]Suminer 28. Zondag 19 Maart 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. J Wadlwijksche Stoomdrukken] Antoon Tieten Eerste Blad. Feuilleton.-" Liefde Overwint. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BEKENDMAKING. Binnenland. Reclame. Aandoeningen der huid. Industriëelen. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad. esECHO. De Echo van het Zuiden, Waalwijksche en Langstraatsclie Courant Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f0.7B. Franco per post door het gekeele ryk f 0.90 Brieveningezonden «tukken f gelden ens., franco te senden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs du AdvbrtuntiSn 10 cent per regel; minimnm 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regelt en advertenties bij abonnement worden speciale seer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege De Burgemeester der gemeente Waal wijk maakt bekend dat verzoekschriften om jacht- visch- en hengelakten kosteloos op de Secretarie der Gemeente ver krijgbaar zijn. De aanvragen moeten vóór 1 April aanstaande ter Secretarie worden inge zonden. Waalwijk, den. 15 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, TH. de SURMONT de BAS SMEELE. De Tubantiaop een mijn geloop en of getorpedeerd. Blijkens bij het Departement van Ma rine ingekomen bericht, is het s.s. •Tubantia* van den Koninklijken Hol- landschen Lloyd in den afgeloopen nacht in de nabijheid van het lichtschip Nocrdhlnder getorpedeerd of op een mijn geloopen. De opvarenden hebben zich in de sloepen kunnen redden. Het schip was bij de ontvangst van bericht nog drijvende Marinevaartuigen zijn uitgezonden ter assistentie. Het ongeluk gebeurde vannacht om half drie en om 6 uur werd het schip door de bemanning verlaten. DeHarwich- booten van Hoek van Holland zijn uitgevaren om hulp te verleenen. De >Krakatau«, nog een Hollandsch schip en een vreemd schip zijn in de nabijheid ter assistentie. De >Tubantia< meet 13911 tons bruto en 8561 tons netto en was in 1914 gebouwd. Het schip vertrok Woensdag van Amsterdam naar Buenos-Avres en ver voerde ook de mail. Van »1)E ECHO VAN HET ZUIDEN." 8) DERDE HOOFDSTUK. Juist sedert eergisteren, het ging «leekt genoeg zonder heardaarom ia mevrouw dan ook vandaag haar gaan basoeken Haar gaan besoeken Weet ge dat zeker viel Schmidtlein is. Ik stond er by, dat zy den koetsier bevel gaf, naar Willemsdorf te ryden. Hy moest in de Zeestraat stilhouden en daar woont immers mijnbeer Zier «prak Hendrik. Zij heeft zeker de jnffrouw terugwillen hebben en die won niet komen daarom waa zy in haar laatste oogenblikkea nog zoo woedend op baar, opperde Lonisa. Maar zeg ons nu toch, dokter wat mevrouw gemankeerd heelt. Het ia onbegrijpelijkvan morgen was ze nog zoo gezond als als een visch en nn is ze dood Het lykt wel beksery. Bij mij staat bet vast, dat mevronw Rechling aan vergif is gestorven. Ik heb geen reden om n dit te verzwijgen, en bet kan toch niet geheim blijven. Ik moet onmid~ del lijk naar de politie om kennis te geven van het geval. Om Godswil, mynheer gelooft toob niet, wat mevronw in haar laatste oogenblikkea gebazeld heeft? riep Lonisa verschrikt nit. Wy mogen daarvan aan nie mand een woord zeggen. Wat ik geloof en wat gy gelooft, is in dit geval «eheel onverschillig, antwoordde Shmidtlein. In de kamer, waar mevronw ligt, moogt ge niets aanroeren of verplaatsen alles moet blijven zjoala bet nn is, totdat de Aan boord waren 45 passagiers le klasse, 22 passagiers 2e klasse, 1. midden-passagiers en 8 derde klasse passagiers. Het schip was tegen molest verze kerd. Men bericht uit Amsterdam nog aan de Scheepv. De kapitein van de >Tubantla< seinde om hulp daar het schip zinkende Is bij den Noord-hinder. Een boot uit Vllsslngen en 3 torpe- debooten uit Westkapelle begaven zich derwaarts. Ook Is de sleepboot de Oostzee* hedennacht uit den Waterweg vertrokken om assistentie te verleenen. Om half zes waren de kapitein en de marconist de laatsten, die het schip moesten verlaten. Volgens een reederijberlcht is het stoomschip getorpedeerd hedennacht om half drie. Er volgde een hevige ontploffing. De positie van het schip was toen 51o 46' N. 2o 45' O- Onder de passagiers waren Amerika nen en Dultsche vrouwen Het stoomschip moest te Falmouth ^n in Spaansche havens nog meer passagiers innemen. De equipage be stond uit 294 man. Gemeld wordt, dat het schip tegen half zes gezonken is. Gisteravond heeft de heer K. H. K. Wijt»raa, de gezagvoeder vro' de Tu- bantia, in het gebouw van het Loodswezen te Hoek van Holland, eenlge mededeellngen gedaan omtrent den ondergang van zijn schip. Te 2 u. 20 min. in den nacht van Woensdag op Donderdag, even voor men ten anker zou gaan, en terwijl de kapitein zich in de kaartenkamer bevond, werd men op het schip door een ont- zettenden schok opgeschrikt, tengevolge waarvan alle glaswerk aan boord In splinters werd geslagen, de kaarten kamer, de rookkamer en de bibliotheek een ruïne werden. Het schip was aan stuurboordzijde midscheeps getroffen; de sloep, die boven de getroften plaats hing, was verdwenen en de brokken hout daarvan hingen In de marconi- draden. Het brughuis was aan splinters geslagen. De Tubantia helde onmiddellijk naar polite bier een onderzoek beeft ingesteld. De politie? de politie? riepen do beide meisjes en begounen nog erger te schreien dan daar even bij het lyk van haar meeste res. Ten laatste zult ge ons nog beschuldigen, dat wij onze mevrouw vergiftigd hebben Wees toch niet zoo dwaas, antwoordde de dokter. Waarom ons niet even goed als juffrouw Valentine snikte Louisa. Shmidtlein keerde zioh om, bij wilde niet in aan woordenstrijd mat dc meisjes gera ken. Doe wnt ik u gelast heb, zeide hy. Kom Hendrik, gy gaat met mij mee. Vergezeld van den huisknecht verliet da dokter het hnis en begaf zich nanr de naaste politiewacht om aangifte te doen. Terwijl van daar nit per telefoon aan eenige ambtenaren van de politie bevel werd gezonden om naar bet sterf buis te gaan, bracht de telegraaf naar Zeckta hst bericht over, dat mevronw Reobling plotseling ernstig ongesteld was geworden Om afleiding te vinden voor zyn verwarde gedachten en om den stryd tusschen zyn kin derlijken pliobt en zijn liefde een oogenblik te vergeten, was Koenraad Rechling ter jacht gegaan. Hy was juist thnis gekomen, toen k«m het telegram werd gebraoht. De vorm, waarin het gesteld was, deed hem het ergste vreezen maar te vergeefs zooht hy in bet tele- gram naar eene aasduiding, die bem kon ver klaren, hoe zijn krachtigs, gezonde moeder zoo plotseling ziek was geworden. Nauwelijks eeu kwartier later zat hy in het rijtuig, dat hem in qlende vaart naar bet naaste spoorwegstation voerde, by kwam nog op tyd om vlug plaats te nemen in de sneltrein naar Berlyn. Zonder op zijne medereizigers acht te slaan, zat by gedurende den geheeleu rit in een boek van de eoapé en dacht er over na, wat zyn moeder overkomen zou zyn en in welken toe stand by haar zou aantreffen. Welke schrik beelden de ontstelde fantasie den jongen man ook voortooverde, ze bleven alle beneden de werkelijkheid. Hy vond zyn moeder reeds stuurboord overde passagiers, uit hun slaap opgeschrikt, waren naar het dek gesneld en plaatsten zich bij de booten, leder bij de boot, die hem of haar was aangewezen voor het geval er iets zou gebeuren. De bakboordssloepen werden bet eerst te water gelaten; de beman ning gedroeg zich, evenals de passagiers, ordelijk en flink. Geleidelijk werden ver volgens de stuurboordssloepen gestreken en bemand, zoodat ten slotte de kapi tein met ongeveer twintig man aan boord bleef. Het schip was, nadat het was over geheld, weer recht gekomen en de kapi tein hoopte dan ook, dat het zou blijven drijven. Deze hoop is helaas niet vervuld. Te 6 u. 55 min. verdween de Tubantia, nadat het schip naar bakboord was over geheld, in de diepte, een kwartier on geveer nadat de heer Wijtsma het met de laatste menschen van de bemanning in twee booten had verlaten, hetgeen toen door het scheef vallen van het schip reeds moeilijk ging. Over de vraag, of de Tubantia op een mijn is geloopen of getorpedeerd is, schijnt geen twijfel te behoeven be staan. De eerste stuurman, de vierde stuur man en de uitkijk zeggen met groote stelligheid, dat zij de bellenbaan van de torpedo, die het schip heeft getroffen, duidelijk hebben gezien. Boveodlen Is dit twee meter ond' de waterlijn ge raakt. Niet alleen is dit gerapporteerd door twee stokers, die zich in de bun kers bevonden, de kapitein heeft dit bij het overhellet) van het schip ook gezien. De machinekamer liep direct vol water het schip is eenlgen tijd na de torpe- deerlng voor anker gegaan en heel lang zaam gezonken. De heer Wijtsma was zeer onder den indruk van het verlies van zijn mooie, nieuwe schip, zoowel als van het ge beurde. Men kon het hem aanzien, welk een diepen indruk dit alles op hem had gemaakt en hij zeide ons ik heb nu achttien maanden in den oorlog gevaren het heeft mij vijf jaar ouder gemaakt. De s.s. „Breda" heeft 240 opvarenden van de „Tubantia" gered. Hij hoorde bij den Noord-Hinder noodsignalen. Hij dacht, dat het knallen afkomstig was van vurende schepen, maar kon door den verscheidene aren dood, en haar lyk in handen van de justitie, daar geen twijfel mogelyk was, of zy was vergiftigd met atropine. Dit was echter nog niet al het verscbrikelyke wat hy vernam. Óp haar sterfbed bad zyn moeder het meisje, dat by tot levensgezellin had gekozen, genoemd als degene, die haar bet doodelyk vergif bad toegediend. VIERDE HOOFDSTUK. Met behulp van de baren werd het lyk van luitenant Zier van den vloer opgenomen en in zijn bed gelegd. Baren hadden ook den dokter gebaald - een beroerte, zeide hij tot de beide weenende vrouwen, die vast geloofd hadden, dat de laitenant slechts in onmacht lag en spoedig zon bykomen, Een beroerte ik had het reeds lang verwacht en eerlyk gesegd, ik heb er naar verlangd, vervolgde de dokter, terwijl hy de snikkende Valentine de hand drukte. Ja, ik verlangde er naar, herhaalde bj) met nadruk. De arme man beeft zwaar en lang geleden en dat lijden zou nog erger geworden sQn, als een plotselinge pijnlooss dood hem niet verlost bad. Maar de dood is bier veroorzaakt door schrik, door hevige aandoening, zei Valentine, U heeft daar ons altijd voor gewaarschuwd. Dat was mijn plicht als geneesheer, of schoon ik eigenlyk niets beters kon wenschen voor hem Het is echter zeer goed mogelyk, dat de beroerte is opgekomen zonder eenige aanleiding van bniten. Dat zegt u slechts om my gerost te stellen, sprak het meisje U weet wel, dat dit niet zoo is ea dat weet ik maar al te goed. Een heftige gemoedsaandoening heeft bem gedood, en ik ben er de oorsaak van. Hoor nu eens, hoe dit kind zichzelve kwelt, zei tante Constanoe, terwijl ze baar tranen droogde. Wat kont ge er aandoen, dat die ruwe boose vronw hier kwam en «ioh zoo aanstelde? Ik bad aan mijn vader moeten denken en alles met baar in stilte moeten afmaken, antwoordde Valentine, die een rilling door de leden voer. Ik had moeten bedenken, dat by zoo dicht by my was. mist niets ontdekken, tot hij zich plot seling bevond te midden van een aantal reddingsbooten, waarin zich passagiers en bemanning van de Tubantia bevon den- Een oogenblik daarna zag hij dit schip, maar hij begreep toen nog niet dadelijk, dat het in nood verkeerde. Uit de sloepen nam hij een groot aantal menschen aan boorder stond een moeilijke zee en telkens vreesde hij, dat een sloep op zijn dek zou geslagen wor den. Alles ging echter naar wensch, maar hij verloor de Tubantia uit het oog. Hij zocht het schip echter weer op, nam nog een aantal personen aan boord, raakte de Tubantia weer kwijt, maar wist nu de plaats, waar zij lag. Hij stoomde er weer heen, maar het schip was verdwenen De laatste beide booten trof hij nog aan, en hij nam de inzittenden, onder wie de gezagvoerder zich bevond, eveneens aan boord. Kapitein De Wit heeft niet minder dan 242 personen aan boord van de Breda genomen. Als men nu weet, dat dit schip 350 ton laadvermogen heeft, kan men voorstellen, hoe daar aan boord de toestand is geweest met al deze hevig verschrikte, hongerige menschen, die niets dan het veege lijf hadden kunnen redden en voor een groot gedeelte slechts zeer onvoldoende waren gekleed. De Breda was dan ook, toen zij te Hoek van Holland aankwam, waarheen kapitein De Wit onmiddellijk terug was gekeerd, nadat hij eerst naar den Noord-Hinder was gestoomd, om draadloos om hulp te laten seinen, totaal leeg-gegeten, en alles wat aan boord aanwezig was en maar eenigszlns tot dekking van de schip breukelingen kon dienen, was tot dat doel aangewend. Voor alle zekerheid had kapitein De Wit nog twee sloepen op sleeptouw meegenomen toen hij tegen 7 uur de terugreis aanvaardde, kwamen juist twee torpedobooten uit West-Kapelle op de plaats van het onheil. Zijn reis kon de kapitein des avonds niet vervolgen; de bemanning van de Breda was zoo uitgeput van vermoeienis, dat dit niet mogelijk was en het schip eerst hedenavond naar Londen zal ver trekken. Kapitein De Wit zeide ons ten slotte nog, dat hij, hoewel hij evenmin als iemand van de Tubantia een duikboot Geef toch niet toe aan zulke gedaobten, vermaande de dokter. By vele mensohen, en bijzonder by vrouwen, bestaat een neiging om als ze door een ongelnk getroffen worden, de verantwoordelijkheid daarvoor op zichzelve te schuiven en zich verwijten te doen, en daarbjj toont men dan eene seherpzinnigheid die een betere zaak waardig is. Maar n, juf frouw Valentine boud ik voor te gezond om snik een ziekelijke neiging te koesteren. Gezond gezond, kermde ValeotiBe, terwijl zy krampaohtig de handen wrong. O, als u eens wist, als u eens wist. Haar geheele lichaam beefde, groote tranen bengelden laDgzaam over haar bleeks wangen. Ik zal het bewijs van ov»rly<ien schrij ven. zei de dokter opstaande. Kan ik u nog van dienst zij a met het een of ander, voegde hy er vriendelijk by, daar hy wist hoe afgezonderd «ij leefden Hartelijk dank, dokter, maar het zal niet noodig zyn weldra zal onze neef hier zijn, en die zal wel voor allee zorgen, ant woordde taate Constance. Valentine wierp de oude dame een verwijten de blik toe doch zy zweeg tot de dokter vertrokken waa- Toen zeide zei misnoegd Heeft u om Adolf gezonden, tante? Dat had u niet moeten doen. Maar kind, hoe kant gij zoo zijn Wat moeten wy beginnen 1 Wy hebben niemand als Adolf, van wien wjj hulp kunnen vragen. Dat bad u mij toch eerst kunnen vra gen, antwoordde Valentine nog immer op verwijtenden toon. Daar was geen tijd voor. Ge waart met den dokter aan het praten en in dien tijd riep jnffrouw Friesen my ze vertelde mij, dat baar man naar Berlyn moest met het rijtuig en vroeg, of ik iets te bestellen had Ik greep de gelegenheid aan en zei, dat hij naar bet hotel De Kroonprins, in da Link straat moest en aan mynheer Baaerlicb mededeelen, wat hier is voorgevallen. Als hij hem thuis getroffen beeft, zal by wel spoedig hier zijn. Hy meent bet goed met ons. Valentine zuchtte en liet het hoofd op de borat zakken. Adolf ie nu onze eenige steun, vervolgde de oude dame. Uwz vaders pensioen vervalt heeft gezien, in de vaste meening is, dat hij het kielwater vaa een onder zeeër heeft opgemerkt, loodrecht gaande op een kwart mijl afstand van het getor pedeerde schip. Het offlcleele rapport. Het Departement van Marine deelt mede, dat de uit de beëedigde ver klaringen van den lsten en 4en officier en van den uitkijk van de >Tubantia« is gebleken dat het stoomschip door een torpedo is getroffen, daar de witte streep (bellebaan), door een gelanceerde torpedo veroorzaakt, duidelijk door hen is waargenomen. Toen deze streep op het midden van het schip uitkwam, volgde er een hevi ge ontplofting. De »Tubantla* werd getroften op ongeveer 2 M. beneden de waterlijn aan stuurboordzijde. De huid is blootgesteld aan tal van aan- doeningen, welke door de jeuk en pijn bet leren ran den patient haast ondraaglijk maken. Borendien zijn zij dikwijls onooglijk en bieden zij hzrdnekkigen weerataad aan elke behandeling. Foster's Zalf geneest de huid door hsar rerzachtende, antiseptische en heelende eigenschappen. Zij gaat de ontsteking tegen en is bekend als een der beste genees middelen tegen eczeem, huiduitslag, gordel roos, schurft, insectenbeten, winterhanden en voeteD, netelroos, dauwworm en alle jeukende huidziekten. 7673 Foster's Zalf (let op den juisten naam) is te Waalwijk verkrygb. bij Wed. ORIB- Dumoulin, Markt. Toezending geschiedt franco ua ontv. v. postwissel f 1,75 p. doos, De Kamer van Koophandel en Fa brieken te Waalwijk houdt zich onledig met 't opmaken van 't verslag over 1915* Heeren ïndustrieëlen worden verzocht hunne opgaven voor het verslag zoo spoedig mogelijk in te zenden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd door zyn dood au mevrouw Rechling tal toch nooit toegeven Zwyg, tante, zwijg. viel Valentine driftig in. Hoe kan n op dit oogenblik van anlke diDgen spreken? Mijn arme vader heeft nauwelijks den laatsten adem mtgeblaien, en na spreekt ge Ik zwijg reeds antwoordde tante ge krenkt. Ik heb zeker veel van mjjn broeder gebon den ec alle* voor hem gedaan, wat eea goede zoster betaamt. Ik zal hem altijd betreoren, zoolang als ik leef, maar dat sluit niet nit Valentine vernam niet, wat niet uitsloot, want tante Constance barstte opnieuw in tranen uitineengedoken drukte zq haar Selaat in de kussens, in de stille hoop, dat aar nioht bij baar zon komen en verzchoo- ning vragen voor het ontrecht haer aangedaan. Valentine was daar eobter niet toe genegen de woorden zoowel als de daad barer tante, nog meer de duidelijke bedoelingen die «ij koesterde, hadden hare verontwaardiging gewekt. Door de gebeurtenissen van den dag in opwinding gebraoht, duidde het zelfs haar tante euvel, dat se plaats genomen had in den leaningstoel, waar anders baar vader in zat. Dat kon Be niet langer aanzien, en ze kon het in de kamer niet langer uit honden. Maar waarheen zou ze gaan In den tuin waa het te ruw en te koud, ook zonden de buren verwonderd zijn, als se soo weinige uren na baars vaders dood bniten liep te wandeleD. Een eigen kamertje had se niet, zo moeat 's nachts op een sofa in de woenkamer slapen, en in bsar vaders slaapkamer lag het lijk op het bed. Zij stond das op, om iets te gaan doensy ruimde het glas en de fleeoh weg, die nog van mevrouw Recklings bezoek op de de tafel stonden Zij droeg die op het presenteerblad naar de keuken zette de flesoh in de kast, spoelde het glas om en zette het weer op zyn plaats. (Wordt Vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1