bepalingen van toepassing. Ten laste van den Staat wordt een gedwongen geldleening aangegaan, waarvan schuldbekentenissen aan toonder worden uitgegeven onder aftrek van het bedrag waarvan de stoi- ting geschiedt door de inlevering vaa ibïwijzen van stortiug*. De schuldbekentenissen dragen een rente vaa 3l/2 ten honderd in het jaar betaalbaar op halfjarige coupoos, ver schijnende 1 Juli en 1 December. Zij, die voor het belastingjaar 1915/16 zijn of worden aangeslagen in de ver mogensbelasting naar een vermogen van f75.000 of meer, zijn verplicht deel te nemen in bedoelde leening door storting van zoodanig bedrag als voor elk ver mogen' volg: uit onderstaande tabel Percentage van het vermogen tot hetwelk Vermogens is deel tenemen in de leeniog. 99,000 0.5 199,000 1 299,000 1.5 499,000 2 999,000 2.5 1,999,000 3 2,000,000 en hooger 3,5 met dien verstande dat het bedrag der verplichte deelneming naar boven wordt afgerond tot een veelvoud van f 200. Ver de dig.ingsbe lasting I. Oader den naam van .verdedigings belasting I" worden voor éénmaal de volgende directe belastingen gehe ven a. een buitengewone heffing tot ge lijk bedrag als de vermogensbelasting over het belastingjaar, hetwelk aan vangt lMel 1916 en eindigt 1 Mei 1917 b. een buitengewone heffing van de vermogens volgens de hierna vastge stelde regelen. Aan de oader letter a bedoelde heffing zijn onderworpen de belasting plichtigen, genoemd in artikel 1 van de wet van 27 September 1892 op de vermogensbelasting. Aan de onder letter b bedoelde lefting zijn onderworpen lo. de belastingplichtigen in het vorig lid vermeld. 2o. de personen, die, na 31 Decem ber 1915 en vóór 1 Mei 1916 het Rijk metterwoon verlaten hebbende, zich na 30 April 1917 doch voor 1 Mei 1921 in het Rijk vestigen 3o. de niet binnen het Riik wonende of gevestigde personen en lichamen voor hun binnen het Rijk gelegen of gevestigde en roerende zaken. Indien de waarde van het vermogen niet meer bedraagt dan f 50.000, is geen belasting verschuldigd. Indien die waarde meer bedraagt dao i 50.000 wordt Je verschuldigde belasting over geheele bedragen van f 1000 be rekend, als is aangewezen op de vol gende tabel Percentage voor het gedeelte van het vermogen, dat bedraagt 75,000 tot en met 100,000 Van „DE EüTO VAN HET ZUIDEN.' 24) Mot groote m:eite onderdrukte hij een kreet tan schrik, toen by Leo ie hermande. Uwe hoogheid flo «terde h:j, het einde ia nabij. Gij liegt, viel Leomi uit. O zeg dat bet niet wnar is, er. al wat ik bezit, zal uw eigen dom zijn. Spreek toch Uwe hoogheid. ee i christen mag nooit wanhopen, God is almachtig. Bij kan een wonder doen Hij kan.... Zwijg, pilde Leono, zy leeft zij moet blijven leven, wan'- zy in rein als een eugel. Dat wis5 ik r.l voor lang, znebtte Gri- ioaldo. Zy kon geen misdadigster zijn, alleen het denken aan de mogelijkheid is eene mis daad Eo de pryze slotvoogd weende. Zijn vrouw Luisella kwam in dit oogenblik ook in de kamer, z|i, op wie de kwade dampen der Maremma niet don mi asten iu vloed hadden, was de trouwe veraorgsier van Pia geweest, nacht nog dag week zij van het ziekbed, het was heden de derde nacht die zij doorwaakte. Geheel de eerbied vergat and waarmede Siena's stedevoogd haar altijd had vervuld, viel zy uit, Laone tegemoet ijlend, hem toeroepende Da H'ilige Maaed zij gedankt, dat gij homt, och wat heeft zij naar u verlangd, nog geen uur geleden vro'g «ij naar u. Het is goed dat gy hier uyt. Als zy uit haar bewusteloos heid ontwaakt. Wat piaat gy toch? dus viel de capitano haar in de redr. Zy is bewusteloos, heer, vervolgde Lui sella treurig wilt gij b<\ar sieo, ga dan gerust binnen. Later als zy by komt, moet geneven verwijderen, opdat wy haar op uw komst onmiddellijk daaraan voorafgaande reeks van f 500.000 verschuldigde percentage. De belasting zal niet meer kunnen bedragen dao 6 ten honderd van het vermogen. Deze wet treedt in werking 1 Mei 1916. 1 Verdedigingsbelasting II. Onder den naam van >Verdedigings- belasting II* wordt voor éénmaal een directe belasting geheven, waaraan onder worpen zijn de belastingplichtigen, ge noemd onder letter a van artikel I der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. Tot grondslag voor de heffing strekt het volgens de bepalingen der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 vastgestelde zuiver iokomen voor 'j het belastingjaar 1916-1917, verminderd overeenkomstig het bepaalde bij artikel 38 dier wet. De belasting wordt geheven volgens onderstaand tarief. Belastb. som. Bel. f 650 of meer, doch der chn f n 700 nu u meer dan f 50,000 100.000 doch niet meer dan 100.000 0.2°/o Voorts'wordt ook voor elke volgende reeks vaa f 500.000 of een deel daarvao 0.2 °/o meer geheven dan het voor de u I' u u n u n a a n •n t; u n V H 1000 u *,1050 1100 1150 u n u 1/ te boven gaat. Deze wet treedt In werking met in gang van 1 Mei 1917. Memorie van Toelichting* De Minister van Financiën berekent dat de crisis-uitgaven op l Augustus 1916 zullen zijn gestegen tot f450 mil lioen. waarvan f 275 millioen zijn gedekt door de leeuing 1914, zoodat nog f175 millioen te dekken overblijft. Tot dekking van die 175 millioen wil de Minister in de- eerste plaats doen dienen de opbrengst van de belasting op de oorlogswinsten, welke hij stelt op 40 a 50 millioen. Voorts wenscht de Minister uit lee ningen te veikrijgeu (waarvan de reute en aflossing uit opcenten op diverse belastingen gevonden worden) 275+45 a 50 millioen 320 a 325 millioen. En in de derde plaats door heffingen voor eenmaal,, waaiin de meervermo- genden verreweg het leeuwendeel be talen, 80 a 85 millioen. De Minister betoogt vervolgens, dat een 4 1/2 pCt. leening van den Staat wel succes zal hebben, waarpm hij het ongeraden acht thans hier te lande den rentestand van 5 pCt. als het ware vast te leggen. W^t de heffing voor eenmaal* betreft, de Minister meent, dat hij deze niet tot de groote vermogens moet beperken, voorbereiden, de plotselinge verrassing zou zy niet overleven l Wees moedig uwe hoogheid, sprak Gri- maido ontsteld door de aschgrauwe bleekheid van Leone's gelaat. Luisella, schenk de capi tano een glas wyn, lean op myn arm, uwe hoogheid, er ia nog hoop. Bid, bid, God zal nog redding zenden...... Laat my met rnst, zei Leone kortaf Hjj stond rechtop, als uit Bteen gehouwen. Lig zuchtte nog eens diep en ging toen langzaam de ziekenkamer binnen. Op een schamel rustbed lag Pia de Tolomei, niettegenstaande de hooge temperatuur die iu deze kamer beerschte, tot aun de hals gewik keld iu wollen dekens en het hoofd in de kussens verborgen Als een goudstroom lag het beerlyk blonde baar op het witte laken, maar haar gelaat, dat vroeger als met rozen bedekt was geweest, was nu doorzichtig, blanw getint, alsof er geen droppel bloed meer vloeit iu dat uitge teerde lichaam, om de lippen, die voor dezeu zoo vroolyk lachten zoo prettig snappen konden, groefde nu een pijnlijke trek, onuitsprekelijk Bmartvol, maar niet ooviLndelyk bitter een wereld van aieleleed log er op dat gelaat. Leone trad aarzelend naderbjj, overvallen van eeo onbeschrijfelijk gevoel van wee. Hy zonk op de koieën voor het rustbed, drukte zijn hoofd er tegen aan en trachtte vergeefs het snikken te bedwingen. Plotseling schrikte hy op. Pia had de oogen geopend en zag hem, stralend van gelnk in het door tranen overstroomd gelaat. Zachtjes noemde zy zyn naam. Leone, sprak zy, ooh boe goed zyt ge, dat ge niet langer wachtpt. Ik wist het wel dat myn Leune my niet zoa laten sterven, zonder nog eenmaal afscheid te hebheD genomen van haar, die u geheel toebehoorde van af hét eerste oogenblik. NeeD, zeg niets 1 Ik weet het, nu twijfel gy niet langer meer aan Pla's liefde en tronw. Deze dag moeBt komen wunt ik heb er God vurig om gebeden, ieder uur Leone. En nu zyt gij er eiDdelyk en gy wilt mij zeggen dot het u leed doet mij miskend te bebb«n. O Leone, dat maakt my zoo gelukkig, zoo namelooB gelukkig 1 Langzaam had zy gesproken, met heldere, n n 1500 17 1550 18 1690 „19 inkomens van f 1600f 2000 is verschuldigd f 20 benevens f 2,50 voor elk geheel bedrag van t 100, waar mede zij de som van f 1600 te boven gaat. Voor inkomens van f 2000f 5000 is verschuldigd f 30 benevens f 3,50 voor elk bedrag van f 100, waarmede zij de som van f 2000 te boven gaat. Deze progressie wordt voortgezet tot de inkomens van f 100,000 of meer, waarvoor verschuldigd is f 9435 bene vens f 15 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmede zij de som van f 100,000 1, 12 0 11 l maar daarin ook de kleinere iets moet !j- h* 1150 y, 12 laten bijdragen. Aan dit denkbeeld kan 1300 13 op de eenvoudigste wijze worden voldaan door over één belastingjaar de inkom sten- en de vermogensbelasting tweemaal te heften. Echter gaat de progressie in de inkomstenbelasting voor een hefting voor eenmaal lang niet ver genoeg. Om deze reden is een afwijkend heffingstarief opgenomen met veel verder doorgevoer de progressie. Te zamen zullen de heffingen voor eenmaal 80 a 85 millioen in de schatkist brengen. De naamlooze vennootschappen zijn auiten de heffing voor eenmaal gelaten. Om te bevorderen, dat de heffing uit iet Inkomen zal kunnen worden gekwe ten, is opgenomen, dat de betaling der aanslagen zal kunnen geschieden in 10 driemaandelijksche termijnen, waardoor de druk daarvan over 2 1/2 jaar kan worden verdeeld. duidelijke stem, Liefkozend streek zy de hand door Leone's baar, wy) hy nog altoos sprakeloos voor baar legerstede geknield lag. O, schrei niet vervolgde zij. Het was niet nw schold dat een valsche vriend bedroog. All hij waarheid gesproken had, dan ware mijne Btruf zucht geweest, dan badt gy recht gebud my te dooden, inplaats van my naar bier te verbannen waar Gods zon mij toch altijd bescheen en do hemel my troosten kon in mijne ellende. O. ik wil geen onwaar heid Bpreken, ik was diep ellqpdig, en meer- malon vroeg ik my zelve af, als een gevoel van gramschap in my opkwam boe kan hy, die my toch acht jaren heeft gekend, aan my twijfelen Weet hij dan niet dat in mijn hart nooit een valsche gedachte is opgekomen Boe kan hjj nog een roetig oogenblik hebben, ter wijl ik bier wegkwijn Maar dan gaf God my de krocht deze booze gedachten uit mijn bart te verbannen en dan oordeeld9 ik meer kalm en meerrechtvaardig. Noen, waen niet mijn Leone, alles is voorbij, ik heb u alles, alles vergeven. Wat waren wij eens gelukkig, boven alle beschrijving niet waar O, als gy kunt, houd me dan nog één oogenbik vast, één kort oogenblik maar, eer het met my gedaan is. Het was zoo heerlijk uw vrouw te zyn, alles met u te deeleu Geefmy de hand Leone. Zoo laat me nu niet meer los, houd me vast, de krachten begeven mij, ik voel my wegzinken. En de aarde in al zijne lieve heer lijkheid blyft achter, boog boven my als een flonkerende ster. Haar oogen eloteo zich, de loodkleurige lippen bewogen zich Eachtjes, die bond die Leone had omklemd was koud als ijs. Toen keerde nog eens de kracht in haar terng, zy richtte zich in haar kussens op, legde den arm om den hals van baren echt genoot en kaste hem tot afschdid. Toen keek zy hem met haar groote heldere oogen aan God wilde bet zoo, sprak zy zuchtend en ons menschen voegt het dus onB te onder werpen. Ik heb in mijne eenzaamheid veel over het menscbelijk leven nagedacht. Al wat ons toeval schyot, is in werkelykb9id, bet noodzakelijke, daarom is klagen dwaas en ongegrond. Een Duitsch succes bij Yperen. Bij Yperen is het een gevecht van eenige beteekenis geweest in de afge- loopen dagen. De Engelschen hebben daar, dit maal noordelijk van het stadje, volgens het Dultsche legerbericht, een stuk loopgraaf van 350 M. aan den vijand moeten afstaan. Dertig Britten voerden de Dultschers als gevangenen mede. Geen enkele tegen-aanval bracht den Engelschen geluk, evenmin als ze succes hadden bij hun pogingen om de internationale loopgraaf" zuidelijk van Yperen, te hernemen. Verder is er öp het heele front geen gevecht geweest van ook maar eenigs- zins grootere afmeting. Vlaanderen en Artois is het tooneel van bedrijvigheid, doch de communiqué's der generale staven melden niets dan een reeks gevechten van plaatselijken aard. Bij Steenstraete, zeggen de Franschen sloegen ze een pogiDg der Duitschers al om het Yzerkanaal over te steken. Toch gelukte het den aanvaller nog in de voorste Fransche loopgraven te komeD, waaruit hij echter onmiddellijk weer werd verdreven. Erzeroem en het offensief der Russen. Uit Petersburg wordt gemeld „Aan het Kaukasiscbe front hebben onze troepen bij de achtervolging van het Turksche leger ten noord-westen van Erzeroem de rest van de 34e Turksche divisie met 13 kanonnen, machinegeweren en patronen en grana- tencaissons, en in de streek van den straatweg van Erzeroem de rest van een regiment omsingeld en gevangen genomen. Een onzer dappere corpsen heeft tijdens den aanval op de vesting Erzeroem 240 kanonnen veroverd". Belangrijker is nog het bericht om trent de veroverlDg van de plaatsjes Moesj en Ahlat, waaruit de voortzet ting van den zegevierenden Russischen tocht blijkt. Ahiat is een plaatsje in het vilajet Erzeroem aan de westzijde van het Wanmeer, Moesj telt 6000 Inwoners, ligt eveneens aan het Wanmeer en had een druk handelsverkeer met Aleppo en Erzeroem. Gy hebt my bartelyk lief, Leone, en myn heengaaD zal een ongeneeselyke wonde slaan in uw hart. Lyd met geduld zooals ook ik geleden heb. Alles gaat voorbij wy zyn allen slechts kleine golfjes in den grooten stroom, boombladeren, die afgerukt worden door den herfstwind en dan vergnaD. Wees moedig, Leone om Ermenegilde's wil. Zie ik sterf zonder baar nog eenmaal omhelsd te hebben en toch ga ik getroost hean. Wees ook zoo. Vaarwel, Leone. Vaarwel Zy zonk achterover en zacht sluimerde zij in, zonder doodstrijd, met een vreedzamen trek over het gelaat, een glans van vrede en liefde, een zachte ademtocht bewoog nog even de zwakke borst. Toen was alles stil..,.. Ook in Leone's bart kwam een plechtige doodscbe stilte, en in nadenken verzonken staarde hij wezenloos voor zich. Langzaam rees hy eindelijk op en bleef eenigen tijd met gevouwen handen voor de doode staan. En by de aanschouwing vau dat vroedtame gelaat, dat evenals de zee na een woedenden storm, de vroegere liefelijke kalmte bad teruggekregen, welde een traan meer in zijn oog op. AlleB was nu voorby. Geen smartelijke trek lag ec meer op hare lippen, met een blos waren de wangen bedekt, het was of de vriendelijke mond, die hein zooveel jaren vriendelijk en lief bad toegespro ken, nog woorden wilde zeggen van geluk en innige genegenheid. Voorbij, voorbij Nooit zou bij haar wel luidende heldere stem meer booren. Hy ging nu naar het naastbyzynde vertrek, waar Sor Giimaldo in de grootste spanning zijn terugkomst wachtte. Ga heen, goede lieden, zeide hij met zachte stem, zy Blaapt. Ik wil hij haar waken en heb vooreerst uwe hulp niet noodig. Luisella wilde bedenkingen maken, maar de gebiedende blik van haren meester deed haur zien dat tegenwerpingen nutteloos zouden zijn. Zy gingen dus. Leone zette zich aan de eikeofcouten schrijftafel, waarop enkele boeken lagen met schrijfgereedschap en een toegevou wen papier waarop eenige door Pia geschreven woorden stonden. Het was haar afscheidsgroet, waarin zij nog eenmaal haar onschuld be tuigde en hem alles vergaf. Het geheel ademde liefde en een bijna bovenmenschelijke goedheid. Vier, vijf malen las by deze heerlijke regelen, tot hy in zijn harteleed dreigde te stikken. Gernimen tijd bleef by zoo alleen, en toen eindelijk sor Grimaldo, door bange voorge voelens gedreven, tegen het bevel van aynen meester de kamer binnentrad, vond hy hem, als door eene beroerte getroffen, bijna leven loos. Leone had zijn aangezicht op Pia's schou der gedrukt eu hield hare banden vaat om kneld. Nog waB hy in zyn volle bewuBtiyn en kon hy zich met zijn laatste krachten verzetten tegen de pogiDgen van Grimaldo en Lnisella die hem naar de raetbaob wilden dragen. Dank n, goede lieden fluisterde hy. Gij hebt haar verpleegd en opgepast, toen ik baar trouweloos verliet. Wees barmhartig en laat mij nn ook in bare armen sterven. Toen bednidde hy het paar, dat hij met de doode alleen wilde blyven. Met tranen in de oogen verlieten de «lot voogd en zyn vrouw het vertrek. Ed toen zy na vijf minnten, bon kwellende onrast niet langer bonden bebeerscben. terngkeerden, was alles voorby. Over. Leone's gelaat lag dezelfde glans van stillen vrede, die over het aangezicht der blonde Pia was nitgeBpreid. Bid voor de doode, stamelde Grimaldo tot ayne vrouw. Voor haar, de vrome, de heilige uit de grond van myn hart, antwoordde Lnisella met bevende lippen, maar voor hem, den wreedaard die haar vermoord heeft neen dat kan ik niet. Dan zal ik het doen, zei haar echtgenoot. Sor Grimaldo viel op de knieën en bad lnide Vergeef ons onzo schulden, gclyk wy vergeven onze schuldenaren, Heer Einde Einde.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1