Summer 26. Donderdag 30 Maart 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi'lfcscbe Stoomdrukken| Antoon Tielen Liefde Overwint. DE OORLOG. BEKENDMAKING. FEUILLETON. 5 Telefoonnummer 88. Telegram-Ad auECHO. De Echo van het Zuiden, Waalwykscbe en Langstraatsclii! Courant Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.76 franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieven, ingezonden stokken, gelden ens., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dkr AdvrkthttiIn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en tdvertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige eontraeten gesloten. Reclames 15 cent per rege Wijziging der Kiezerslijst. Burgemeester en Wethouders der gemeente Waalwijk maken bekend, dat de op h-den door hen, door afvoering en toev >eging ingevolge de wet tot tijdelijke afwijking van de Kieswet ge wijzigde kiezerslijst, benevens de alphabetisehe lijsten der namen en voornamen van hen, die met betrekking tot een of meer der verkiezingen van de kiezerslijst zijn afgevoard en daarop zijn gebracht, «an 23 Maart tot en met 21 April a.s. ter secretarie der gemeente voor een ieder ter image worden nedergelegd en, tegen betaling der kosten, in afschrift of afdruk verkrijgbaar worden gesteld. Tot en met IS April a.s. is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur verbeteringvan da gewijzigde kiezerslijst te vragen, op grond dat pij zelf of een ander, in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt el oiet behoorlijk voor komt, Bet verzoekschrift kan op ongetegeld papier worden gesteld. Waalwijk, den 22 Heart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, TH. DB SüKMOKT DB BAS SMEELE. De Secretaris, YAM LlEMPT. Burgemeester en Wetheaders der gemeente Waalwijk maken bekend, dat een gedeelte van het plaatselijk electrisch net ooder spanning is «bracht. In verband daarmede wordt er (evens ,e aandacht op gevestigd, dat het TEN STRENG STE VERBODEN IS in de palen te klimmen Waalwijk, 24 Maart 1916. Burgemeester en Wethonders voornoemd. TH. DE SURMONT DE BAS SMEELE De Secreiarip, VAN LIEMPT. De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bekend dat aan de R K. Coöperatieve Vereeniging .Belp u Zelf', gevestigd te Beeoijen de bevoegdheid i« ontnomen om ge durende de maand April in de gemeente Waalwijk goedkoop tarwebrood te verkoopen. Waalwijk, 27 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, TB. DE SURMONT DE BAS SMEELE De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bekend lo. dat de Provinciale Commissie voor de ondersteuning van Riikswege van de veefokkerij iu Noord bra bant, krachten- haar beslnit van 15 Maart j.l in de loop der maand April e k. voor de geheele provincie, tot dat einde verdeeld in twaalf districten, keuringen zal doen houden a. van éénjarige stieren, waaronder zijn te verstaan stieren, die de melktanden nog bezitten en voldoende zijn ontwikkeld, b. van stieren met breede standen en c. van stieren, behoorende aan stierenhoude rijen en veefokvereenigingen. 2o. dat de keuringen voor het District Waal— Vaa .DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 10) VIERDE HOOFDSTUK. Hij trad baar in d*n weg, richtte syo don kere oogen op haar en zei Waarom wilt ge mij ontvluchten, Valentine Waarom wilt ge my niet laten nitepreken, wat ge reeda lang weet, dat ik n bemin, dat ik zonder a niet leven kan, niet leven wil. Omdat ik daar niet naar wil luisteren, en allerminst beden, nn mijn vader opzijn dood bed ligt. antwoordde sy. Ge heb de tyd voor nv liefdesverklaring al zeer sleoht gakozen. Op zy, laat mjj de kamer nit Zij trachtte hem voorbij te komen, doch by week niet van syne plaats en hield baar by den arm vast. Mijn tijd is zeer goedgekozen, of liever, hjj is volstrekt niet gekosen, ik zwicht voor den drang der omstandigheden. Valentine, ziet ge dan niet in dat ge geen rainant te verliezen hebt! Het zwaard zweeft boven nw boofd. Een apoedige vlnoht ie nw eenige redding. Ga met mij mee, ik zal n verbergen, ik zal n ver dedigen, al kostte bet mijn leven. Geen macht ter wereld zal n van mü ontrokken Hy wilde haar naderen, maar sy stiet bem terug. Hoe dnrft ge zoo spreken Wat geeft o bet reoht, mij zulke beleedigende voor stellen ta doen Hy trad eene schrede terng, de nitdrnkkiog van zijn gelaat, die zoo even nog vriendelijk en teeder was, werd nn spottend en boosaardig Zijn blik werd listig, zyn stem klonk scherp en zijne handen kromden ziob als de klauwen wijk zullen plaats hebben te Waalwijk, den 17 April a.s. en aanvangen des voormiddags te elf nren. 3o. dat de aangif'e van de dieren, waarmede men aan de keuring wenscht te doen deelnemen, moet plaa's hebben bij den Secretaris der Pro vinciale Commissie, de heer C J. J. Daniêls te 's Hertogenbosch vóór 10 April 1916. 4o. dat volgens de voorschrilten van art. 6 van bet voor de Commissie vastgestelde reglement van 27 Febr. 1912, alleen zulke stieren tot de keuri. g worden toegelaten, die volgens prov. reglement van 18 Januari 1911 zijn goedgekeurd en wier eigenaars voorzien zijn van een certi f caat afgegeven door het bestuur der gpmeente, waar de stieren gehnnden worden, waaruit blijkt, dat de dieren, waarmede aan de keuring zal worden deelgenomen, gedurende minstens 14 dagen in bet district aanwezig zijn geweest, op een gezonden stal staan en voor bet gebruik als fokstieren bestemd zijn. Voorts zal aan de Commissie moeten worden overgelegd eene verklaring van den Burgemeester hnnner gemeente bevattende de d»gieekening waarop eu het nummer waaronder de stieren in het stierenregister zijn ingeschreven 5o. dat voor het district Waalwijk zijn nit geloofd de volgende onderhoudsbijdragen a. voor éénjarige stieren eene bijdrage van f 70 en twee »an t «0. b. voor tweejarge of ondete stieren eene bij dra?e van f 70 eeDe van f 60 en twee van f 50. Voor het geval de ónder a. en b. omschreven bijdragen in de in een of andere categorie niet kunnea worden toegekend zijn de hearings commissiën bevoegd het aantal en grootte dier bijdragen te wijzigen en van da eene Dear de andere categorie over te brengen. 6o. dat wanneer door een stier «oebehoorende aan eene veefokvereenigiog of stierhonderij voor haren stier 75 punten wordt behaald aan die vereenigingen f 25 zal worden toegekend. Waalwijk den 25 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd Til DE SURMONT DE BAS SMEELE. Van hel oostelijke gevechtstetrein. Koeropatkin blijft voortgaan met zijn massale aanvallen. Maar hij bereikte tot heden geen re sultaat. Zelf vertelt hij er het volgende van De gevechten ten westen en ten zui den van Augustinhof, op het front in de streek van Jacobstadt, duren voort. In de streek ten N.W. van Postawy hebben onze troepen na een verbitterd gevecht twee vijandelijke loopgraven vermeesterd. Ons offensief in de streek tusschen het Narotsj- en het Wisjnieuwmeer is op hardoekkigen tegenstand gestuit. Op de rest van het front ontwikkelen zich de vijandelijkheden. van een roofdier. Eerder zon ik verwonderd moeten zyn over de taal, die u voert, zei by op barden toon. Het is nutteloos en hoogst gevaarlijk voor n. tegenover my komedie te willen apelen. Ik weet allee. Met een onderdrukten kreet drukte het meisje de hand op baar hart. Wat weet ge? voeg sy. Daar hebben we bet, sprak by nn op den toon van een deelnemend vriend Arm kind, ge verraadt n by ieder woord, ge sijt niet gewoon te liegen. MaarIk bid n Op dat oogenbhk rammelde tante Constauoe aan da denr en gaf Adolf bot antwoord, dat wy reeds kennen. Wat doet ge? vroeg Valentine handen wringend. Wees nn verstandig en boor ms een paar minsten aan.seidehy gemat stellend. Hy voer de baar naar de sofa, sette haar half met geweld er op neer, en schoof syn stoel zoo tusschen de sofa en de daarbij staande tafel, dat «jj bem niet ontkomen kon. Valentine, ge hebt mevrouw R-chling ver giftigd, zei bij toen zonder eenige inleiding. Ontsteld sproDg zij op. Neen, neen. Hoe kunt ge my van zoo een ontzettende misdaad verdenken Ge beht bet zelf bekend. Ik ben niet de eenige, die n verdenkt de bediende die bier kwam in de volle overtmging van nw onschuld, is weer vertrokken met de overtuiging, dat ge schuldig zyt. Als nw tante niet zoo een voudig van harte Och, ge hebt myn bonding verkeerd begrepen. Hy greep hare beide handen en sprak weer vriendelijk Arm kind, geef n toch geen moeite. Ge knot niemand misleiden, waarom wilt ge het my dan doen Mij, nw eenigen vriend en redder Beken bet maar of neen, ik zal het n zeggen, ik lees in nw bart. Ge behoeft met nw eigen lippeD geen bekentenis nit te spreken. Zij «weeg, en by ging voortMevronw R-cbling, die rnwe onbeschaafde vronw. beeft a in bet diepste awer ziel gekrenkt. Zij beeft a op een beleedigende wij se nit baar dienst Dat lijkt niet veel op succes. De Duit- sche staf meldt het volgende Tegen het front, dat onder bevel staat vaa Hindenburg, vernieuwden de Russen glstet en den aanval met bijzondere hef tigheid. Zoo vielen zij met een in het oosten tot dusver ongehoorde massa menschen en munitie de Duitsche linie aan ten noordwesten van Jacobstadt. Zij leden aanmerkelijke verliezen zon der dat zij eenig succes behaalden. Bij Wellkop Selo ten zuiden van Widsy maakten ODze troepen in een wel geslaagd gevecht 57 krijgsgevangenen en veroverden zij twee mitrailleurs. Ver schillende pogingen van den vijand te gen onze stellingen ten noordwesten van Postawy mislukten volkomen. Nadat ten zuiden van het Narotsj- meer meermalen zware aanvallen van deelen van het 3e Russische legercorps waren afgeslagen, traden West-Pruisi sche regimenten bij Mokrsyce aan voor den tegenaanval om artillerie-observa tieposten, die bij het achterwaarts bren gen van ons front op 20 Maart jl. waren verloren gegaan, te heroveren. De dappere troepen voerden de op dracht in haar vollen omvang uit. Hierbij zoowel als bij het afslaan van vijandelijke aanvallen werden 21 officie ren en 2140 man gevangen genomen, benevens een aantal machinegeweren buit gemaakt. Van hei Italiaansch- Oostenrijksche gevechtsterrein. WEENEN. 27 Maart. (Wolft) Officieel Gisteren is op verscheidene plaatsen van ons front hevig gevochten. Bij het bruggehoofd van Görz heb ben onze troepen de geheele vijande lijke stelling op het noordelijk gedeelte van de Podgora-hoogte veroverd, en daarbij 525 gevangenen gemaakt, o. w. 3 officieren. In den Plöcken-sector heeft de vijand onder aanvoer van versterkingen, zich vruchteloos ingespannen om de hem ontnomen schansen te heroveren. De gevechten hebben zich uitgebreid en den geheelen nacht geduurt. Op het Tiroolsche front zijn sleehts geschutgevechten van matige kracht geleverd. ontalagen. Zy beeft zich verzet tegen hetgeen ge als nw levensgeluk bescbonwde, sy iz bier gekomen om n op beleedigende wijze een acbandeiyke verdenking in bet aangezieht te alingeren. Zoo ia het, zoo ia bet preoiea, zeide Valentine, onwillekeurig getroffen door de juistheid, waarmee by dan toeatand in woorden braobt. De stille wrok, die balf onbewnst reeda lsng by n beatond tegen die vroaw ia in een oogwenk rensaohtig toegenomen en heeft n overmeesterd. De zachte duif werd een roof vogel, die tyo vijand bet bart nit den boezem wnnsohte te rokken. Het scheen u een wellust, baar dood aan owe voeten te zien. Hond op Erbarming smeekte Valen tine en verborg baar gelaat m hare handen. Zonder daar acht op te Blaan, ging by voort Ala de ongelukkige niet om te drinken bad gevraagd, soa n alleen dia gedachte door bet boofd gegaan syn, en daar zon het by zyn gebleven maar nn werd die wenscb een daad. Valentine* rilde. Ga sijt in de verzoeking besweken. Ge hebt bet vergif in bet water gemengd zonder te bedenken, dat de gevolgen op nw boofd zonden neerkomen, en dat men spoedig genoeg de peraoon ion vinden, die het vergif beeft toegediend. Mot het gelaat van hem afgewend, verplet terd. bad zy geluisterd baar boeiem zwoegde hoorbaar. By syn laatete woorden stond sy op, keek bem verstoord aan en riep Dat is niet waar ik ik heb bet niet gedaan Maar Valentine Waarom loochent ge nn iets, dat niet te loochenen ie. Omdat bet zoo niet ia.' Kind, waarom die dwaze verstoktheid nadat ge reeda sooveel hebt toegegeven. Maar bat ia niet noodig, ge behoeft mij nieta te seggen ik beb uwe bekentenis niet noodig. Kom, ga met mii mee. Myn rytnig wacbt nog voor de dear. Doe een msntel om, in een kwartiertje tijde kannen wij aan bet spoorwegstation syn. Ik zal onze vlocht wel zoo. goed weten in te richten, dat niemand ons kan inhalen of ona verblijf ontdekken. Kom, draal nn niet langer.' De vijandelijke artillerie heeft Caldo- nazzo (in het Saganadal) beschoten. Engelsche luchtaanval op Sleeswijk Holstein. De Engelschen hebben een poging ge waagd om de Dnitachers met hun eigen wapenen te bestoken. Bij gebrek aan Zep pelins echter is van ban lacht raid op de Slerswijk-Qolsteinsche kast niet veel terecht gekomen. Een Engelsch officieel bericht, dat door een Dnitsch bevestigd wordt, deelt mee, dat Zaterdagmorgen een eskader lichte kruisers en torpedojagers een aaatal water vliegtuigen heeft gebracht tot vlak bij het Waddeneiland Sylt, voor bovenbedoelde knst. Daar verlieten 5 watervliegtuigen de moederschepen en stegen op in de richting Sleeswijk-Holstein. De afweerdienst op het eiland was echter op zijn post. Duitsche watervliegtuigen maakten zich op ter ver dediging en Daitsche patrouille-booten en torpedojagers kozen zee om het Engelsche escorte der vliegtuigen to bevechten. Drie van de Engelsche vliegtuigen werden tot landen gedwongen, naar Wolff meldt, en de inzittenden, 4 Engelsche officieren en 1 onderofficier werden gevangen genomen. Het Engelsche rapport geeft toe, dal er 3 vlieg tuigen worden vermist. De twee andere vliegers schijnen de tegenstanders gepasseerd te zijn. Althans er zyn bommen geworpen op de slnis bij het plaatsje Hoy er, aan den mond van het riviertje de Widaa iir Sleeswyk. Schade ia er volgens het Doitache bericht, niet aangericht. Wat de resultaten van het gevecht ter zee zijn geweest, is niet recht duidelijk. Het Londensche communiqué beweert, dat er 10 bewapende Duitsche patrouille-vaar tuigen in den grond zijn geboord. Het officieele Wolffbpricht spreekt van twee. Dan zegt het Engelsche rapport, dat twee torpedojagers met elkaar in aanvaring zijn geweest, waarvan er één, de rMednsa*, in den storm verloren is gegaan, doch er behoeft geen ongernstbeid te bestaan om trent de bemanning, De Dnitachers spieken van één Engelsche torpedojagerdien ze zwaar beschadigd hebben seggen dan, dat slechts enkele torpedobooten in den nacht van 25 op 26 Maart een ontmoeting heb ben gehad, doch dat ééa der torpedobooten nog niet is teruggekeerd. Hy wilde baar van de sofa oprichten dooh slj weerde bem af. Talentine, er is geen minuut te ver liezen, elk oogenblik kannen de beambten «an de justitie bier syn. Laten sy komen, antwoordde zy en ging weer sitteB. Men sal u in de gevangenis zetten, een vervolging tegen n instellen. Ge snit als giftmengster veroordeeld worden., Dat is beter dan te vlnobten en my ia uwe maobt te stellen, riep sy uit, van de aofa opspringende Ook by was van zyn ztoel opgesprongen doch by viel terug, ala bad b|j een slag gekregen. Maar al te dnidelyk stonden afkeer en verachting op haar gelaat te leaen. Ik wil myn leven en myn eer op bet spel zetten voor eene moordenares, en ia dat myn dank daarvoor? aiate hy tasscben de tanden. Ge weet zeer goed dat ik geen moorde nares beo. Ge wilt my aleobta lokken om n te volgen. Maar daar ben ik op gewapend. Myn vader beeft me tegao n gewaaraebnwd. Er kwam nn een vreeseftjke verandering in syn gelaat. Hy toonde thans de wildste hartstochten. Wat beeft by n gezegd vroeg hy, op baar toetredende. Dat ik my voor n moest in acht nemen en nooit een hnwelykaaansoek van u mooht aannemen. Zyn gelaat helderde op, by glimlacbtr. De goede man kon maar niet vergeten, dat by officier en myn vader handwerksman ia gaweeat, vandaar syn afkeer Maar dien afkeer zon hy wel overwonnen hebben, als by geweten had, boe de taken ataan. Talentine nog eenmaal bid ik u, ik besweer n, volg my Neen, antwoordde sy vast besloten. Waar wilt gij op my wachten? Zy baalde de schouders op. Hoopt gy misschien dat Koenraad Reobling n aal trouwen nn syn moeder dood is vroeg hy weer. Wat gaat het n aan, wat ik hoop of vrees Wat mij dat aangaat? herhaalde by. Veel, «eer veel/ Laat het n gezegd syn De Sussex getorpedeerd. Nader blijkt, dat bij den ondergang van de Franscbe mailboot «Sussex4, die op haar overtocht van Folkestone naar Dieppe getorpedeerd werd, van de 400 opvarenden er 50 gedood zijn. Er schijnt geen twijfel aan te zijn of de ramp is door een onderzeeër veroorzaakt. De tal rijke verklaringen van passagiers wijzen daarop, terwijl de kapitein gerapporteerd heeft een torpedo te hebben gezien en nog gemanoeuvreerd te hebben om het doodelijk schot te ontwijken, wat hem echter niet gelukte. Het schip werd aan den boeg getroffen. Er ontstond een paniek, velen snelden □aar sloepen en vlotten, anderen weer stortten zich met reddingsgordels aan in zee. De eerste neergelaten boot sloeg om, later echter werden de meeste der te water geraakte Inzittenden door de rondroeiende sloepen opgepikt. Gelukkig waren de waterdichte schot ten van de «Sussex* in orde, bleven de ketels in de machinekamer werken en bleef daardoor het electrisch licht aan. Dadelijk werd 't toestel voor draadlooze telegrafie, dat beschadigd Was bij den schok, weer zooveel mogelijk hersteld. Men koD naar Boulogne seinen, van waar hulp werd gezonden. Te II uur daagde de treiler >Marie Tbérèse* uit bedoelde plaats op, die alle passagiers overnam. Nadat men had ingezien, dat de «Sussex* drijvende zou blijven, waren zij namelijk weer aan boord gekomen. Later kwamen nog een patrouilleboot en een Engelsche torpedojager te hulp; 't schip dat nog met een paar van de deksalons boven water stak, werd op sleeptouw genomen en te Havre binnen geloodst. Onder de geredde passagiers zijn 12 Amerikanen en 6 Spanjaarden. Ten stelligste wordt van Fransche zijde ontkend, dat de «Sussex* gewapend zou zijn geweest, waardoor dus, ingeval blijkt, dat een Duitsche duikboot het sehlp getorpedeerd heeft, de verhouding tus schen Dultschland en Amerika nog meer gespannen zal worden. Zekerheid omtrent het aantal slachtoffers heeft men nog niet; zooals we boven zelden, schat men ze op 50. Men meldt ook nog, dat er onder die 50 acht Amerikanen zijn. Van de gewonden zijn er 3 in 't ziekenhuis Valentine, ik sie nooit van a af. Ik ben niet de nan om my iets te laten entrakken weer ik myn tinnen op gezet beb, det beeft menigeen tot eyn aobede ondervonden naar nieta beb ik soo'n begeerte ale naar n myn geliefde. Hy sloeg syn armen om haar been. Zij trachtte ziob los te rnkken en riep Laat mij los of ik roep om bnlp. Ik sal n op myne handen dragen. Ik bsn niet minder ryk dan Koenraad, al nw wececben aal ik vervallen, selfi nog voor dat ae uitgesproken syn. Kom ga met my mee en wordt myn vroaw. Nooit, nooit 1 boud op, ga been Hat was baar gelokt loa te komen. Zy wendde zich naar de denr, haar gelaat toonde aooveel afkeer, dat by begreep det dit meisje alles wilde verdnren liever dan hem toe te bebooren. Hy werd rasend van toorn an gevoelde een wocate baat in sioh opkomen. Een gryot- lacb vloog over syn door woede misvormd gelsst. Ds wrsak is een gerecht det het beet smeekt, wanneer ket afgekoeld ie, mompelde b(j tusschen de tanden. Laid vroeg by ia det nw laatste woord Het ie myn laatete woord, antwoordde sy vastberaden. Hoor dan nn ook myn laatste woord. Ik kan n redden of verderven. Hoever dit «trekt snit ge later ondervinden. Hy zweeg. Boop met, vervolgde Banerlicb, dat ge n van de besebnldiging van moord kart tui veren. Men aal n veroordeelen en ter dood brengen. Ik vertrouw op myn ozecbnld, sei se dof. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1