Mummer 18. Donderdag 2 Maart^l916. h 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|kscl)e Stoomdrukkerij Antoon Tielen De Oorlog. Liefde Overwint. FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad au: ECHO. 2) cho van het Zniden, Waalwjjksclie en Langstraatsehe Courant, Dit Blad verschijnt W, a n s d a g- en Zaterdagavond. Abonnementsprjja per 8 maanden f0."5. Franco per post door het geheeie ryk f 0.90 Brieveningezonden stulckeogelden err «'ranco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs die AdvbmbntiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote etters .naar plaatsruimte. Ad verten tiën 8 maal ter plaatsing opgegeven voraen 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en idvertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege De Duitschers veroveren nieuwe verdedi gingswerken van Verdun en dringen ook ten oosten van de vesting op. De Franschen bieden hardnekkig te genstand. Ondanks den moed der wanhoop, waar mede de Frauschen zich verdedigen, ondanks de sneeuw, die gevallen is, de moeielijkheden van 't bosch- en heuvel- rijke terrein en de kunstmatige versper ringen, welke de Franschen sedert jaar en dag rondom Verdun hebben aange bracht, zijn de Duitschers er in geslaagd de bres, die zij in de hoofdverdedigings linie van Frankrijks eerste vesting hebben gemaakt door de vermeestering van het pantserfort Douaumont, te verwijden. Ten oosten van het fort Douaumont ligt een reeks van permanente verster kingen, de versterkingen van Hardau- mont genaamd. Deze zijn, naar de Duit- sche staf meedeelt, in een stormaanval genomen. De Franschen erkennen dat niet ronduit, maar spreken toch van Duitsche aanvallen op de Fransche stel lingen tusschen den heuvel van Douau mont en het plateau ten noorden van Vaux. Vaux is echter het fort, dat ten zuiden van de versterkingen van Har- daumont is gelegen, zoodat de Duit schers ook blijkens net Fransche bericht die versterkingen al voorbij moeten zijn. Ook tea Westen van het lort Douau mont hebben de Duitschers nieuwe voj- derlngen gemaakt. De vermeestering van Champneuville, in de bocht van de Maas gelegeD, hebben de Duitschers bij vergissing te vroeg gemeld, maar thans is het dorp toch inderdaad in Duitsche handen. Zoo men weet begint juist ten zuiden van die bocht een in noord oostelijke richting verloopende heuvelrug, Cöte du Poivre genaamd. Deze zijn de Duitschers over en zij hebben zich een weg gebaand door het bosch, dat zich noordoostelijk van het a/d Maas gelegen dorpje Bras uitstrekt. De Franschen erkennen deze Duitsche successen weer op hunne wijze, door toe te geven, dat de Duitschers ten westen van het fort Douaumont de Cóte du Talon hebben V&b «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." EER8TE HOOFDSTUK. En daar eren hebt ge gezegd, dat de jonge heer niet moet loslaten, merkte Mina op, die don plotseliogen ommekeer in Louises ■temming niet recht wist te verkleren. Dat zeg ik nog, daar blijf ik bij, riep Lonise, maar mijnbeer Koenraad is een braaf, eet meBFcb, al beeft by soms oneemgheid met syn moeder Hij sal sekar alles beproeven om baar ia der minne tot toestemmen te bewegen, maar als bet niet anders kan... Z|j liet aan Minna en Hendrik over de laatste woorden er by te doen en Hendrik vnlda haar aan door te aeggen dan gebruikt by geweld. Terwijl baar dienstboden soo onbarmhartig, maar Diet zonder reden angnostig over baar spraken, reed mevronw Rschling naar Wil lemsdorf, met ge deel andere bedoelingen, dan Lonise en Mina vermoeden. By mevronw Rechling was eobter de toorn gedarende den rit geheel verdwenen; sy ge voelde nu daivelaobtige vreugde en was zeer voldaan- Ha had Valentine haar ni«t menig maal beschaamd gemaakt en bare betere insiohten en manieren laten gelden Had se het zelfs niet gewaagd, de oogen op te slaan naar haar eenigee zooo, den fabrikant en reserve luitenant Koenraad Recbling En nu was se een gemeene dievegge geworden/ Hal bezet, welke heuvel door bet artillerie- vuur aau weerszijden onhoudbaar was gewerden. Omtrent het lot van het fort Douau mont heerscht in de wederzijdsche staf- berichten op het eerste gezicht ver warring doch bij nader inzien blijk er toch duidelijk uit wat er eigenlijk is ge schied. Dat de Duitschers het fort hebben genomen, kan niet betwijfeld worden. Alleen zal »in stormloop» wel een eenigszins ander karakter hebben gedragen, dan de van lof overvulde Duitsche berichten over de dappere Brandenburgers, die het wapenfeit tot stand brachten, het voorstellen. Sedert Donderdag toch lag het fort in puin het zware Duitsche geschut had er achter elkaar vier treffers op laten vallen waar tegen de beton- en staalconstructie niet bestand was. Vermoedelijk was er dus geen Franschmao meer in toen de »be- storming» plaats had. Op het front, dat ten westen van de Maas aansluit aan het front ten noorden van Verdun, blijft het geschut wel don deren, doch de infanterie kwam niet in actie. Daarentegen heeft het Duitsche succes ten noorden. van Verdun wel invloed gehad op het frontgedeelte, dat ten oosten van Verdun in de zuidelijke richting verloopt. De Maasheuvels zijo bier in de Woevre-vlakte overgegaan. De Fransche staf zegt, dat de stellingen welke de Franschen hier bezet hielden, om militaire redenen dichter bij deo voet der Maasheuvels zijn gebracht. Intusschen erkent hij in een later bericht, dat de Duitschers hier in de richting van Blanzée en Moranville (vlak ten oosten van Ver duo, 2 K.M. van de fortlioie af) aanvallen en de Duitsche staf spreekt dan ook ervao, dat het Duitsche front in de Woevre-vlakte al vechtende vooruitdringt in de richting van den voet der Lot- haringsche heuvels. De Duitsche staf zegt ten slotte, dat het aantal ongewonde Fransche krijgs gevangenen ia de gevechten rond Verdun ot bijaa 15000 is gestegea. Van het Westelijke gevechtsterrein. PARIJS, 28 Februari. Officieel be richt «raa Maandagmiddag In België hebben de Fransche bat terijen de Duitsche werken tegenover se bad bet geld liefmaar voor geen geld ter wereld had ze het genoegen willen missen, dat deze ontdekking haar verschafte. Met baar beperkt verstand dacht ze er niet aan, dat de saak anders gelegen kon zijn het kwam niet by baar op te bedenken, hoe dom Valentine zon gehandeld hebben, aangezien de verdeuking in de eerste plaats op haar moest vallen en zij baar geboeid toekomst zon vernietigd bebben. Mevroa> Recbling bail eobter ciet g.leerd zoo te redeneeren. H»-t halssnoer van paarlen was weg, Valentine alleen had «len slentel gehad dus die moest bet snoer weggenomen hebben Misschien rekende mevronw Recbling eobter het stelen van een paarlsnoer voor minder misdadig dan bet stelen van baar soous bart Hoe ombescbaamd, dat de dood-arme doobter van een ouden, zieken, gepensioneerden officier de genegenheid wist ta verwarven van baar zoon Koenraad, met wien zij beel andere plannen had. Neen, daarvoor hadden baar man salignr en zy zelf niet geploeterd, om nu zoo'o arm ding in het -varme at ta zien By baar toornige overp-u, ziogen dacnt mevronw R»cblipg er volstrekt niet aan, dat zy eenmaal ook een doodarm meisje was, de onbesobaafde, Biecht onderwezen dochter van een handwerksman in een vergeten dorpje van Havelland. Het was reeds laDg geleden, waarom zon zy daar na nog aan denken Het was ook reeds lang geleden dat ay de vronw werd van den beer Recbling, die in bet eerste jaar van bun trou wen in zijn weiland een put groef en de klei aarde vond. In den beginne wilde zij van die zwendelboel niets weten en dnohtig bad zij geke««o, toen baar man zijn klein vermogen be steedde aan du opriohting eener pannenfabriek. Hij bad toen zelfs schalden gemaakt oen klei- hondeude landerijen te koopen, die destyds nog goedkoop te krygen waren. Gelukkig had baar mao echter niet naar haar geluisterd. Hij was zjjn eigen weg gegaan, bad flink gewerkt om zyn voorbeeld te volgen en de nitkomst bad hem gebeel in zijn gelijk gesteld. By zijn dood liet by een vermogen van verscheidene millioenen na. Zij panoenfabrtek was voorzien van de nieuwste machinerieën Steenstraete beschoten. In Champagne zijn de Duitschers er in de streek van Navaiin door een ove'val in geslaagd in enkele gedeelten der vooruitgeschoven Fransche lloiën en van een Fransche ondersteuningsloop graaf door te dringen. In de streek ten Noordea van Verdun een onafgebroken fel bombardement, vooral in den middelsten sfector en naar den Franschen rechtervleugel toe. Gisteren tegen het eind van den dag hebben de Duitschers herhaalde pogin gen gedaan om het dorp Douaumont te nemen. Hun aanvallen zijn gebroken op den tegenstand der Fransche troepen, dien de meest verwoede aanvallen niet konden doen wankelen De toestand is onveranderd bij het fort van Douaumont, dat nauw blijft ingesloten. De strijd fs minder hevig op de hoogvlakte ten Noorden van het dorp Vaux. In Woevre hebben de Duitschers Maandagavond en in den afgeloopen nacht meer bedrijvigheid aan den dag gelegd. Het station van Eix, genomen en hernomen in aanvallen en tegenaan vallen der beide partijen, is in het bezit van de Franschen gebleven. Alje aanvalspoginget tegen hoogte 255, ten Zuidoosten an Elx (op het kruispunt der wegen p aes-Haudiomont en Etaln-Verdun), waren onmachtig om er de Franschen van te verdrijven. Meer naar het Zuiden is een aanval der Duitschers tegen Manheulles (ten Oosten van Haudiomout) mislukt. De Fransche artillerie heeft aan het heele front de beschieting der Duitschers krachtdadig beantwoord. In de Vogezen hebben de Franschen verscheidene Duitsche troepenkwartieren in de streek van Baude-Sapt gebom bardeerd. BERLIJN, 28 Februari. Officieel. De artillerie-gevechten hebben eene groote hevigheid bereikt. Aan het front ten N. van Atrecht heerschte voortdurend levendige be drijvigheid met mijnontploffingen. Wij hebbeo door een ontploffing ongeveer 40 M. Belgische stelling vernield. In Champagne zijn na een kracht dadige voorbereiding door artillerie vuur onze troepen tot, een aanval over gegaan aan weerszijden van den weg Somme Py-Souain. Wij veroverden de hoeve Navarin en aan weerszijden daarvao de Fransche stelling in een uitgestrektheid van 1000 M. Wij maakten 26 officieren en 1009 man gevangen en maakten 9 machine-geweren en 1 mijn- werper buit. In het gebied van Verdun hebben zich wederom nieuw aangevoerde vijandelijke massa's uitgeput in vergeefsche aan- valspogiDgen tegen onze stellingen in en bij de vesting Dauaumont en op den Hardaumont. Van onzen kant is het Maasschiereiland van den vijand ge zuiverd. Wij hebben onze linie verdei in de richting Vacherauville en Bras vooruit gebracht. In Woëvre is de voet van de Lot- haringsche hoogten van het Oosten uit op verscheidene plaatsen bereikt. Van het Westelijke gevechtsterrein. PARIJS, 27 Febr. (Reuter.) Officieel bericht van hedenavond. Ten Noorden van Verdun wordt er, na de hevige actie van de laatste dagen een zekere verflauwing in de pogingen van de Duitschers in den loop van den dag gemeld, behalve tusschen den heuvel Douaumont en het plateau ten Noorden van Vaux. (Het dorp Vaux en het daarbij hehoorende fort van denzelfden naam liggen ten Zuidoosten van Douaumont. Red.) Daar ter plaatse is een sterke aanval op onze stelling afgeslagen. Onze troepen ten Westen en ten Oosten van Douaumont (de hellingen van onze positie aldaar zijn met lijken van Duitschers overdekt) omvatten van nabij de afdeelingen des vijands, die er in geslaagd zijn daar ter plaatse vasten voet te krijgen- en zich met moeite staande houden. De laatste berichten melden, dat de vijand den Hielheuvel heeft bezet, welke door het artillerievuur aan belde zijdon wordt beschoten. In Woevre hebben de Duilschers zich opgesteld in contact met onze vooruit geschoven posten in de richting van Banzée en Moranville. (Ten Oostea en kon aan andere dergelijke inriohtingen tot voorbeeld gesteld worden. Hy bad daarby een fraai woonbnis laten boawen waarbij men een schoon park vond, benevens bloemen— en moestuin en een grooten boomgaard. Ook had by zijn eenigen zoon eene voortreffalyke op voeding laten geven. Koenraad had het gym nasiam, de universiteit en eeno landbouwschool bezochttot den krijgsdienst opgeroepen, diHüdn hij aiin tjjd uit bij de cavalerie en w«rd daarop officier by de reserve. Vervolgens bad bij eentge reizen gedaan om wat van de wereld te zien, voordat hy naar het onderlyka hnis terugkeerde. By zyn thuiskomst kreeg bij deel in de leiding der zaak, dia bjj den dood zyns vaders op hem overging. De oude Recbling was volstrekt niet bekrom pen van bart geweestgaarne zon hy zyn vronw reeds lang hebben toegestaan naar hartelust van den verworven rijkdom te ge nieten, als zy dat op verstandige wijze had kannen doen en zich niet belachelijk bad gemaakt door pronken en pralen op de ver keerd^ plaats. - Hoofdzakelijk om doze reden had hij hard nekkig geweigerd te voldoen aan den wensch van zijn vronw, die te Berlijn wilde wonen, evenals verscheidene hunner ryk geworden bekenden gedaan hadden, die nn nog slechts voor eenige weken buiten vertoefden. Hy bleef bjj de pannenfabriek wonen en bezocht de residentie sleobts voor enkele dagen, hoogstens een paar weken, om baar de genoegens van het in de groote stad zyn te laten genieten. Na den dood van baar echtgenoot was mevronw Rechling's eerste werk zich te Berlyn te vestigen. Zij haarde een ruime woning in de VictoriaBtraat liet die geheel nienw inrichten en wilde als een voorname dame levn. Daar zy dit echter niet reebt wist aan te vangen, zocht zij een gezelschapsjuffer van goede afkomst. Na eenige mislukte pogingen bad zy bet gelnk in Valeatice een wezen aan te treffen, dat de knnBt verstond liefelijkheid en behaaglijkheid om zioh heen te verspreiden. Half tegen haar zin had Valentine aan de zyde van mevronw Recbling ongeveer de rol van dierentemmer gespeeld. Zij had de lagere neigingen dier vrouw onder bedwang gehouden van Verdun op 2 K.M. afstand van de fortenllnle. Red.) Zijn pogingen om van daaruit naar heuvel 255 door te dringen, mislukten. LONDEN, 28 Febr. (Spec. Dienst) Volgens de laatste berichten uit Parijs van het front voor Verdun ontvangen, gaau de Franschen voort, den Duitschers die met miskenning van alle appreciatie van menschenlevens, tegen de Fransche stellingen storm te loopen, geweldige verliezen toe te brengen. Bij het dorp Douaumout hadden gevechten van de groots'e hevigheid plaats zonder dat het den Duitschers kon gelukken dc Franschen daar terug te drijven. De Fransche machinegeweren maalden daar bij duizenden der stormende vijanden weg. Bij het fort Douaumont is de toestand, sinds de Duitschers het fort bezetten, dezelfde gebleven. Voor het fort liggen stapels lijken van Duitsche soldaten. Het fort zelf is geheel on bruikbaar door de geweldige beschieting van 42 c.M. kanonnen en 30,5 mortieren, waaraan het gedurende 6 uren was blootgesteld. Zelfs toen de groote pantserkoepels ineengestort waren en het electrische licht was gedoofd, hield de bezetting nog langen iijd tegen de verwoede Duitsche stormloopen stand, en eerst nadat de vijand enorme verliezen waren toegebracht en het aantal nog bruik bare kanonnen te zeer was gedaald oro de verdediging met succes voort te zetten, werd door de dappere bezetting tot ontruiming van het als tactisch verdedigingspunt van geen waarde meer zijnde fort, besloten. Alle stellingen echter die zlchJZuide- lijk hiervan aansloten, evenals het dorp Douaumont bleven door het élan, waar mede de heftige tegenaanvallen door de Fransche reserves, die inmiddels in het vuur waren gebracht, werden uitge voerd, geheel in Fransche handen. De verliezen van den aanvaller waren ontzettend. Volgens het zeggen van gevangenen werden de gelederen zoo gedund, dat de overblijfselen van 10 regimenten bij elkaar moesten worden gevoegd om één- nieuw regiment te vormen. Het totaal der Duiisohe ver liezen wordt op 45.000 man geschat. en waar dit niet mogelyk was, hadzyzatooh weten te bedekken, te verzaohten, ts effenen. Mevroaw Recbling had zioh naar baar gesobikt soms wel eens met tegenzin, maar meestal zonder te bemerken dat sy geleid werd. Gedurende het jaar dat Valentine bij mevrouw Recbling geweeet was, was sy voor mevroaw als voor de overige baisgenooten onmisbaar geworden toen kwam onverwacht de break Koenraad Rschling was bij de pannenfabriek blyven wonen, maar bij zyn moeder te Berlyn waren een paar kamers voor bem ingeriobt, die bij in gebruik nam zoo dikwyls hy in de stad vertoefde. En by kwam dikwijls, telkens met kleiner tassobenpoosen, want by gevoelde zich machtig aangetrokken tot bet jonge meisje met niet bijzonder fraai, maar zoo innemende gelaats trekken, tot die kastanjebruine lokken, en die bruine zachte oogen, die aooveel verstand ver rieden- Jnist zooals men dat van Koenraads bedaarden ietwat onchteren aard en van Valentine's fjjne terughouding kon verwaohten, had zich onder de oogen zijner moeder allengs eene neiging tasscben dp jonge lieden ontwikkeld. Koenraad geloofde dat zyn moeder syne keuze billijkte. De twee jonge lieden hadden elkaar bnone liefde beleden en Koenraad begreep niet waarom Valentine bem nog immer terughield bet geheim aan syn moeder te openbaren. Het meisje beoordeelde de moeder jnister dan baar zoon dit deed sy wist dat er een hevige stryd zon moeten gestreden worden...... en dese bleef niet lang nit. Hetzij dat men oprecht te werk ging, hetsy dat men minder edele bedoelingen had, genoeg zij bet te weten, dat mevroaw Reobüng door bekenden gelukgewensoht weid met de aon- staande verloving van baar zoon met hare bevallige gezelschapsjuffrouw. Toen zy beslist tegensprak werd haar gezegd, dat toch onmogelijk voor baar verborgen kon zijn gebleven, wat voor anderen duidelijk te zien was. Woedend was sy naar bnis teruggekeerd, bad de niets kwaads vermoedende Valentine overstelpt met de gemeenste beschuldigingen en baar gelast onmiddelijk baar koffer te pakken en bet bnis te verlaten. Valentine had dat gedaan en was reeds naar haar vader te Willemsdorf teruggekeerd, voordat Koenraad tbnis kwam. Hij was wel te Berlyn, maar dineerde dien dag met «enige vrienden bnitens- hois. Het kwam nn tot een heftig tooneel tusschen moeder en zoon. Koenraad verklaarde dat Valentine zioh met hem verloofd bad en bjj truohtte zijo moeder dmdeljjk te maken, dat bet meisje niet van geringeren stand was dan hy en hun bawelyk ia alle opzichten passend mocht heeten, al bield men volstrekt geen rekening met ban wederzjjdsobe genegenheid. Mevroaw schold Valentine nit voor bedelaur ster en voor een slang die zy aan haar boezem gekoesterd had. Zjj stelde zich aan als het slachtoffer van een so landelijk verraad en ver klaarde het eene schande als een meisje, dat. in haar bnis als dienstbode verkeerd had, baar scboondoohter zon worden Zulke onverstandige praat maakte Koenraad woedend bjj zwoer, dat hjj nooit van Valentine zon afzien. Jelui beiden hebt dan van mjj niets te wachten dan myn vloek. Als ge met haartvoawt, zet gjj noch zjj bier ooit weer een voet over myn drempel en ik zal wel zorgen, dat go na mijn dood geen penning krjjgt van al mijn geld. Met deze woorden trok mevronw Reohlug zioh in bare kamer terng en Koenraad, die den volgenden morgen voor zaken naar Zeckta terugging, kreeg haar niet meer te zien. Zjj liet hem door Hendrik zeggen, dat zjj bleef by hetgeen ze gezegd bad, dat bjj terng kon komen als big die bedelaarster nit bet hoofd had gezaf. Nog dienzelfden avond was Koenraad naar Willemsdorf gereden. Hjj wilde den beer Zier spreken, zjjn dochter ten bawelyk vragen en de verloving onmiddellijk bekend maken. Valentine verzocht hem eohter van dit voor nemen af te zien, niet alleen om zjjne moeder met tot bet niterste te breDgen maar ook ter wille van haar vader, wiens hartkwaal thans zoo verergerd was, dat elke hevige aandoening voor hem noodlottig kon worden. Er bleef deo jonkman das niets over dan met zijn geliefde de beloften van onwankelbaren troaw te hernieuwen en verder te Zeckta deo verderen loop der zaken af te wachten. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1