Summer 28. Donderdag 6 4piil 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wddlwiiksche Stoomdrukken'! Antoon Tielen DE OORLOG. Liefde Overwint. FEUILLETON. BINNENLAND. De Echo van het Zuiden, Waalwijksclic en Langstraatsche Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- an Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.7 5 Franco per post door het geheele ryk f 0.90 8rievenmgnsundan stokken t gelden enz., franco va tender a»ja rteu Uitgever. UITGAVE Telafoonnummer 38. Telegram-Ad ób: ECHO. Prijs dbr ajdvrrtbctiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 ma&! berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regelt en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contraoten gesloten Reclames 15 cent per rege De Duitscfurs maken nieuwe vrderingen bij Verdun. Terwijl men aan Duitsche zijde de beteekenis van de vermeestering van het dorp Malancourt, bij Verdun, ten westen van de Maas, hoog aanslaat, omdat daarmede ten slotte weer een deel van het voorterrein der vesting Verdun in Duitsche haoden is gevallen, tracht men het aan Fransche zijde voor te stellen, alsof het eigenlijk onverschillig is, wie het dorp Malancourt in handen heeft, ten eerste omdat toch alle huizen ervan iD puin geschoten zijn, ten tweede omdat de eigenlijke Fransche verdedi gingslinie meer naar achteren ligt en ten derde omdat de Fransche batterijen op hoogte 304 de toegangen tot het dorp blijven beheerschen. Bovendien lag Ma lancourt zoo ver uitspringend uit de Fransche linie, dat het uitermate bedreigd werd zooals thans trouwens nog met Bethincourt het geval is. De Duitsche staf meldt, dat in aan sluiting met de stellingen, die den 30s?en Maart genomen zijn, de Fransche loop graven ten noordwesten van Hancourt over een breedte, van 1000 meter van vijanden gezuiverd zijn. Haucourt is het dorp, dat men, van Malancourt iu de richting van Verdun gaande, het eerst ontmoet. Voor het overige is er op den wes telijken Maasoever bij Verdun weinig van belang gebeurd. Over en weer blijft het geschut druk in de weer. Van belang is echter weer, wat er op den oostelijken Maasoever bij Verduo heeft plaats gehad. Na een zorgvuldige voorbereiding door de artillerie, zegt het Duitsche stafbericht, hebben onze troepen zich Vrijdag in het bezit gesteld van de vijandelijke verdedigings- en flankee- ringsstellingen ten noord-westen en ten westen van het dorp Vaux. Nadat het vuur der Franschen tegen den morgen van Zaterdag zijn maximum hevigheid bereikt bad, kwam de verwachte tegen aanval, die echter doodbloedde in het vuur der Duitsche machinegeweren en het versperringsvuur der Duitsche ar tillerie. De Duitsche staf voegt er dan nog Van »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." ii) ZESDE HOOFDSTUK. De beide dienstmeisje*, dia, evenals de dokter, de beschuldiging der stervende tegen Valentine hadden gehoord, verzekerden bjj boog en laag. dat jaffronw Zier niet in staat was tot zulk een afgrijselijke misdaad. De kankenmeid Beide, dat Valentine nooit h»d koenen aien. dat sjj ee»- levende viach schoon maakte, bon soa sij dan een meDscb het leven benemen Mina zui, dat sjj eerder een misdaad zon begaan dan jaffronw Valen tine dat was een engel van gedold en goedheid. Beiden verklaarden dat inevroaw Rechling stellig ijlde, toen sjj die zware beschuldiging uitsprak, en io xijn eerste verboor had de huisknecht hetzelfda verklaard. Da dokter daarentegen verklaarde dat de eterveude volkomen bij baar bewustzijn was geweestda dienstboden moesten in waarheid ook verbalen welke heftige woordenwisseling tnaschen mevrouw en Valentine was voorge vallen, tengevolge waarvan de gezelschapsjuffer op staanden voet het hms bad moeten verlaten natuurlijk was deze verklaring ook niet geschikt om de besohnldigde te verlioh- ten. Het gevolg wa», dat besloten werd jaffronw Valentine in verboor te nemer. Zy moest naar het gerechtsgebouw gebracht worden en m«t deze taak werd een commissaris van politic balast vau wien men kon verwachten, dat hij zijn last mat beleid en bekwaamheid ■on nitvoareD. De rechter, belast met het voorloopig aan toe, dal de Franschen bij den aanval van Vrijdag aan niet-?ewoode gevange nen 11 officieren en 720 man alsmede 5 machinegeweren verloren. De Fransche staf erkent den tegenslag op dit frontgedeelte op zijn wijze vGelijk men weet, zegt hij, hebben de Duitschers zich in den nacht van den lOden Maart meester gemaakt van een gedeelte van het dorp Vaux, van welk dorp 't mid dengedeelte tusschen de linies der beide partijen kwam te liggen In den loop vao den nacht van Vrijdag deden de Duitschers een nieuwen aanval met zeer aanzienlijke strijdkrachten, waarvan de sterkte wel een divisie zal hebben be- loopen. Aan den aanval was een buiten gewoon hevige kanonnade voorafgegaan, die het den Duitschers mogelijk maakte na een verwoed handgemeen voet te krijgen in het westelijk gedeelte van het dorp, waar de Fransche troepen zich bevonden. Het door de Dultscher ver overde gedeelte van 't dorp ligt geheel in puin en kan voor hen van geen tac tisch nut zijn, want 150 meter verder bedreigt hen het fort Vaux, dat wij nog altijd in ons bezit hebben. Van hel Westelijke gevechtsterrein. BERLIJN, 4 April. (Wolff.) Officieel Ten Z. van St. Elol hebben de Engelschen zich door een sterke voor bereiding door de artillerie in het bezit van den hun op 28 Maart ontnomen ontploffïngstrechter gesteld. In de buurt van de vesting Douau- mont hebben onze troepen op 2 April ten Z.W. en ten Z. van de vesting en in het Calllette-bosch sterke Fraosche verdedigingsinrichtingen in verbitterden strijd genomen en hebben zij in de veroverde stellingen alle tot in den laatsten nacht voortgezette tege aanval len van den vijand afgeslagen. Met inzetting van bijzondere krachten en buitengewoon zware offers stormden de Franschen steeds weer vergeefs tegen de in het Cailette-bosch verloren verdedigingsin richtingen. Bij onzen aanval op 2 April werden aan ongekwetste gevangenen 19 officie ren en 745 man en 8 machinegeweren binnengebracht. PARIJS, 3 April. (Wolff.) Officieel. Tusschen de Soissons en Reims hebben wij een geconcentreerd vuur gericht op ondersoek, gmg eveneens met veel beleid te wsrk. Zoodra Valentine aan het gebouw was gekomen, liet hg baar binnen komen en bood haar een stoel aan. Hij betuigde baar i|jn oprecht leedwezen, dat bij baar Dog too laat en naar hjj zoo pas vernomen had op een dag, dat sij soo een droevig verlies had geledeD, moest lastig vallen. Hij hoopte dat hun gesprek niet te Vt-el tijd in beslag zou nemen. Toen tot het verhoor overgaande, was hij er op bedacht, dit dHn vorm van een gesprek te geven, soodat Valentine bad bunnen denken, dat aa een geiellig onderhond bad met een besohaafd beer, wanneer se met gezien had hoe aoberp bij kaar gadesloeg, en niet hed gehoord hoe de pannen der schrijvers op het papier krasten by het neerschrijven van elk woord, dat gewisseld werd. Door eeniga inleidende vragen kreeg de rechter Haasier een goed b-gnp vau de onastaudighed-n, waaronder Valentine was opgfgroo'd "u leidde toen verder h-t gesprek op haar di-natb*tr"kkiDg bij mevrou* R oMiog. Hat meisje ga! zonder -enige terughouding op alle vragen antwoord het muakte daarbij een gunstige ïndrok op den rechter dat «ij op zoo'n zacbten, toegevenden toon sprak over de vronw. dis hem reeds z»er ongunstig was afgeschilderd. Dit veranderd* echter geheel, toen haar plotspling ontslag en de redsn daarvan ter sprake kwam Zij werd stil en gaf slechts korte antwoorden, zoodat de rechter ten laatste ronduit vroeg of tnsscheo haar en de jongeheer Rechling een innige betrekking bestond. Haar bleek gelaat werd donkerrood, zjj sloeg de oogen neer doch toen sloeg zjj die ■et een schitterenden blik weer op. Ja, isi ie, wy hadden elkaar tronw beloofd. Buiten weten van nw vader en s(jn moeder Mijn vader leed aan een hartkwaal elke gemoedsaandoening kon hem don dood aan do*n on beeft hem ook den dood aangedaan, voegde zij er zacht bij. V<>prdat wij seker waren van inevroaw R chlmg's toestemming, darfde ik beu er niets van zeggen. de Duitsche verdedigingswerken ten Noorden van het Bois des Buttes en op den heuvel van Sapigneul. Onze batterijen beschieten hevig den Westelijken uitlooper van het bosch van Avocourt. Een vijandelijk blokhuis is verwoest, een opslagplaats van munitie vloog in de lucht. Ten Westen van de Maas hebben de Duitschers tegen het^einde van den dag een krachtigen a^faval ondernomen tusschen Haucourt 'en Bétincourt op onze stellingen op den Zuidelijken oever van de Forgesbeek. Wij hebben name lijk in den nacht van den eersten April onze stellingen op dezen oever van de beek verlegd, zonder dat de vijand het bemerkteJ Door het heftige vuur verrast, leden de vijandelijk troe pen sterke verliezen. Heden een tamelijk heftige beschieting van het Bois de Bourrus, zonder dat het tot een infanteriegevecht kwam. Ten Oosten van de Maas hebben zich onze tegenaanvallen met succes ontwikkeld. In den loop van den cfag hebben wij den vijand tot aan den Noordelijken uitlooper van Bois des Caillette teruggeworpen. Bijzonder le vendig was een tegenaanval der Fran sche troepen ten Noorden van den vijver van Vaux. Hij stelde ons in staat om het Westelyk gedeelte van dat dorp, hetwelk wij hadden moeten ontruimen, wederom *e beaeUen. Zeppelin-aanvallen. De laatste dagen zijn er tal van aan vallen op Engeland gedaan door Duitsche Zeppelins. Het succes der aanvallen is natuurlijk zeer verschillend naar gelang men de berichten hoort van de twee zijden. In elk geval zijn er door deze wreede aanvallen weer heel wat burgers gedood. Ook de duikbooten doen druk werk de laatste dagen, er sneuvelen heel wat vijandelijke, maar ook neutrale schepen 1 Het Comité-Generaal. Het comité-generaal van de Tweede Kamer is gisterochtend te 11 uur 45 min. aangevangen. Het voorstel werd bij den aanvang der vergadering gelijk Eu twijfelde n Uaaraan 'i Waurom? Zij was rijk eo ik beo arm, antwoordde Valentine oprecht en zonder bitterheid. Muar mijnheer R-tohling is tjjn eigen meester, hij was niet afhankelijk van syn moeder, merkte de rechter op. Hy hield veel van zyn moeder, ondanks haarzij brak »f en vervolgde Hy wei een goed zoon en zon niet gaarne iets gedaan hebben, waaraan zij kaar goedkeuring onthield. Das was mevrouw Rechling een hinderpaal vuor owe \erbinteuiB, zei de rechter schijn baar zonder eenige bedoeling. Dat vreesde ik, bekeude zij, de oogen u:-erslaaude. Hos hoopte n dan nit dien moeilijken toestand te geraken Dat weet ik zelf niet, bekende zij. Ik geef gaarne toe, dat hst lafhartiu van me was. Ik had Koeamynheer Rechling niet moeten terughouden sijn moeder met onze verloving bekend te maken maar ik vreesde zoo teer voor den strijd, die onvermijdelijk volgen moest, misschien wachtte ik ook wel up een gunstige wending Een gunstige wending, herhaalde de rpchter wot bedoelt n daarmee Dat kan ik niet zeggen Hoe zon iemund dat knnne zeggen, die de feiten niet in bet gezicht dnrft zienzuchtte zij. De straf liet ook niet lang op zich wachten Werd mevrouw Rechling door andere personen op uw verhouding tot haar zoon opmerkzaam gemuakt? Valentine knikte toestemmend, met moeite onderdrukte ajj haar snikken. Alsof elk woord met smart uit haar boezem opsteeg antwoordde zjj en toen - toen volgde een woordenwisseling en verschoon my die te beschrijven genoeg ik verliet bet bnis. En mijnheer Rechling Nog dienselfden svoad zocht by my op in de woning van mjjn vader, die gelukkig reeds te bed lag, want die mooht van bet gebeurde niets weten. Ik bad hem verteld dat ik eenige dagen 'hms kwam doorbrengen omdat mevronw Racbliug op reis was. Ik v-rzocht mijnheer Rechling mij. niet te komen bezoeken totdat ik mijn vader had voor bereid Wy spraken af dat wij brieven met elkaar de agenda vermeldde door den voor zitter gedaan. Met het oog op de omstandigheid dat de vergadering alzoo onmiddellijk na den aanvang overging in eene met gesloten deuren, bleef de toegang tot de publieke tribune en de gewone journallstenkamer hedenochtend gesloten. De journalisten konden tijdens het comité-generaal weder gebruik maken van eene der sectiekamers van de Tweede Kamer, daartoe door den voorzitter op verzoek van het bestuur van de Haagsche Journalistenvereniging beschikbaar gesteld. Naar wij vernemen waren in de vei- gadering in comité-generaal alle mlnlsteis tegenwoordig. Het door de Tweede Kamer ge houden comité-generaal duurde tot des namiddags half 2 uur. WUO1V0I De regeeiing heelt de volgende ver klaring afgelegd »De regeering stelt er prijs op in aansluiting met het medegedeelde* in comité-generaal openlijk te verklaren, dat het schorsen van het verleenen van periodieke verloven een maatregel is van voorzorg in verband met het onwrikbaar besluit, om onze neutraliteit strikt te handhaven. De maatregel is niet het gevolg van bestaande politieke verwikkelingen, maar berust op gegevens, welke een toenemen der gevaren, waaraan ons land bloot staat, doen duchten. Het zoude niet in 's land belang zijn, omtrent den inhoud dezer gegevens eenige mededeeling te doen. De „N, R. Ctt." schrijft Voor een paniek bestaat das geen aan leiding. Evenwel blijve het besef levendig, dat wij er nog niet zijn, dat in de toe komst alles mogelijk blijft. Voor optimisme hoede men zich eveuaeer als voor ontmoe digend pessimismeNog steeds ziju wij niet voorgoed aan den oorlog ontkomen; de maatregel, in het laatst van de vorige week genomen, berust op gegevens, welke een toeneming der gevaren, waaraan ons land bloot staat doet dachten*. Het moge niet in 's lands belang geacht worden, ^omtrent den inhoud dezer gege/ens eenige mededeeling te doen', dat de regeeriug zonden wisselen Ik heb slechts éénmaal aan hem geBohreven weinige nren voor dat. voordat de cataBtrophe kwam Zij verstomde de rechter waohtte eenige oogenbiikken voor hy verder vroeg, want do kwaui hy aan het beslissende pont. Mevrouw Rechling braoht a een bezoek. Wat verlangde zy van n? Valentine zat onbeweeglijk, zij was nn doodsbleek, baar boezem zwoegde hoorbaar, de zweetdroppels parelden op baar voorhoofd. Ik kan bot met seggon ik kan niet, bracht sy met moeite uit. Wilde zij baar toestemming geven Volentine schudde het hoofd. M juffrouw, sprak de rechter op strenge-* ren toon, op haar sterfbed heeft inevroaw Rechling vau een paarlen halssnoer gespro ken. Nn had by het meisje plotseling een vreeselyke verandering plaats, haar zennwen kwamen in spanning, haar oogen kregen weer glans. De rechter meende in haar een geheel ander persoon te aien en deze scheen hem niet verheven boven de verdenking een mensoh door vergift uit den weg te mimen. Zy heeft das van het halssnoer gespro ken, riep zy uit. Zij heeft die lage beschul diging herhaald, ofsoboon zy wist dat het een sohandeljjke lengen is. O, die vronw was veel slechter dan ik daoht het was geen kwaad, dat ikDie laatste woorden sprak ze zacht, en voleinde den zin niet, maar het oor van den rechter bad ze toch vernomen. Hy oordeelde het echter niet geraden hierop in te gaan, maar dacht baar verder in de engte te kannen dry ven door de vraag Beschuldigde mevrouw Rechling u, dat gij dat halssnoer ontvreemd zondt hebben Hy bad het meisje juist beoordeeld. Valen tine had van baar vader een fijn eergevoel geërfd, dat door haar opvoeding en door de krenkingen, die dit gevoel in haar afhankelijke betrekking had ondervon den, uitermate prikkelbaar was geworden. Weer stond baar nn bet tooneel van dien morgen met al sijn afschuwelijkheid voor den geest, weer voelde zy den haat io baar gemoed ontvlammen., Nog vervnld.van de gedaahte, dat sy zjch uiet uit grilligheid of zenuwachiigbeid voor zorgsmaatregelen getroffen beeft, is nu wel duidrtlijt. De algemeene toestand (waarover reeds eenigen tijd geleden de heer Colijn in de Eerste Kamer met zekere ongerust heid sprak, en waarover bij nog pas een interessant tijdschrift-artikel schreet) is er niets beter op geworden. Waakzaamheid en doorzicht, paraatheid en vastberadenheid echter kannen ook ditmaal ten bate van ons laud hare krachtige preventieve wer king uitoefenen. Naarmate wij ons meer vau den ernst van den toestand bewust zyn, is de kans om boiten schot te blijven grooter. Alle noodelooze opwinding blijve echter achterwege. Regeeringsberichten. De regeering neemt geenerlei verant woordelijkheid op zich voor eenig bericht dat niet uitdrukkelijk als f f 1 c i e e 1 is gewaarmerkt. Nederlandsche schoener getorpedeerd. DEN HAAG, 4 April. (Offic.) Blijkens bij het departement van marineontvangen bericht is de Nederlandsche schoener „Alsina Helena" gistermiddag te 3 uur in de Noordzee getorpedeerd. De be manning is met een sloep op het licht schip Noord-Hinder aangebracht en gis termiddag door het reddingschip „Atlas" overgenomen van waar zij heden wordt afgehaald. Bij aaokomst zal er een nader onderzoek worden ingesteld. (De schoener >Elzlena Helena* (kapi tein P. Bossleaar) was bruto 121 ton groot en netto 99 ton, was in 1904 gebouwd en behoorde thuis te Oude Pekela. De kapitein was tevens reeder.) Het torpedeer en van de Tubantia*. (Officieel.) Het departement van marine deelt mede, dat het onderzoek naar het wrak van de >Tubantia«, waarvoor aanvankelijk door den Kon. Holl. Lloyd maatregelen waren getroffen, door de legeering is overgenomen. Tengevolge van het ongunstige weder kon niet vóór de afgeloopen week met het onderzoek worden begonnen. Het is Dinsdag (3 April) gelukt de juiste plaats van het wrak te bepalen en met het s.s. »Wodan« een onderzoek door duikers te laten instellen. Hedenmorgen zou met duiken worden voortgegaan. moaet verdedigen tegen den emaad, die dn overledene haar ateedB nog nit het graf bad aangedaan, verhaalde zij mot groote leven digheid alles, wat to*nohen baar en mevronw Rechling was voorgevallen. En wat zy niet verhaalde, meende de rechter zelf te knoneB aanvullen. De vronw, die het meisje zoo doodelyk belendigd bad, vroeg van baar een verfrisschenden dronk en verblind door den toorn deed zy in den drank een weinig van het vergift, dat de dames soms als sohoonboidsniiddel aanwenden. Kostte het n geen strijd nw vijandin een verfriBtchiog te geven vroeg by. Ja, dat kostte het my, antwoordde Va lentine, ik....ik.. wenichte.... Wat wenBchte n Zy antwoordde niet. De levendigheid van daareven was vervlogen met de woorden, oie op haar lippen bestorven waren. Zy keerde tot de werkelijkheid terng Daar zat sy in de verhoorzael tegenover den rechter, wims hoofd m de schaduw bleef, terwijl baar gelaat ten volle beschenen werd door het licht v»n de gaslamp boven de tafel. Toen verlangde nw gemoad nanrwraafc, niet waar vroeg de rechter. Zij zweeg Toen kwam de begeerte op, dia vronw dood aan uwe voeten te zien? Nog altijd zweeg zij. Ze bedekte baar gelaat met de handen en zonk kermend in haar stoel. De rechter liet baar geen tyd om zich te herstellen onmiddellijk vroeg bij En op dien wensch volgde de daad toen mengde u 't vergift in deD cognac niet waar Die woorden hadden tocb niet die uitwer king, die bij sich daarvan bad voorgesteld, het verschilde eobter niet veel. Als ik op dat oogenblik een wapen in de hand bad gehad, zou ik het teg«n haar gebruikt 'hebben, geloof ik, antwoordde ay. Dat zon ten minste eervoller en moediger geweest zyn, dan u op verradelyke wijze van vergift te bedieneD, sprak de reohter op stren- wen toon. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1