Rummer 24. Donderdag 28 Maart 1916 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwijksche Stoomdrukken) Antoonïielen Liefde Overwint. FEUILLETON. Gemeenteraad. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad <jb: ECHO. i>>'MUiai Waal wijk se lie en Laiijjstraatsfhe Courant, Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.75 Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franeo te zenden aan Uitgever. f 1 den UITGAVE Frijs dbr Advebtbntiün 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote Letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven I Worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regel» en Ldvertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten (gefloten. Reclames 16 cent per rege DUSSEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Zaterdag 18 Maart des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Snijders. Ongeveer 10 uur opent de Voorzitter de vergadering aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ontslag-aanvrage van den ge meente-ontvanger. Voorzitter. De ontvanger, de heer Verhoeven, heeft met ingang van 1 April zijn ontslag aangevraagd. De gemeente-ontvanger is in 1877 benoemd en 1 Januari 1878 in functie getreden. Ik geloof de tolk te zijn wan neer ik hem vanaf deze plaats hulde breng voor al wat hij heeft gedaan en ik stel voor hem het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verleenen. 2. Ontslag-aanvrage van den onder wijzer aan de O. L. School. Voorzitter. Vaa den heer Appels is een schrijven ingekomen, waarin hij mededeeling doet dat hij t-Langeboom, gemeente Escharen ia gelijke betrek king is benoemd. Voor zijne verdere studie, zoo schrijft hij, is het gewenscht dat hij zoo spoedig mogelijk daar in betrekking kan komen. Dit schrijven is door B. cn W. naar het hoofd der school, den heer Van Gooi gezonden en deze schojft terug dat er z.l. geen bezwaar bestaat het ontslag met 1 April te verleeaen. Zooals de heeren weten, bestaat er in iedere gemeente eene verordening waarin voorkomt dat het ontslag 2 maanden na aanvraag wordt verleend En waar hier niet ia de vacature zal kunnen worden voorzien voor dien tijd, stellen B. en W. voor hem ontslag te verleenen met ingang van 15 April. Ik kan de heeren nu tevens mede- deelen dat er 6 sollicitanten zijn en dat wij de sollicitatie-stukken naar bet hoofd der school hebben gezonden om advies. Deze adviseert in geen geval een ge mobiliseerd onderwijzer te benoemen, tangezien men niet weet wanneer deze In functie zal kunnen treden. Bovendien, zegt het hoofd der school, Van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 9) VIERDE HOOFDSTUK. Zg ging toen in de slaapkamer, waar bet lgk baars vaders nog geheel gekleed op bet bed lag. Nog eenmaal liet zg baar blik op die bleeke, doch nn rustige trekken rusten en drukte een kas op de konde band, nam toen in een laag stoeltje aan bet voeteinde vod het bed plaats, bedekte het gelaat met de beide banden en verviel in sombere gedachten. Em oogenblik kwam ia haar boofd de ge dachte op aan Koanraad Rechling bericht te sendeo van haar vaders dood, doch onmiddellijk versette zij zich met trotscbheid tegen deze gedaobte. Ik kon niet, beden niet, sprak zij hoofd schuddend, heden niet, misschien morgen of overmorgen zal ik het kunnen. Zij beeft toch haar doel bereikt, een vreeselgke klove is tnsschen ons oatstaan die wij niet kunnen dempen. Alies is verloren mijn geliefde, mgn rust, alles, alles I Langen tijd zat zij zoo er beerschte in buis diepe stilte doch bet was geen weldadige vrede brengende stilte eerder boezemde ze angst en vrees in. Eindelijk hoorde Valentine beweging in buis tante Constance ging naar de keuken en begon koffie te malen- Nn herinnerde Vslentina zicb dat ze sedert den morgen niets gegeten of gedronken bad, doch ze gevoelde geen last om met tante te gaan drinkdD. Zij bleei onbeweeglijk zitten, terwgl de avondschemering hand over hand toenam. In de stille dorpstraat kwam na met laid geratel een rgtnig aanrijden, dat voor bet bnis ia in de laagste klasse in wijk B een onderwijzeres niet gewenscht. Hij geeft dringend in overweging geen benoeming thans te doen en nogmaals en dan direct na de examens, eene oproeping te doen. De sollicitanten zijn Mej. v. Leeuwen, Sassenheimmej. A. de Ant, Assen T. P. Hippings, Overasselt, thans gemo biliseerd. B. en W. hebben vervolgens de stuk ken alsook het advies van het hoofd der school opgezonden naar den arron- dissements-schoolopziener. Wij hebben hem daarbij bericht dat B. en W. nu accoordgaan met het advies van het hoofd der school, tevens hebben wij hem ge vraagd wanneer het examen zal zij» af- geloopen en of wij de hoop mogen koesteren dan naar wensch te zullen slagen. Ook is hem bericht dat gedu rende de vacature er raaar halve school tijd zal zijn, wat vooral voor die school klemt. De arrondissements-schoolopzlener heeft daarop geantwoord dat hij de meening van het college van B. en W alsmede van het hoofd der school deelt. De examens hebben te Breda plaats in April en Mei en dan kan aanstonds een oproeping gedaan worden. De geslaag den kunnen direct in dienst komen. Voorzitter. Een gemobiliseerd onder wijzer is niets, die kan men betalen zonder dat men er iets aan heeft en vrij geven doea de militaire autoriteiten pas indien l/3 van het personeel is ge mobiliseerd. En een onderwijzeres is bij ader inzien voor deze school-bevolking ook niet gewenscht, daarom is 't best in April maar weer een oproeping te doen. Van Beurden. Dus voor een tijd zal er maar weer halve school gedaan worden. A H. v. Honsewijk. De vacautle valt er nogal tusschen, dat scheelt ook al weer wat. Wethouder van Honsewijk. En 15 April gaat hij eerst weg. Van den Koppel. Een week of drie zal het wel duren. Voorzitter op z'n allerminst, B. en W. moeten eerst informeeren, anders krijgen we soms niet ge wenschte personen hier, wat al eens meer is voorgekomen. Dan moet ook de arr.ondissements-schoolop ziener informatie's inwinnen. Neen, het stilhield. Een oogenblik later werd aangescheld en Valentine hoorde baar tante die de denr opende zeggen Goddank dat ge hier zijt Adolf. Ik waz niet in het hotel toen ow bood schap gebracht werd, anders zon ik spoediger bier geweest zijn antwoordde een soherpkiin- keode stem met een ietwat vreemden tongval Zoodra ik bet bericht kreeg, nam ik een rgtnig om mij bier te laten brengen. Hos n bet zoo plots-ling gekomen Een beroer'*, antwoordde tantnConstono-. Waar is Valentine? Zg zit reeds uren lang bij het lijk m de slaapkamer, antwoordde do o ode dame sobrei- end en klagend. Zij heeft den geheelen de g nog geen kroimel gegeten.... Adolf Banerlioh, een lang krachtig man vbd veertig jaren, met gebraind gelaat, donker baar, donkere oogen en fraaie knevel, luisterde niet verder naar de jammerklachten der tante en antwoordde er ook niet op. .'Hij klopte »an de dear der kamer, waar Vuhc rina bij bet lijk h-iars vaders eot, opende din zonder eei'st haar .binnen" af te wachten en aaide bii het binnenkomen: Waarom zit gi 3 hier Valen tine? Kom mee. Hij trad nader, trok baar zacht maar met onweerstaanbare kracht van haar stoel omboog, legde baar arm in den sjjne en voerde haar naar de woonkamer, waar ta nte Constance de lamp had aangestoken en de: koffie en brood gereed gezet bad. Zoo is het goed, zei tau te goedkeurend. Kom, driok een kop koffie en. eet een stukje, Valentine. Geef n toch niet too geheel aan uw droefheid over, arm kind/. Zij trad op baar nicht toe en streek baar laD gs de wangen toen viel deze baar beschaa-nd om den bals, terwijl ze zeide: Vergeef h'it mij, tante. Bedenk toch, wat de d/okter gezegd heeft, zei de goede oade vroaw maar zalf kon zg hare traoen niet inhouden,. Is de dokter dan bi'jr geweest vroeg Adolf. Natuurlijk, wij bnb'ben hem dadelijk ge haald, antwoordde Constrmcs, terwijl Valentine bleef zwijgen e strak v oor xicb staarde duurt wel 2 maanden. Van Beurden. Er wordt In leder geval toch zoo spoedig mogelijk voor zorg gedragen. Voorzitter. Dat zullen we doen. 3. Vaststelling Instructie voor den te benoemeo gem. ontvanger. Voorzitter. Ik heb de leden van de instructie een afschrift gezonden. De ontvanger is voor 37 jaar geleden be noemd en nu kan men begrijpen dat er heel wat veranderd is in dien tijd. Toen hij in dienst kwam, was het jaarlijks door de gemeente te gebruiken bedrag niet hooger dan f 6000f 8000. Nu Is dit nog meer dan verdriedubbeld en ook zijn er geheel andere wettelijke bepa lingen gekomen. De Polder was toen ook nog niet zoo groot, die Is nu eens zoo groot geworden. In het belang der inwoners van de polder hebben B. en W. in de instructie vastgelegd dat de Ontvanger iederen laatsten Zaterdag van het kwartaal in een door Burge meester en Wethouders aan te wijzen lokaal in wijk C, zitting moet houden van des namiddags 3 5 uur, voor het ontvangen en uitbetalen van gelden. Dat is gemakkelijk voor de vis- schers, die dan thuis zijn. En hier lede ren Donderdag en Zatefdag van 912 uur. Wij hebben gedacht dat dit de beste dagen zijn. Donderdags is het botermijn en 's Woensd gs is het markt te 's Bosch, dat is éfc'u gemakkelijke gelegenheid voor den Ontvanger als hij naar den betaalmeester moet. Wethouder van Hoasewijk. Twee da gen per week zitting nemen en dat voor f400, is nogal veel. Voorzitter. Er wordt geen ambt beter bezoldigd als men het goed nagaat. Er is niemand die in verhouding zooveel verdient. Dat is 2 maal 3 uur per week daar wordt f 400 voor gegeven. U en moet het niet meer gaan vergelijken met den ouden ontvanger. Die heeft men zoo zijn gang laten gaan, zooals men dat gewoon is te doen met oude amb tenaren. Nu er echter een nieuwe moet komen, moet men de zaak geheel aan de omstandigheden aanpassen. De ge meente is er niet voor de ambtenaren, maar de ambtenaren zijn er voor de gemeentenaren. Ik heb daarom, nu nog niemand weet wie gemeenteontvanger wordt, nu er En zeide hg, dat /ast een baroarte is vroeg Adolf. Ja, en bij noemt bat gelukkig dat bet zoo gebaard is; mgn arme broeder bad ander» nog veel meer moeten lyden. Maar Valentine gelooft Een blik van baar nicht deed haar zwijgen z\j begreep dat Valentine niet over mevrouw R-chhngs bezoek wilde gesproken hebban. Om baar verlegenheid te verbergen zei zeDe dokter heeft ons dadelijk een bewys van over lgden gegeven. Adolf bespeurde wel, dat men iets voor hem verbernen wilde, doch bij liet daar niets van merken en zei Zoo, beeft n dat bewijs re»ds Dan is alias in orde, of beter gezegd dan kan ik alles in orde brengen n zal mg zaker wel toestaan om in deze treurige om standigbeden de noodige stappan voor a te doen. Terwijl hg deze laatste woorden op vleienden toon uitsprak, richtte hij zich tot Valentine en liet zijn blikken op haar rosten. Dat ont ging haar niet toorn en schaamte joegen het hloed naar d» wangen zwijgend knikte zij ten dank voor dit voorstelhaar tante wist echter niet genoeg woorden te vinden om haar dank te betnigeo. Tegelijkertijd schonk zjj koffie en noodigde haar nicht een kopje er von te drinken. Ik moet onmiddelijk naar de stad terng oru de noodige maatregelen te nemen. Wees das 2oo goed mg daartoe het bewijs van overladen te geven. Mijn neef moet immers op bet Invaliden-kerkhof begraven worden vroeg Adolf weer. Dat heeft hg altijd gewenscht daar rast ook mijn moeder, antwoordde Valentine. Dan zal zyn wensch vervnld worden ik heb het rgtnig hier laten wachten en ga dus dadelijk weer heen, zei Adolf en stond op. Maar, voegde hg er weifelend aan toe. zon n rae niet eerst een kop koffis geven Neem me niet kwalijk, Adolf ik heb er in het geheel niet aan gedacht ik zal da delijk een kopje halen, zei Constance en wilde opspringen. Banerlich drukte haar neer op baar stoel en aaide met een vriendelijken glimlach Blijf maar zitten, tante Con stance Ik weet dan weg wel in uw kauken en wil zelf een kopje balaD. Mag ik dat niet, nog geen oproeping is gedaan, de In structie vast willen stellen. Nu kijkt men alleen naar de zaak,niet naar den persoon. Het Is daarom wel jammer, dat er al personen zijn die druk bezig zijn voor sollicitatie. Bovendien heeft een ootvanger twee dagen wel noodlg. Hij zit er niet alleen voor het ontvangen en uitbetalen van gelden, doch hij moet ook zorg dragen voor zijn administratie. En ik meen toch wel te mogen zeggen dat ik op de werk zaamheden van den ontvanger eenigen kijk heb en Ik ben er zeker van dat hij dien tijd goed kan gebruiken. Hij moet de ingezetenen steeds alle inlich tingen geven. Vroeger werd dat op de secretarie gedaan. Van Krimpen. Indien er geen werk voor was, zou ik er ook niet voor zijn hem 2 dagen zitting te laten houden. Als er genoeg werk is, is zulks iets anders. 1 Voorzitter. Als het later zou mogen ohjkeu, dat hij niet genoeg werk voor zittingen heeft, dan kan het nog wor den veranderd, maar ik zeg nog eens dat ik de zaak toch kan beoordeel en en er genoeg werk is. Wethouder. Is het voor den Polder genoeg. Voorzitter. Zeker, want komen er geen menschen, dan heeft hij daar niets te doen en om iemand voor niets te laten zitten, daar gevoel ik nu niet veel voor. Vervolgens wordt de instructie voor gelezen, die als volgt luidt Art. 1. De ontvanger wordt bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis vervangen door een daa'toe door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen persoon. Wanneer hij door ziekte verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, geeft hij daarvan onmiddellijk kennis aan den Burgemeester. Hij behoeft verlof voor afwezigheid uit gemeente voor drie tot acht achter eenvolgende dagen van den Burgemee ster, voor langer van Burgemeester en W thouders. Art. 2. De ontvanger is als verant woordelijk hoofd van het geldelijk beheer der gemeente, belast met de geheele leidiog daarvan, met de Inachtneming van de daarvoor door of krachtens de wet gegeven of nog te geven voor* schriften. dan drink ik ook geen koffie. Zg wilde nog bezwaar maken, dooh hg was de dear reeds ait. Er verliepen wel tien mi nuten eer hg teragkeerde. Ik had niet moeten toegeven, mompelde Constance hg vindt het kopje niet. Zal ik eens gaan kijken vroeg zg haar nicht, die sleohtz met een schouderophalen antwoordde. Zg stond op en opende de kamerdenr dooh haar klonk nit de kenken reeds tegemoet Ik kom reeds, tante Constance, ik kom 1 Het kopje triomfantelijk in de hoogte hou dende, trad hg de kamer binnen, zette het gevoodene op de taf-d en nam weer plaats op zyn stoel. Constance schonk hem koffie in doch juist toen bij den warmen drank aan de lippen wilde brengen, blonk de denrsohpl. Voorkomend sprong Banerlich weer op om de denr te openen; immers hg wist dat men geen dienstmeisje hield en de werkster was reeds naar hnis. Een mannenstem vroag naar mejaffronw Valentine Zier. Banerlich liet den man in de woonkamer. Verschrikt sprong Valentine van baar a»oel op, toen ze hem zag. Zij had Hen drik. den huisknecht van mevronw Reobling, herkend. Hendrik gij wat wat wilt ge riep zij met doodsbleek gelaat. Ten zeerste verwonderd, keek Hendrik haar aan en vroeg met ietwat bevende stem Waai om schrikt n zoo van mij, juffrouw? U kan tooh niet weten Ik weet nietB, stamelde Valentine, trach tende haar kalmte terng te krygeD. Dit gelukte echter sleoht, haar tanden klapperden hoorbaar tegen elkander, Er moet iets gebeurd zgn, anders Zg kon niet verder spreken. Maar, lieve Valentine, ik herken u bijna niet, zei Constance, zich in het gesprek men gende. Waarom kijkt gy zoo zwart V Nn, het is geen wonder, wendde zij zich tot den verlegen rondzienden buiskneobt, mijn broeder is hedenmiddag plotseling overleden. Hij ook riep Hendrik. Wie dan nog meer vroegen Constance en Banerlich te gelijk. Valentine sprak geen woerd. Zij was half opgestaan en in gebogen houding met den mond half open, stond zg Hij zorgt voor een geregelden gang van zaken. Hij bewaart de gelden en geldswaar den, waarover de bewaring hem is toe vertrouwd en zorgt dat zijn bijzondere zaken of gelden of die van anderen niet vermengen met die der gemeente en geen andere gelden of geldswaarden op zijn kantoor aanwezig zijn, dan waartoe hem Burgemeester en Wet houders opdracht hebben verstrekt. Zoo dikwijls de bij hem in kas zijnde gelden het bedrag, van den door hem gestelden borgtocht overtrefïen is hij, gehouden het meerdere over te brengen naar Burgemeester en Wethouders, tenzij bedoeld college hem, met het oog op spoedig te verwachten betalingen, voor elk bijzonder geval geheele of gedeel telijke ontheffing van deze verplichting verleenen. Art. 3. De ontvanger richt zijn administratie in volgens de hem door Burgemeester en Wethouders aange* geven of aan te geven modellen en voorschriften. Hij zorgt voor het nauwkeurig aan leggen en bijhouden van de registers, staten en boeken, welke hem door Bur- g :meester en Wethouders zijn of worden aangewezen en volgt inzake de bewaring van de onder hem berustende stukken, de voorschriften op welke door dat college zijn of worden verstrekt. Al het voor zijne administratie be- noodigde materiaal wordt hem vanwege de gemeente kosteloos verstrekt. Hij zendt aan Burgemeester en Wet houders in, voor 1 Augustus van elk jaar de gemeente-rekening in tweevoud met alle bijbehoorende bescheiden- Art. 4. De ontvanger waakt voor de gemeentebelangen op het gebied van zijn dienst en doet aan Burgemeester en Wethouders voorstellen, die hij in het belang van zijn dienst noodig acht. Bij het ontdekken van misslagen in de bevelschriften tot betaling of ingeval van overschrijding der begrootlngs- posten geeft de ontvanger onmiddellijk van die bevinding kennis aan Burge meester en Wethouders en stelt in af wachting van de nadere beslissing van dit college de betaling uit. Hij dient zoo spoedig mogelijk schrif telijk of met goedkeuring van Burge meester en Wethouders mondeling van advies aan dit college op alle stukken, op zijn dienst betrekking hebbende, welke tot dit doel in zijn handen worden gesteld. Art. 5. De ontvanger woont, daartoe uitgenoodlgd, de vergaderingen van den buiskneobt aan te zien, Zjj had een voorgevoel van wat bij «on zeggen en toch bad zg een zfschnw om bet te vernemen. Mijn meesteres, antwoordde Hendrik, blijkbaar verlegen geworden met zjjn houding. Ook Banerlich sobonk thans meer sgn aan dacht aan Valentines gedrag. Uw meesteres herhaalde tante Constance handenwringend. Maar hoe is dat mogelijk f Zg was nog gezond, toen zg dezen morgen hier wss. Maar zij was ziek, toen se tboia kwam, en bet dnnrde geen twee aren of se wzz dood. Men zegt men zegt dat ze vergif beeft ingekregen. Van sobrik liet de onde dame een kreet hooren ook Valentine gilde en all van den bliksem getroffen zonk zg op baar stoel terng «n bedekte haar gelaat met beide handen. Maar Banerlich zei ongeloovig Ooh kom, dwaasheid. Voor zoover ik weet, was nw meesteres een ryke, gezonde, gelukkige vrouw. Waarom zon sjj dao, een eind aan haar loven maken Daar zou zij wel voor opgepast hebben, zg iz ongaarne genoeg geztorvea. Neen, er wordt beweerd, dat zij vergiftigd is geworden, op haar sterfbed heeft se zelf die beworiDg uitgesproken Door wien vorachte Boaerlich en keek beurtelings naar de bevende Valentine en naar den bediende, die blgkbaar naar geschikte woordeo zocht om nit te drnkken wat hij te zeggen had. Hg trad op Valentine toe en zeide met gedempte stem Joffronw, wil n liever even met mij uit de kamer gaan, ik soa het 't liefst aan u alleen zeggen* (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1