Zondag 9 4piil 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. f Wadlwijksche Stoomdrukken'! Antoon Tieten Eerste Blad. DE OORLOG. Liefde Overwint. j>uminer 29. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BEKENDMAKING. FEUILLETON. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad an: ECHO. Dit blad kost slechts 6 Cent per week. De Echo van het Zuiden, Wftalwykschc en Lnigstrutsehc Courant Dit Blad verschijnt W o 3 u a d a g- en Ziterdtgiroud. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.75 franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieven, ingezonden «takken, gelden enz., franco te zenden «au des Uitgever. UITGAVE Prijs oir AnvBETBinrittN 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contraeten gesloten. Reclames 15 cent per rege De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt kekend, dat ter secretarie gedurende 30 dsgen ter inzage is nedergelegd een opgave van uit komsten bedoeld in de art 15, 23 en 43 der wet betredende de grondbelastiDg- De verzoekschriften om hermeting of herschat- ting op kosten van ODgelijk, die om ver nietiging van schattingen, welke geacht worden in strijd met de wet te zijn verricht, de bezwaarschriften tegen ambtshalve verbeteringen en misstellingen in de belastbare opbrengst en ?an onjuiste metingen en berekeningen, zoomede de bezwaarschriften omtrent de onderwerpen, bedoeld in art 43 der wet behooren luidens art. 16 no. 1,19 no. 2,23 derde lid en 44 bij Gede puteerde Staten dezer provincie te worden in gediend, binnen dertig dagen na den dag dezer afkondiging. Waalwijk, den 5 April 1916. De Burgemeester voornoemd, TH. DE SURMONT DE BAS SMEELE Rede van den Rijkskanselier. Vou Bethmann Hollweg, de rijkskan selier hield in den rijksdag de volgende redevoering Mijne Heeren Toen ik driemaanden geleden voor u sprak, heb ik er naar gestreeld u op grond van de nuchtere feiten een beeld van den militairen toestand te geven. De gebeurtenissen rechtvaardigen het vertrouwen, waarmee ik toenmaals kon spreken. De Darda- nellen-onderneming eindigde met een fiasco. Na den zegevierenden veldtocht tegen Servië, waarin het Bulgaarsche leger aan onze zijde en aan die van Oostenrijk-Hongarije onvergetelijke roem oogstte, zijn thans Montenegro en Noord Albanië in handen van onze bondgenooten. De Engelschen geven zich nog altijd moeite, om hun te Koet- el-Amara ingesloten leger te beviijden. Aan de Russen is het weliswaar door veelvuldige overmacht gelukt, zich van Erzeroem meester te maken, doch sterke Turksche strijdkrachten beletten Van „DE EüHO VAN HET ZUIDEN.' 12) ZESDE HOOFDSTUK. Ik had noch bet oen, noch bet andor, antwoordde Valentine, die weer in dezelfde moedelooze stemming verviel, waarin ze bii het begin van bet verhoor verkeerde. Dos u ontkent, dat ge mevronw Kecbling bet vergift hebt toegediend vroeg de rechter nu ronduit Da al het gesprokene was bij tot de overtuiging gekomen, dat dit jonge meisje io een soort van waanzin de vronw, die baar zoo bitter gekrenkt bad, bet vergift bad toe gediend, doch hij bad ook eene openhartige bekentenis verwacht Gelooft n dan, dat ik mevrouw Recbling vergiftigd heb luidde baar wedervraag. Mejuffrouw, zei de rechter met nadrnk. volgens de wettelijke bepaling behoeft nie mand zichzelf te beschuldigen. Het is zelf de plicht van den rechter de betrokkene daarop te wijzen daar staat tegenover, dat een bekentenis niet noodzakeljjk is om eens ver oordeeling te kannen uitspreken, bij voldoende bewijzen. En gelooft u die te hebben viel zg in. Al beb ik ze nog niet geheel, dan zal het onderzoek ze wel aan bet liebt brengen voor het oogenblik is er reeds gegronde reden om n gevangen te houden. Ik heb niet anderB verwacht, antwoordde zjj onderworpen, hopende dat de rechter nn het verhoor zou Blniten. Daarin vergiste zjj zich echter. Nogmaals ging de jjverige rechter de zaak in alle bijzonderheden met baar na en deed moeite haar te ioen begrijpeo, dat hen, verder voort te rukken. Evenals de Rusissche stormloopen in Galiclë, zijn ook de nieuwe aanvallen der Itali anen tegen de Isonso-stelllngen telkens f opnieuw afgestuit op de taaie dapper heid der Oostenrijksch-Hongaarsche troe pen. Met bovenmatige inspanning heb ben de Russen over een breed front ook tegen onze linies hun stormkolonnes vooruitgedreven, Ze zijn op Von Hindenburg en zijn dapperen met reusachtige verliezen te pletter geloopen De vijandelijke volken was door hun regeeringen voorgepraat dat onze militaire kracht ten einde liep, dat wij geen manschappen meer hadden en de geest onzer troepen verslagen was. Ik vermoed dat de slag bij Verdun hen wel anders zal hebben geleerd (zeer juist). Dr met geniaal beleid voorbereide krijgsverrichtingen worden uitgevoerd door hildhaftige troepen, die tegen den met opofferende dapperheid strijdenden vijand voordeel na voordeel bevechteD (bravo). Derhalve is voor ons de militaire toestand op alle fronten zeer goed en beantwoordt geheel aan de verwachtin gen. Wij moeten oprechten dank weten aan onze soldaten en hun leiders, die nu reeds twintig maanden lang even strijdlustig en vermetel als op den eersten dag, met lijf en leven het vaderland beschermen, (lev.bravo). Onze vijanden gelooven het doel, dat zij met de wapenen niet kunnen bereiken, door uithongering en afsluiting van Duitschland te kunnen verwezelijken. Ik heb mij de hoop van onze tegenstanders wel kunnen begrijpen, maar ik begrijp niet, dat nuchter denkende menschen na de ervaringen van 1915 daaraan nog vasthouden. De Rijkskanselier deelde mede, dat de oogst overal prachtig stond, en dat, al moeten de Duitschers zich wat bekrimpen, zij toch niet door den honger zullen worden onderworpen Toch eischen zij het recht op zich tegen den uithengeringsoorlog door duikbooten te verdedigen met inacht neming der rechten van de onzijdigen, want poging tot uithongering eischt vergelding. Voor ons is de beteekenis en het mevronw Recbling bet vergift nerg ns anders kon ingekregen hebben dan bjj baar bezoek te Wilmersdorf. En daarom moet ik het haar gegeven hebben, sprak Valentine schouderophalend Niet daarom alleen, maar ook om de omstandigheden, die er moe gepaard gaan, antwoordde de rechter. U geeft toe, dat die vrouw u doodelijk baleedigd had en dat u den diepeten haat en wrok jegens haar koesterde. Bovendien stond zij tnsschen n en uw beminde. Haar dood gaf hem de vrijheid om met n in het hnwelgk te tredon. Mot een kreet van ontsteltenis deinsde Va lentine terug. Ook dat nog, riep wij uit en huar stem klonk daarbij zoo aangrijpend, zoo waar, dnt de rechter diep ontroerde en in da overtuiging van haar schold begon te wankelen. Met de oogen strak voor zich uitstarend» en alB sprak ze tot zichzelve zeide ze Als ik aan hem geducht bad, zon ik in die vrouw mjjn moeder gezien hebben dat ik dat vergat dat ik dit vergeten kon, ziedaar mjja font Zjj bedekte bet gelaat met de handen, een krampachtige rilling voer haar door de leden. Het was te veel, te veel voor oen arm zwak menscbenbart. Dat was tocb weer een bekentonis de rech ter wilde haur de verwachte bekentenis ge makkelijk maker. Ge waart bjjca ontoerekenbaar door uwe verontwaardiging over den smaad, dien me vronw R°chling n bad aangedaan en daarbij kwam de smart over de dood van u vader. Een bittere glimlach kwam op haar gelaat. Toen mijn vader do kumer binnen kwam had mevrouw dat vermeende vergif reeds gp- dronkeü. Hij hoorde de verontschuldiging, dio zij meende mjj te moeten aanbieden od deze was reeds voldoende om zjjn levensdraad af te solden. Toen zij bem op den vloer zag liggsn en besefte wat zjj gedaan bad, ging zij been. Zjj is niet bg ons vermoord integendeel zjj hoeft gemoord. Eenige minuten beersohte een diepe stilte in het vertrek, de rechter kou den gepaBten toon voor het verboor niet zoo spoedig weer vinden. Eindeljjk zeide bjj - Nog slechts eene vraag voor heden Bjj de ontsteltenis en den smart over den plotselingen dood van nw doel van dezen oorlogDuitschland zoo sterk bevestigd, zoo krachtig beschermd, dat niemand meer in de verzoeking komt, ons te willen vernie tigen, dat een ieder in de wijde wereld ons recht op vrije ontwikkeling van onze vreedzame krachten moet erken nen I Naar zulk een Duitschland, niet naar de vernietiging van vreemde voken streveD wij. Wij trokken ter verdediging ten strijde. Doch wat vroeger was, is thans niet meer. De geschiedenis is met ijzeren tred voortgeschreden. Er bestaat geen terugkeer. Duitschland en Oosten rijk-Hongarije waren niet van zins het Poolsche vraagstuk te berde te brengen. Het lot der veldslagen heeft het nu te berde gebracht. Thans wacht het op een oplossing. Duitschland en Oosten rijk-Hongarije moeten en zullen het oplossen. De geschiedenis kent na zulke ingrijpende gebeurtenissen den status quo ante niet. België zal na den oorlog een nieuw België* zijn. Polen,, dat de Rusissche tsjinownik verliet na nog inderhaast geld te hebben afgeperst, dal de Russlssche kozak brandend verliet, bestaat niet meer. Zelfs leden der Doema hebben openlijk uitgesproken dat zij zich den terug keer der tsjinownik in het gebied, waar Duitschers, Oosten rijers en Polen intusschen eerlijk voor het ongelukkige land hebben gewerkt niet kunnen voorstellen. Ook Asquith spreekt van het beginsel der nationaliteiten. Als hij dat doet en zich in de plaats stelt van zijn onoverwonnen en onoverwlnlijken tegen stander, kan hij dan werkelijk gelooven dat Duitschland ooit 'de door de Duitschers en hun bondgenooten bevrij de volkeren tusschen de Oostzee en de Wolhynische moerassen, het mogen dan Polen, Lltauwers, Balten of Letten zijn, weer aan de heerschappij van het reaktionaire Rusland zou overleveren Neen, niet ten tweede male mag Rusland naar de onbeschermde grenzen van Oost- en West-Pruisen zijn legers doen oprukken (stormachtige toej.,)niet nogmaals mag Rusland met Fransch geld het Welchselland als invalspoort geliefden vader, vond u toch gelegenheid om het glas, dat mevronw gebruikt bod, om te spoelen en in de kast te letten. En de fletch met cognac zette n ook weg. Waurom deed n dat Talentine logde de hand aan het voorhoofd. Waarom? herbaalde zij. Kan men dan rekenschap geven van de reden, waarom men zelfs de oubeduidenste handelingen verricht U kon mjj evon goed vrsgen waarom ik de deur van de kamer achter mjj gesloten of open gelaten heb. Onder sommige omstandigheden zon dat ook van beteekenis kannen zjjn even als bet spoelen en wegzetten van het glas. U begrijpt wel, dat dit in bet onderhavige geval niet als een onbeduidende handeling kan worden aan gemerkt. Valentiue knikte. Ja, dut zal ik wel moeten inzien. Peinzend streek zij de de hand langs het voorhoofd. Ik geloof, dat ik hot deed, omdat ik bezigheid moest hebben ik kon het stilzitten in de kamer niet langer nithoadeo. Maar na is mij alles onverschillig. Zend mg naar de gevangenis, veroordeel mjj ik kan n niets meer zeggen, dat ik gedaan heb. Zoo ganw gaat het nog niet met het ver- oordeelen, zeid6 de rechter, die begreep dat bet nutteloos was het verhoor thans nog voort te zetten. Hij liet haar de aantoekeningen van bet verhoor voorlezen zij onderteekende die. Toen schelde hg eu gaf bevel haar naar een cel van de gevangenis te brengen. Door een gevangenbewaarder onderstennd, wankelde zij naar buiten, de reohter bleef nog een geraimen poos iD diep nadenken versonkea zitten. Dat meisje was bem een raadsel. Had men hier te doen met een verstokte, hnichelende misdadigster, of met een ongelukkige, die in een oogenblik van drift gebandeld bad Of was zij onschuldig en een slachtoffer van een ongelukkig toeval? ZEVENDE HOOFDSTUK. De eerste straleo der morgenzon vielen tus schen de half dichtgetrokken gordjjnen in een weelderig gemenbileord vertrek, waarin de joDgo vronw gemakkelijk in een leunstoel «at. Gekleed in een morgenjapon van witte naar het onbeschermde Duitschland inrichten. Evenmin zal Iemand gelooven, dat wij in het westen de landen, waarop het bloed van ons volk heeft gevloeid, zonder volkomen veiligheid voor onze toekomst zullen prijsgeven. Wij zullen ons werkelijke waarborgen verschaffen, dat België geen vazalstaat van Frankrijk en Engeland wordt om in militairen en ekonomlschen zin tot voorpost tegen Duitschland te worden ingericht (lev. bravo). Ook hier doet het lot geen stap terug, ook kan Duitschland bijv. den lang onderdrukten Vlaamschen volksstam niet weer aan verwaalschlng prijsgeven docb zal hem een gezonde, en met zijn rijken aanleg overeenstemmende ontwikkeling op den grondslag van zijn nederlandsche taal en volksaard verzekeren. Wij willen buren hebben, die zich niet opnieuw tegen ons aaneensluiten om ons te worgen maar met wie wij en die met ons willen werken tot wederzijdsch nut. Waren wij vóór den oorlog vijanden van België Werkten de vreedzame dultsche arbeid en vlijt in Antwerpen niet mee aan de welvaart? Het Europa, dat uit deze geweldige crisis zal ontstaan, zal op vele punten niet op het oude gelijken. Het vergoten bloed keert nooit terug, het verwoeste goed slechts langzaam. Maar hoe dat ook zij, Europa moet voor alle volken die het bewonen, plaats voor vreedza- men arbeid bieden. De vrede, die aan dezen oorlog een einde maakt, moet duurzaam zijn en geen kiem van nieuwe oorlogen bevatten, maar voorgoed vreed zame orde scheppen. Met onze bondgenooten zijn wij steeds inniger verknocht geworden door lange wapenbroederschap waarop in vredestijd een gemeenschap van arbeid zal volgen, In het belang van economische welvaart en de beschaving der steeds vaster ver bonden volken. Ook in dit opzicht gaan wij andere wegen dan onze tegen standers. Engeland wil met het sluiten van den vrede den oorlog niet laten ophouden, doch den handelsoorlog tegen ons met verdubbelde kracht voortzetten. Eerst moeten wij op militair, dan op econo misch gebied worden vernietigd. Overal wollen stof met vioolkleurige nopjes, met baar gitzwarte oogen, dot kers wenkbrauwen, roode kin en sacbtroode wangen, geleek *jj wel een dame van het hof van Bodewijk XIV. Zelfs bet haarpieder ontbrak niet, ot scheen althans niet te ontbreken. Zag men achter nauwkeurig toe, dan bemerkte men, dat bier geen kunst middel in het spel was. docb dat het baar voor den tijd vergrijsd of door t en zonderlinge speling der natunr nit den aard gr jjs gekleurd was. Het eerste was echter het geval. Agnes Von Barren's koolzwart liaor was door schrik en toorn vergrjjsd, toeu haar zij telde toen negentien jaar en was sedert een jaar gehuwd, haar echtgenoot, en flink knap officier, dien zij hartelijk liefhad, thuis gebracht werd met een doodeljjke verwonding. Hg was ga- kwetst in een tweegevecht. De aonleidingdaar- toe was voor baar diep krenkend en bracht haar tot de erkentenis, dat Von Beeren haar niet nit liefde gehnwd bad docb nit eigen belang, duar zjj de dochter was van rjjke burgerlijke onders. Deze ontgoocheling bad de jonge vronwiwaar getroffen en was oorzaak, dat zg zich reeds jaren lacg uit de wereld teruggetrokken bad. Zg was gezoDd naar lichaam en geest, bezat groote veerkracht, beminde de kontf, speelde verdienstelijk op het klavier, beoefende den «ang en trachtte zoo haar leed te vergeten, al was dit haar thans na acht jaren nog niet geheel gelukt. Kort na elkander waren baar vader en moeder gestorsen, zjj was daardoor meesteres geworden van een aanzienlgk ver mogen, bad een kleine villa gekocht en die naar haar smaak laten inriohten, en bracht hier in een kleinen met zorg gekozen kring een gedeelte van het jaar door den overigen tjjd was zij op reis. Daar lij «eer goed onderwezen, vroolijk, beminnelijk en zser hulpvaardig was, ontbrak bet baar niet aan kennissen en howeljjks- candidaten «ij scheen echter besloten baar vrijheid te bewaren en geen tweede bnweljjk aan te gaaD. Mevrouw Von Beeren was bezig met het lezen der couranten, die de huisknecht zooeven gebracht bad. Eerst las zjj da brieven, legdo die toeo^ ter zijde ob nam de courant. Sommige zien we brutale vernietiglugs- en vernie lingswoede en de vermeten begeerte om in teugellooze heerschzucht een volk van 70 millioen zielen lam te slaan. Ook deze dreigementen zullen uiteen spatten, maar de vijandelijke staatslieden mogen bedenken dat hoe heftiger hun woorden zijn, des te heviger zuilen onze slagen vallen. In de ure van den ernst is onze ge meenschappelijke arbeid dubbel verant woordelijk. Geen andere gedachte vervult ons dan deze: Hoe helpen, hoe steunen wij het best onze strijders, die in den vreemde voor het vaderland hun leven veil hebben P Eén geest, ééa wil leidt hen. Deze allen vereenigende geest moet ook ons lelden. Hij zal, over den strijd der vaderen heen, onze kinderen en kindskinderen een .sterke vrije toekomst tegemoet voeren (levendige, langdurige toejuichingen en handgeklap in alle dee- len van het Huls). De strijd bij Verdun. De Dultsche staf heeft ons gisteren meegedeeld, dat het dorp Haucourt, links van de Maas bij Verdun, Woens dagmiddag, te zamen met het zeer versterkte steunpunt ten oosten van die plaats, door de Duitschers in storm is genomen, waarbij de Franscben bloedige verliezen leden en ruim 500 man aan ongewonde gevangenen verspeelden. De Fransche staf zegt, dat de Duit schers eerst na herhaalde milsukklngen en bloedige offers vasten voet in het dorp Haucourt kregen doch zij voegen er aan toe, als om te doen zien, dat de aanvallers niets aan hun succes hebben, dat de Fraasche kanonnen in hooger gelegen stellingen het dorp bestrijken. Een Duitsche duikboot in den grond geboord. PARIJS, 5 April. (Havas.) Het mini sterie van marine deelt mede, dat vandaag een Duitsche duikboot door een Engelsch-Fransch flotilje in den grond is geboord. De officieren en de bemanning zijn gered en gevaogen genomen. artikelen sloeg ze over, andera las zg slcohts vlncbtig en enkele las ze met de grootste aandacht. Plotseling toonde haar gelaat ont steltenis en schrik. Zij wierp het blad op tafel en sprong op. Wat is dat riep zg nit. Dat kan niet zijn. dat is onmogeljjk en zg streek met de hand langs het voorhoofd. Maar ik droom toch niet, vervolgde zg, zoo'n ontzettende droom kan in mjjn hoofd niet opkomen, maar waarheid kan het toch niet zjjn. Stellig heeft een reporter, die om een bericht verlegen was, die vreeseljjke geschiedenis verzonnen. Zij nam de courant weer op en las ten tweede male bet bericht, dat haar zoo ontroerd had. Mevronw R. weduwe van een pun nenfabrikant, >n de Victoriastraat, en me juffrouw Z. dochter vac een gepensioneerd officier te Wilmersdorf, het is duidelijk genoeg. En toch het kon niet waar zgn. Mevronw Recbling dood en Talentine gevat als baar moordenares liet is om het verstand er bij te verliezen Een oogenblik etoDd zij ingedachte.Wat doe ik toch Ik rjjd er heen en ga mij over tnigen, sprak «e. Zjj scbelde tweemaal, ten teeken dat zjj haar kamenier verlangde en, toen dese bin nenkwam, zei ze Help mij spoedig kleeden Elise Ik moet nit, laat een hnarrjjtaig komen, inspannen dnnrt me to lang. Maar neep, ik weet niet waar ik been moet, bet is toch beter als ik mjjn eigen rjjtuig neem laat Kranse de coopé inspannen, Riinhold moet ook mee. Het meisje vertrok om deze bevelen over te brengen en mevronw Von B^ren ging in baar kleedkamer. Nau«eljjks een half nar later kwam zjj de trap af in een kostbare, fraaie winterkleeding en nam plaats in deoonpé, die voor de dear wachtte. In weinige mmatan bracht bet rjjtnig haar in de Viotoriastraat. Op baar aanschellen opende de huisknecht de dear. Eén blik op het betrokken gelaat van den bediende deed haar begrjjpen, dat het courantenbericht niet geheel onwaar kon wezen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1