Nummer 17. Zondag 27 Februari 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. t Eerste Blad. De Oorlog. Liefde Overwint. Wadiwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ób: ECHO. i) Waalwijksclie en liaiifstraatsehe Courant Dit Blad verschijnt "Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f0."5. Franco per post door het geheel e ryk f 0.90 Brieven, ingezonden atukien, gelden eer.. .Vanco tt zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs drr AdvkxtzntiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven ♦orden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en d verten ties bij abonnement worden speciale r.eer voordeelige contracten rezloten. Reclame? 15 cent per rege Krachtige Duitsche aanvallen ten noorden van Verdun. De slag ontwikkelt zich over een steeds grooter front. Gevechten in Artois en de7i Boven-Elzas. Men raag ou wel als vaststaand aan nemen, dat de Fransche berichten aangaaade een komend offensief der Puitschers ten noirdea van Verdun juist zijn geweest. Den geheelen dag gisteren en ook den daarop vooraf- gaanden nacht is het zware geschut aan weerszijden in actie geweest. Blijkbaar ter inleiding van de infanterie-aanvallen, die zich daarop over een breed front van 15 K.M. volgens het Fransche middagbericht, 40 K.M. volgens het Fransche avondbericht, hebben ontwik keld. De troepenmacht, die de' Duit- schers hier in het vuur brengen is buitengewoon sterk volgens de Fran- schen behoort zij tot zeven verschillen de legercorpsen. Oen Verdun heen maakt het front nog steeds een wijden boog. Het noordelijk deel van dien boog, tusschen Malancourt en Etain vvordt door de Franschen als het geveensterrein opge geven de Duitschers noemen het gedeelte tusschen Consenvoye en Asan- oes als het stuk, waar hun aanvallen bijzonder succes hebben gehad. On danks hun hardnekkige verdediging, die de Duitschers wel op zware verliezen te staan gekomen zal zijn, hebben de Duitschers hier naar zij melden de Fransche stelling over een breedte van ruim 10 K.M. en een diepte van 3 K.M. doorgestooten, waarbij bun 3000 ge vangenen en veel materiaal in handen vielen. De Franschen erkennen dat zij het dorp Haumout hebben moeten outrui- Van »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." EERSTE HOOFDSTUK. O, wolk eon onbeschaamdheid Niet al leen dat zy met baar kansten mijn zoon beeft weten te verblinden.... maar zü is ook nog een ellendige dievegge Het is erger dan ik vsd ha&r dacht. Ofschoon niemand by haar waB, sprak me vrouw Reohling die woorden vry laid. Mevrouw Recbling was een krachtige, groote vroaw met goed onderbonden trekken, ofschoon zij zeker weinig minder dan vijftig zomers telde Haar breed gelaat, dat een beperkt verstand en dwazen hoogmoed verried, was door ver wondering en toorn nog rooder dan gewoonlijk. Zjj stond in een fraai gemeubileerd vertrek, voor een met snijwerk versierde kast. Rseds voor derde maal doorzooht zy alle laden. Weg 1 Het parelsnoer en het étui zyn allebei verdwenen Niemand anders kan bet weggenomen hebben daD Valentine, zij bader ahyd zooveel zin in Zij alleen heeft mijn sleutels gehad niemand anders kreeg die ooit in handen, ik beb te veel vertrouwen in haar gesteld. Zy zal gedacht hebben, dat ik het niet dadelijk zon bemerken, omdat ik het ding eigenlijk in het geheel niet drang. Nu zal myn arme, domme jongen toch inzien, dat zijn moeder geljjk beeft. Jammer, dat bij niet hier is, dan wist hij meteen, wat er gebeerd is Doch het is misschien beter zoo Ik rijd dadelijk er heen, en als zy het gestoleoe niet goedschiks wil teruggeven, zend ik onmiddellijk bericht aan de politie. Zy liep naar do deur en drukte op' den men, doch nog aan de zoomen daarvan stand houden. Dit, wat het froDt om Verdun betreft. In den Boven-Elzas zeggen de Duitschers ten westen van Heidweller «en Fransche stelling over een breedte van 700 en een diepte van 400 M. vermeesterd te hebben, waarbij 80 gevangenen in hun handen vielen. Daarentegen melden de Franschen, dat een tegenaanval hen weer in het bezit heeft gesteld van het grootste deel van het Caure's-bosch welk eergisteren door de Duitschers was bezet. Wat Artois aangaat, daar beweren de Duitschers cu 11 officieren en 348 man gevangengenomen en 3 machine geweren buitgemaakt te hebben. Voor het verdere verloop zie men de volgende telegrammen PARIJS, 23 Februari. (Reuter.) Offi- cieefe medcdeeling van hedenavond De aanval van de Duitschers ten noor den van Verdun heeft zich, gelijk was te voorzien, tot een zeer geweldigen veldslag ontwikkeld en is vandaag met toenemen de hevigheid voortgezet en door onze troepen met felheid tegemoetgetreden; zij brachten den vijand uiterst groote ver liezen toe. De vijand bombardeert onop houdelijk met zwaar geschut, waarop wij met gelijke hevigheid antwoorden, over een front van veertig kilometer van Malancourt tot Etaio. Duitsche infanterie, behoorende tot zeven verschillende legers, heeft den heelen dag een reeks aanvallen uitge voerd tusschen Brabant en Ornes. Al zijn pogingen ten spijt kon de vijand ons niet uit het dorp Haumont verdrijven. De Duitschers slaagden erin ten oosten van het Caure3bosch ia Wavrille binnen te dringen, maar onze tegeoaauvallen verlamden zijn oftensief in genoemdbosch waar wij het grootste deel van hebben behouden. Na een reeks bloedige aanvallen ten Noorden van Omes op onze linie van Herbebois is het vijandelijk offensief al daar door onze tegenaanvallen tot staan gebracht. Lioks van de Maas geen infanterie- aanvalleo, noch tusschen O'Des en Fro- mezy. De vijand heeft gisteren tegen het vallen van den avond een aanval gedaan in het bosch ten zuidoosten vaD knop van da electrische schel. Een oogenblik daarna verscheen bet kamermeisje. Laat Hendrik dadelijk een rijtuig balen, maar eerste klasse, en kom dan om my te helpen kleeden. Na, wat staat ge my aaa te gapen klonk het ongeduldig, daar het dienstmeisje draalde en haar verbaasd aankeek. Wil movronw nog zoo kort voor bei ontbyt ui'rijden vroeg het meisje Wat gaat u dat aan Doe wat u gelast wordt. M»g ik niet ontbijten, nis bet my ge lieft 'i antwoordde mevrouw Recbling op be velenden toon en wees daarbij naar de deur. Het meisje ging heen. Zorgvuldig sloot toen mevrouw Recbling de kast, waarin zij baar sieraden en haar gereed geld bewaarde, en ging naar baar slaapkamer, teneinde zich te kleeden om uit te gaan. Zij was namelijk in haar morgenjapon, ofschoon baar gf el blonde haar gegroeid en gedeeltelijk gekocht, door een bekwamen ^aarhunstennar alreeds naar de nieawBte mode gefriseerd was. Het kamermeisje was intusacheu terugge komen. Mevrouw stak baar de groote plompe voeten toe om haar laorzen te laten dicht - bnoopeo. Vervolgens maakte zij met de hulp van bet dienstmeisje verder baar kleeding in orde. Bet ontbrak bierbij niet aan verwijten over langzaamheid en onhuudigbeid, maar eindelyk had mevrouw baar zyden japon en fiuweelen mantel aan, ze had baar noed op, de sloier bedekte baar gelaat daarna ging zij de trap af. üeen wonder, dat Mina in de keuken grag om baar nood te klagen. Wel, wel, wat ia mevrouw vaodaag weer uit baar humeur, Louise Ik kou baar niets naar den zin doen Zij brAndde van ongeduld Eerst bestelt zij cotoletten voor het ontbijt, en nu ze iu do pan liggou gaat se rijden, mopperde de keukenmeid en gaf de pan een krachtigen ruk. Heeft ze Diet ge zegd, boe lang zo weg blijft Neen, muar ie bad groote haast, ik zou wel een* willen weten, waar ze heen gaat. Misschien gaat ze een nianwe gezelsokaps- jnfi'er zoeken zoo'n voorname dame kan niet zonder zoo iemand zyn, zei de kenkenmeid lachend. Laat zy meteen maar uitzien naar een auder kamermeisje, zei Mina ik beb genoeg Carspach eu ten zuidwesten van Altkirch. Hij drong in onze vooruitgeschoven loop graven door, maar werd'er door tegen aanvallen weer uitgeworpen. Onze artillerie heeft op verscheidene I plaatsen van het front bij Steenstraete en op de hoogvlakte van Vauclere ten Noorden van de Aisoe de vijandelijke verdedigingswerken vernield. BERLIJN, 24 Februari. (Wolff.) Offi cieel Het succes ten O. van de Maas is verder uitgebreid. De plaatsen Brabant, Haumont en Samogneux zijn genomen. Het geheele boschgebied ten N.W.,teD N. en ten N.O. van Beaumont en het Herbebois zijn in onze handen. Een ten Z. van Metz vooruitgeschoven Fransche post fs verrast en in zijn sterkte van ruim 50 man gevangen weggevoerd. Van het Westelijke gevechtsterrein. PARIJS, 23 Februari (Reuter.) Offici eel Ten noorden van Verdun heeft de vijand met onverminderde hevigheid het bombardement van ons front tusschen de Maas en een punt ten Zuidei van Fromdz y voortgezet. Hij vermenigvul digde zijn aanvallen tusschen den rech teroever van de Maas en Ornes, zonder ons front te kunneo doorbreken, of schoon er hoopen doode Duitschers op het veld lagen. Wij hebben onze 'inie op beide vleugels teruggetrokkf. onderschelde- lijk achter Samogneu:- r - Ornes. Onze artillerie heelt onophoudelijk het bombardement des vijands beant woord. Tusschen Malancourt en den linkeroever van de Maas is de werk zaamheid van de wederzijdsche artillerie wat afgenomen. Op deze afdeeling van het front is tot nog toe geen infan'erle- aanval gedaan- In Lotharingen hebben wij een vij andelijke verkenningsafdeeling, die een van onze kleine posten ten Noorden van St. Martin trachtte te naderen, terug gedreven Wij hebben artillerievuur geconcen treerd op verschillende versterkingswer- ken van den vijand bij de Maisons de Champagne en ten Zuiden van Ste. Marie a Puy en hebben een vernielend vuur gericht op vijandelijke werken bij de Fille Morte. van dat baantje. Ge denkt zeker, dat zy ook niet weer een gezelschapsjuffer vindt, die te gelyk ka mermeisje is, zooale juffrouw Valentine, lachte Louise. Zooals jnff'ronw Valentine krygt ze er nooit weer een, verzekerde Mina mot warmte. Altijd zucht en vriendelijk. nooit tn lm om de arm-ra uit te stekeu, on zoo goed eu beleefd jegeDB ons. Ja, wy wisten toch wel, dat zy niet van onze soort was, al diende zij even goed als wij. Zy bezat de echte voornaamheid, met de nagemaakte, sooals andera menschen, ant woordde da kenkenmeid en met een beweging van baar band gaf zij duidelijk te kenuen. wie die andere menschen waren. Valentine is de dochter van een officier. Nu, onze jonge mynheer ia ook luitenant van de reserve, merkte Mina op. Ah, zoo viel Louise in, de armeu in de sijden Bettende, zonder acht te geven op de coteletten, die gevaar liepen te verbranden Hadden zij niet prachtig by elkaar gepast Mevrouw had den lieven goeden God moeten danken, dat ze zoo'n mooie schoondochter van goede afkomst bon krijgen en niet zooveel geweld moeten maken dat het arme kind hals over kop baar boeltje byeenpakte en heenging. Zy wil een schoondochter, die geld heeft hernam Mina, maar nn werd de kenkenmeid vnarrood van kwaadheid en riep Geld G*ld Waarom moet zy nog meer geld hebben 1 Zy beeft al geld genoeg en aan do pannenbakkory balen de arbeiders Alle dagen nog meer «eld mt de aarde. Gij zyt daar nog niet geweest Mina Maar als 't zomer is, dan zult ge bet eeD8 zien Door een schouderophalen gaf Mina haar twyfel te kennen, of zy dan nog wel bij me vrouw Recbling in dienst zon wezen. Reeds meer en meer opgewonden vervolgde Lomso Heeft mevronw dan geld gehad, toen zij met baar man trouwde Had zy als kind durven droomcD, dat zij zfjdeD klseren. edelgesteenten een woDiog in de Victori&9traat te Berlyn en een villa bniten zou hebben, en dat zy mevronw zon genoemd worden Maar, Louise, Bpreek toch niet zoo luid, waarschuwde Mina. Als men u hoorde. BERLIJN, 25 Februari. (Wolff) Offi cieel Op den rechteroever van de Maas zijn de gisteren gemelde succes sen naar verschillende richtingen uitge breid. De versterkte dorpen en hoeven Cbamneuville, Cotelette, Marmont. Beau mont, ChambretteS en Ornes zijn geno men. Bovendien alle vijandelijke stellin gen tot aan den rug van Louvenont bestormd. Weder zijn de bloedige ver liezen van den vijand buitengewoon zwaar. De onze bleven draaglijk. Het aantal gevangenen Is met meer dan 700 Op meer dan 10,000 geslegen. Over den buit aan materiaal is nog geen opgaaf te doen. De Balkan-oor log. WEENEN, 24 Februari (W.B.) Het stafcommuniqué meldtOnze troepen in Albanië hebben gisteren de Italianen en hun bondgenooten onder Essad Pacha bij Durazzo geslagen. In den voormiddag veroverden ODze .bataljons, waarvan kleine afdeelingen de beneden Arsen overgetrokken waren de laatste vijande'ijke vooruitgeschoven posities ten Westen van Brazarsjak, uit de zeer versterkte hoofdstelling ten Oosten van genoemd plaatsje teruggeworpen. Tege lijkertijd veroverden een andere colon ne 10 K.M. ten Z.O. van .Durazzo stormenderhand de aangelegde verschan singen van Sasso Blanco. De vijand verliet de loopgraven hier en daar vluchtend. Hij trok zich terug in den binnensten verdedigingsgordel en wordt vervolgd. Een tweede uAppam*-geschiedenis De geheimzinnige »Möwe«, dienadat ze een enkelen dag van zich spreken Het en toen weer in duistere nevelen zich verloor, blijkt, hoewel Engeland de zeeën beheerscht, toch daar op de Afrikaansche Westkust nog haar kaper- bestaan voort te zetten. Te Santa Cruz op het eiland Teneriffe een van de tot Spaansch gebied behoorende Canarische eilanden is 't Engelsche stoomschip Westburn* bin- nengeloopen, maar het kruis van St. George was gestreken en de Duitsche vlag was in top. Het schip had een equipage van één officier en 7 man en maar even 206 gevangenen aan boord. Een der Duitschers had een pet op, die Dat kan me niet schelen als mevrouw wil, mag ze mij de huur op'-eggen, antwoordde de kenkenmeid. Het is toch waar. go moet maar eens hooren. wat onde menschen batten vertellen. Waar na bet mooie park is, daar konden vroeger een paar schapen n&uwelyks genoeg te eten vinden en waar na bet mooie uieawe woonhuis staat, dat gewoonlijk 't slot wordt genoemd, daar stonden een paar kleine boerenwoningen Hoe is dat alles zoo veranderd vroog Mina met blijkbare verwondering. Ja, boe V lachte de kenkonmeid. Een arme schoolmeester ontdekte, dat onder bet ■cbrale land, waarop weinig groeien wilde, een dikke laag kleiaarde verborgen was, die geschikt was om er dakpannen vnn te bakken. In Berlyn bad meD die jaist veel noodig, want daar werden toeu verscheidene nieuwe straten aangelegd en veel nienwe banen ge bouwd En zyn alle meDschen ic Zecktadaar ryk van geworden vroeg Mina. Lonisa lachte weer; ze was blijkbaar in baar schik, dat ze nu alles koD uitkramen, wat ze wiet van de familie, waar Mina slechts sedert korten tijd in dienst was. Niet alle, menigeen die de eerste moeilijke jaren niet bon door komen is daarbij te grondo gegaan. Verscheidene pannenfabrieken zyn nu reeds in de tweude of derde band. Maar ook menig boartje is ryk geworden en de rykate van ollen was de onde heer Recbling. Was hy moar een kleine boer? Ja en zyo vroaw was de dochter van eeD schrijnwerker, dan kunt ge nog wel aan baur bemerken I Maar Lonise, ge zult ow dienst hier nog kwyt raken met zulke praat. Ge oeemt bet nooit heel nunw, maar zoo als ge vandaag spreekt heb ik n nog nooit booren uitvaren. Zoo kwaadaardig als vandasg bPD ik ook nog nooit geweest, antwoordde de kenkenmeid en gy en Hendrik sjjt ook niet op uw gpmak. JofFrouw Valentine het bnia nit te jagen, dat is te erg Nu wees maar stil Louise, ik geloof dat ze er op uitgegaan is om h&ar terug te babn, klonk een mannenstem achter de meisjea en in op het lint het opschrift droeg >S. M S. Mówe*. Een aardigheid van de Duitschers om verwarring te stichten omtrent de iden titeit van den vliegenden Duitscher En dat binuenloopen in Santa Cruz Wegens averij, heet het in de telegram men uit Madrid. Was het misschien de vrees, dat ditmaal de reis, dwars over den Atlantischen Oceaan, -te veel be zwaren zou opleveren Uit het aantal gevangenen dat de Westburn* meebracht blijkt wel, dat de »Möwe« of de »Ponga« of hoe de vermetele kaper heeten mag, zich ook den laatsten tijd weer duchtig geroerd heeft. De 206 zeelieden waren afkomstig van de >Flamenco«, een schip van 4540 ton, thuis behoorende te Llvcipool, ge bouwd in 1906 van de >Horace«. groot 3335 too, afkomstig uit dezelfde Engel sche havenstad van stapel geloopen in 1395 van het Engelsche scheepje Cambridge*, reeds 30 jaren oud, dat 1259 ton mat: van de »Bclgian«, een schip iu 1900 gebouwd, met een toti- nenmaat van 3657 ton ook uit Liverpool van de •Luxemburg4, ten 1417 ton groote boot, in 1910 vervaardigd en thuis behoorende te Leith. Ook was er een gedeelte van de bema&tiing van de Can Mactavish4 aan boord, waarvan ook de >Appam4 een gedeelte te Norfolk in de Vereenigde Staten aan had gebracht. Er waren 11 Spanjaarden onder de menschen, waarmede de •Westburn* te Santa Cruz binnenliep. Vredesdebat in het Lagerh-js. Snowden, het Engelsche parlementslid behoorende tot e arbeiderspartij en de liberaal Trevelyan, de bij het uitbreken van den oorlog afgetreden minister, hebben in het Lagerhuis de kwestie van den vrede ter sprake gebracht. Ze hebben minister Asquith gevraagd, op welke voorwaarden het mogelijk zou zijn een einde aan den oorlog te maken en toch het doel, waarvoor de geallieerden strij den, te be'eiken. De eerste minister verwees naar de reeds door hem afgelegde verklaring iu den Glldeohal te Londen en herha 1de nog eens „Wij zullen nooit hetzwaard> dat wij niet lichtvaardig hebben getrok ken, in de schede stekeD, vóór België, de openstaande kenkeodeur verscheen Hen drik de bniskoeebt, die onbemerkt nador ge treden wes. Waar is ze heen vropgen de meisjes te gelyk. - Zooals ik zei nnar Wilmeredorf. Naar luitenant Zier? Ja, ik heb movronw duidelijk het adres hooien opgeven. Hoeveel boust ze ook had, kon zij toch niet nalaten m«t den koetsier te onderhandeleti en af te spreken, dat hij op haar moest wachten om baur weer DAur bnis te jyden. maar dan mocht hij den tyd van 't wachien niet in rekeniuc breng«n Zy knn bot zonder jnff ouw Valentine niet nitbonden, zei Mina denkt ge dat ze moe zal komen Ik geloof het niet antwoordde Louisn. Na als mevrouw haar toestorarairg geelt meende Hendrik. Thoos barstte Lonise in Inid gelnoh oft. Aan znlko diogen bebotfr ge uirt te denkeu ik ken movronw beter, zoo gemakkelijk geeft sy niet toe. En ik ken onzen jongen lr-er, ik was zyn oppasser, toen by nog bfj de Kuraeeiers te Brandenburg diende, riep Hendr/k, die laat ook niet lo9. Dat moet bij ook niet, dat za! hij niet, bevestigde de kenkenmeid maar hy tijn moeder krygt by bet er riet zoo gemakkelijk door- Oho, hy is zyn eigen meester, hg beeft een flinke fabriek en is luitenant van do re serve l Hij h^eft van niemand bevelen te ontvangen dan van onsen keizer. Nu, die zal het hem niet verbieden, antwoordde Louis". Gij hebt zeker geen onders meer, Hendrik Naen, ik was nog een kleine jongen, oen dio gestorven zyn, zei Uundrik en keek daarbij de keukenmeid verwonderd aan Juist, anders zoudt ge weten, dat vaders of moeders wil nog altyd gewicht in de schaal werpt al is die wil o. i. ook soms verkeerd. (Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1