Summer 25. Zondag 26 Maart 1916. 39e Jaargang t Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Eerste Blad. Liefde Overwint. DB OOKLOG. Dit numimer bestaat uit TWEE bladen. BEKENDMAKING. FEUILLETON. Andustriëe'en. Sport. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad as: ECHO. Wijziging der Kiezerslijst. (Werdt vervolgd.) t Zuiden, Courant Dit Blad verschijnt Wo3nsdag~ en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.75. Franco per post door bet geheele ryk f 0.90 Briefeningezonden stukkengelden enz., franco te Konden aan den Uitgever. U I T G A' V E Prijs dir AdvketintiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote tetters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contraeten gesloten. Reclames 15 cent per rege De Kamer van Koophandel en Fa brieken te Waalwijk houdt zich onledig met 't opmaken van 't verslag over 1915' Heeren Industrieëlen worden verzocht hunne opgaven voor het verslag zoo spoedig mogelijk in te zenden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd Burgemeester en Wethouders der gemeente Waalwijk maken bekend, dat de op b*den door hen, door at'-oering en mev eging ingevolge de wat tot tijdelijke afwijking van de Kie"wei ge wijzigde kiezeislijst, benevens de alphabeiisch lijsteu der namen en voornumen van hen, die met beirekking tot een of meer der verkiezingen van de kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop zijn gebracht, *an 23 Maart tot en met 21 April a s. ter secreiarie der geuseente voor een ieder ler inzage worden nedergelegd en, tegen beuling der koeten, in afschrift ol afdruk verkrijgbaar wnrdm ffentrld. Tot ea met L5 April a.s. is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering »un de gewijzigde kiezerslijst le vragen, op giond dat hij Zelf of ten ander, in .-trij'i iu «te wol daarop voorkomt, niei voorkom o ie b ht ilijk voo> komt, Her verzoekehrilt k.i i op ocgei.-ge d papier worden ge»ttld. Waalwijk, den 22 llt-art 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, TH. DJJ SURMONT DE BaS SMEELE. De Secretarie, Van Liempi. Burgemeester en Wethouders der gemeente Waalwijk maken bekend, dat een gedeelte van het plaatselijk electrisch net ooder spauuing is Sebracht. In vei baud daarmede word: er tevens e aandacht op gevestigd, dat het TEN STRENG STE VERBODEN IS ?n de palen te klimmen Waalwijk, 24 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, TH. DE SÜR110NT DE BAS SMEELE De Secretaris, VAN LIEMPT. Van bDE ECHO VAN HET ZUIDEN." BERLIJN, 53 Maart. (Wolff.) Overliet resultaat van den Dultschen aanval bij Malancourt en Avocourt seint de oorlogs correspondent van de Lokal-Anzetger Het groote succes, hetwelk de Beier- sche en de Wurtembergsche troepen den twintigsten Maart in de bosschen van Malaocourt en AvocOurt hebben ver kregen, is een sterke bedreiging voor de Fransche stellingen, die ten noorden van heuvel 304 liggen. Deze stellingen zijn thans vaü drie zijden door de Duitsche troepen omvat. Den 20sten Maart' stootten de Duitsche troepen na een zeer krachtige voorbe reiding door de artillerie, in gevechten die van 6 uur na den middag tot tien uur 's avonds duurden, door de drie op volgende vijandelijke verdedigingslinies en nestelden zich in de derde daarvan. Onder de 58 gevangen genomen offi cieren is een brigade-commandant met zijn staf. Behalve veel ander oorlogstuig zijn 50 machinegeweren buitgemaakt. De 2900 Fransche gevangeoen komen voor het giootste deel uit Zuid Frankrijk. Velen verklaarden dat de vreeselijke uit werking van de Duitsche artillerie hen geheel had verdoofd. De Duitsche verliezen zijn betrekkelijk gering de.. gewenden zijn Jicht Franschen den volgenden dag van het bosch van Esnes uit beproefden, werden door het Duitsche artillerievuur terstond v-rsi kt. In het geheel xiin sedert 21 Feb u tri bij Verduo 30,950 Fransci^ro gevangen gemaaki. De o.ogenblikkelijke toestand Naar twee kanten heeft in de laatste dagen zich de aandacht met niet minder spanning te richten naar den grooten strijd om Verdun en naar het beginnend offensief van de Russen in het Oosten. Daar zijn het de Duitschers, die sedert 21 Februari, dus nu reeds langer dan een maand, hun beste krachten uitputten om het Fransche bolwerk te bemachtigen, maar die slechts voetje voor voetje vor deren kunnen, zooder dat echter de Franschen van hun kant door het eenig afdoende middel, een krachtig tegen- 9) VIERDE HOOFDSTUK. Met moeite stond Valentine op, maar ze kon uiet slaan. Krachteloos zeeg zij op haar stoel neer groote zweetdroppels parelden op baar voorhoofd, haar gelaat was geelachtig wit geworden. Ge znlt haar ook nog dooden feroet Constance, op haar nicht toesnellende en die omarmende. Spreek dan toch Wjj zyn de naaste bloedverwanten en vrienden van Va lentine, voor ons behoeft ge das met aw be richten niet zoo geheimzinnig te wezen Het zul voor u zoolang niet meer geheim blijven, antwoordde: Hendrik en draaide ver legen zijn mots in de handen. Maar ik bidn, spreek er niet van dat ik hier geweest b9n en het n reeds verteld heb. Wie moet hier dan komen vroeg Con stance maar Adolf mengde zich er nu weer in en zei op bevelenden toon Zeg ons nu eindelijk kort en goed, wat 448 te zeggen hebt. Na dan mevrouw heeft gezegd, dat hier van juffroaw Valentine cognac of zoo iets te drinken gekregen heeft en daar moet het vergif in geneest zijn. Hj sprak langzaam en liet zijn blik raBfen op Valeafine, die bij elk woord meer ineen kromp alaof «ij een slag met een hamer had gekregen. Och, och, kermde zij handenwringend, ook dat nog. Tante Coustance zat eerst verstyfd van .schrik en ontsteltenis. Na echter sprong zy op en riep Dat is afschuwelijk, dat schreit ten bemel. Hoe kan een mensoh in zyn laatste nre nog zalk eeo onvergeeflijke zonde begaan Eerst komt nw meesteres bier en beacbnldigt het arme bied, dat se een paarien halssnoer gestolen heeft en toen zy overtuigd wordt dat zij haar een vreesolyk groot onrecht heeft aangedaan, krijgt zy eeu flauwte «-n vraagt zy Valentine nog om een verkwikking. Na ze had mij voor xicti moeten bobben, ik bad haar de dear gewezen. Dut noem ik de chris telijke barmhartigheid en vergevingsgezindheid te ver dryveD..,. Zwyg, tante, awyg ik bid a viel Va lentine in. Wat moet ik zwijgen ging C>nstiince voort Het goede kind haalt «enter voor haar en de cognac, die voor haar vader bestemd was.... Heeft zy das werkelijk hier cognac ge dronken vroeg Hendrik. Welzeker, en niet weinig ook.defleach was nog niet aangebroken Na. mijn arme broeder beeft er niet meer van gebruikt terwijl mevrouw Reobling nog hier was viel hy dood neer dat kwam van toorn en ont steltenis. dat zij gewaagd bnd zyn dochter te besohnldigen. Als er een moord gepleegd is dan beeft.... Tante Tante riep Valentine. Dan heeft uwe meesteres die op haar geweten, ging Constance voort, en daarmee en met die lengen is zjj de eeuwigheid inge- gaan. Wij dat wil zeggen Lonise, Minna en ib wij gelooven er dan cok niets van, verzekerde Hendrik, maar hij meende dat niet oprecht meer. Ed Koenr. en mynheer Rechling vroeg Valentine zacht. Die is nog niet hier, wij hebben hem een telegram ««zonden, antwoordde Hendrik, slechts wij drieëo en dokter Stnidtlein woren er bij, toen mevrouw stierf en do dokter heeft dan ook aangifte bij de politie gedaan. De beide vronwen uitten een kreet van ontzetting B*u«rlich knikte met het hoofd, hy had bet niet anders verwacht Zij «allen wel spoedig komen om de jaffrouw in verhoor te nemen, zei Hendrik offensief, de langzame afbrokkeling van hun stellingen kunnen doorkomen. Daar zijn het de Russen, dié, vroeger dan verwacht werd en de weersomstandig heden deden vermoeden, den strijd tegen hun tegenstanders, wier kracht zij zoo bitter hebben ondervonden, begonnen zijn. Dat er tu>schen beMc bedrijven op het Westelijk en Oostelijk front een nauw verband bestaat behoeft wezenlijk niet gezegd Het spreekr waarlijk genoeg voor zich zelf, dat de'Russen deels hun offensief begonnen zijn om hnn bood- genooten in het Westeb hulp te brengen, of ten minste, wanneer men minder bondgenootschappelijke motieven bij de Russen veronderstellen wil, dat zij hun offensief begonnec zijn om van de gunstige gelegenheid profiteeren, nu zooveel Duitsche troepin bij Verduo worden vastgehouden. Wat de verdere bedoeling van het Ru .sische offensief is, heeft zich nog nie: duidelijk afge- te keod. Of het alleen^ de opzet is om zich in zoo krachtig n ogelijke posities vast te zetten, wanneer 'traks eer? Duitsch oifensief losbreekt, dan wel of een groote poging tot het terugdr jven der vijande lijke legermassa's het )lan is, zal uit de verdere ontwikkeling ^n de gebeurte nissen moeten blijken. Van Duitsche zijdef.wordt, wij wezen reeds meermalen 'jic.'dft voorstelling «égtjtu, UC Aü k wli CCLI uiLU£.;c' in grooten stijl begonnen zijn, en dus de meest dreige ide plannen hebben, van Russische zijde blijft men een nuch tere terughoudendheid toonen, die niet de minste aanwijzing geeft. Ook het jongste Duitsche communiqué blijft den nadruk nog leggen op de kracht, die door de Russen bij hun offensief ontwikkeld wordt. Volgens dat communiqué was nu de >hoofdaanval* der Russen met «sterke troepenmachten* uitgevoerd, gericht op de Duitsche stel lingen bij Jacobstadt aan de' Duna, en aan weerskanten van de lijn Mitau Jacobstadt, die langs Friedrlchstadt, even eens aan de Duna, loopt. Verder vielen de Russen in het merengebied, Zuid Westelijk van Dunaburg viermalen aan ten Noorden van Postawy, en »met nieuwe kracht» tusschen de Narotsch en Wysznieuwmeren. De Russen konden verder, en ik dacht, ge zondt n kannen dood schrikken. als n dat zoo plotseling op het lyf kwam vallen. Na moest ik toch in de stud verscheidene boodsobappen doen. en daoht, dat zal niemand merken, als ik even met den trein overvlieg om n alles te vertellen. Maar na moet ik weg. U vertelt aan niemand dat ik hier geweest beo, niet waar Wtd zeker niet. Hendrik Hartelijk dank, verzekerde Valentine, haar aandoening ver bergende. Zy stak bem de band toe, met zichtbaar weifelen drukte Hendrik die even de zijne en liet ze dadelijk weer los. Tante Constance was spraakzamer bij het afsoheid. Zjj deed den hniskn; cht uitgeleide, verhaalde hem in den gang nogmaals alles, wat er dien dag hier in bais gebeurd was, liet zich iu der haast nog door Hendrik de bijzonderheden vertellen van mevrouw Reoh- liogs plotselinge ziekte en baar overlydeo, bezwoer Valentine's onschuld en klaagde over zyn meesteres. Met moeite kwam Hendrik van haar afbij gevoelde dat hy met een bezwaard hart ver trok. Zyn geloof aan Valentines onschald was geschokt - geschokt door het meisje zelve door de bonding, die zij aannam terwijl Hen drik bad gesproken. Het is niet mogelijk, zij kan het niet gedaan bebbeo, mompelde bij, terwijl hij aan de halte op de komst van de stoomtram stond te wuebten. Maar zy kwam mij toch erg vreemd voor, en wat mevrouw van *aar zei, bad ook zijn reden. Ja, ieder menscb heeft zyn zwakke oogenblikken. waarin de booae macht over bem heeft. lk zal niets zeggen, maar haar zoo verdedigen, als ik eerst wilde, kau ik na niet als ik wordt opgeroepen als getuige en een eed moet doen, wordt bet een fstAle zaak. Hy krabde zich achter het oor. VIJFDE HOOFDSTUK. Toen tante Constance in de woonkamer wilde terugkeeren, voDd zy de kamerdeur gesloten. Zoodra zij de denrknop in de band had en daaraao rammelde, boorde zij Adolf* stem, die haar toeriep: met nw verlof Con stance, laat ons een kwartiertje alleen, ik heb echter volgens het Duitsche legerbericht niet het geringste voordeel behalen, ondanks de >vele mannen*, die in den strijd geworpen werden en het groote munitieverbruik. De veronderstelling, die wij vroeger maakten, dat Von Hindenburg de plaat selijke successen van de Russen niet erkennen wil, voordat alle middelen om die successen ongedaan te maken, uit geput zijn, wordt bevestigd, doordat ook in het jongste Russische communiqué wed :rom melding gemaakt wordt van heftige Duitsche tegenaanvallen op die punten, waar de Russen vorderingen gemaakt hebben. In enkele gevallen wordt zelfs het gedeeltelijk succes van die tegenaanvallen in het Russisch com muniqué erkend. Zoo wordt gemeld, dat de Duitschers ten Zuiden van 't Driswja- tymeer een gedeelte van de loopgraven die zij den vorigen dag verloren hadden heroverden. Hier zou dus het opzet, indien het bestaat, geslaagd zijn en het tijdelijk geleden verlies door de Duit schers niet gemeld heboeven te worden. Op andere punten melden de Russen echter nieuwe kleine successen. Zoo in den sector vaa Jacobstadt, waar de Russische troepen in de Duitsche stel lingen doordrongen en het succes vA'n den vorigen dag ontwikkelden. Verder ten Zuid-Westen van het Narotschmeer, waar de Russen verder vooruit heeten rjr «ttóvdi-*?» tec Ptsj as! ex- waar zij het dorp Latach Khemeboka bezet zouden hebben, dat in de buurt van Uscieczko gelegen moet zijn, wijl daar het eenige punt is, waar de Russen aan den Dnjester staan. Dit alles zijn echter nog slechts kleine voordeelen en geheel plaatselijke succes sen, die er nog niet wijzen, of Inderdaad een groote strategische beweging het eigenlijke doel van het Russisch offen sief is. Op het front van Verdun zijn geen nieuwe veranderingen Ingetreden. Van Duitsche 2ijde wordt, in het jongste com muniqué, slechts de bezetting gemeld van eea „Fransch steunpunt op den hoogtekam ten Z.W. van Hancourt", welk succes het Fransche avondcommun- niqué van eergisteren reeds had gemeld en erkend. De mogelijkheid van nieuwe verande- iets met VnlaDtine te bespreken. Geduldig sebikte de onde vronw zich daar naar en ging iD de keuken zitten. Zy kon baar slaapkamer niet opzoeken, want dan moest zy door da kamer, waar het ljjk lag de andere dear kwam in de woonkamer nit. Door de eigenzinnigheid en de grillige laimen van haar zieken broeder, was Constance be schroomd geworden zij gevoelde voor Adolf Banerliob grooten eerbied, en was daarom niet beleedigd door zijn optreden. Gedurende don tijd, dat bij te Berlijn woonde, bad by haar warme vriendschap verworven. Hy was jegens baar steeds vnendelyk en voorkomend en verlichtte dikwyls haar huishoudelijke zorgen door gesohenken voor de keuken, waarvan haar broeder en zyn doebter niets mochten weteD. In hnn trots achtten die twee bet buneden bon waardigheid, van iemaDd iets aan te nemen, dat zelfs den geringsten schijn bad van een ondersteuning. Byzonder was dit het geval met Bauerlicb, want mijnheer Zier had hem steeds op eea afstand weten te honden, al was hy langza merhand aan hem gewoon geworden- Zoo dikwyls zy Adolf by haar vader aantrof, toonde Valentine hem een zeer dnidelijke terughouding. die tot afkeer en koelheid over ging. hoe duidelijker zijn streven om haar gunst te wioBeu san den dag kwam. Banerlicb liet zicb echter niet afschrikken. Bijna dagelijks bezocht by den luitenant, die zich eindelijk liet welgevallen, dat hij allerlei bestellingen en bevelen voor hem uitvoerde, een party sohank met hem speelde, zonder dat de luitenant zijn neef overigens meer wel willendheid betoonde. Des te grooter was echter de welwillendheid, die Constance hem toonde. Zy hield het voor h»Br pliebt, door haar voorkomendheid goed te makea. wat huar broeder en nicht volgens haar inzien tegen hem misdeden. Zy kon volstrekt nist begrijpen, wat die twee op den aangenomen deftigen besohaafden man badden aan te merken- Zyn manieren waren onbe rispelijk, ofschoon hy Diet verzweeg, dat hy in Amerika bootwerker, koffFhuisbediende, conrantenverkooper en nog veel meer gewepst was, totdat het bem eindelyk gelukte eeu stok I land te koopen, waarop een petroleambron ringen door het inzetten van een nieuw bedrijt in den grooten stijl, schijnt echter allerminst uitgesloten. Het Fransche avondcommuniqué en meer uitvoerig nog het Havastelegram, dat dit communiqué pleegt te volgen, maken melding van een heftige artillerie-actie van de Duitsche zijde langs bijna het geheele Verdunfront. ,,De he«ige kanonoade, zoo heet het o. m. in het officleuse Havastelegram, doet aanvallen verwachten, die verwoeder dan ooit zullen zijn". Echter laat het telegram nog in het midden, of de offen sieve poging plaatselijk zal zijn, zooals de jongste aanvallen waren, dan wel over een groote uitgestrektheid zich uitbreiden zal, zooals in het begin van den slag. Een dergelijke aankondiging van een nieuw Duitsche offensief van Fransche zijde wekt verwachtingen omtrent belang rijker gebeurtenissen, dan zich na de mededeeling-en van Duitsche zijde om trent het groot-Russisch offensief in het Oosten tot dusver hebben afgespeeld. De verscherpte duikbootenoorlog. Men weet, dat drie partijen van den Rijksdag voorstalen hebben iDgediend in zake den verscherpten duikbooten oorlog. Het Centrum wil een reglement, opgemaakt in overleg met het buitenland De nationaal liberalensla d'r op. De konservatievensla d'r dadelijk en heftig op. Nu hebben ook de socialisten een voorstel ingediend dat aandringt op matiging. Niet meer vijanden op den hals halen. De kans op vrede behouden. Omtrent deze vier voorstellen is gisteren in den Dultschen Rijksdag beslist. Zij zullen niet in openbare behandeling komen, maar in de Be grotingscommissie worden afgedaan. 36 Uur-rit. Naar wij vernemen, zal in begin Mei door het Vrijwilllg-Motorcorps een 36 uur-rit gehouden worden. De tocht zal van den Haag uitgaan en ongeveer 1000 K.M. lang zijn. Den deelnemers zal een minimum nachtrust worden toegestaan. Ook burger motor-rijders kunnen aan den rit deelnemen. ontdekt werd, die hem binnen weinige jaren tot een ryk man muakta. Zyn liefde voor Valentine was aan Constance niet verborgen gebleven. Zoo veel zy kon begunstigde zy hem, mits haar broeder er niets van bemerkte. Zy deed dit nit de eer lij ke overtuiging, dat ze daardoor het gelnk vau baar oioht bevorderde en meewerkte om haar te bevrijden nit haar afhankelyke poaitie, waarin zij verkeerde, sedert se volwaasen was, en waarin ze levenslang zon moeten blyven, als zy geen goede partij deed. En soo'n goede party wae Adolf Banerliob, het nitzioht op een verbintenis met Koenraad Reobling waa tante Conatanoe steedB seer twyfelaobtig voor gekomen en na echeen baar dit nitaioht ge heel verdwenen. Da dood van den laitenant en de onainnige beschuldiging tegen Valentine bedden, naar Constance meende, plotseling een beslissing uitgelokt. Zy twijfelde niet, of Banerliob bood nn haar nicht zijn hart en hand aan. Een aanzoek, terwyl het lyk des vaders in de aangrenzende kamer lag, zon baar een half aur geleden nog ala zeer ongepast zijn voor gekomen nn scheen bet haar een daad van edelmoedigheid. Zy vergoot tranen van dank baarheid en verwachtte niet andera dan dat Valentine haar toevlucht zon zoeken in de armen die beschermend voor haar werden geopend, en waar aij, Constance, in baar on bekendheid met de wereld, haar nicht vol komen veilig geloofde voor elke aanklaoht. Het gesprek tusschen Adolf en Valeutine nam echter een geheel anderen loop, dan Constance verwaebtta Zoodra de tante met Hendrik de kamer verlaten had, waa Adolf opgesprongen, bad de kamerdeur gegrendeld en eveneens de dear, die naar de slaapkamer voerde. - Wat moet dat beduiden vroeg Valentine, verschrikt opspringende. Waarom grendelt gy de dear 't Ik blijf hier niet met u alleen, en zy wilde sioh een doortocht banen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1