Nummer 30. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DE OOKLOG. Liefde Overwint. mm\mk StoomdruJikenl Antoon Tielen p» rjtzr FEUILLETON. BINNENLAND. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ECHO. ToordMli«* oontm,w' De Echo van het Zuiden. Waalwykscbe en Langstraatscbe Courant Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.76. Franco per post door het geheele ryk f 0.90- Brieyeningezonden stukken, gelden enz., franco te senden aan den Uitgever. Van het Westelijke gevechtsterrein. Bèthincourt bezet. BERLIJN, 10 April. (Wolff.) Officieel In de genomen trechterstellingen ten Z. van St. Eloi hebben onze troepen her- overingspogingen van vijandelijke afdee- lingen bandgranatenwerpers geheel afge slagen. Mijngevechten tusschen het La Bassée-kanaal en Atrecht zijn de laatste dagen weer levendiger geworden. Op den westelijken oever van de Maas zijn Bèthincourt en ook de sterk verde digde steunpunten Elzas en Lotharingen ten ZW. daarvan afgeknepen. De vijand trachtte zich aan het gevaar door een snellen terugtocht te onttrek ken. Hij werd echter door Silezische troe pen nog aangevallen en verloor behalve dat hij zware bloedige verliezen leed, 14 officieren en ongeveer 700 man aan ongekwetste gevangenen. 2 Kanonnen en 13 machinegeweren werden genomen. Tegelijkertijd hebben wij voor ons hinderlijke vijandelijke verdedigingswer ken, blokhuizen en dekkingen op ver schillende plaatsen van 't frontopgerulmd b.v. ten N. van het dorp Avocourt en ten Z. van het Kraaienbosch. Ook bij deze op zichzelf staande ondernemingen gelukte het ons den Franschen ernstig afbreuk te doen. Aan gevangenen verloren zij bovendien ver scheidene officieren en 276 man. Rechts van de Maas hebben wii op dergelijke wijze een kloof, aan den zuid- westelijken rand van den Peperheu el gezuiverd, waar 4 officieren en 18 4 man en oorlogsmaterieel in onze handen bleven. Meer naar het Oosten en in de Woë- vre-vlakte zijn uitsluitend artilleriegevecb- ten geleverd. In een luchtgevecht ten Z. O. van Damloup en ten N. O. van Chateau Salins hebben wij een Fransch vliegtuig neergeschoten. De inzittenden van het eerste zijn dood. Wij hebben verder twee vliegtuigen van den vijand zien vallen in het dorp Loos en in het Caillette-bosch. PARIJS, 9 April (Reuter.) Officieel. Ten Westen van de Maas den heclen dag hevige gevechten op ons heele front, Van uDE ECHO VAN HET ZUIDEN." van Avocourt tot Cumlères en zelfs tot aan de overzijde van de Maas. De van te voren beraamde ontruiming van de vooruitstekende punt bij Bèthin court, die gisterenavond ten uitvoer is gelegd, heeft ons in staat gesteld een onafgebroken linie te bezetten, die zich uitstrekt van de rsdoute van Avocourt over de begroeide hellingen aan den Westkant van heuvel 304 en langs den Zuidelijken oever van het moeras dat door de Forgesbeek wordt gevormd, (hetwelk de linie op een punt ten Noord oosten van Haucourt bereikt) naar onze stellingen ten Zuiden van Bèthincourt, aan de splitsing van de wegen Bèthin court Esnes en BèthincourtChattan- court. Deze nieuwe linie heeft zeer ge weldige aanvallen doorstaan. De aanvallen der Duitschers tusschen Mort Homme en Cumières zijn bloedig teruggeslagen. De vijand, aanvallend in gesloten formatie, kwam te voorschijn uit het bosch van Cumieres en werd onder vuur genomen door onze artillerie en machinegeweren en liet honderden lijken achter. Ook alle aanvallen op den Mort Hom- me zijn afgeslagen met zware verliezen voor den vijand. Een gelijktijdige aanval op onze stel lingen tusschen het bosch van Avocourt en het moeras, dat door de Forgesbeek wordt gevormd, is na een tegenstand tot het uiterste overal afgeslagen. Ten slotte is een aanval op onze ver- dedigiogswerken ten Noordoosten van Avocourt gedaan, waar de vijand er voor een oogenblik in slaagde voet in onze linie te krijgen, maar bij werd dade lijk door een tegenaanval verdreven. Ten Oosten van de Maas is de vijan delijke^ artillerie bizonder levendig tegen de Cóte de Poivre, in de streek van Douaumont en Vaux en zij bombardeert overal onze tweede linie. Onze artillerie heeft voorkomen, dat de vijand zijn loopgraven verliet. Men weet, dst het Fransche front ten westen van de Maas een grooten boog naar het noorden beschreef. Het liep znidelyk en oostelijk om het bosch van A'oeourt hen, om dan de Forgesbeek te volgen tot Bé'hjncourt en vandaar znidelyk af te buigen over de henvelstelling van den Dood-n Maö. Vandaar ging net in ooste- ||f ill I pi I I i it a T' i I 0BR Aj)iVMTBimllN 10 eent per regel; minimum 6 regels; groote lijke richting naar Cumières en de Maas. Béhincoort was. Da de ontruiming van Malancourf, de eenige plaats, die de Fran- "chen nog op den noordelyken oever van de Forgesbeek beset hielden. Dit vooruit geschoven punt in de F'aosche linie stond aan een hevig flink vaar bloot van Caisc. in het weeten en Forges in het oosten uit. Men voorsag, dat de Fransche-i het pont niet zoadeu kannen honden en inderdaad melden zy ons nu, dat zij het iu den hacbt »an Zaterdag op Zondag hebben ontiuimd. Het nieuwe Fran»che Lont loopt nu van de schans van Avocourt langs de hoscbrijke hellingen aan de west zijde van heu»el 304 naar de Forgesbeek, ten noordoosten van Haucourt. Vandaar volgt het den zuidelijken osver der beek tot ten zuiden van Bè ölncourt, waar de wegen van 8è hincourt naar Esnes en de wegen van Pó bincourdt naar Chat- tancourt samenkomen. Het gaat dan weer zuidelijk óver of langs de h«u*el stelling van den Dooden Man en verder oostwaarts naar Cumières. Gaan de Duitschers aan den Yser beginnen l Volgens de Daily Mali kao binnenkort een groote slag verwacht worden aan het Yserfront. De Duitschers schijnen biertoe groote toebereidselen te maken tusschen Yperen en de kust. Veel zwaar en Hebt geschut zou naar Osteode zijn gebracht. Dit zou. volgens de Daily Mail ook de reden zijn van de verhoogde militaire waakzaamheid van de Neder- landsche regeering, in het bizonder in Staats-Vlaanderen. De rede van Asquith. LONDEN 11 April. (Reuter.) In zijn reoe aan het feestmaal ter eere der Fransche gedelegeerden verklaarde Asquith o.a het volgende De laatste dagen heeft de Dultsche rijkskanselier opnieuw de sympathie der neutralen ingeroepen voor Duitscblands harde lot. (gelach.) Hij verklaarde dat hij op 9 December zijn bereidwilligheid voor vredesonderhandelingen uitte, maar dat de vijand ze toen, zooals nu heeft afgeslagen. Zijn bedoeling was dat de Entente de voorstellen zou doen en dat de kanselier de beslissing zou nemen. Maar wij zullen alleen vrede sluiten na ons doel bereikt te hebben. Reeds in November 1914 gaf Ik onze voorwaarden aau, o.a. de vernietiging der militaire overheersching van Pruisen. De rijkskanselier verdraaide echter de beteekenis mijner woorden. Engeland en ook Frankrijk gingen niet ten oorlog om Dultschland te ver- nietigen of om het de vrije uitoefening van zijn vreedzamen arbeid te beletten. Ons doel was slechts te beletten, dat Dultschland (Pruisen) haar buren zou gaan overheerschen. Dultschland gaf de laatste 10 jaar herhaaldelijk blijk, dat dit zijn bedoeling was en door de schending der Bel gische neutraliteit is bewezen, dat het Git wilde zelfs ten koste van een algemeenen oorlog. Het doel der geallieerden is die poging te doen mislukken en den weg te banen voor een nieuw stelsel, dat het beginsel van gelijke rechten voor alle beschaafde staten zal verzekeren, Wij strijden voor het beginsel, dat internationale probleemen opgelost moeten worden door vrije onderhande lingen op gelijke voorwaarden tusschen vrije volken en dat deze regeling niet langer belet zal worden door een staat, geregeerd door een militaire kaste. Dat is het wat ik bedoel met de ver nietiging der militaire overheersching van Pruisen. Niets meer, maar ook niets minder I 13) ZESDE HOOFDSTUK. Hendrik is het toch waar vroeg aH, Allea, alles mevroow, zachte hy. Is mevroow Rechling dood Dood I herhaalde bjj. Wanneer iz bet gebaard? Eergisteren voor den middag. En mejuffrouw Zier Io...... in de gevangenis. Maar dat ia niet mogelyk riep sy nit Doch bedenkende, dat beft haar niet paste in de gang mei een bediende over hot gebeurde te praten vroeg syKan ik mynheer Reooling spreken Hij is thnis mevrouw, maar Zeg hem, dat ik bier ben, sprak sy en de bediende ging heen. Weinigeoogenblikken later verscheen Koenraad Rechling. Agnes/ gy hier, stamelde by. Hadt ge iets anders van my verwacht? vroeg se, terwyl se hem in de smakeloos gemeubileerde kamer volgde, die mevronw Reobling haar „mooie kamer" geliefde te noemen. Boe komt het toch, dat ik alles eerst heden en dan nog wel door een conrant moest vernemen? vervolgde gy op vriendelyk verwijtenden toon, terwyl zy by de tafel in een smakelooien stoel plaats nam. Ik kon toch geen kennisgevingen ver- ■enden, antwoordde hij, zonder te bedenken, dat dit antwoord aan beleefdheid te wenschen overliet 2y was er echter geheel niet door beleedigd en zei hartelijk Neen, dut kon niemaud van n verlangen, maar aan mij hadt ge toch bericht kannen sendeo. Ik geloof dat op dit oogenblik een goede vriendin n van nat kan sijn, en dat j V00r u.. itee(^8 geweest Met innig medelijden liet zy haar gitzwarte oogen op don jonkman rosten, die met tranen in de oogen diep neerslachtig voor haar stood. Dat bad ik moeten doen, aside h(j, maar ik raak er het hoofd by kwyt. Stel h eens voor: een telegram meldt my, d»t mijn moeder, die ik getond verlaten heb doodz ek is. Men z«ide my o. het ia vrees-lykbier onderbrak hy sichselven. Een hliks-iBetraHl aan den helderen hemel heeft allee, alles vernietigd. De groote krachtige jonkman weende als een kind. Mevrouw Von B ereu kon het niet aanzienze stond op, ging op de teeoen staan en legde de hand op ayn eohonder. Koenraad sprak ze. Kom tracht u te boheer- soben. Kom eens by my zitten en verhaal me, hoe alles gebenrd is. Wilt ge? Z(j vatte hem by beide banden en trok hem op dsa stoel nasal baar. Hy volgde haar, evenals hij als knaap reeds gewoon wae geweest zich te sohikken naar den wil van de eigenzinnige Agnes Trollbart, die ongeveer een jaar jonger was dan hy'. Zy waren buurkinderen en speelgeBooten geweest. De vader der jonge vrouw, de ambtsraad Trollbart, was vroeger eigenaar van een groot riddergoed en pachter van uitgestrekt» koninklyke domynen, di» onmiddellijk aan de pannenfabriek grensdeo. Ale een der aanzien, lyke beeren van het district had hy met de adellijke landsbeeren en de officieren van het garnizoen der naburige stad op gelyken voet verkeerd en was door een breede klove gesobeiden van de eigenaars der in bloei toenemende pannenfabrieken. Dee te meer had mevronw Reobling getracht, die klove te overbroggen en toegang te verkrygen in de kringen, waarin de familieTrollhart verkeerde. Voor haar eigen persoon gelokte haar dit niet, maar ze was reedt gelukkig en trotsch, dat haar zoon bij den ambtsraad ,,kind in hois" was, zoo als ze zich uitdrukte. Tas- scben den blonden knaap en de destyds zwartlokkige Agues wae een kinderlyke ▼riendsobap ontstaan, zooals roen wel meer opmerkt tnsschen kinderen van «eer verschil lenden aard. De bedaarde knaap en bet beweeglyke meisje volden elkander aan en daarby was hy gewillig onder het jak dat kern oplegde, Mevronw Rechling verheugde zich niet zelden in de gedachte, dat die twee een paar zonden worden, doch Agnes verloving en hnwelyk, toen kaar zoon pas bet gymnasium verlaten bud, baalde een etreep door hare rekeDiog. De jarer kwamen, dat AgBee zich nit de wereld terugtrok en de speelgenooteo elkaar geheel uit hat oog verloren, doch te Berlyn hadden sy elkander weer aangetroffen. Mevronw Von Bieren ontving meermalen bezoek van Koenraad Reobling. in ayn nabij heid was bet baar. of zy de frissobe lnoht van haar landelijke geboorteplaats weer inademde. Zy stelde in hem een onbeperkt vertrouwen en even als vroeger was by weder de gewillige dienaar van al hare luimen. Om zynentwille nam sy ayn moeder op den koop toe, dat wil zeggen sy bracht haar soms een bezoek en noodigde baar by sioh als ze zeker was geen bezoek van andere vrienden te tallen krijgen Zoo doende b»gon mevronw RtcbliDg weer te hopen. Al was haar zoon vroeger de sckoone, rijke en voorname Agnes Trollnart ontgaan, nn kon hem de niet minder schoone, nog veel rykere en voornamere Agnes Von Beeren ten deel vallen. Misschien zon die droom ook werkelykbeid zyn geworden, als de komst van Valentine Zier in het hnis van mevronw R-chling den toestand niet geheel had veranderd. Koenraad, die tot dnsver tegenover het vronwelyke geslacht vry ongevoelig was geweest, werd by den eersten aanblik door Valentine geboeid. Agoes, die zeer goed in het hart van den vriend barer jengd kon Issen wist eerder dan by self boe het met zyn hart geeteld wae en ontlokte hem weldra de bekentenis zyner liefde, die sy volkomen goed geplaatst aohtte. Zy dweepte met Va lentine en verkeerde daarom drek met me vronw Rechling, wat deze dame echter overeenkomstig haar eigen wenechen uitlegde Omtrent België verklaarde Asquith De geallieerden zijn besloten dat België weer zal worden als voorheen. Het mag niet blijven lijden onder de laaghartige onderdrukking en wat gebroken is moet hersteld worden. Omtrent 's kanseliers pogingen om den duikbootenoorlog goed te praten, zei Asquith De geallieerden die een economischen druk uitoefeoen op den vijand, maken daardoor gebruik van een altijd en overal erkend recht en zij hebben steeds gepoogd de voor de neutralen daaruit voortvloeiende ongeriefelijkheden zooveel mogelijk te vermijden. Geen onzer maatregelen zijn in strijd met de internationale wetten en die der menschelijkheid. Geen enkel leven van een neutraal onderdaan ging verloren tengevolge van de blokkade der gealli eerden. De Duitsche duikbootoorlog echter was begonnen lang voordat onze »Order in Council'' van Maart 1915 was uitge vaardigd en werd onbarmhartig ten uit- f voer gebracht, zoowel togen neutralen als oorlogvoerenden met flagrante scheodlng van de internationale wetten en die der menschelijkheid. Asquith besloot zijn rede als volgt: Mogen wij niet dankbaar zijn dat wij voor de verdediging onzer taak niet gedwongen zijn onze toevlucht te nemen tot zulke verdraaiingen der feiten en zulke sofisterijeo| als door den rijks kanselier gebruikt Wij geallieerden strijden schouder aan schouder voor een groote taak met waardige middelen, met reine handen en eeo zuiver geweten. Evenals wij den vasten wil hebben zoo vertrouwen wij ook de macht te hebben tot het verzekeron van de vrijheden van Europa. Onlusten bij Batavia. De correspondent van de Tel. te Wel tevreden, seint van gisteren Hedennacht had een opstootje plaats, dat, naar het zich aanvankelijk liet aanzien tot ernstige conflicten zou leiden. Tusschen Batavia en Buitenzorg liepen een tweehonderdtal inlanders, die onder het zwaaien van de Turksche vlag, de monstreerden tegen de belastingheffing. Zij namen een wedono gevangen en joegen de tien politieagenten, die hen tegemoet trokken, op de vlucht. De politie kwam het was tnen reeds tegen het morgenuur terug, tot dertig man versterkt, en geassisteerd door tachtig man infanterie, die de op standelingen aanvielen. Een der oproerlgen werd gedood, 2 zwaar gewond en men slaagde er in er zeventig gevangen te nemen. Langzamerhand werd dc rust hersteld. Een Fransche verklaring. Een Havas-telegrara meldt De berichten, in Nederland verspreid door Dultsche agenten en dagbladen, over zoogenaamde plannen der entente om den doortocht door Nederlandsch grondgebied te vragen, hebben maar al te duidelijk ten doel wantrouwen te Toen haar de oogen opengingen, was ey tegen Valentine het meeat verbitterd, wegens de vernietiging van al baar sohoone plan nen, op wier vervalling >y seker rekende. Van baren kant bad Valentine de voor komendheid van mevronw Von B*eren met koelheid beantwoord. Haar trots gebood haar de grootste terughouding tegenover de ryke dame, wier gelyke gy sieh gevoelde, en een geker wantrouwen betreffende baar gevoelens voor Koenraad was geer natnurlyk by den diepen hartstocht, dien ay eeder een kalm uiterlijk verborg. Zeg me nu eerst eens, wet er waar is ven hetgeen in de courant staat geide Agnes en wierp met een heftige beweging de oonrant op tafel, die gy had meegebracht Koenraad verroerde aieh niet. Ik heb vandaag geen oouraBt gelegen, ik wil ook niet, maar het gal allei wel aoo ayn, als het daarin staat. O. dat geloof ik niet, antwoordde Agnes. Uw moeder is dood, daar valt niet aan te twyfalenmaar moet sy daarom aan vergift gestorven ayn Het komt toch wel meer voor, dat sobynbaar gesonde menscben door een plotaelingen dood over vallen worden. Zy ia aan vergift gestorven, de lykscboa— wing laat daaromtrent geen twyfel, antwoordde Koenraad op doffen toon. Maar boe komt men dan op de waansinoige gedachte, dat Valentine nw moeder bet vergift moet hebben toegediend In baar etervensnar beeft myn moeder self baar bescbnldigd. Maar dat is verschrikkelijk 1 riep Agnes nit. Zon ay soo'n vreeaelyke vergissing kannen begaan hebben? Niet by vergissing, met voorbedaobten rade, Bprak Koenraad als in een droom Agnes sobndde hem by den arm. Maar wat praat ga tooh? Zon Valentine nw moeder bier opsettelyk vergift gegeven bebb-n Niet bier, maar in de woning van haar vader te Willemadorf. Ach je, n weet nog □iet, dat sy bier niet meer in huis-is Neen, volstrekt niet. Verscheidene dagen had ik niets van n allen gehoord. omdat ik drnk besig was met mjjne toebe reidselen voor een reis naar Itahi, waarheen ik Valentine gaarne meegenomen bad. Ik wensohte, dat ajj met n wat meegegaan, en dat ge beiden aan gindseha ayde der Alpen bevondt, aoobtte Koenraad en verhaalde toen wat tnssohen ayn moeder en Valentine, later tnascben hem en de beide vrouwen waa voorgevallen Agnea sprong op En meet ik dat nn eerst vernemen? riep ay misnoegd. Waarom syt gy niet by mij gekomen? Waarom haeft Valentine my nieta van bet gebeurde laten eten Neem het me niet kwalijk Agnea, veraoebt Koenraad, terwyl by haar weer op <*eo stoel trek, ik kon n niet inwyden in den stryd tnascben my en mijne moeder, ik kon niet ik kon niet Hy legde de band \oor de oogen; bet was aando<nlyk te zien boe diep besobaamd by was. Agnes begreep hem hy bad gevreesd baar geinige te doen tyn van de ruwe uitvallen syner moeder, waaronder ayn fyn gevoel soe awaar leed. Valentine had my veraooht te waohten en alles aan den tyd over te laten, vervolgde by, en toen ging ik naar Zeokta ter jenbt, en beproefde om een nitweg te vinden wan* ik wilde myne moeder niet krenken. Maar Valentine kon ik ook niet opgeven, van kaar bangt myn leveosgelnk af. Arme Koenraad Arm. ja herhaalde de jonkman. Terwijl ik nadaobt over de manier, waarop de knoop kon losgemaakt worden, werd ky doorgehakt myn mosder dood en Talentiae Hond op, spreek bet niet nit, viel Agnes hem in de rede. Ge kant ket niet gelooven. Zon ik gelooven, dat sy oen afsebawe— lyke misdaad gepleegd son hebben? Zy die allea in sioh vereemgt wat goad, edel en rein is riep Koenraad nit. Wanneer ik er by gestaan bad, dat se bet deed, al bad ik self het vergift op de tong gevoeld, ik son kot toch niet kannen gelooven (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1