Rummer 27. Zondag 2 April 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|ksche Stoomdrukkerij Antoon lieten Eerste Blad. Gemeenteraadsvefgaderingen. Liefde Overwint. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. ONDERWIJS. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad au: ECHO. Be Echo van het Zuiden, Waalwpselie en Laugstraatsche Courant Dit Blad verschjjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.76 franco per post door het geheele rijk (0.90 Brievenj ingezonden stukken, gelden ent., franco te xenden aan den Uitgever. UITGAVE Fuja dmr ADvnTBimiN 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven vorden Smaal berekend. Voor plaateing van een groot aantal regels en idvertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten •eeloten Reclame» 16 cent per rege CAPELLE. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 30 Maart des namiddags ten 2 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Valter. Ongeveer 2.15 uur opent de Voorzitter de vergaderiag aanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering worden, na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Aao de orde 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van Ged Staten houdende goedkeuring van eenlge raadsbesluiten tot af- en overschrijving. b. Idem, houdende goedkeuring van wijiiging der verordening regelende de salarissen van hoofden en onderwijzers. c. Schrijven van de heeren Van der Hoeven, Rijken en Treffers, houdende mededeeling dat zij hunne benoeming als leden van de Commissie tot weriDg van Schoolverzuim aannemen. d. Schrijven vaa den heer Benjamlnse hoofd der school in de Heistraat, hou dende dankbetuiging voor de verhoogiDg met f 100 van zijn salaris. Wordt voor kennisgeving aangenomen. e. Schrijven van de Nederl- Koninkl. Automobielenclub. De vereenigiog wijst er op dat het snelverkeer enorm toeneem» zoodat het noodzakelijk is, dat op de wegen een goed uitzicht wordt verkregen. De vereeniglng verzoekt daarom met 't bouwen, vooral van hoekhuizen terdege met het uitzicht rekening te willen hou den en als er nu gezichtsbelemmerin gen bestaan, deze dan te willen op ruimen. De vereenigiog bericht dat zij op de begrooting een post heeft gebracht om bij het opruimen van gezichtsbelemme ringen in de onkosten tegemoet te komen. Voorzitter. B. en W. ste len voor ook dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, aangezien in deze gemeente niet van dezt gezichtsbelemmeringen bestaan. Aldus wordt besloteo. f. Schrijven van de gemeente Nleuw- Leuzen, houdende mededeeling dat zij aan H. M. de Koningin een Adres heeft gezonden met het verzoek in de onder wijswet een artikel te willen opnemen waarin bepaald wordt dat een onderwijzer 2 jaar in dienst moet zijn in een gemeente vooraleer hij naar naar eene andere ge meente mag solHciteereu. Voor het belang van het onderwijs is zulks gewenscht, zelfs ook voor deo onderwijzer met het oog op zijn studie, zegt het adres. Voorzitter, Het komt B. en W. voor dat het niet op den weg van den raad ligt zich met deze geschiedenis te gaan bemoeien. Iemand voor twee jaar vast te gaan leggen is nogal erg. Verheijden. Er zit wel iets in. Rijken. Er is zooveel voor als tegen. Wordt besloten dit adres voor kennis geving aan te nemen. g. Procesverbaal vaa kasopneming d.d. 28 Maart. Bij het onderzoek is ge bleken dat de boeken ordelijk zijn bij gehouden en het dien overeenkomend bedrag f 4788,24 in kas aanwezig was. h. Verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim. Wordt voor de leden ter visie neder- gelegd. i. Schrijven van B. en W. van Vrij hoeve-Capelle, houdeode het verzoek aan haar adres gezonden aan Ged. Staten om 100®/o subsidie voor de ver betering van de Hooge Vaartsche weg, adhaesie te willen betuigen. Oerlemans. Het is in het belang der gemeente dat het gebeurt. Middelkoop. Het is goed, zeker, maar de argumenten in het adres zijn niet goed. Sneep. Daar gaat het op slot van rekening niet om. Als men zijn doel maar bereikt. Dat is hoofdzaak. Verheijden. Ged. Staten zullen zeg gen als ze er mede beginnen, waar zal het einde zijn. Wat er in het adres staat is waar, Kaatsheuvel rijdt voor een groot deel den weg stuk. Rijken. Het is een publieke weg en die is in dienst gesteld van het alge meen belang Voor mij ls het hoofd zaak dat er aan de Hoogevaart gemeen- Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 10) VIJFDE HOOFDSTUK. tenaren wonen die aan een verbazend slechten weg zitten, aan een weg waar over wij zelf al eens hebben gereclameerd eo gevraagd om in orde te brengen en waar het geld vandaan komt daarmede hebben wij niets te maken. Middelkoop. Ik ben er niet tegen, absoluut niet. Alleen komt het mij voor dat de in het adres neergelegde argu menten minder goed zijn gekozen. Verheijden. Ik begrijp ook niet goed hoe ze 100°/e durven vragen. Maar arm houden, net als de Kaatsheuvel doet, dan kom je overal aan. Voorzitter. Een zelfde verzoek is ook gericht aan de gemeenten Loonopzand en Sprang. Zonder hoofdelijke stemming wordt iesloten adhaesie aan het adres te be tuigen. 2. Behandeling begrooting der aan- egkosten voor de electrlficatle der ge meente. De Voorzitter zegt dat naar aanleiding van het onderhoud dat de raad heeft gehad met ingenieur Van der Kolk er thans een schrijven is ingekomen. In dat schrijven wordt de begrooting uit eengezet. Wordt besloten ter verdere bespreking daarvan de openbare vergadering te schorsen en Id geheitr. comité over te gaan. Na heropening zegt de Voorzitter dat het zaak is ep ook idee van den raad, het net zoo "poedig mogelijk te laten bouwen. Sneep. Stel dat de Provincie zelf niet op tijd klaar is dan is bij ons alles zoo lang renteloos. Voorzitter. Ja, maar in zoo'n geval zou er altijd nog wat te doen zijn. Sneep. Toen men ons het voorspiegel de zou een en ander f 25000 kosten en nu het er op aan komt f 60000. Dat scheelt meer dan 100 Wij zijn er leerlijk iDgeloopen. Voorzitter. Wij hebben nog geen aanschrijving ontvangen. Sneep. Neen, maar het zit er toch in dat je dat direct zou krijgen. Middelkoop. In begin was er ook geen sprake van kracht op de Hooge Vaart en nu wel. Oerlemans. De opbrengst zal de ge maakte onkosten wel vergoeden. Ik zou Ge weet self wel, hoe weinig die te beteekenen heaft, sprak hg hoonend. Maar al w«art ge zoo onschuldig als de son aan den hemel en aoo rein als versoh gevallen sneeuw, dat soa a niets helpen. Liever sie ik aw hoofd op het schavot vallen, liever verricht ik self het werk van den benl aan u, dan dat ik n in de armen van een ander sie. Talentine, ge behoort mij toege moet de mijne worden of een schandelijken dood sterven, ge hebt geen andere kess Den dood. dood I lispelde ag bevend sg dacht bet konde staal reeds in haar hals te voelen, sij dreigde in onmaebt te vallen. Nb toost ge nin aw ware gedaante, kreet «ij. Ik ben u daar dankbaar voor; nn weet ik wat ik van u te verwachten heb Dat enlt ge eerst later ondervinden siste hg. Ge hebt er selfs geen xwak begrip van, hoe zeer ik n in mjjn macht beb. Doe, wat ge knut, zei ze met onderwerping. Do bedenktijd is voorbij, daar komen ze van de jnstitie, sprak bij. Er werd aange beld en op dat selfde oogenblik schoof Bsuerlioh de grendel van de deur weg, en fluisterde Valentine toe Nog is bet tijd redding of ondergang wat kiest ge Zij scbndde het hoofd Weer vro g d» «'"tn van een man id den gang naar rajnffronw Valentine Zier en do oot- •telde Constance voerde eeo bejaard man, in een lange blanwe overjas gekleed, de woon kamer kinnes. Zijn baardeloos gelaat bad een ■tereotjp vriendelijke aitdrnkkisg, die kleine grijze oogen keken onscbnldig rond doch nieti oDtging aan ban aandacht ze konden, als het were om een hoekje zien. De man maakte zich kekend ale de commis saris van politie Kaboel en begon met een beleefde verontschuldiging, dat hg nog zoo laat kwam storen Het wan echter noodzakelijk, dat bij beden nog eenige inlichtingen ontving van mejnffroow Zier, die bij mevrouw Rt'chimg in de Viotoriastraat als jnffronw van gezelschap gediend had. Mejoffronw son wel reeds ver nomen hebben, dut die dame vandaag plotse ling gestorven was, voegde bg er terloops bij en satte daarbij Valeotine scherp in het oog. Tante Constance, die slechts op een gele genheid gewacht bad om aan baar gevoel uitdrukking te kannen geven, hief een laid jatnmergeRchrei aan, dat de beambte evenzeer voor eeu teeken van schrik als van verrassing kon bonden. Valentine echter scbndde bet boofd. Gedachtig de belofte aan Hendrik wilde ■ij met bekennen dat zg reeds bericht had gekregen van bet plotseling sterfgevalmaar bet stiet baar tooh tegen de borst te zeggen, dat zg er niet van wist. De schijnbare onverschilligheid waarmee het meisje zolk een onverwachte, aangrijpende tijding opnam, maakte op d«n beambte 6en zeer slechten indrnkdat was zoo goed als een halve bekentenis van haar schuld. Is mevronw Rechling hedenmorgen bg n geweest vroeg hij verder. Valentine antwoordde toestemmend, Hebt ge een woordet wisseling met baar gebad Ja. En hebt ge haar toen cognac gegeven Ja. Is daar nog iets van voorbanden O, de flesch is nog voor meer dan de helft vol, mvin niebt ontkurkte se eerst om mevronw Rechling er van te geven, riep tante Constance Heeft n dat gesien vroeg de commissaris, zich tot de onda dame wendende. Ja. zg trok er de knrk uf, toen ik in de keuken kwam om het scheerwater van mijn broeder te laten weg loopun dadelijk daarop ging ik weer naar binnen. er mijn hand al voor willen zetten, als ik er met f 3000 per jaar af ben. Rijken. Dat is een pak van mijn hart. Als ik de rentabillteitsrekening goed bekeek, dan was ik al bang. Na dit ge zegde van den heer Oerlemans scheelt dat veel. Al moet de gemeente nu eens iets bijdragen, zeg van f 1000 dan ben ik er nog voor, want het is een mooie ver betering. De Voorzitter zegt dat het totale be drag van de begrooting, met het derde voelingsstation medegerekend, f 56000 bedraagt. Na nog eenlge discussie wordt de be grooting goedgekeurd en besloten zoo spoedig mogelijk met het bouwen te laten beginnen. 3. Voorstel tot het doen van af- en overschrijving op posten der gemeente begrooting dienst 1915. Conform het voorstel van B en W. wordt besloten. Niemand in de openbare vergadering het woord meer verlangende sluit de Voorzitter de vergadering en gaat de raad over in geheim comité ter behan deling van 4. Behandeling van het kohier van den Hoofd. Omslag dienst 1916. 5. Behandeling van het kohier van de Hondenbelasting dienst 1916. Rijksdagnormaalschool. TOELATINGSEXAMEN 1916. Ned. Taal le Voorber. klas. 2e Opstel 1 '/a uur. 1. Mijne reis naar Waalwijk. 2. We gaan naar het vliegen kijken. 3. We gooien met sneeuwballen. 4. Hoe mijn verjaardag gevierd werd. 5. Ik doe boodschappen. 6. Hoe Ik straf opliep. 7. Roodkapje. Ned. Taal. 2e Voorber. lclas. 1. Ontleed redekundig en taalkundig Wij hebben onze boeken verloren. De soldaat reed op een schimmel. Ik gaf den bedelaar een flinke be looning. Moeder is ziek. 2. Geef de tegenstelling van de on derstreepte woorden Een lichte straf, een lichte ongesteldheid, een donkere kamer, een scherp mes, een scherpe wind, een vrij volk, vrije toegang, een vrij uitzicht, een ruime kamer, een ruime beurs een vaste betrekking. 3. Plaats de ww. in den onvolt. verl. tijd en vul in Op de speelplaats (vinden) Willem een— jongen. Hij (wenschen) met hem te spelen, maar djongen (schelden) hem uit. Nu (worden) hij kwaad en (schudden) hem aan d— arm. Dknaap (aanraden) hem, dit te laten. Willem (houden) echter niet op, maar (aanbie den) hem eenpak slaag. Hij (schop pen) met de voeten en (stompen) met de vuisten. Eindelijk (krijgen) hij een— klap op dwang en (vallen) op d— grond. Toch (schreien) hij niet, inte gendeel, hij (uitdagen) dknaap op nieuw. Dez— (bedanken) voor de strijd en (voorstellen) d— vrede te sluiten. De vrede (worden) gesloten en nu (spoeden) Willem zich weg. Ned. Taal. le Voorber. klas. Vit uur. 1. Vul in Uw oom verhuisvandaag en wij zijn gisteren verhuls—. De torenklok luiGisteren luizij in dlate avond ook. Uw broeder vergiszich, toen hij de vragen van d— onderwijzer beantwoorDvorig— comer ls er een stevigdijk laogs doever der rivier gelegDe fabrkanten hebben ïuane fabrken gesloten. Men vla dsteenbok slechts in enkele deelen der Alpen, terwijl de gems ook in de Pyreneën woraangetroffen. DDuit keizer stonop het topunt zijner macht. 2. Vul in met een passend onderwerp wordt gelescht. Mag ik dia flasob eens zien En ook hst glae waar de dame uit gedroBken heeft Da flescb, met genoegen antwoordde de spraakzame tante. Maar het glas dat zal moeilijk gaan want myn niobt heeft bet spoedig, nadat bet gebraikt is, afgespoeld en weer bg do andere glazen gezet. De oommissaris wierp een doordringenden blik op Valentine Laten wij dan de flesch halen Waar staat die Mag ik n verzoeken, mt-jaffronw. Met de grootste beleefheid beduidde bij Valentine met een gebaar zijn wensob, dat zjj de flesoh zon halen en dat bij roet haar mee wilde gaan. Zonder een woord te Bpreken voldeed zij aan dit verlangen, voerde »>om naar de keuken en het hem self de flesob uit de kast nemenhij hield de fLzoh «▼bu tegen het licht en knoopte ie toen onder zijn jas. In de kamer teruggekeerd, vorderde bg, dat Valentine met bom naar Berlijn zon gaan. No kon tante Constanoe tioh niet langer stil bonden. - Wilt ge mijn nioht gevangen nemen snikte zg. Hoe komt ge op die gedachten, mevronw De onde dame begreep dat sg een domme streek had begaan en trschtt* er om heen te praten. Als de politie komt, krggt men spo«dig zulke gedachten. De commissaris lachte fijntjes en bedaoht de kense zijner woorden om haar nog mear iu bet naaw te brengen, doeb na kwam Adolf er tnsBober. Bij maakte zich den commissaris bekend als de rentenier Banerlich, een bloed verwant des bnizes en stelde met de grootste voorkomendheid den commissaris voor gebro'k te maken van sgn rijtuig, dat nog voor de deur wachtte, om met syn nicht naar Berlijn te rijden. U staat mij dan wel toe mee te ryden dan ga ik bij den voerman op den bok zitten, zeide hg tot Valentine met een veelbeteeke- nenden blik op den oommissaris, die gaarne dit voorstel aannam. Wilt ge ook naar Berlijn, Adolf? vroeg Constance met tranen in de oogen Moet ik dan bij bet lijk alleen blijven D« commissaris keek verwonderd en ontsteld op, toen Adolf hem ge««gd had, hoe de zaken in huis gesteld waren, en gaf dan uok zijn leedwesen te kennen, dat hg op soo'n treu- rigen dag hier als verstoorder had moeten optreden. Een oogeoblik stond bg io gedachten verdiept en zaide toenIk boop u van dieDSt te kunnen syn Er waoht iemand buiten op me, dat is een vertrouwbaar man. Ik zal hem binnenroepen en hem last geven bier te blijven tot aau de terugkomst van uw nicht. Hij zal niet lastig zijn, u niet storen an mocht het wat iaat worden, ga dan geiust slapen, want ge sijt onder goede bescherming. Zonder aen antwoord af te waabtcu, ging hij de dear achter sioh open latend in den gang, riep een naam en keerde terug met een eenvoüdig gekleeden, iets jongeren man, wien hij zacht «enige bevelen gaf. Zonder dit te laten merken, had hij op die wijse meteen Sezorgd voor de bewaking van het huis au van e eemge daarin blijvende bewoonster. - Mag ik u nn versoeken, mejuffrouw mij te volgen aoide bij daarop tot Valentine, en terwijl sy baar boed opzette en mantel omsloeg, week bij geen oogenblik van hare syde. Gaarne sou Valentine nog even bg het ljjk van haar vader gegaan zijn om het een laatst vaarwel toe te roepen, want zij had een voor gevoel, dat zij niet zou terugkeeren, zoo lang haar vader nog boven aarde stond. Zij begreep echter, dot de commissaris baer niet elleenio dB andere kamer sou laten gaan, en wilde liever heengaan «onder een laatste kus op het voorhoofd van den geliefden doode te drukken, den dit te doen in tegenwoordigheid van een vreemdeD man, die baar wantrouwend be waakte Volgens haar uiterlijk geheel bedaard, omhelsde zij haar weenende tante en fluisterde haar toe - Tot spoedig wedersiens Zelf geloofde sij daar echter niet aan. De commissaris bood haar zijn arm, geleidde baar naar het rijtuig, opende het portier, bielp baar instappen en kwam tegenover haar uitten, terwijl Adolf op den bok plaats nam en wegens de konden Februariwind den kraag van sgn jas omboog baalde. In snellen draf read men den langen weg van Willemsdorp raar h-t commissariaat van politie in de wijk Moabi*. Gedurende den rit werd tns8cben den commisaris en Valentine geen woord gewisseld Zij had baar sluier voor bet gelaat getrokken eu in aen hoek van het rgtmg geloofd, gelenigd, geheeld* gestild, ontgonnen, gegraven, gesticht- gesloopt." gedempt. plaats genomentnsschenbeide meende de commissaris baar tanden te booren klapperen. Toen bet rijtuig voor het portaal stilhield en Valentine uitstapte vond Adolf, ondanks de waakzaamheid van den oommissaris, tooh nog gelegenheid haar toe te fluisteren Valentine voor het leest vraeg ik u, wilt gjj mij toebehooren Neen, nooitfluisterde zg met een gebaar dat dnidelgk baar afkeer verried. Dan zal «w noodlot in vervilling komen sprak hg. Hij waabtte nog tot dat de denr achter ben dicht viel en itepte toen in het rijtuig, dat hem in draf wegvoerde. ZESDE HOOFDSTUK. Valentine's aanhcuding was eerst bevolen, nadat de gerechtelijke sehouwing van mevrouw Ruohlings lijk had uitgemaakt, dat «ij aan vergiftiging aan atropine was overleden, en znlks op grond van het vermoeden, dat dit vergif haar wae toegediend tijdens haar opont houd in de woning van den heer Zier te Wilmersdorf. De dienstboden verklaarden, dat mevrouw gezond en wel was uitgegaan en bjj haar terugkomst ongesteld was. Wilde men aan nemen, dat zg bij het ontbyt het vergift bad ingekregen, dan werd dat wederlegd door de omstandigheid, dat het vergift niet zoo laag op ign uitwerking sou hebban laten wafihtan. Tijdens den rit naar Willemsdorf kon «ij geen atropine ingekregen hebben, of «b moest wil lens en wetens dit vergift hebben iBgenomsn en dit was geheel onaannemelijk. De koetsier, die mevrouw Rechling naar Willemsdorf had gereden, was spoedig ge vonden. Hij verklaarde, dat bg de dame van de Victoriastraat naar Wilmersdorf bad ge reden, daar op haar gewacht bad en toen sonder verder oponthoud naar de Vietoriastraet was teruggekeerd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1