Nummer 20. Donderdag 9 Maart 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwi|ksche Stoomdrukken'! Antoon Tielen Gemeentetaadsvergaderingen. Liefde Overwint. DË~OORLOG. FEUILLETON. Be Echo van het Zuiden, WaftlwUksche en Laii^straatsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.76 Franco per post door het geheele ryk f 0.90- Brieven, ingezonden stokken, gelden enz., franco te xendeD aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-Ad as: ECHO. Pkijs dbr AdvktiwtiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven voraen 2 maal berekend. Voor plaatsing van eea groot aantal regels ea •.dvertenties bij abonnement worden speoislezeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege RAAMSDONK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Zaterdag 4 Maart des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Ridder de van der Schueren. Ongeveer 10.15 uur opent de Voor zitter de vergadering eQ deelt mede, dat de heeren J. Zijlmans, Martens en F. Simonis kennis hebben gegeven ver hinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van een raadsbesluit tot af- en overschrijving op de begrooting voor het dienstjaar 1915. b. Idem goedkeuring van het kohier der onderhoudsbelastmg. c. Idem wijziging verordening rege lende den omvang van het onderwijs. d. Schrijven van den heer Kolsteren, houdende mcdedeeling dat bij zijne be noeming als onderwijzer te Raamsdonk (Dorp) aanneemt. e. Schrijven van den heer J. v. DongeD, hoofd der school te Raamsdonksveer, houdende het verzoek de wooing, be stemd voor het hoofd der school, te mogen verhuren, aangezien hij er toch geen gebruik van kan maken. Wordt in handen gesteld van B. en W. en de overige stukken voor kennis geving aangenomen. 2. Voorstel van B. en W. tot inwil- llging van het verzoek van Th. Kolste ren, om eervol ontslag als onderwijzer aan de school op het Veer. Aldus wordt besloten. Timmermans. Mijnheer de Voorzitter, mag ik u hier de vraag stellen hoeveel leerlingen er waren op 15 Januari. Voorzitter. 89. Timmermans. Ea tegenwoordig. Voorzitter. 91. Dit aantal gaat op en af. Timmermans. Daar komt nu het hoofd der school geheel alleen voor te staan. Is er nu eene regeling getroffen. Geeft hij nu b.v. langer les Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." TWEEDE HOOFDSTUK. Er houdt een rytuig voor het tuinhek stil en ala ik mij niet vergia, atapt mevrouw Rechling daar uit. Ik heb het door üet keuken raampje gezien. Zij spreekt nog even met den koetsier, maar ze zal wel dadelyk aanschellen. Valentine werd doodsbleek zy greep de leuning van een stoel om staande te blyven. Welke reden kon die vronw hebben om baar nu op te zoeken, nadat zy haar eergisteren zoo smadelijk bejegend bad 1 Een zoete bedwel mende hoop steeg in baar op. Kwam zij om baar toestemming te brengen, om het gebeurde ongedaan te maken, om by haar vader aanzoek te doen voor baar toon De tegenwoordigheid van haar vader bracht haar tot bezinning. Welke reden mevrouw Keobling ook voor haar beioek kon hebben, de zieke moo'it die niet nit den mond van mevrouw Rechling vernemen, daar zy baar eigenaardige plompe manier bad van zich uit te drukken. Het mocht dan goed of kwaad zijn, den zieke kon bet niet anders dun nadzelig zijn. Zij peinsde op een middel om hem op de geschiktste manier te verwijderen, toen baar vader naar voorkwam. Komt mevrouw Iiecbling? Zy schynt vroeger teruggekeerd te zyn en komt u zeker balen. De vreugde is van korten dnur geweest, teide by op treurigen toon. Ga baar tegemoet, Valentine, en laat baar in de salon, voegde h(j er op spottenden toon by, terwyl by inde kamer rondkeek. Ik zal my spoedig kleeden, want in mijn kamerjas kan ik de honneurs Voorzitter. De hoogs e klassen krijgen les van 9 12 en de lagere klassen van 172 tot 4'/2 uur. Timmermans. Er zijn zeker reeds door B. en W. pogingen aangewend om een tijdelijke leerkracht bij te krijgen. Voorzitter. Dit is de bedoeliDg wel, doch er is er nog geen. Timmermans. Dan mag ik toch zeker wel aannemen dat B. en W. zullen trach ten daarin toch zoo spoedig mogelijk te voorzien, want men zal mij toegeven dat op het oogenblik het met het on derwijs treurig, zeer treurig is gesteld Een onderwijzer voor 90 leerlingen. Voorzitter. Dit zal er nog wel treuri ger uit gaan zien als hij les moet gaan geven aan 6 klassen. Timmermans. Daarom mag ik aanne men dat B. en W. spoedig een tijdelijke leerkracht zullen benoemen. Voorzitter. Het schrijven van Kolsteren is zeer laat ingekomen, daarom hebben wij moeten wachten Timmermans. Vergis ik mij niet, dan is hier in het Dorp gedurende de maan den Januari en Februari meer les gege ven als dat is voorgeschreven. Zou het nu geen aanbeveling verdienen voor het Veer ook eene dergelijke regeling te maken. Voorzitter. In het Veer is maar 1 on derwijzer en in het Dorp 2. In het Dorp wordt les gegeven van 8 —12 en van 1 —5. Timmermans. Drie en twintig uur wordt er per week meer les gegeven. Voorzitter. Wij hopen binnen enkele dagen te slagen. Timmermans. Dat verandert veel. 3. Alsvoor van J. A. M. van Hal, om eervol ontslag als gemeente-veearts. Voorzitter. B, en W. stellen voor het gevraagde ontslag eervol te verleenen. De datum is wel niet volgens de in structie, maar daar kan men al heel weinig aan doen. Aldus wordt besloteD. 4. Alsvoor van D. P van Suijlekom e. a. om verbetering van het Molenpad, Voorzitter. Dit verzoek is in een vorige vergadering in handen gesteld van B. en W. en deze hebben besloten aan het verzoek te zijner tijd te voldoen. Timmermans. Wat bedoelt U met te zijner tijd. Is dat nog dit jaar of binnen enkele jaren. Het is zoo vaag niet waarnemen. KomaaD, Constance, help mij naar mijn slaapkamer. Da kleine oude dame greep de kussens en dekens van den leuningstoel en wierp die in bet kleine smalle kamertje, dat baar voor slaap vertrek diende. Toen ondersteunde ay haar broeder en voerde bem in een andere kamer, waar zijn gemakkelyk bed en sohryftafel stond. Intusscben was reeds tweemaal luid gescheld. Valentine opende de deur en zag mevronw Rechling met hoogrood gelaat voor ziob staan. Waarom doet u niet open vroeg zy in plaats van te groeten, en zy streek met baar fynen zakdoek langs bet voorhoofd, waarop ondanks de koude, groote zweetdroppels parel den. Neem me niet kwalyk mevronw. Ik kwam zoodra ik boorde schellen, antwoordde Valen tine beleefd maar koel. Mevrouw Rechling antwoordde met een glimlach en een beleedigend schouderophalen. Zij drong het meisje voor zich uit de kamer in waar zy zonder komplimenten op de Bofa plaats nam. Valentire Btond daor en wist niet wat zy er van denken moest. Gedurende het jaar, dat zij bjj mevrouw Iiecbling in betrekking geweest was, was zij aan menige wonderlyke eigenaar digheid dier dame gewoon geraakt maar sy kon niet begrypen, wat dit bezoek en zulk een handelwijze te beduiden hadden. Nu, dat bad u zeker niet gedacht, dat ik zelf komen zou begon mevronw Kechling en zette daarbij een gezicht, dat naar zy meende, veel waardigheid toonde. Die eer heb ik inderdaad niet verwacht mevrouw..., Neen, een eer wilde ik u daarmee niet aandoen, viel mevrouw Kechling baar in de rede. Het is alleen aan myn goedhartigheid te wyten dat ik hier kom en de zaak niet dade lijk aan de groots klok heb gehangen. Valentine keek haar met groote oogen ver wonderd aan. Wat bedoelde die vrouw eigenlyk Zy deed baar beat om den loop van haar gedachten te raden, eu meenende dat baar woorden doelden op baar verhouding tot Koenraad Rechling, antwoordde ay O, mevrouw, u behoeft niet bang te wezen, dat myn vader zijn toestemming zal geven tot gezegd. Voorzitter. Dat wordt zoo spoedig mogelijk als dat kan gedaan. Eerst moeten de werken geregeld zijn op voornamere punten en dan zal het daar gelijk gemaakt en wat keislag geworpen worden. üfifl Van Dongen. Er zijn plaatsen waar het harder noodig is. Timmermans. Heeft de heer van Dongen zich wel eens overtuigd hoe daar de toestand is v Ik kan niet ver onderstellen dat zulks het geval is. Van Dongen. Ik bedoel harder nood zakelijk voor de passage. Timmermans. Weet' u dan hoe daar de passage is Ik geloof het recht te hebben U te mogen tegenspreken want het is een betrekkelijk nogal drukke passage. Er behoeft geen geplaveide straat van gemaakt te worden. Alleen wat verhoogen en verharden dan is het daar al goed en zullen de bewoners tevreden zijn. Ik durf B. en W. dan ook verzoeken het niet al te lang te laten wachten. Van Dongen, Ik beroep me op al de collega's uit het Dorp. Nog nooit is er door een van hen over die weg ge sproken, wel over andere wegen. Door Schoenmakers is al meermalen over toestanden van slechte wegen gesproken nog nooit over de Molenpad. Daarvan daan meen ik vrij te mogen concludeeren dat er wegen zijn waar verbetering harder noodig is, Schoenmakers. De weg is met weinig kosten en moeiten goed te maken. Daar waar de keiweg op houdt, bij het huisje van Van Dongen, gelijk maken en wat kolengruis op laten gooien, dan is het al goed, althans daar kan voorloopig goed mede worden volstaan. Het be stuur van de Oude polder heeft daar bij de Wit tot van Suijlekom ook kolen gruis aangebracht en nu is het er goed. Daar voorbij van Suijlekom is het slecht en met weinig kosten goed te maken. Voorzitter. Zoodra de hoofdwerk zaamheden gereed zijn, zullen wij daar laten beginnen. Schoenmakers. Als het de bedoeling maar niet is om 't op de lange baan te schuiven. Het is ook geen groot werk. Voorzitter. Neen, maar men moet er toch volk en tijd voor hebben. Nu zijn myn verloving meteen jonkman, wi9ns moeder baar goedkeuring daaraan niet wil soheoken. Thans sloeg mevrouw Rechling de handen in elkaar en riep Hó dat is niet onaardig verzonnen. Ge zet nog een hooge borst on spreekt van een verloving. Aan zulk eene dwaasheid denkt myn Koenraad niet meer dit goede is er tenminste uit voortgekomen. Hat wis of een tweesnydond zwaard door Valentine's hart ging Had Koenraad werkelyk nu raeis toegegeven om vao haar af te zien eu was eya moeder gekomen om dezen triomf te verkondigen en zich te verlustigen in haar 8mart Zoo iets was van de hardvochtige, onbe schaafde vrouw te verwachten, maar niet zoo veel laffi w »n kei moedigheid vaa haar zoon In bare gedachten vergaf het jonge meisje den geliefde reeds bat onrecht, dat hij haar hal aangedaan Koel, bedaard antwoordde zij Ik bagryp u niet mevrouw. Werkelyk niet vroeg mevrouw Rechling met een hoonenden lach 1 Sedert eergisteren schynt ge moeilijk van begrip te zyn geworden. Ik zal daarom duidelijker zeggen wat ik meen. Daarmee zult u my verplichten, mevrouw Rechling I Wat verlangt u van mij? Nu ben ik die voorname manieren zat, viel mevrouw op ruwen toon uit Stel u toch zoo niet' aan, n weet sser geed waarvoor ik kom. Ik herhaal u, dat ik bet niet weet en verzoek u het mij te zeggen. Nu vooruit dan 1 sprak mevronw Reohling, die meende, dat zy nu wel voor een oogenblik het weinigje, dat zij zich van fatsoenlijke ma nieren bad eigen gemaakt, terzijde kon zetten. Kort en bondig jattertje, geef my terug wat g(j ge.... wat gij by vergissing hebt mede genomen. Valentine deinsde terug. Op zulk een ver schrikkelijke beschuldiging was zij niet voor bereid. Zy werd doodsbleek baar oogen werden onnatuurlijk groot, ay wilde spreken, maar het was of baar keel werd dichtgeschroefd. De stem weigerde baar harsn dienst- Met genoegen zag mesrouw Reohling al deze teekenen, die zy voor de ocbedriegelijkste bewyzen van sobuld hield, en daarom geloofde ze nog bezig met het dichtmaken van gaten. In ieder geval zal het zoo spoe- dlg mogelijk worden gedaan. 5. Benoeming van een lid io de Com missie tot wering van schoolverzuim op het Veer wegens periodieke aftreding van P. A. van Schuppeo. Op de voordracht zijn geplaatst de heeren P. van Schuppen en W. van Raamsdonk. De heer Van Schuppen wordt met algemeene stemmen herkozen. 6. Ontwerp besluiten tot het verleenen van toestemming tot af- en overschrij ving uit den post van onvoorziene uit gaven der gemeente-begrootiog dienst 1915 en 1916. Conform het voorstel vau B. en W. wordt besloten. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot onderhandsche ver huring van de benedenwoning gelegen aan den Postweg aan de firma F. H. Brlco Co- te Delft met ontwerp besluit. B. en W. stellen voor het oude post kantoor te verhuren voor f 300 per jaar en voor zes achtereenvolgende jaren. Simonis de Kok. Een termijn van 6 jaar is tn.l. veel te lang. Er kan een tijd komen dat de gemeente het perceel zelf noodig heeft of wat ook. Timmermans. Ik ben het volkomen met den heer Simonis eens. Ik zou daarom 3 jaar als termijn aangeven. Lankhuijzen. De prijs is ook niet erg hoog. Voorzitter. Veel woning is het niet. Lankhuijzen. Het is toch de mooiste stand. Van Dongen. Dat kan ik niet zeggen. Simonis de Kok. Voor een winkel huis is het niet direct de mooiste stand. Wordt besloten voor den tijd van 3 jaar te verhuren. Hierna gaat de raad op verzoek van den heer Timmermans, teneinde over de stormwatervloedschade te spreken over in geheim comité. De tiueede slag bij Verdun. ,Vee 1 verandering heeft de tweede slag by Verdun tot nog toe niet in den toestand zy nu op haar manier, de grootmoedige te kanoën speleD. Zy zeide daarom op vertrou- welijken toon Nu schrik maar zoo niet, ik zal n niet ougelnkkig maken, hoe kondt ge zoo verblind zyn? Ge kont toch wel begrfjpes dat bet spoadig uit zou komer. Geef me bet ding maar hier, dan blijft alles onder ons Ik zon niet gaarne al die drnkte met de politie willen hebbeD. Thans kwam er leven in het meisje, dat als versteend bad gestaan. Haar zachte oogen schoten vuur en baar geheele lichaam trilde Valentine maakte een beweging alsof zjj me vrouw Keohliug wilde aanvliegen, zoodat deze verschrikte en onwillekeurig bnkte. Versta ik u goed, bracht zy met moeite uit. Beschuldigt u mij dat ik ints van u ge stolen hebt Houdt u mij voor een dievegge Ei, als ge zelf het ding by den rechten naam neemt, ja, ge hebt my bestolen Waagt ge het, my znlk een schandelijke beleediging aan te doen riep Valentine, ter wyl zij ontsteld naar de deur der kamer keek als baar vader ongelukkigerwijze iets geboord had, dan zou er een ongelnk gebeuren. Gestolen is gestolen, ge moogt na zijn wie ge wilt, zei mevronw, opnieuw boos wor dende. De schande is zeker nog grooter, wan neer zoo'o jaffrouw het doet, dis zich altyd zoo voornaam beeft aangesteld. Laat u dns raden en ontken niet langer. Geef bet goed willig terug, anders zal de politie bier hniB- zoeking moeten doen. U wilt zeker een tooneel opvoeren, zooals in ds romans voorkomt, mevronw 1 Heeft a een ring of eenig ander sieraad tnsscben mijn kleeren gestopt, om my van diefstal te kannen beschuldigen en zoodoende uw zoon van mij afkeerig te maken Neem u in acht mevrouw, de gevolgen zonden op uw hoofd neer bannen komen. Met dan mond en de oogen wyd open zat mevrouw sprakeloos toen zy deze woorden hoorde. Eindelijk echter riep zy nit Maar dat is een weergalooze om be schaamdheid 1 Wilt ge op die manier de rollen omkeeren Mij te verdenken, dat ik iets uit een roman wil vertoonen. Dat gaat alle perken te buiten. Zou ik me aan uwe kleeren vergrepen hebben Zy snakte naar lacht en zweeg even. gebracht Aanvankelijk hebben de Doit- scaers wel eenigen voortgang gemaakt, duch die i« daarop door de Franschen gestuit. De Franschen verklaren dat daardoor, dat er no van geen verrassing sprake is, zoodls in het eerst en dat de f lie bestoking der artillerie van Fransche zijde het den Duit- schers moeielijk, zoo Diet onmogelyk maakt, bet door de granaten omwoelde terrein voor nieuwe ondernemingen geschikt te maken. Inderdaad spreken ook de Duitschers van een buitengewone bedrijvigheid der Pransche kanonnen, wat heel wat aeggen wil, want men wis in dat opsioht al iets gewend. Behalve de Duitsche linies worden ook punten achter die linies beschoten, waar zich troepen of proviandcolonnes verzamelen of waar, zooals bij Samogneux bet geval bleek te zijn, po gingen werden gedaan om een pontonbrug over de Maas te leggen. Gaan we nn den boog, welke de Duitsche linies om Verdun vormen, van het Westen naar het Oosten langs, dan krijgen we eerst het gedeelte, dat aan den linkeroevei der Maas is gelsgen. Nog altyd i« daar geen infanterie-ian val gevolgd op de vaak hevige artillerie beschieting. Ook aan die zijde wordt Ver dun door forten en andere verdedigings werken beschermd. Van die verdedigings werken uit, voorzoover zij dicht by de Maas liggen, hebben de Franschen herhaaldelijk de actie der Duitschers aan de overzijde van de Maas, in de buurt van Bras en andere plaatsen aau de groote bocht, die de Maas ten noorden ygu Verdun maakt., gelegen, belemmerd. Het middelpunt vau den strijd aan den rechteroever der Maas vormt nog altyd bet dorp Don&nmont of latsn we liever ti-ggen de plaats, waar eens het dorp stond, want van de huizso, die langs de eenige straat van dit dorp stonden, is haast geon steen meer op den anderen gebleven eu zelfs de grond heeft de sporen aan menschelijke vestiging onder het aanhoudende geschut vuur weggewischt. Zoo men weet hadden de Daitschers het dorp Vrijdag vermeesterd. Vrijdagavond echter sehynen de Franschen tot een tegenaanval te zijn overgegaan, die hen tijdelijk io het bezit heelt gesteld van het heele dorp of een deal ervan (daarom trent geven de bericht» n geen zekerheid). We zeggen tydelyk, want in hun latere berichten, zeggeu de Franschen, dat het dorp eigenlijk in niemands bezit is, terwyl de Maar na ben ik het moede. Ik ook, riep Valentine uit. Ik moet u herinneren dat ge io myn vaders buis zyt. Ronduit gesprokeD, bedoelt ge daarmee, dat ik moet uitkijken waar de deur is, riep mevrouw Rechling met een hoonenden glim lach, zonder echter van de Bofa op te staan. Met het grootste genoegen, want bet is hier in deze salon moorddadig, en myn rytnig wacht reeds lang genoeg. Maakt das voort en geef my bet halssnoer. Het halssnoer? viel Valentine in, welk halssnoer Doe maar niet, of gij er niets van weet, het paarlen halssnoer met diamanten slot ge heb er altijd zooveel zin in gebad. Het parelsnoer 1 Dns ge beschuldigt my, dat ik uw parelsnoer gestolen heb Waar zon het anders gebleven zyn Het is weg, en niemand anders kwam in bet kisje. Valentine stond voor baar en keek baar aan, alsof zo aan haar verstand twijMde. Maar hoe is het mogelyk. Mevronw, denk tooh eens ne. Ge hebt zelf. Wilt ge my in het hoofd praten, dat ik u bet baliBnoer geschonken heb Dat niet, maar ge bebt my gezegd, dat ik bet by den juwelier moest brengen, omdat er iets aan het slot verbogen was. Aan de uitdrnkking van mevrouw'* gelaat was te zien. dat ze zich het geval herinnerde. Ja, ja, ik herinner me, zeide ze, maar ze wilde nog niet erkennen, dat ze verslagen was. En bebt ge dat gedaan Natuurlyk. Waarom heb gd my daar niets van gezegd Omdat gy my daarvoor geen tijd hebt gelaten, antwoordde Valentine met bitterheid Toen ik van den juwelier terugkeerde, is by mijn tebuiskomen hat heftige tooneel voor gevallen, tengevolge waarvao ik nw huis verliet. Waardoor ik vergat er over te spreken. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1