Nummer 19. Zondag 5 Maart 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwijhcfie Stoomdrukken'l Antoon Tielen Eerste Blad. De Oorlog. Liefde Overwint. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Industriëeleii. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad <jb: ECHO. V le Echo van het Zuiden, Waalwpsclic en Langstraalsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.wö. Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieveningezonden «takkengelden err /ranco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dbr advïrtbntiën 10 cent per .regel; minimam 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertenties 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en •dvertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 cent per rege De Kamer van Koophandel en Fa brieken te Waalwijk houdt zich onledig met 't opmaken van't verslag over 1915. Heeren Industrieëlen worden verzocht hunne opgaven voor het verslag zoo spoedig mogelijk in te zenden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd. Om Verdun. In het Donderdagmiddag ontvangen Duitsche stafbericht wordt den naam Verdun zelfs niet meer genoemd I Volgens de Fransche stafberlchten blijven de Duitschers zoowel op het front dat westelijk van de Maas aan het frontgedeelte ten noorden van Verdun aansluit, als ten oosten der rivier en wel voornamelijk ten oosten van de vestingwerken van Verdun de Fransche -loopgraven met hun artillerie beschieten. Speciaal worden genoemd Fresnes in de Woevre-vlakte, Vaux en Damloup. De laatste zijn namen van forten ten zuiden van Ornes. Een paticulier bericht uit Keulen zegt ons dan ook, dat het fort Vaux door de 30 c-M. mortieren in puin is geschoten. Het fort zou door de Fransche bezetting zijn ontruimd, doch de Duitschers kunnen het niet bezetten, daar ae Franschen er achter zware stukken in stelling hebben ge bracht. De verliezen in den slag, die nu geëindigd of althans gestaakt is, moeten aan weerszijden ontzettend zijn geweest, doch vooral aan den kant der aanvallers. Naar het heet zijn geheele legerkorpsen tot regimenten samengesmolten en zijn er alleen bij Haumont in de eerste gevechten over een afstand van 3 K.M. Van »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 8000 dooden gevallen. Ooophoudelijk .drijven nog lijken van Duitsche militai ren stroomafwaarts van Verdun aan de Maasoevers aaD. Zoo te Méziéres alleen 610. Er waren ettelijke lijken van officieren bij. In Seraing zijn weer vier treinen met ge sneuvelde Duitsche militairen aangeko men die in de hoogovens zullen worden verbrand. De betrekkelijke kalmte, die thans aan het front voor Verdun heerscht, zoo meldt men uit LondeD, wordt door beide partijen benut om het terrein der nieuw ingenomen posities te versterken. Hierbij treedt af en toe het Fransche en Duitsche geschut weer in actie om de tegenpartij bij het aanleggen van haar versterkingen zooveel mogelijk schade toe te brengen." Toch verwacht men, dat de Duitschers hua actie bin nenkort weer zullen hervatten. Niet alleen wijzen daarop de mededeelingen van de Fransche vliegers, die achter het Duitsche front groote bedrijvigheid blijven waarnemen, zelfs wordt eea nieuwe Duitsche troepenconcentratie in de streek van Buzy (in Woëvre) gerap porteerd doch men geeft zich er ten volle rekenschap van, dat de Duit schers zich niet zulke opofferingen zouden hebben getroost om na het verkrijgen van zulk een resultaat hun pogingen geheel en al op te geven. Tegenover de beschouwingen in de entente-pers over den strijd bij Verdun wijst majoor Morath, de militaire mede werker van het Berliner Tageblatt, erop, dat door de bestorming van de linie DouaumontBras de vesting Verdun van Noordzijde vast is ingesloten. Het zijn de Duitschers, die zich te Douau mont bevinden, zij ziin het die tusschen de Maas, Dieppe, Abaucourt, Blanzée staan, op terreineD, die de streek be- heerschen. Verdun's verdedigingsfront is in het Noorden en het Oosten van de vesting meer dan 360 vierkante K.M. nauwer geworden. Dit is gunstig voor den aanvaller, voor de concentrische werking van zijn artillerie en voor zijn troepenopstelling. Majoor Morath wil, terwijl de strijd om Verdun voortduurt, het strategische doel der krijgsverrichtingen tegen Ver dun niet behandelen. Maar hij herhaalt, 3) TWEEDE HOOFDSTUK. De gepensioneerde luitenant Zier woonde reeds sedert jaren te Wilmersdorf, zoowel om de geringere drukte nis om het mindere dure leven. Van jaar tot jaar breidde zich dece plaats uit, zoodat het eindelijk een belangrijke voor stad van Berlyn werd overal zag men fraaie villa's, die in de laatste jareD verrezen waren. Het kleine tninmanshnis, waarvan de luitenant drie kamers in huur had. werd aan beide zijden begrensd door mooie villa's met schoone bloemtuinen, zoo dat het lieve huisje met zyn kleinen moestuin en boomgaard wel wat on beduidend voorkwam, al maakte het geen onvriandelyben indruk. Mynheer Zier was reeds vele jaren weduw naar, zyn vrouw had de geboorte hunner doohter niet lang overleefd. Sedert werd zyn huishouding bestuurd door zijn eenige jaren oudere, nog ongehuwde zuster Constance, die zijn dochter Valentine met moederlijke zorg vuldigheid opvoedde. Korten tyd nadat hare opvoeding voltooid was, had Valentine het vaderlijk huis verlaten om zelf in haar onderhond te voorzien als hulp iu de huishouding of als gezelschapsjuf fer bij burgerlijke of adelijke familiëo. Zij wilde haar vader niet langer bezwaren tante Con stance kon den zieke wel verplegen en bovendien voor de huishouding zorgen. Vader en dochter hielden innig veel van elkander, het scheiden viel huo zwaar, doch zij bruchten dit offsr door de gebiedende omstandigheden on omdat de oude tante, die beider dankbaarheid verdiend had, geen ander onderkomen kon vinden. Mjjnbear Zier was een veelzijdig ontwikkeld man, maar in den laatsten tijd was bij knorrig en stoof hij spoedig op. Een hartziekte, die hy uit een ernstigeu aanval van rheumatiek in de gewrichten bad gebonden, uoodeaakte hem op nog jeogdig9n leeftijd tot 't verlaten van de loopbaan, die hij met voorliefde gekozen bad. Naderhand schreef hy met veel byval artikelen over oorlogszaken, maar de daaraan verbonden inspanning kon hy niet verdragon en daarom had hjj ook deze bezigheid laten vareo. En zoo leidde de beklagenswaardige man nu een zeer eenzaam en trearig leven. De eenige gast, die hem nu en dan kwam opzoeken, was een achterneef van zijn over leden vrouw, die eenige maanden geleden uit Amerika was teruggekeerd, waar hy geruimeu tyd gewoond bad. Zijn eenige vreugd was zijne dochter, en het deed hem altijd veel genoegen, als zjj voor langeren of korteren tyd by hem kwam. Zoo dacht bij ook nu dat zjjn doohter voor eenige dagen by hem te logeeren was gekomen. Valentine wist, dat baars vaders leven als aan een zijden draad hing en had hem daarom de waarheid niet durven bekennen, voorloopig bad zij haar toevlucht genomen tot een leugen en gezegd, dat zy van mevrouw Uecbling acht dagen vry had gekregen Daarin lag niets onwaarschijnlijks, want mevrouw bad baar reeds meermalen toegestaan eenige dagen bij haar |feder door te brengen, wanneer zij zelve met haar zooq op reis was. Mynheer Zier zat in de ruime kamer, die als salon, woon- en f eetkamer diende, en waarvan de meubels, ofschoon netjes onder houden. van veeljarigen dienst getoigden. Hij zat in een met leer overtrokken leuningstoel by den baard, die slechts weinig warmte ver spreidde, ofschoon buiten een snydende noord oosten wind blies, die ook zyn weg door het half vermolde venster wist te binden. De luitenant had een lange, magere gestalte en ingevallen trekken, die vroeger schoon geweest waren en waaruit nu nog veel ver stand Bprak. Op de magere kaken lag een roode kleur, iu de gryze oogeu flikkerde een wat hij schreef toen Aotwerpen was gevallen, dat het bezit van een vesting als bolwerk van aarde, steen en ijzer en de inbeslagneming van de vestingartil lerie, arsenalen en depots niet het eenige- doel van de verovering vormt. De doode dingen verkrijgen hun militaire waarde eerst door de menschiijke hand en den menschelijken .geest. En deze grondwaarheid beheerscht steeds alle Duitsche krijgsverrichtingen de ver nietiging van de vijandelijke strijdkrach ten is in den oorlog het middel dar tot het doel leidt. Wanneer dus kolo nel Repington in de Times schrijft dat nimmer in dezen oorlog grootere en betere reserves ter beschikking hebben gestaan van het Fransche legerbestuur, dan antwoordt majooij Morath dat dit aan het Duitsche legerbestuur een wel kome mededeellng zal zijn, want de Duitschers hebbea éen uitgesproken bekel aan slagen in de lucht". De correspondent van de New-York World meldt omtrent den slag bij Verdun, dat de Duitschers hun storm aanvallen hebben gestaakt om gelegen heid te hebben tot verplaatsing van hun zwaar geschut, wat veel tijd kost wegens het heuvelachtig terrein en noodzake- lijdheid om de stekingen voor de Franschen te verberg» n. De later ontvaagv'do.ichten- geven aanleiding tot de conclusie, dat de strijd hervat gaat worden. Na drie dagen van betrekkelijke rust, die door beide partijen benut is om de sporen van den verschrikkelijken strijd op te ruimen en vermoedelijk ook om maatregelen te nemen voor een hervat ting ervan, schijnt het tweede bedrijf van den titanenkamp thans aangevangen te zijn. Men meldt ons uit Keulen, dat acht lange treinen met Duitsch veldgeschut Keulen gepasseerd zijn op weg naar Dus- seldorfde kanonnen waren door het langdurig vuren in den slag bij Verdun onbruikbaar geworden. Natuurlijk hebben andere kanonnen aan het front om Ver dun hun plaats ingenomen. En de zware batterijen, die op een betonnen fundee ring opgesteld dienen te zijn, willen zij juist schieten, zijn vermoedelijk nu dich ter bij het hart der vesting Verdun in J stelling gebracht. Dat is wel het beden kelijke van het geval voor de Franschen, dat de straal van den cirkel om Verdun heen, dien zij bezet houden, zooveel kleiner is geworden. Opnieuw davert de lucht om Verdun van het onophoudelijk gebas der kanon nen. De Franschen melden, dat de Duitsche artillerie ook ten westen van de Maas actiever is geworden. Ten noorden en ten oosten van Verdun echter is opnieuw het brandpunt van den strijd gelegen. In de afgeloopen drie dagen zullen de Duitschers daar wel een enorme hoeveelheid munitie hebben opgetast. Die schijnt in hoofdzaak via Spincourt uit Duitschland te worden aangevoerd. Van Fransche zijde zal men natuurlijk evenmin hebben stilgezeten. President Poiocaié is zich met eigen oogen van de genomen maatregelen gaan overtui gen. Men ducht in Parijs niet anders, of de Duitschers zouden ten koste van alle mogelijke offers deo strijd om de over winning bij Verdun voortzetten. Ten noorden van Verdun liggen vooral de Cóte du Polvre en de streek van Douaumoat. Zoo men weet hebben de Franschen bij hun tegenaanvallen den eersten kam van den Cöte du Poivre bezet en zich om het in Duitsche handen gevallen fort Douaumont genesteld. Ia dat fort bevinden zich thans een zeker aantal Duitscherssommige berichtge vers «p»«*keo van enkele honderden, andere van een paar duizend. Het fort zelf ligt wel grootendeels in puio, doch blijkbaar bieden de bomvrije gewelven nog dekking genoeg. Het is er deo Franschen wa»r«chijnlijk cm te doen de omsingelde Daitschers m handen te krijgen, den Duitschers hun be narde landgeuooten te verloss>n. Vand»arf dat men vaD beide zijde aanvallen doel. De Duitschers zpggen dat de F»aoschen daarbij natteloos hun manschappen opuffiren, de Franschen, dat de Daitsche aanvalleu even min succes hebben, daar het Frrnscbe vuur de aanvallers wegmaait. Ten oosten van Verdun houden de Doit— scliera het dorp Manheulles bezet, do h han aanvallen by het iets zuidelijker gelegen Fresnes hebben, naar luidt vau het Fransche bericht, niet het gewenschte resultaat gehad. Zij werden uit eenige stukken Fransche loopgraaf, die zij hadden weten te bezetten, weer verdreven Zoo zou dus het tweede bedrijf van den veldslag om Verdun zijn begonnen. En het zal nu moeten blijken, of de Franschen zich tijdens de pauze beter en krachtiger hersteld hebben dan dit bij de Russen gewoonlijk het gevalwas. De omstandigheden voot zulk een herstel zijn inderdaad voor de Franschen echter veel gunstiger dan ze het voor de troe pen van >vadcnje« pleegden te zijn. De slag bij Verdun. Scheuermann vertelt van den slag bij Verdun .Over de dicht begroeide boog- teD, die met hun ondoordringbaar kreu pelhout op de Argonnen leken, gelukte het mij vooruit te komen tot in de op de Franschen veroverde stellingen. Deze waren met alle middelen van den stel lingoorlog versterkt, maar zij hadden vreeselijk onder ons artillerievuur te lijden gehad. Na alles wat ik op het westelijke front oorlogsvernieling had gezien, wekte toch de aanblik van het dorp Houmont verrassend. Hier zag ik een toestand van verwoesting, die niet meer te overtreffen is. De plek, waar het plaatsje siond, was nog slechts aangegeven door een als een onbegra ven geraamte in de lucht stekende reeks van brokken muur. Iu het naburige aan de Maas gelegen dorp Brabant is de vernieling even erg. Verder in de stel ling van de veldartillerie was ik getuige van den met onverminderde hevigheid voortwoedenden reuzenslag. Ik kon waarnemen, hoe de top van het fort Douaumont, die' duidelijk boven alle naburige hoogten ulsteekt en die de Franschen in vijf verwoede aanvallen hebben trachten te hernemen, met ver dragende kanonnen werd beschoten. Op dit oog-*ublik grepen ook de vijande lijke veldbatierijen in, on mid keilij k door onze kanonoen beatndeo eu terwijl het g-heele heuvellaud als onder eeD zware aardöering dreundo en schudde was do hemri minuien lang geheel bedekt met de rookwolken van barstende projeklieleo. Ook de fransche forten grepeu met hun gercbui, waarvan het inondingsvuar ver zicb:baar wns, in de wor steling in, die (n den uamiddag over eea breedte van verscheideoe mijlen woedd». Van een vsrhoogd punt kon ik Verdun onrustig vuur dat verried hoe da geest van dezen man-nog altijd streed tegen de zwakheid van zyn lichaam. ZijD stijve ledematen waren gehuld in een gryze kamerjas, een hnismutsje bedekte zijn dunne grijae haren en een deel van zijn hoog kaal voorhoofd. Kussens en dekens dienden om hum te steunen en te verwarmen. Aan bet andere einde van bet vertrek zat Valentine. Zjj droeg een grys wollen japon met aansluiteodoo bals, Hoe eenvoudig dit kleedingstnk ook was, het deed de fyne onbe rispelijke figuur van 't oeisje allervoordeehgst uitkomen Zij zat met den rug naar 't venster gekeerd en de zon, die nu en dao door de wolken brak, scheen baar lokkon met goud te bestrooien. Valentine hield een fraai ingebonden boek in de hand, dat door jyn nieuwigheid aan merkelyk afstak bij ie veel gebruikte en klassieke en wetenschappelijke werken, die in de boekt nkast in baar nabijheid stondeD. Met haar welluidende sten las zy baren vader voor, dit was eea der grootste genoegens voor den zieke en zyn dochter verzuimde nimmer hem dit genoegen te verschaffen, zelfs al kwam zy slechts voor enkele nren Ook nu dwoog zij zich zelve om baar aandacht te Bcbenken aan de lectnar, ofschoon baar hoofd en hart met geheel andere zaken vervuld waren, en langer dan een uur bad zy baar vader nu reeds voorgelezen, 'ibnns hol zy eobter het boek even zakken, keek naar baar vader, die de oogea gesloten bield, en vroeg vol bezorgdheid Spant bet u niet al Ie voel in, lieve vader Zal ik eenige oogenblikken wachten Hy sloeg de oogen op en antwoordde met levendige en kraohtige stem mem O, noen, neen Mees maar verder, als het u ten minste niet vermoeit. O. volstrekt niet voder, verzekerde Va lentine met een vriendlijken glimlach Ik lees mevrouw Keohlug meer dan eeos uren lang voor, zonder dat het my inspanning kost. Dat zullen me mooie werken zyn, die bet arme kind baar voor moet lezen, daoht de laitenant, dis geen goeden indrnk van mevrouw Iiechling gekregen had, toen zij op een rytoer eenige oogenblikken aan zyn woning was afgestapt. Doch om die onaangename ge- duoh'en van ziob af te werpen, aaide hy luid Het is toch wol lief van baar, dat zy n acht dagen laug aan my guntnn zullen wij daar dan ook party van trekken, ge moet mij maar veel voorlezen en dan moet go nog eens die mooie stokken van Beethoven vo.<r mij spelen en eonige liederen van Mozart on Weber voor mij zingen. Ik hoop, dat onze oude ram melkast er niet al te valscb bij klinkt. Hij wierp een blik op da piano aan den maar tegenover bem. waar naast een oud muziekkastje stond. Zoo zag bfj de 6cbnduw niet die over het reine voorhoofd zijner dochter vloog, hoorde hy don zocht niet die aan baar boezem ontvlood. Adolf heeft beloofd van avond by ons te komen, zeide zij toen. Vun avood alweer vroeg de laitenant wiens voorhoofd zich rimpelde. Die komt hier tegenwoordig eiken dag. Over Valentines wangen vloog een vlaohtig rood Ik dacht dat zijn ëeioeken d aange naam waren, vader. U speelt toch gaarne een partij schaak mnt bem, zeide zij De lait' oant haalde de schouders op, en antwoordde De mensch is een slaaf van zijn gewoonten ik geef volstrekt niet om Aiolf en heb daar mijn goede reden voor. maar gedurende dan tijd, dat hij in Berlyn vertoeft, is bij mij zoo tronw komen b"zo»ken dat ik byna iets mis als hij des avonds weg blijft. Ik dacht echter dat hij vandaag reeds hier was geweest ik dacht zyn stom te hooren toen ik nog te bed lag Naar ik nvien heeft hij voor taote Con stance een boodschap gedaan, daarom is by er geweest Die twee hebben altijd wat met elkaar, men zou denken dat die oude nog een liefdes historietje aan de hand bad, zei de laitenant laoheod. Toen richtte bij zich echter plotsel ing op in zjjn kussenB en vroeg ernstig, bijna angstig Valentine mijn kind, zeg my eens oprecht, hoe bevalt Adolf u Getroff-m keek Valentine op en een verra derlijk rood klaarde vluchtig haar wangen. Hoe komt a op die vraag vroeg zy in plaats vac te antwoorden. Zeg maar boe bij u bevalt. Na als ik de waarheid most zeggen, niet bijzonder, antwoordde zij een w«ioig bedrukt. Da zieke haalde blykbaar mot v<»rlicht hart adem. Zoudt gij h-m lief kannen hebben. Noen vader nooit I antwoordde Valentine vastberaden. Adolf is rijk, hij beeft uit Amerika een aanzienlijk vermogen ra-egobraoht. vervolgde de vnder en gy zyt arm, zeer arm. Ik laat u niets na, want het kleine vermogen van uwe moeder,. Stil vader, wind u niet op, smeekte Valentine. Dos zou u niet willen, dat ik met Adolf tronwde N*en, neen 1 riep Zier, dat niet I Valentine gevoelde zich zeer verlicht. De vriendelijkheid van den neef viel te zeer in 't oog om twijfel ovi-r te laten omtrent syne bedoelingen. Tot beden had zij geloofd, dat baar vader hem begunstigde, doch rij had zich daarover uiet ongerust gemaakt. Zij bad gehoopt, bem te kannen zeggen Ik bemin een apder die jonger, beminnelijker en ryker is dan Adolf eu wiens leven niet in geheimen gehold is. Doch nu durfde zij het niet wogen haar vader zulk een bekentenis te doen. want zy had er dan by moeten voegen, dat de moeder van baren geliefde haar niet als dochter wilde erkennen, en hour het huis uit gejaagd bad Dat sou baar vader den dood veroorzaakt hebber. Stel u g-rast lieve vader, ik sou nooit Adolf's vrouw g»worden zyn, tenzij ik daar mede uw vangsten wensch vervuld had. zeide si) en streelde hem daarbij langs da baoden. Hy trok baar hoofd aau zyn borsten streek baar langs de brnine haren Mijn dierbaar kind, God zegene o. Nean zulk een off-r zou uw vader nooit van u begeerd hebben. Zoolang ik leef zou ik niet toe Hy bleef in zijn woorden steken. De deur ging open en tante Constance, eon klein, mager vronw'je met gerimpeld gelaat, trip pelde de kamer bmneo. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1