INummer 3L Zondag 16 4ptil 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|kscbe Stoomdrufckeril Antoonlielen Eerste Blad. Liefde Overwint. Dit nnmmer bestaat uit TWEE bladen. Binnenland. FEUILLETON. Reclame. Eczeem. De Echo van het Zuiden, Waalw^ksclie en Langslraatsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavoud. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.75 Franco per poat door het geheele ryk f 0.90- Brieven, ingezonden stokken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad au: ECHO. Prijs drr AdvbrtrntiIn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en cdvertenties bij abonnement worden speoialezeer voordeelige contracten gesloten. Reclame* 15 cent per rege Verklaring van den Franschen gezant. (Officieel.) Het Departement van Bul- tenlandsche Zaken deelt ons mede, dat de Fransche gezant met machtiging zijner Regeering aan den Minister van Buitenlandsche Zaken de verzekering heeft gegeven, dat noch Frankrijk noch een van zijne Bondgenooten er ooit een oogenblik aan heeft gedacht om recht streeks of zijdelings de onzijdigheid van Nederland of de onschendbaarheid vaa zijn grondgebied aan te tasten, onder bijvoeging dat de laatstelijk te Parijs gehouden conferentie der geallieerden zich in het geheel niet met Nederland heeft bezig gehouden. Moeielijkheden bij den aanvoer van tarwe. (Officieel.) De kwaliteit van den Aroe- rikaanschen tarweoogst van 1915, maakt de tarwe over het algemeen slecht be- waarbaar. De Regeering heeft zich dan ook reeds gedurende geruimen tijd ge noodzaakt gezien om bij den aanvoer met dit feit rekening te houden. In den aanvang van dit jaar is met de Holland-Amerlka-lijn, den Kon. Holl. Lloyd en de Ned. Reeders-Vereeniging eene overeenkomst gesloten, welke als overigens geen moeilijkheden bij den aanvoer ontstonden, een volkomen vol doenden aanvoer van tarwe zal waar borgen. Tengevolge van het vooral in den laatsten tijd steeds bezwaarlijker scheep vaartverkeer is de aanvoer van tarwe kleiner geworden dan met 't oog op 't maken van een voorraad wenschelijk geoordeeld mag worden. Getracht is en wordt om met behulp van de Schepenuitvoerwet verbetering in den toestand te brengen. Er doen zich thans nieuwe moeilijk heden voor. Zes schepen van de Hol- land-Amerika-lijn, bestemd om in April circa 45.000 ton regeeringstarwe van Amerika te verschepen, worden hier Va* «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." U) ZEVENDE HOOFDSTUK. En ik boo eerder my salve voor eene giftmengiter honden dan baar/ nep Agnea met vnnr. Zwijgend boog hjj zich over baar band en knate die, ten teeken van dank voor die woor den. Wat wilde av moeder toch by Valentino in Wilmersdorf? vroeg sy weer. Hy wendde ticb af. Ach, dat ik u dit ook nog moet verhalen Mat horten en atooten, veel met halve woorden aanduidende, verhaalde hy van het paarlen halasnoer want desa ge- achiedenia had hy van den commissaris ver nomen en men had by syn moeder het bewya Tan den juwelier gevonden, dat sy van Valentine ODtvaogen had. Bevreead, dat haar woorden de moeder van haar beklagenawaardigen vriend, ion beleedi- 080, bedwong Agnea baar verontwaardiging. Zy sprak slechts Afschuwelijk, onbegry- psltjk en Bei telkens Verder, verder Koenrasd braobt zijn verhaal ten einde Wat, mynheer Zier ook dood Gedood door de hevige gemoedsaandoe ning waarin hy geraakte by het hooren van wat mijn moeder aei En syn doohter van syn lijk weggeaoheurd om de marteling van een verhoor te ondergaan en daarna in de gevangenis te komen 1 In stomme vertwijfeling wrong Agnea de handeD. Koenraad was opgestaan en bij het raam gaan staan, waar by naar bniten ataarde. Veraoheidene minsten haeraobte er 'n drukkend reeds sedert geruimen tijd opgehouden tengevolge, van een geschil tusschen directie en personeel en zullen dus ook bij spoedige oplossing van dit geschil veel later dan verwacht was. de tarwe kunnen aanvoeren twee andere schepen bestemd om na aankomst te Rotterdam tarwe te gaaD halen, zijn met schade op zee aangetroffen, terwijl een schip wegens schade moet worden gedokt. Hoeveel schepen nog io een gelijke om standigheid zullen komen, is uit den aard der zaak niet aan te geven. De »Lode- wijk van Nassau* van den Kon. West- Indischen Maildienst, geladen met chili- salpeter voor de Nederlandsche regee ring, wordt reeds sedert 22 Maart in de Downs vastgehouden. Deze boot was voor haar volgende reis ook bestemd voor den aanvoer van graaD. Ook de voortaan te volgen reisroute om het Noorden van Schotland zal, zooals van zelf spreekt, den duur van de reis aan merkelijk verlengen. Uit een en ander mag veilig worden afgeleid, dat de aanvoer van granen in de e.k. tijden groote bezwaren zal onder vinden, reden waarom de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft besloten maatregelen te nemen om de zuinigheid bij 't tarweverbruik'te bevor deren. Van 14 dezer af zullen de meelfabri kanten voorloopig geen tarwebloem meer mogen malen. Zoodra de in den lande bij de fabrikanten en bakkers aanwezige voorraad bloem is verbruikt, doch in ieder geval uiterlijk van Maandag 24 April af, zal slechts bruin tarwebrood (brood van ongebuild tarwemeel) gebak ken mogen worden, 't Rijksgraanbureau zal echter op verzoek van de burge meesters bloem beschikbaar stellen ten behoeve van die personen, voor wie op medische gronden het gebruik van bruin tarwebroodonraadzaam geoordeeld wordt. De betrokken personen zullen een ver zoek daartoe moeten doen bij den bur gemeester hunner gemeente onder over legging van een geneeskundig attest. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel meent te mogen verwachten, dat zoodra algemeeD bruin tarwebrood zal moeten worden gebruikt, dit voor hen, die te voren gewoon waren witte brood te gebruiken, geen reden zal zijn stilswygeo. Agnes Von Boeren was echter de vrouw niet om dit lang nit te ataaD. Zy stond op, naderde den jonkman, legde de hand op syn arm en seiKoenraad, jammeren en klagen belpt niets, laten wij handelen. Handelen, handelen, herbaalde hy. Dit is joist het ontsettende w(j kannen niets doen, dan met ds armen over elkaar den loop der saken afwachten. Neen, riep AgBes nit, dat is niet waar, Koenraad 1 Men kan altyd iets doen, als men het maar goed weet nan te pakken. In de eerste plaats ryd ik er heen om de arme Va lentine te sien. Dat sal n niets helpen, antwoordde Koen raad, niemand wordt by haar toegelaten. Ja, dat segt men, maar my sal men wel by haar toelater, seide de jonge vroow, die gewoon wsb haar wil door te setten en geen begrip had van de maatregelen, die in een strafrechterlijk proces genomen worden, Waar is Valentine vroeg sy. In de gevangenis te Moabit. Ik ryd er been, en ty ging naar de deur. Agnea bet helpt n mets Dat sollen wy sien. antwoordde si) vast besloten De gevangenbewaarder sal een paar goudstukken niet van de hand wysen, voegde sy er bij, sonder te vermoedeo welkeen ern stige overtreding der wet sy in den sin had. Om Godswil, doe dat niet, Agnea, sprak Koenraad, en bij hield baar verschiikt by den arm vast. Zulk een stap kon de saak veel erger maken, men son in eene medeplichtige kunnen vermoeden. Waarom niet? Dat soa niets dwazer si)n dan de aanklacht tegsn Valentine, zei ze met een epottenden glimlaoh. Zeg my, wie ie ei genlyk de Cerberns, die mij den weg naar haar verspert Bet onderzoek wordt geleid door den reohter Haasier. Vind ik dien na ia het gerechtsgebouw O getwijfeld. Weina, dan ga ik naar kern. O, Agnes, gij syt een engel Ge weet niet, hoe nw deelneming mg goed doet, al sal se de ongelukkige Valentine ook weinig helpen, riep Koenraad nit en hy drukte baar beide om zich te bedienen van 't goedkoope bruin tarwebrood, dat op'broodkaarten wordt verkrijgbaar gesteld. Gebrek aan Chili-salpeter. (Officieel). Naar aanleiding van ver schillende vragen over de gevolgen van het vasthouden van de >Lodewijk van Nassau* uitsluitend geladen met chill- salpeter, geadresseerd aan de Nederland sche Regeering, in 't Engelsche kanaal, deelt het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel 't volgende mede De sterke regens in den na-winter, waardoor de grond veel oplosbare stik stofverbindingen heeft verloren, en het thans heerschende schrale weer zijn oorzaak, dat de rogge dit voorjaar groote behoefte heeft aan een krachtige salpe terbemesting. Door bet niet tijdig aankomen der schepen met chillsalpeter zal deze be mesting echter veel te wenschen over laten. Dit zal vrij zeker tengevolge hebben dat de roggeoogst in 1916 zeer onvol doende zal zijn. Laat daarbij de mals- aanvoer te wenschen over, zoo zal meer rogge aan het vee moeten worden ge voederd. Een en ander zal lelden tot eene sterke vermindering van de voor brood beschikbare hoeveelheid rogge. De Tubantia. (Officieel) Het departement van ma rine deelt mede, dat het stoomschip Wodan Dinsdag 11 dezer des namid dags 5 uur, te Maassluis is teruggekeerd van het onderzoek op het wrak van de Tubantia. Het wrak ligt op een -afstand van ongeveer 6.2 zeemijlen ln de richting Oost g Noord (magn.) van bet licht schip Noordhinder, d. i. op ongeveer 51° 48' 40" N.B. en 2* 50' 15" O.L. van Greenwich. De gunstige weersgesteldheid en de bijzondere helderheid van het water op Zondag en Maandag gaven gelegenheid om het wrak nauwkeurig door duikers te laten onderzoeken. Het schip ligt bijna geheel plat op zijn bakboordzijde, zoodat de stuurboordzijde, waarin door de ontploffing een gat van ongeveer 12 meter wijdte geslagen is, naar boven is gekeerd. Het boord ligt ongeveer 10 meter onder de wateroppervlakte. banden. En gij syt nog altyd myn vriend, myn goede vrieod, sooals ik n als knaap noemde, toen ge myn grillen wel niet goedkenrdet maar n er toch naar scbiktet. Dat sal ik na ook doen, sei by. Ik ga met n mee naar den reohter. Maar bet lyk van nwe moeder. Zij wenkte met baar oog ep de dear der aangrenzende kamer waar ay hot lijk van movronw Recbling vermoedde te syn. Zy beeft my niet noodig, sprak by met een zacht en bovendien wenscht de reohter mij in verboor te nemen. Hy heeft my de kens gelaten om van daag te komen of te waohten tot de begrafenis aobter den rog is. Zooveel oplettendheid beeft by Valentine niet betoond, aei Agnes. No, kom aan, myn rytnig staat voor de dear te waobten- De reohter was zeer verwonderd toen bij bem behalve Koenraad Reobling, dien hy verwachtte, ook nog mevrouw Von Beeren werd aangemeld. Hij liet baar echter toch binnenkomen, daar by ieder moest aan hooren, die bem iets over de hangende reohtazaak had mede te deelen. Met da voorkomendheid van een welopgevoed man lnisterde hy naar de verzekeringen van de jooge vrouw, dat me— joffronw Zier nimmer snik eao afschuwelijke misdaad als hier gepleegd was kon begaan hebben, docb by hechtte aan die verzekering weinig waarde en bleef baar beleefd maar standvastig een onderhond met Valentine weigeren. Waarom niet Wat kan het schaden vroeg s\j dringend. De wet verbiedt het, mevronw. Dan zal ik aan haar schrijven, sprak se. Het spijt my wel, mevrouw, maar dat mag ik ook niet toestaan. Maar most sy dan geheel sonder troost blijven Mag sy dan niet weten, dat sij vrienden heeft, die aan haar onschuld gelooveB en die niet soo.... Vreezeode dat ajj een onbezonnen woord son uitspreken, viel Koenraad haar in de rede en sei op trenrigen toon Ik heb het n reeds gezegd, dat dit niet wordt toegestaan En wanneer wordt dit wel toegestaan vroeg ty met blijkbaar ongeduld- De duikers onderzochten de bovendek ken en daalden door de genoemde opening in het schip af. Overblijfselen van een torpedo of mijn werden niet gevonden en er werden ook geen bijzonderheden ont dekt, die eenig licht in deze zaak zouden kunnen verspreiden Uit andere bronnen zijn echter zeer belangrijke aanwijzingen omtrent de vermoedelijke oorzaak van den ramp verkregen. Behalve de reeds in de mededeeling van Zaterdag 25 Maart genoemde stukken metaal, welke ge vonden zijn in twee sloepen van de Tubantia, en waarvan een stuk met vrij groote zekerheid als een deel van de bronzen luchtkamer van een torpedo werd herkend, zijn ook in een andere sloep van de Tubantia, die 1 dezer door de Nedeilandsche torpedoboot G.3 op Terschelling is aangebracht, stukjes metaal gevonden. Een daarvan is een stuk van een onderdeel van het mecha nisme van een torpedo en gemerkt met een ingeslagen nummer, waardoor in verband met het feit, voor zoover bekend, torpedo's met bronzen lucht kamers alleen door de firma Schwartz- kopf worden gemaakt, vermoedelijk de identiteit van de torpedo, die de Tubantia trof, zal zijn vast te stellen. De medewerking der Duitsche re geering is daartoe ingeroepen. Opkomst lichtingen uitgesteld. (Officieel.) Door het Departement van Oorlog wordt medegedeeld, dat in verband met het voorkomen van gevallen van nekkramp in verschillende gemeenten van ons land de opkomst van de miliciens der lichting 1916 en de landstormmannen, die ln het tijdvak van 16 tot 20 April a.s. was vastgesteld tot een later te bepalen tijdstip wordt uitgesteld. Zomertijd. De indiening van een wetsontwerp strekkende om de klokken een uur te verzetten, wordt thans ernstig overwo gen en zal vermoedelijk binnenkort kunnen worden tegemoetgezieo. De staking bij de Holland-Amerika-lijn. De directie van de Holland-Amerlka lijn, doordrongen van het vóór alles gaande landsbelang, in verband met Dat kan ik niet bepalen. Missobian binnen weinige dagen, als er geen voldoende gronden syn om een aanklacht te doen. Agnes haalde de schonders op ay begreep de bedoeling van die woorden niet. Meer Koenraad trad op den rechter toe en vroeg zacbtZyn er dus tot beden nog geen gronden gevonden Geen voldoende, antwoordde dese. Ik geloof bet ambtsgeheim niet te sobenden, all ik n mededeel, det er geen vergift gevonden ie in de flesch met cognac, waarvan nw moeder gedronken beeft. Na. daar hebben wy het al, riep mevronw Von Beeren nit, aan wier scherp gehoor de zsebtgesproken woorden Diet ontgaan waren. Zal n haar nn niet in vrybeid stellen Spoedig, naar ik hoop, antwoordde by ontwijkend. Neem my niet kwalijk, mevronw, ik moet nog verscheidene meoschen verhooren. Mag ik n verzoeken, mynheer Recbling Met nw verlof, mijnbeer Ik zal eerst mevronw Von Beeren naar haar rijtuig brengen, antwoordde dese, en na een toestem mend hoofdknikje verliet hy met Agnes het vertrek. Ven alles, wat die gestrenge man gepraat beeft, heb ik niets begrepen, dan det hy Valentine gevangen hondt en geen sonnet— straeltje tot bear wil laten doordringen. Wat meent hij eigenlyk vroeg Agnes, terwyl si) aan Koenraads arm voortliep. Hy traobtte haar duidelijk te maken, hoe de loop van een strafvervolgingsprooes is, terwyl by zelf vree— seljjk leed onder de gedaohte dat Valentine syn geliefde Valentine daarin de hoofdrol moest vervallen. Agnes luisterde aandachtig naar bem. Met baar ving begrip sag sy weldra de zaak in, maar daardoor gevoelde zy haar bart niet verlicht. Jnist wilden sy het gerechtsgebouw ver laten, toen zij eene kleine onde dame in rouw gewaad aan den arm van een heer ontmoetten. Zoodra deze Koenraad bemerkte, bleef ze staan en riep mijnbeer Recbling Mejnffronw Zier 1 riep dese nit en greep baar baod. O, dat wij elkander soo moeten weder- de zoo hoog noodige graaoverzorging, heeft, volgens de »N. R C.«, aan haar dek- en machinepersoneel kennes gegeven, dat zij uitsluitend met het oog daarop bereid is, de haar kenbaar gemaakte eischen ln te willigen. De verdediging van Ned.-Indiè. In een Ingezonden Stuk ln het Hbld. schrijft een Indisch hoofdambtenaar met verlof Nederland alleen kan Tropisch Ne derland niet verdedigen op hulp van buren, als het eigen huis in brand staat, behoeft men niet te rekenen, die buren zullen alle zorg aan eigen haard beste den, opdat het bij hen ook niet inslaat. •Tropisch Nederland echter wil zich, onder onze leiding, zelf verdedigen, dit is een reden tot verheugenis. Als er een vloot van dnikbooten de wacht houdt in onze Indische wateren, als daarachter een leger staat van drie mtllloen Javanen (het denkbeeld van den regent van Magelang) met nog ettelijke honderdduizenden Maleiers, Menadonee- zeo, Amboineezen, Timoreezen, dan worden de booze lusten van wie ook, wel wat getemperd, dan kan Nederland in Europa, dan kan Tropisch Nederland gerust zijn.* Paaschverlof. Naar wij vernemen, is 't Paaschverlof voor de Israëlieten toegestaan. Onze zegsman was ook van meening, dat het aan de Katholieken eveneens zou worden verleend Een der hardnekkigste huidaandoeningen, zich verzettend tegen alle behandeling is, eczeem. Het begint gewoonlyk met kleine puistjes, die een ondragelijke jeuk en pijn veroorzaken, naderhand opengatm en een rnwe, pijnlijke huidoppervlakte achterlaten. Wanneer de kwaal chronisch worde, brengt zij den lyder tot wanhoop. Foster's zalf is, dank zy haar antiseptische werking, welke het dragen der huid tegengaat, het aangewezen middel tegen alle jeukende huidziekte!», als eczeem, ontsteking der hnid, gordelroos, dauwworm, nttelroos, huiduitslag, winterhanden en voeten, enz. Foster's Zalf (let op den jaistec naam) is te Waalwijk verkrijgb. bij Wed, ORIE- Dumoülin, Markt, Tuezendiug geschiedt franco na ontv. v. postwissel k t 1,75 p. door. sien. Geloof bat uiet 1 geloof het Diet t en de arme vronw, die sedert een paar dagen zooveel geweend had, barette opnieuw in tranen nit. Ik durf op baar onsobnld zweren sprak Koeoraad, met nadruk, en zeker con Constance nit dankbaarheid voor die woorden syn banden gekust hvbben, als hy ze niet snel bad weggetrokken. Ojk de h;er die baar geleidde, gaf dooreen beweging zyn misnoegen re kennen. Ds onde dame bemerkte nn, dat sy vergeten bad haar geleider voor te stellen en aeide Dit is mijnheer Adolf B&oerlicb, onzen neef en tegenwoerdig mijn eenige steno. Terwyl mevronw Von Beeren zich vrien delijk aan de onde dame voorstelde en baar eenige troostende woorden toesprak, maakten de beeren een stomme bmging en keken elkaar koel aan Daarop ging m joffronw Zier aan den arm van Banerlich bet gereobtsbof binnen en Koenraad bracht Agnea naar baar rytnig. Banerlicb, Adolf Banerlich. waar heb ik dien naam vroeger gehoord? zei ze, terwyl by haar hielp instappen. Koenraad. bedenk n eena toen wy nog kinderen waren, moet er by ons tbnis over bem gesproken zijn. Koenraad baalde de sohonderz op. Zijn boofd was ioo vervuld met de zaken van beden, dat bij zich niet kon bezighouden metonbe dnidendheden nit bet verleden. Agnes dacht er langer over, maar liet bet eindelijk glippen. Ik kom daar wel op terng, maar voor bet oogenblik heb ik iets anders te doen, daobt se en herhaalde by sicbselve nog eens wat Koenraad baar van een strafrervolgingsproces gezegd had. Zy over dacht ook nog eena, wat ay over merkwaardige processen in de conrant had gelezen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1