INummer 21. Zondag 12 Maart 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi'lhciie Stoomdrukken] Antoon Tielen Eerste Blad. De Oorlog. Liefde Overwint. Dit nnmmer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. ïndustriëelen. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad óu: ECHO. Dit blad kost slechts 6 Cent per week. De Echo van het Zuiden, Waalwyliscüe en Lanptraatsche Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f0.76 Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Pkijs dbe AdvketbntiSn 10 cent per regel; minimam 0 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven «orden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en d verten ties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege De Kamer van Koophandel en Fa brieken te Waalwijk houdt zich onledig met 't opmaken van 't verslag over 1915. Heeren Iodustrieëlen worden verzocht hunne opgaven voor het verslag zoo spoedig mogelijk in te zenden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd PARIJS, 8 Maart (R.O.). Het avond communiqué meldt Ten Westen van de Maas trachtte de vijand opDieuw verder te komen. Onder dekking van een hevig bom bardement ondernam hij met groote troepenmachten een aanval tegen Bethln- court. De aanval werd afgeslagen. Een Fransche tegenaanval in het Ra- veabosch waarin de Duitschers Dinsdag «.«aren doorgedrongen, wierp den vijand weer uit het grootste gedeelte van het bosch, waarvan de Duitschers alleen het veste Oostel.jk gedeelte bezet hielden. Op den rechteroever van de Maas had wederom een bombardement plaats, dat het hevigst was in de streek van Dounaumoot, waar de Duitschers tever geefs een aanval beproefden op onze linies ten Oosten van het fort. Door een aanval der infanterie bezette de vijand wederom de redoute van Har- daumont, die wij Dinsdag veroverden. PARIJS, 9 Maart. (Havas)- Officieel bericht van hedenmiddag Ia Argonne heeft de Fransche artil lerie de beschieting van de Duitsche verbindingswegen, vooral in Oostelijk Argonne en de streek van Montfaucon en Nantlllois, voortgezet. Ten Westen van de Maas hebben de Duitschers in den loop van den nacht Vaa #1>E ECHO VAN HET ZUIDEN." •r>) TWEEDE HOOFDSTUK. Mevrouw Recbling schrikte van de wending die de zaak nam. Hoe beperkt haar verstand ook was, toch begreep zy, dat Valentine in haAr recht was, en dat gij zelf een beklagens waardige rol speelde. Dit jaist maakte haar woedend, te meer daar de anders soo beschei- dene Valentine thans «oo'n vastberaden en minachtenden toon aansloeg. Zy wilde voor niets ter wereld haor ongelijk erkeunen en zei daarom op een nog meer beleedigendeu toon dan te vorenDa jawelier geelt tooh altyd een bawjja van ontvangst, als hij iets te repareeran krijgt, waar is bet bewys Valentine beefde van aandoening, iq snelde naar een werktafeltje by het venster, nam daar een notitieboekje uit en bladerde daarin. Hier is bet bewjjsj Ja ik beging de onvoorzichtigheid te vergeten n dit ter hand te stellenmaar neem het na en ryd gaaw naar nw jawelier om n het halssnoer te laten zien. Na, ziet ge wel, gy syt toch eigenlijk zelf de oorzaak van het geval, zei mevrouw Reohline. Hoe kon ik denken... U wilde niet anders denken dan dat ik een dievegge was. Gy hebt den brntalen moed bier te komen en roy op de afschawe- lykete wyze te beleedigen, en na darft ge nog zeggen dat ik vao dit alles de oorzaak ben. Dat gaat alle pekken te bniten, dat is niet te verontschuldigen, riep Valentine doodsbleekhaar oogen schoten vaar en baar gelaat toonde iets wreedaardigs. herhaalde pogingen gedaan om hun te genslagen van gisteren goed te maken. Twee aanvalspoglngen op het dorp Bé- thincourt, voorafgegaan door een gewel dige voorbereiding der artillerie, zijn door afsluitingsvuur gestuit. De Fraoschen hebben de Duitschers belet uit de loop graven te komen. In het Raveobosch hebben de Duitschers tal van vergeefsche pogingen gedaan om de Franschen te verdrijven van een uitgestrekt terrein, door hen veroverd, dat zij thans beves tigen. Ten Oosten van de Maas is de strijd gisteren tegen het eind van den dag en in den loop van den nacht in het gebied, gelegen tusschen Douamont en het dorp Vaux, voortgezet. De Duitschers hebben met aanzienlijke strijdkrachten verschei dene aanvallen op de Fransche stellingen gedaan. Ondanks de hevigheid van het geschutvuur en de verwoedheid van de stormaanvallen der Duitschers, konden zij de Fransche linie niet aan het wan kelen brengen en werden zij volkomen teruggeslagen. Enkele afdeelingen Duit sche infanterie, die een oogenblik in het dorp Vaux waren binnengedrongen, werden er door een Franschen tegen aanval met de bajonet onmiddellijk uit verjaagd. BERLIJN, 9 Maart, (Wolff.) Officieel. Het •rttlllerievuur aan beide zijden groeide veelal tot grootere levendigheid. De Fran schen hebben het Westelijk deel van de loopgraaf bij Maisons de Champagne her- oreid, waar gisteren met handgranaten ge vochten werd. Ten Westen van de Ma^s zyn onze troe pen bezig de in het Raveobosch nog aan wezige nesten van Franschen op te ruimen. Ten Oosten van de Maas werd tot ver- koiting van de verbinding der Duitsche stellingen ten Zaiden van Douanmont en de 1 nies in Woevre na krachtige voorbereiding door de artillerie, het dorp en bet pant- serfort Vaux en de talrijke aansluitende versteikingen der tegenstanders onder bevel van den commandsDt van den 9de reserve divisie, generaal der infanterie von Gne- retsky Cornitz, door de Posensche reserve- regimenten no. 6 en 19 in een schitteren den stormloop genomen. PARIJS, 9 Maart. (Reuter.) Vervolg van het officieel bericht van hedenavond Ten Westen van de Maas hebben wij in Mevronw Recbling voelde zich lang niet op haar gemak. -- Maar juffrouw denk toch eens na, stamelde tjj. Dwalen is immers menscbelyk. Neen, nw dwalen was onmensohelyk, antwoordde Valentine. Weg Wat n lit daar nog? Wy hebben niets met elkander nit te staan.' Met een gebiedend gebaar wees zy naar da dear. Op dit oogenblik dacht zy er niet aan, dat die vronw de moeder was van den jonkman, dien zy beminde, zij dacht er niet aan, dat slechts twee deuren haar scheidden van haar vader, voor wien elke aandoening doodelyk kon zyn. Zy was op dit oogenblik rassnd van toorn. Doch mevronw Recbling verroerde sicb niet. Was dat toe te schryven aan den opgewonden toestand, waarin zij dengeheelen dag en in het bysonder dien voormiddag verkeerd bad, of aan den schrik over haar misgreep, of aan kaar ontsteltenis over de groote verandering in Valentine's optreden Wy weten het niet, doch geaoeg de sterke vroaw voelde ziek een onmacht naby Zy maakte nog een beweging om baar flnweelen mantel van haar schonders ta rakken en «onk toen achterover. Water, drinken riep zij. Een paar seconden stond Valentine nog loader sich te verroeren en liet baar konde blikken op hare bnlpelooze vijandin rnsten. Toen keerde sy sioh om en verliet de kamer Het dnarde eenige minuten, eer sy terug keerde Op een presenteerblad droeg zy een glas, dat voor drievierde gevnld was met water, en een kleine reeds ontkarkte flench. Daaruit goot sy een sekere vloeistof in het water en reikte het glas mevronw Reckling, die weer zoo ver was bijgekomen dat «ij het zelf aan baar mond kon brengen. Zy dronk hat haastig en stak bet glas Valentine toe met de woordenmeer, meer. Deze nam het glas en kaarde sich om als wilde sy de kamer vei laten. Zy bedaoht sicb echter, baalde de schouders op en vnlde het glas voor de helft nit de flesch. Weder dronk mevronw Zoo dat helpt, zei ze, ik dank n Valentine antwoordde niet. Met moeite stond mevronw op en seide Nn ga ik. Zjj wachtte sen oogenblik of den loop van den dap; verderen voortgang gemaakt in het IjUvenbosch, dat bijna geheel in onze handen is. Ten Oosten van de Maas hebben de Duitschers verscheiden aanvallen gedaan op ons front van Douanmont tot Vaux. Eén aanval aan het uiteinde van het dorp Douaumont i# door ons vuur ver ijdeld. Razende aauvallen op het dorp Vaux werden eveneens met hevige ver liezen teruggeslager. Ten slotte voerden de Duitschers hevige aanvallen met opeengehoopte troepen uit tegen de loopgraven, grenzer-de aan den voet van de hoogte, waarop het fort Vaux staat. Deze aanvallen werden afgeslagen. Oas gordijnvuur bracht den Duitschers groote verliezen toe. PARIJS, 9 Maart (Havas.) De bewe ring van het officier le Duitsche telegram over de verovering stormenderhand van het fort Vaux en talrijke naburige forten is onjuist op alle pi nten. Op het oogen blik, dat deze telegr immen werden open baar gemaakt, was het fort Vaux niet aangevallen. Ook de volgende bewerin gen zijn onjuist: tea eerste dat de Duit schers het Ravenbosch van de daar nog aanwezigen Fransche afdeelingen zuive ren, ten tweede da de Duitschers stor menderhand het dc p Vaux hebben ge nomen Ia waarheid mden de Duitschers op het oogenblik alleen het Oostelijk uiteinde van het Ra enbosch bezet, waar van wij, niettcgec a ude tegenaanvallen der Duitschers, het grootste deel bezet houden. De slag bij Verdun. Het is een zonderling geval met de jongste berichten over Verdun. Nage noeg alles, wat de Duitsche staf heeft gerapporteerd, wordt in de Fransche berichten naar het rijk der fabelen verwezen. Ten westen van de Maas en het Ravenbosch heeten de Duitsch rs bezig de laatste „nesten" der Fraaschen op te ruimen. Laatste nesten zegt Havas. En het grootste deel van het Ravenbosch is op de Duitschers her overd, terwijl dezen er bij hun tegen aanvallen niet in geslaagd zijn, den Franschen het veroverde weer afhandig te maken 1 Ook, zegt de Fransche staf, hebben de Duitschers gisteren herhaalde pogingen gedaan om hun tegenslagen bet meisje iets zon zeggen, doch daar dit Diet gebearde, vervolgde zei Valentine, jaffroaw sta daar toch niet soo naar den grond te stareD. Kom bier en geei my de band, dwalen is menecbeiyk. Wat kon ik anders denken dan dat gy bet halssnoer ges'ohn bad Het wat nit goedgunstigheid, dat ik zelf kwam en niet de politie stuurde! Zie mn Met eon luiden kreet brak zij baar woorden af. Als een spookgestalte stond de laitenant met de vnist dreigend opgeheven, in de deur, die van de slaapvertrekken naar da wood kamer voerde. Met de hulp van zijn zuster bad by zich geheel geklesd daar by bet plichtmatig achtte mevrouw R'chliog te begroeten, na zij in eijoe woning vertoefde. Wegens zijn zwakte was met dit kleedeu geraimeu tijd gemoeid geweest nn noch hij noch zijn snater hadden iets gehoord van de woordenwisseling in de woonkamer. Fn nu stond by jaist by de deur, toen mevronw Rechling van bet gestolen halssnoer en van de politie sprak. Hij duwde de deur open en trad binnen. Wat zegt dia vronw dnor riep hy. Wie heeft een halssnoer gestolen en noar wie zal zij de politie zenden Ven' schrik kon Valentine geen woord nitdrokken, zy stond aH versteend. Mevr,nw Recbling echter werd half zinneloos van angst by den aanblik van den zieke, die meer op een wandeleud lijk dan op een monscb geleek. Hond n bedaard, mynheer, stamelde zy, het misverstand is reeds opgehelderd maar kom, als men zoo op staanden voet een meisje nit betrekking ontslaat. De laitenant sproDg op haar toe. Wat moet ik hooren Wat hebt gy mjjn dochter g9daan? Valentine waarom Hy bleef in zyoe woorden steken en viel met een doffen gil op den grond. Gij hebt hem vermoord! riep Valentine en knielde by baar vader neer, terwyl Con stance handenwringend kwam binnenstormen Mevronw Recbling stond nog een paar minuten zonder te weten wat zy beginnen zon. Toen trok zy baar mantel weggreep bavr mof van den vloer en verliet haastig de kamer. Zy snelde de gang door, verliet het van Woensdag weer goed te maken, o.a. door twee aanvallen op Bethio- court, welke evenwel door het Fransche vuur zijn gestuit. Ten aanzien van den rechter Maas- oever is de tegenspraak nog erger. De Duitschers beweren na een krachtige artillerie-voorbereiding het dorp Vaux en de talrijke daarbij aansluitende ver sterkingen te hebben geaomeo. Dit wordt door de Franschen vierkant ontkend. Wel geeft hel officieele Fran sche bericht van gistermiddag toe, dat de Duitschers na een hevig geschutvuur verwoede stormloopen ondernomeo heb ben op stellingen der Fanschen tusschen Douaumont en het dorp Vaux, doch het voegt er aan toe, dat de aanvallers volkomen werden terugge slagen. Enkele afdeelingen die het dorp Vaux waren binnengedrongen, werden er door een Franschen tegenaanval met de bajonet weer uitgejaagd. Natuurlijk loochenen de Fransche berichten ook de juistheid der Duitsche opgaven -omtrent het aantal der bij het Ravenbosch en bij Fresnes ge maakte gevangenen. Wat het bombardement van Verdun beteekent. Wat de voorbereiding van een offen- sief zooals de Duitschers bij Verdun ondernamen, beteekent en wat zoo'n offensief zelf is, daarover schrijft de Fransche Eclair. Men zegt niet te veel, beweert het blad, als men aanneemt, dat de Duitschers gedurende een week eiken dag van het bombardement, dat in de geschiedenis zijn weerga niet kent 400 000 projectielen van allerlei kaliber, dus een totaal van drie miliioen verschoten. Een vijfde daarvan komt op rekening van het zware geschut van 10 tot 42 c.M. Deze 600,000 groot-kaliber projectielen en de overige kleinere zullen zoo ongeveer tezamen 47,000 ton heben gewogen. Om dit vrachtje te transporteeren zijn 240 treinen noodig, die elk 200 ton verzetten. Hoe groot het aantal kleinere voertuigen is, benoodigd voor 't vervoer van de spoor lijn tot aan de frontlinie, is eenvoudig niet te berekenen. Naast de projectielen alleen woeten echter nog honderden kanonnen, infanterie-munitie, tevens mid delen, ander materiaal, ambulances en versterkingen worden aangebracht. De zware kanooneo eiscben speciale vervoer middelen, voor do allergrootste dienen complete spoorwegen het veld in te worden aangelegd. Over de slijtage der kanonnen spreekt de Eclair ook nog. Een 10 c.M.-kanon kan drie- a vierduizend schoten lossen een 42 c.M.-kanon nauwelijks 100. Het blad berekent dan, dat -het offensief, bij Verdun den Duitschers minstens al een 800 kanonnen heeft gekost. De verliezen der Russen. Een Zweedsch blad bevat eenige op gaven over de verliezen der Russen in dezen oorlog tot het einde van 1915. De cijfers, die officieel zijn, maar niet gepubliceerd werden, kreeg het blad van een doorreizenden buitenlander. Het totaal aantal verliezen van 1 tot 31 December zou volgens die opgave bedragen 1,942,610 man en aan officieren sedert het beeic van den oorlog 125,433, onder wie 277 generaals. Eenige cijfers. Io de eerste 18 maanden van den oor log bedroegen de Duitsche verliezen 2,684,215 man. Daarvan zijn gedood 667,833, gewond 1 658,547 eD vermist 357.835 mao. De gisteren verschenen Eogelsche oorlogsbegrooting voorziet in een leger vaa 4 n huis, stapte in het rytoig en sei tegen den koetsierVlag rijd zoo «oei, a!s de paarden loopen kunnen. Dau krijgt ge daar voor en bet machten twee mark fooi DERDE HOOFDSTUK. Meisje, ge«f my gaaw wat drinken, ik sterf van dorBtmet deze woorden stormde mevrouw Recbling d> keukon in, zoodra de knecht op haar heftig aanschellen de deur geopend hnd. Zonder op haar prachtigeu flnweelen maDtel 8obt te slaan,, viel zy op deu oorsteu den besten kenkmstod neer. Water.' gebood «ij stampvoetend daar zoowel Louisa als Minn baar verwonderd aankeken. Aan de kraan der waterleiding vulde Mina een g'oot glas water en reikte 'bet hare meesteres too, die het in een langen teug leegdrouk. Hot meisje schudde bet hoofd en zei Hoe komt mevrouw er by zooveel water te drinken I Anders aegt u altyd, dat het liever in uw schoenen dan in nw maag laat loopen Ik weet het Diet, antwoordde mevronw «cbonderophaleDd. Het is de ergernis, de schrik. de angs' 1 Geef me DOg meer water, ik verbrand 1 Zy greep weer naar het glas. No meende Loniaa het haar plicht sich er mee te bemoeien. Dat gaat niet mevronw, zei ze het leeg glas wegnemende, drink liever een glas wiin en eet iets, dat zal n beter bekomen U heeft van daag nog niets noemenswaardig gebruikt, dat is het. Iu de eetzaal staat de tufd gedekt. Hendrik aal n daar binnen vyf minuten een bord heerlijke kippensoep brengen en een lekkere cotelette. Tegen haar gewoonten Bcbikte mevrouw zioh sooder tegenspreken naar de wooeden der keukenmeid Zy gevoelde zich zoo ellendig, zoo zonder kracht en wil. dat zij aich aobikte naar ieder, die macht op baar wilde uitoefenep. Ne»mt mevrouw's hoed en mantel af, Mina en breog baar ranr de eetzaal, d0 VUD staat daar op tafel, gebood Louisa en baar bevel werd uitgevoerd. O die dorst, die dorst klaagdo mevronw ;cn trr.t. Hst Italiaaosche leger telt 1,600,000 mao. De F.ngelsche koopvaardijvloot had op het ei d van 1913 een tonneninhoud van 12,119,891 ton, op het laatst van 1915 een van 12,416,406 ton. Er zijn in Engeland 13,821 Duit sche krijgsgevangenen 32,101 vreem delingen van vijandelijke afkomst zijn geïnterneerd. De Turksche Kamer heeft den dienstplicht tot 50-jarlgen leeftijd uitge.- breid. en nam de flesch van de taf 4 om moh een glas wijn in te schaokaD. Haar haDd beefde echter zoo hevig, dat Mina toesohoot om haar te helpen. Zij droDk eu zeeg gelyktydig op den naasten stoel neer. Ik woet niet wat m» scheelt, zei ze. In bet rytaig bad ik nl zoo'a slaperig gevoel en du kryg ik pyu in da keel. Ik heb zeker eoo zware koude gevat. Uit deed n hster als u naar bed ging, mevronw B'elde M'no voor. Och kom, gekheid bat saI w«l over gaan zei movroow. Louisa beeft gelyk ik zal wat eten. Daar kwam ook Hondrik reeds met oen bord heerlijke dampende soep binneD. Me vrouw nam een broodjj. brak bot door en b gon te eten. Maar nauwelijks bad ay do t lepol aan den inoud gebracht of zij liet bem in bet bord vallen, zoodat de soep overal been spatte. Ik kan niet. klaagde zy. Ik kan niet slikken bet doet my z>>o'o pyn. Ze streek met de handen lftDgs baar slapen. Zou mevronw toch ui*t liever naar bid gaan vroeg Mina weor en ocbt«r mevrouw's mg wisBelde zy een blik met Hendrik, die even knikte eD daarop verdween. Hy ging naar dokter Smidtlijn, die iu de buurt woonde, hij wos wvrouw's huisdokter. Zoodra Hendrik bem den toestond vao zijne mefsteres bad blootgelegd kleedde bij z:ob om mee te gaar. Terwyl mevrouw erg over hoofdpijn en moeiyk slikken klaagde, en telkens om drin ken vroeg. badd*»n Mm* en Louisa baar naar de slaapkamer gebracht, ontkleed en ts bed gelegd Ejd poos lag zy stil in een toestand van wakend droomnn. Weer geloofde zfj in de kamer te Willemsdorf te zyn. W-er verweet sij Valentine bet stelen van "en halssnoer, zij had don tocb gelyk :die echynbeibge dievegge. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1