Nummer 22. Donderdag 16 Maart 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ■ss. ïiittssr ergst DE OOKLOG. Liefde Overwint. FEUILLETON. BINNENLAND. Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.76 franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieveningezonden stokken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE IPrus dke ADVKaTiNTikN 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten Reclames 15 cent per rege De slag bij Verdun. Opnieuw is een verslapping in den strijd bij verdun ingetreden. Het einde zal dit nog wel niet betee- kenen, maar vermoedelijk een op adem komen voor den volgenden aanloop. Vooral de Duitsche verliezen moeten van dien aard zijn, dat een hergroepee ring der strijdkrachten dringend ge- wenscht is Vrijdagnacht hebben de Duitschers, zoo als de Franschen melden nog krachtige aanvallen gedaan op de belangrijke Fransche loopgraven langs den weg vau Bétiogcourt naar Chateau- court op den linkeroever der Maas. Zij slaagden er in tot in de loopgraven door te dringen, doch werden er door een dadelijk ondernomen tegenaanval weer uit verdreven. De Duitsche staf- berichten daarentegen spreken van met zware verliezen afgeslagen Fransche aanvallen tegen de nieuwe Duitsche stellingen op den linker Maasoever. Blijkbaar doelen zij hier op den zuide lijken zoom van het Ravenbosch en hei bosch van Cumiéres, waaruit de Duit schers de laatste stellingen der Fran schen verdreven zeggen te hebben. Voor de rest zijn Duitschers en Franschen her er over eens dat de strijd Zaterdag en Zondag in deze streek veiflauwd is en zich tot geschutvuur bepaalde. Hoe fel er hier met de kanonnen gevochten is, kan daaruit biijkeo, dat volgens ooggetuigen de Forges beek niet meer bestaat, doch zich in een aantal meertjes heeft opgelost, terwijl de bosschen tot den wortel der boomeo toe zijn omgeschoten en van den kam van hoogte 213 zelfs 27 M. aarde ls weggeslagen. Ook op den oostelijken Maasoever is de strijd in hevigheid afgenomen. Vrij dag hebben de Duitschers nog krachtige aanvallen gedaan op het dorp Vaux en de hoogten waarop het tort van dien naam ligt Zij wisten eenige buizen ten oosten van de kerk van het dorp te vermeesteren doch overigens konden zij de Franschen uit het westelijk deel van het dorp niet verdrijven. fan *DE ECHO VAN HET ZUIDEN.1 PARIJS. 13 Maart. De Matin schrijft >Acht dagen geleden werden de ver liezen der Duitschers op 115,000 man geschat, na de slachtingen van de laatste dagen moeten zij minstens 200.000 man bedragen, d. i. dus vijf legercorpsen. En [ondanks dit alles houdt de keizer vol. Onder den druk van de noodza kelijkheid van een succes, heeft hij zelfs het front niet verlaten ter bijwoning van de huwelijksplechtigheid van zijn zoon Joachim. De slachting, die wij lo de jongste drie dagen zoowel ten westen als ten oosten van de Maas onder de aanvallers hebben aangericht, gaat alle beschrijving te boven. Officieren, die te Verdun zijn aangekomen, verklaren eenstemming, dat de aanval van j.l. Vrijdag op het fort Vaux alle voorafgaande in dit opzicht heeft overtroffen- De Duitschers werden letterlijk weggemaaid door ons vuur, geheele gelederen vieleD, lawines dooden en stervenden rolden langs de hellingen en stapelden zich op in grijsaehtige hoopen. De aanvallers klauterden ten slotte over de lijken hunner kameraden, en de aanval hield vanzelf op bij den ver- schrikkclijken aanblik van deze bergen van lijken*. Duilsck succes bij Reims. De Duitsche staf meldt De Saksi sche regimenten hebben stormenderhand en met zeer geringe verliezen de krachtige versterkte stelllDgen in de bosschen ten zuiden en west-zuiden van van Ville au Bols, 29 K.M. ten noord-westen van Reims over een breedte van 1400 M. en een diepte van een kilometer veroverd. Het aantal ongewonde gevangenen bedroeg 12 officieren en 275 man; buitgemaakt werden een revolverkanon, 5 machine geweren en 13 mijnwerpers. De Fransche staf zegt, dat de Duitschers uit het noordwestelijk en het westelijk deel van het Bols des Buttse, dat zij hadden weten te bezetten, weer verdreven zijn. Dit bosch ligt ten zuiden van Ville au Bóls. De verliezen der Franschen. De corespondent van de Neue Frele Presse te Amsterdam heeft aan zijn blad geseind, dat hij uit zeer betrouw bare bron heeft vernomen, dat minister Calllennl in een niet ^openbare zitting vanv den oorlogsraad mededeeling heeft gedaan van de verliezen door Franschen geleden tot 1 Maart 1916. De Köln Ztg. geeft deze cijfers weer. Volgens deze berekening zou Frankrijk verloren hebben aan dooden 800.000 man aan gewonden 1.400.000 man, van wie 400.000 zwaar gewondaan vermlsteD 300.000 man, onder welk laatste cijfer ook alle krijgsgevangenen vallen. Het totaal der verliezen aan Fransche zijde zou dus bedragen 2.500.000 man terwijl de Engelschen naar minister Gallienl zou hebben meegedeeld, een totaal verlies van 600.0^0 te boeken hadden. De houding van Griekenland. BERLIJN, 13 Maart. (H. N.) De >B. Z.« verneemt uit Athene dat de Grieksche ministerraad besloten heeft afwijzend te antwoorden op de jongste eischen van de entente n.l de Macedonische spoor wegen in handen van de entente te stellen en de Grieksche troepen terug te trekken uit Karabla en Plorloa. Mocht de entente trachten haar plannen door te zetten dan zou Griekenland dit be schouwen als een onvilendelijke daad. Dit zou ook in het bijzonder het geval zijn voor de oprichting van een station voor draadlooze telegrsfie te Korinthe. Volgens de »Erftbrös< hebben de Grieksche bevelhebbers opdracht gekre gen om bij dusdanige pogingen, ook de bezetting van grondgebied of eilanden, te verijdelen. De minister van oorlog heeft de bevelhebbers verantwoordelijk gesteld voor het nakomen van de des betreffende bevelen. Russische torpedoboot gezonken. Officieel werd Zaterdag uit Sofia ge meld, dat Vrijdag de Russische torpedo boot Leitmant Poestsjlen, ten Zuiden van Warna op een mijn gestooten en zonk vier officieren en elf matrozen werden door Bulgaarsche soldaten gered. Deze mededeeling wordt thans van Russische zijde bevestigd. Volgens den grootenRusslschen generalen staf werden Vrijdag in de Zwarte Zee twee Russische torpedobooten, die verkenningen deden in de nabijheid van Warna door vijande lijke onderzeeërs aangevallen. De torpedoboot Luitenant Pourgounin vloog in de lucht. Een gedeelte der bemanning werd door de^andere tor pedoboot gered. De Leltoant Poestsjlen, vroeger ge- heeten Padorny, behoort tot de Zwarte Zee-vloot. Zij is bewapend met één 12- ponder, vijf 3-ponders en twee torpedo- lanceerbuizen. Bij gebrek aan nieuws over belangrijke wapenfeitengeven de Duitschers nog eens een herhaling van hun opgaven over het aantal der Fransche krijgsge vangenen door hen gemaakt en van den buit. Zij becijferen, dat zij over de 400 officieren en meer dan 26.000 man ge- vaogengenemen hebben, terwijl zij 189 kanonnen zouden hebben buitgemaakt. Het Servische jeg er. De Servische minister-president Pasjlts heeft aan een journalist meegedeeld, dat het Servische leger in't begin 300.000 man telde en 50.000 man In den strijd tegen Albanië verloor. De terugtocht echter naar en door Albanië heeft 100.000 man gekost. De rest van het Servische leger die op het eiland Korfoe gereorganiseerd is wordt thans naar^ Salonikl vervoerd. Een groot Fransch transportschip mei 3500 maa Servische troepen is Patras en het Kanaal van Corlnthe gepasseerd. Fransche officieren zijn te Calatzi op Chalchcidice bezig, toebereidselen te treffen voor het ondersteunen van de troepen. De Entente hoopt tegen het midden van April gereed te zijn met de reorganisatie en het verschepen naar van de Serviërs naar Grieksch Macedonië. De toestand. Wij zijn nog in het tusschenbedrijf. Het tweede bedrijf van 't groote drama van Verdun is nog niet begonnen. De gevechten ten Westen van de Maas, dc aanval op den heuvel van t fort Vaux, het zijo maar kleine vertooningen ge weest om de pauze te korten, want de pauze, voordat het tweede bedrijf begint, is lang, moet noodzakelijk lang zijn. We weten, welk een moeilijke en tijdroovende voorbereiding het tweede bedrijf kost. In den tusschentijd klinkt uit de oor- DERDE HOOFD8TUK. Zij wilde haar niet bij baar baaitafeltje laten komen, maar zy schoof baar ter zyde, trok bat laadje open en haalde bet halssnoer daaruit te voorschijn en bield bet triomfeerend in de hoogte. Daar vat een ijskonde vnist baar in de nek de versohrikkelyke man met bet lijk kleurige gelaat grijpt haar aan, bij ontrekt kaar het halssnoer, slingert het om haar hals en trekt bet al vaster en vaster diebt zij moet sterven. Met een angstkreet vliegt se op en siet een man, die over haar gebogen stond. Zij berkent den dokttr. Hendrik beeft n zeker gebaald, dokter mompelt ey «acht. Dat ia goed, ik gevoel mij «oo ziek. Wel neen mevrouw bob verkoudheid, aei de dokter geruststellend, doeh sijo gelaat logenstrafte de woorden. Haar gelaat was scharlakenrood, de pnpil van baar oogen was zooveel grooter geworden dat bijna geen wit ovtrbletT. Ik sterf van dorst, klaagde zij. M na reikte haar eea glas water toe, sij beproefde te drinken maar bet ging niet, zij kou geen slok door de keel krygen. De dokter voelde baar den pols en wenkte daarop de keukenmeid naar een hoek der ksm r. Wat heeft - mevrouw vandeag gegeten/ vroeg by fluisterend. Daar zit bet jeist, jammerde Louise, «ij h eft van daag veel le weinig gegeten, en dat is ay niet gewoou. Zy heeft kofhe gedronken en een paar broodjes met boter gegeten en toen is sy uitgereden. Bij baar thuiskomst had zy grooten honger en kon niets gebruiken. Hebben allen vau die kcffiie gedronken en vau dat brood gegeten vroeg de dokter. De keukenmeid weifelde een oogenblik slechts ongaarne wilde zij dit bekennen, maar zij durfde bet tocb niet wagen den dokter een leugen te «eggen- Ja mijnheer, bekende sy. Go»d, zei de dokter Ge hebt mij gezegd, dat mevrouw uitgered9d is, kan zij onderweg ieta gebruikt hebben Vlug van begrip zijnde, had Louise boar eigen gedachten over den toestand vau baai- meesteres reeds gevormd zij begreep de be-, doeltng van de doktere woorden onmiddellyk Aeb Hemel, dokter denkt u, dat mevrouw soms iets vergiftigs heeft gebruikt riep zij in baar ontateltenii zoo luid, dat de sieke bet boorde. Mevrouw iiechling lichtte bet hoofd een weinig op en riep Vergift Ja, ja, ik ben vergiftigd Nu weet ik het Zy heelt mij vergif gegeven Ik moet sterven Oh neen zei de dokter geruststellend, doch iyn gelaat woe met deze woorden iu tegenspraak Haast u, breng spoedig koffie ofcitroec- zuar, beval by de keukenmeid, scheurde meteen mt zijn notitieboek een blaadji, sobreef daarop een recept en gaf bet Louise, met bevel dit onmiddellijk raar den apotheker te brengen. Hy boog aiob weer over de ziake heen, de strakke glans vau baar ouuatuurlyk uitziende oogen wee nog sterker geworden. Niet sterven, niet sterven smeekte ay. Red my. red my Daar overkwam baar iets vreemds sy kon Biet meer goed zien alle voorwerpen sobenen ziob verder en verder van baar te verwijderen, en werden al kleiner en kleiner, Louisa kwam terug met koffie. De dokter bield baar bet kopje aan den mond, zij traobtte iets te drinken. Ik kan niet, ik ban niet, kermde zy. Moet ik dan sterven Ik kan niet Ik wil niet 1 Mijn zoon. mijn zooo 1 Waar is de jonge beerj vroeg'de dokter. Buiten op de pannenfabriek, antwoordde logvoerende lauden luidkeels critlek, dewelke uit den aard der zaak voorbarig ls, zoolang wi] oog niet wetën, dat het tweede bedrijf brengen zal. Hierop ls nu het wachten, en de toeschouwer, die zijn meenlng alleen baseeren wil op dat gene, wat inderdaad vaststaat, zal la hetgeen tot nu toe om Verdun is gebeurd geen aanleiding vinden een voorspelling voor het vervolg te doen. Het Berlijnsche bericht van gisteren geeft te kennen, dat er niets van belang ls gebeurd, terwijl het geschutvuur met onverminderde hevigheid voort duurt. Alleen In het Priesterbosch kleine aan vallen van de Franschen. Dit ls juist hetzelfde als wat ook de Fransche offi- cleele berichten ons leeren. Alleen zeide arijs gisteravond, dat ten Noorden van Douaumont het geschutvuur in hevigheid is toegenomen. Misschien zal hier weer iet eerste infanteriegevecht plaatsvinden. De berichten van het Italiaansch- Oostenrijksche gevechtsterrein wijzen erop, dat daar eerlang weer een groote worsteling op handen ls. Een nieuwe poging der Engelschen, om hnn toestand in de buurt van Bag dad te verbeteren, heeft nog niet het beoogde resultaat gehad. Evenwel, van het Oosten komen nu ook de Russen meer en meer In de nabijheid van deze stad. Zij hebben Kerlnd bezet, hetgeen bewijst, dat zij reeds over een aanmer- kelijken afstand door het gebergte van Loeristan in de richting van de Turksche grens ten hoogte van Bagdad zijn op gerukt. Mina. Moeten wy hem een telegram zenden De dokter boikte, maar toen Miena heen wilde gaau, bield bij baar bij den arm vaat, eu meer met de oogen daD met den mond zeide bij Blijf maar bier, bet helpt nieti, hy komt tocb te laat Ik zie niets meer, stamelde de zieke. Er treedt reeds blindheid io, daoht de dokter »*r«yl by weer aan het tiekbed kwam. Zoo dadelijk komt er een drank, die u verlichting zal geven, troostte hij haar. Help mij, red my smeekte ajj, terwyl ay «yo hand trachtte te vatten. Ik mag niet eterven, ik wil niet sterven Zij lag een oogenblik stil en «ei toen Och, waarom heb ik toch gedronken. Ik zag, boe kwaadaardig baar blik was, toen zy me het drinken toereikte bet brandde mjj op de tong. Maar ik had zoo'n bevigen dorst. Wie gaf n te drinken? vroeg de dokter, wiens baar te berge rees van ontzetting. Z|j zij 1 zij beeft my^ het hals snoer ontstol- n - en mijn zoon Zij wil alles hebben. Maar dat duld ik niet 1 Zij zal niet op myn graf dansen Myo zoon gy Valentine heeft mij vermoord. Haar stem verzwakte, maar men kon be merken, dat haar gedachten nog helder waren. Zy «ag «ïcbaelve in de lykkist liggen, haar toon stond er bjj te sobreien, doch daar keerde by zich om en wendde het oog op bet meisje, dat met gebuicbelde tranen in de oogen en een triomfeerend lachje om de lippen bioD6D kwam. Zij had haar doel boroikt, alles W8t mevrouw K-ohling bezeten had, behoorde nu haar toe. Zij ontving dat alles uit de hand van' haar verblinden zoon, die de moordenares van zijn moeder zijn buis binnen voerde. Ik wil niet sterven riep zij nogmaals. Weg, weg, laat mij er uit Ik moet naar het gerecht. Zy moeten haar gevangen nemen haar laten outboofdeD I Mevrouw- vroeg de dokter bedaard, van wie spreekt u tooh Van Valertiae myn geaelechapsjoffer zij beeft my vergift gegeven in cognao. Zij stamelde, doch sprak met vaste over tuiging. n l J Dokter, sy spreekt wartaal, fluisterde De Zaandijk*. Gisterochtend te 4'/« uur is de Har- wlchboot Colchester, kapitein E. Law rence, aan den Hoek van Holland aan gekomen en na daar de mail gelost te hebben, opgestoomd naar Rotterdam, waar het stoomschip In den namiddag aan de Parkkade ligplaats nam. Vrijdagmorgen 10 uur vertrok de Col chester, zoo deelde kapitein Lawrence mede, van Tilbury, en ankerde daarna wegens slecht weder tot 11 uur Zater dagmorgen bij Southand op de Theems, Mina en Louise knikte ten teeken van baar instemming. Neec, haar verstand is nog helder, ant woordde de dokter vol afgrijzen. Op dit oogenblik kwam de huisknecht binnen met bet geneesmiddel dat de apotheker bad gereed gemaakt. Da dokter roerde het in een glas water en liet bet de zieke drinken. Met angstige blikken keken de omstanders toe. Op syu gelaat was doidelyk te lezen, dat hier mensobelyke bolp vergeefs was Zij scheen nu kalmer, maar dit duarde lang. Nog eenmaal richtte zij ziob op. Mijn zoon, kermde sij. myn Koenraad, Valentine heeft mij vergiftigd. Zij keek wild in bet rond, terwyl, baar handen in zenuwachtige trekken over de dekens heen en weer vlogen. Geloof bet niet, dokter, flniiterde Looise, de juffrouw is een engel, doch hy gaf baar een wenk om te zwijgen, de laatste oogen- blikken naderden. Plotseling verdwijnt de roode klenr van de waBgen der zieke, «ij wordt doodsbleek. Koenraad Koenraad stamel» se nauwe lijks hoorbaar. Haar hoofd zakt naar achter. Haar ledematen trillen, bear lippen trekken aanhoudend. Nu volgt een znchteen uitrekken van het liobaam, mevronw Reobling ia dood. De keukenmeid knielde en deed een gebed. Mipa volgde baar voorbeeld. Met gevouwen handen staat do dokter aan bet hoofdeinde, de huisknecht aan het voeten einde van het Bterfbed. Zij gevoelen allen de majesteit van den dood. die iu dit plechtig oogenblik alle gedachten aas andere zaken doet ophouden. Voor baren ondergang breekt de zon nog eenmaal door de wolken en zendt baar gouden stralen door h«t venster in de sterfkamer. Zy speelt op het Saksische poroeleinen servies op de tafel, en op bet veelkleurige Tnrkscba tnpyt dat den vloer bedekt. Haar stralen geven een bedriegelyken schijn van leven aan de trekken van de ontslapen eigenares van al het schoons hier. Die arme beklagenswaardige, die daar ligt, den laatsten adem heett zy uitgeblazen en niemand waz daar om haar de oogen te Blniten dan haar dienstboden en de dokter, die baar behandëlde. Dokter Sobmidtlein was de eerste dia zijn f'ewone gemoedsgesteldheid herkreeg. Hij liet iet sioh een wit linnen doek brengen, bond die om mond en kin der doode, drukte haar de oogen toe en bedekte heer gelaat met eea sluier. Vervolgens wenkte by aen huisknecht en de beide meisjes hem in de aangrenzende kamer te volgen; In de nabijheid der doode wilde bjj de zaken niet aanroeren, die beapro- ken moesten worden. Wanneer kan mijnheer Reobling bier aijn luidde zyn eerete vraag. Hendrik keek op de pendule. - Van avond nog, ale wy hem dadelijk een telegram zenden. Bezorg mjj dan bet noodige om fte ecbry- ven, ik zal een telegram opetellen, ge mont het onmiddellijk naar het telegrambarean brengen, sprak de dokter en tred ean de schrijftafel, die Mina hem aanwees. Op es» gereed liggend velletje papier eobreef hy „Mevrouw Reobling eroitig riek. Kom onmiddellijk thuis. Sobmidtlein.'1 Hij reikte bet papier aan Hendrik toe, maar zeide tegelijkertijd Blijf nog even bier. ik heb iets met u drisën te bespreken. Hoe komt bet, dat ik juffrouw Valentine bier niet ontmoet Sedert eergisteren is zy bier niet meer. Er le een heftig tooneel voorgevallen, ant woordde Mina. Sobmidtlein keek verwonderd. Hy wai er anders de man niet naar om bij dienetboden te informeeren omtrent bonne meestert, doeh bier dwong hem de noodzakelijkheid bij vroeg Wat is er dan voorgevallen De jooge heer wou met de juffrouw trouwen en daar is daar waa noeT'®D* tegen. Kan u daar iete van begrijpen, dokter 7 Had ze wel ooit een betere eoboondoebter kunnen krijgen, vroeg Louie. Dat is OB»e zaak niet, antwoordde do dokter afwijzend. Du* sedert eergisteren it juffrouw Zier niet meer hier in hnis t (Wordt vervolgd.) De Echo van het Zuiden, IVaahpsclic en Lanptraatsche Courant. 6)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1