Nummer 33. Zondag 23 April 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijkscbe Stoomdrukken) Antoon Tielen PAASCHGEDACHTEN. Liefde Overwint. BINNENLAND. FEUILLETON. Dit Blad rersohynt Woensdag- en Zaterdagarond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.7 5 Franco per post door het geheele ryk f 0.90- Brierca, ingezonden stukkengelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad óm: ECHO. HALLELUJA 1 Hij is verrezen, Die om ons mensch heeft willen wezen I Een knal l Een zuchteen leven vliedt. Wiens vijand is' die 't bloed vergiet Was Christus dan de vreevorst niet Hij is 't die 't al toch leven liet. —o De natuur gaat zijn feestkleed herweven Het gebloemte zijn lentekrans geven De wildzang in liefdelust leven Het menscbdom blijft strijdende sneven. Hij wentelde den steen van 't graf, Die zonneglans den blinde gaf Die dreigde zondaars met zijn straf Die leven schiep in Aaron's staf. Hij, die de kinderkens tot zich riep, Van Jaïrus' dochter zei, dat ze sliep; Tot den lamme sprak: »Ga!* en hij liep; Den jongling van Nairn ten leven riep. Die arme visschers tot zich nam, Waarop er wijsheid in hen kwam Vervuld van onverteerbre liefdevlam. Werd Hij, de Almacht, ons offerlam. Wie zullen Mars ten deel nog vallen Wat machtelooze vuisten ballen Is het aan ons het blijdst van allen Een alleluja te doen schallen O, Christus Er is in onze tijden Van al het door U eens gestilde lijden: Hoe velen zien ter slachtplaats leiden De kinderen, die ze met smarte beidden HALLELUJA 1 Hij is verrezen, Die menschenaegsten ook wou vreezen, Die Petrus' val vooraf deed lezen, Die tusschen moordenaars wou wezen. Hier toeft een Emmaüsgangren-helr, Dat zuchteod smacht naar vrede meer. Toon, God, Uw alvermogen weer; Druk d' oorlog en zijn rampen neer. Ontwaakt vol heerlijkheid is Hij, Die In den hof sprak: >Waak met mij«. Die zuchtte: >Abba, sta mij bij: Gij weet voor wie 'k dit alles lijd'*. Dan zal men jubelliederen zingen En juichend danken >Groote dingen Heeft heden Hij den mensch gedaan, Die ook in 't lijden voor wou gaan. A. J. A. C. VAN DELFT. Bruinbroodregeling. Gistermiddag heeft tusschen den mi nister van landbouw, nijverheid en handel en een delegatie uit het hoofdbestuur van den Nederlandschen Bakkersgezel len-Bond een conferentie plaats gehad over de bruinbroodregeling. Het hoofdbestuur heeft, na afloop meegedeeld, dat de minister onder geen enkele voorwaarde wijziging zou brengen Van »DK ECHO YAN HET ZUIDEN." 16) ZEVENDE HOOFDSTUK. Dit blad kost slechts 6 Cent per week. Waalw|jks«lie en liangstraatsehe ('uraii, Prijs dbr Advbrtbnti&n 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en idvertenties bij sbonMemenl worden speciale ?.eer voordeelige contracten gesloten. Reclame* 15 cent per rege o o o o- -o -o— Eindelijk «ei sa zaohtIk moat bet dan wal seggen. Ik mocht geen glas van dien dnren wijn geven mjjn vader had die voor veriter- king noodig en wij naoeaten er inioig mee sijo. Met den cognac ging n vrijgeviger om. Wat daarvan voorraad genoeg Dat weet ik werkelijk niet. Ik zeg n nog» aaale, dat ik niet veel weet ven het hniabouden want ik woonde niet by mijn vader in. Ik nam de leech, die vooraan stond en trok die open, want de anders wat de avond te voren leeg geaebonkeD. Voorloopig moeat de rechter zich hiermee tevreden ateileo. Na een verboor van drie nren moeat bij bet doodelijk uitgeputte meisje naar de gevaogenia laten terng brengen en matte toen aelf afgemat in aijo etoel nit. Wat dnnkt n van de saak vroeg by den griffier, een bejaard man, die nn en dan wel eeni een woordje durfde meeepreken. Ja, mijnbeer, ik weet werkelijk niet, wat ik er van zeggen moet, antwoordde deze. terwijl hij de pen acter het oor atek en zijn annifdooa opendeed alaof bij daarin verlichting kon vin- den. Die mevrouw Rechling schijnt nen kwaad, aardige joffer geweest te lijn. Ala ik in de plaata van mejaffer wae geweeet en men mij soo behandeld had, dan weet ik nog niet, wat ik gedaan aon hebben. Dat ia een rondborstige bekentenii, zei de reohter lachend U gelooft dus, dat zij het gedaan beeft Neen, dat geloof ik niet, antwoordde de in den aangekondigden maatregel, welke naar het oordeel van den minister on geveer 4 weken zou worden gehandhaafd. Sterk zou worden stelling genomen tegen die patroons, welke gezellen zouden ont slaan of den arbeidsduur van de gezellen zouden verkorten. De medewerking van de gezellenorgaoisatie werd door den minister ingeroepen, om geregeld oppave te verstrekken van die patroons, welke de regeling ontdoken of gezellen zouden ontslaan. De minister was voornemens de bur- griffi-r opnieuw een SDnifje nemende. Ik kan dat meisje niet voor een moor denares houden. Maar mevrouw Rechling is toch ver giftigd Ja de dokters hebben het in haar lyk gevonden, dat is zoo. gaf dn griffier toe En daar se bet zelf niet heelt ingenomen moet een andar bat baar hebben toegediend Daar heeft n gelyk in, maar daarom beboeft msjoffronw Zier bet niet gedaan te hebben. Wel verduiveld Wie moet het dan gedaan hebben Laes de varbooreu maar eens aa. Ik geloof dat wy den reobten man niet vinden sollen, antwoordde de griffier peizend, en dat is joist het ergste voor net arme meisje want ais de rvcbtsaak tegen baar geschoret wordt wegens ontoeréikendo bessen, dan blgft baar toch iets daarvan aankleven, en ten slotte komt er niets van baar bnwelyk met den jongen heer Ruchling. ürunert, voor deze zaak zal ik een anderen griffier mosten oem«n gij aijt partydig, dreigde de rechter laohend Maar ge hebt gelijk, ik vrees, dat bet geval ni< t opgehelderd zal worden, en aset anlke taken legt de reobter van inatroctie weinig eet in. Kom laten wij naar buit gaan, om te eten, zeid« hij en atoDd op om been te gaan. De griffier wilde zijn voorbeeld volgen, doob beiden zonden h*d«n niet aoo spoedig san hou middagmaal sitten. De dear ging open en zichtbaar opgewonden trad de commieiarii van politie binnen. Mijnheer, sooeveo heb ik een gewiobtige vondst gedaan, riep bij nog buiten adem. Is die zoo gewichtig, dat ik niet eerst kan gaan eten vroeg de rechter, die grooten eetlust gevoelde. Ik geloof niet, dat ge u daartoe den tijd snit gunnen, als ge verneemt welk nieuws ik breng, ik ik heb te Wilmersdorf :n de woning van mejuffronw Zier een tweede flescb oognao gevonden. Nu dat is niets byzonders. Niemand beeft beweerd, dat de flescb, die wij onder onze berusting hebben, de eenige was, die men in hnis had, merkte de griffier op. Zoo, zoo I en de commissaris wierp bem gemeesters te verzoeken, aan de bruin broodregeling stipt de hand te houden en opgave te verstrekken van de patroons, die hieraan niet voldeden, opdat die bakkerijen verstoken zouden blijven van de verstrekking van regeeringsmeel. Nog deelde di minister mede, dat het verzoek van de bakkerspatroons om de aanwezige voorraden volgens de gezellen geraamd op 400,000 balen bloem te mogen verbakken tot klein witte brood, niet kon worden toegestaao, daar hij voorkomen wilde, dat, zooals een medelijdenden blik toe. Maar de flsech, die ik meebreng stond op een verborgen plaats, reeds opengetrokken en de kurk zat er maar losjes op. Als ik me niet vergis, dan is er evenveel nit als nit de eerste fl»sch. Triomfeerend zette bij de fl-soh op tafel. De rechter hield ze tegen het liobt en terwijl bij weer ging zitten, zeide hy Het is zeker een gewiobtige vondst. Laat de cognac onderzoeken, en u zal zien dut dit het rechte is, sprak de commissaris, terwijl bij tevreden de banden wreef. Hoopt n het vergift gevonden te hebben Laat o het onderzoeken, meer aeg ik niet, antwoordde de commissaris met blijkbare zelfvoldoening. Dat zal onmiddellijk gebeuren. Maar hou is u aan die fleeob gekomen 7 vroeg de rechter. Dat is een vermakelijke historie, ant woordde de oommissaris. De huiszoeking gaf mij weinig moeite, WAut het was een kleine woning met weinig er in. Des ondanks daobt ik nog altijd, dat ik nog wel iets over het hoofd kon gezien hebben en daarom dacht ik op een middel om die font te herstellen. Het toeval kwam mij ter bnlp. Juist toen se uit bet verboor kwamen, ontmoette ik de oade juffrouw Zier met haar neef, den Amerikaan. Deze groet mij vriendelijk als een onds bekende maar de oude jnffronw trekt hem by den arm en zegtDat is de man, die onze Valentine beeft weggehaald. De commissaris bootste daarby de oude vronw soo aardig na, dat de rechter en de griffi-r in lachen uitbarstten. Hoort nu goed toe, het wordt nog fraaier, zei Knhnel en by vervolgde Mynheer Baner- lich fluisterde haar onmiddellijk toeWat doet ge nu, nicht Constance Met dien man moeten wij op een goeden voet blijven, bij heeft het lot van Valentine in banden maak bet gauw weer goed met hem Waarom deed hij dat? vroeg de rechter. Dat weet ik niet, maar ik zag mijn kans schoon en maakte er gebruik van want toen dd joffer nn plotseling vriendelijk en spraak zaam werd, vroeg ik of ze mij in haar rijtuig een plaatsje wilde geven, daar ik te Wilmers dorf iets te verrichten had. Als. ik meerijd, daobt ik, kom ik de woning binnen, en dan in het begin van de mobilisatie, het klein wittebrood tegen luxeprijzen, voor de meergegoeden beschikbaar zou zijn en alleen de volksklasse bruinbrood zou moeten eten. De militaire verloven. Men seint ons uit Den Haag De Kamerleden Schaper en Albarda hebben gisteren den tijdelijken voorzitter van den Ministerraad Cort van der Linden bezocht, om te informeeren of niet aan de gemoblliseerdeo opnieuw het gewone verlot zou kunnen worden verleend. Zij drongen er op aan, zoo eenlgszins mogelijk, alsoog tegen de Paaschdagen de verloven wederom toe te staan. De Minister verklaarde, dat tot zijn leedwezen de genoemde maatregel, om de periodieke verloven stop te zetten, nog niet kan worden ingetrokken of gewijzigd. De gevaren, die de regeeriog duchtte zijn nog niet geheel verdwenen. Zij zouden door het intrekken van den genoemden maatregel weder toenemen en wantrou wen doen ontstaan aan den ernstigen wil onze neutraliteit te handhaven. Het doel van den maatregel is uit sluitend ons buiten den oorlog te houden en ons niet door de gebeurtenissen te laten verrassen. Het is volgens zijne excellentie aller minst uitgesloten dat de toestanden zich zoodanig wijzigen,dat de maatregel weder wordt ingetrokken. Zoodra het eenigszlns mogelijk is zal daartoe worden besloten. Men moet echter, zoo oordeelde de Minister, be grijpen dat men zich thans, om erger te voorkomen, rustig in het onvermijdelijke heeft te schikken. De inhouding der verloven. Naar aanleiding van de verklaring inzake de verloven door den minister president aan de heeren Schaper en Albarda afgelegd, schrijft >Het Volk» Er dreigt een of andere >verrassingc en een der oorlogvoerende partijen, bevreesd dat wij te zwak zijn om te verhinderen, dat een deel van ons land door de andere partij wordt gemaakt tot operatiebasis, dreigt alvast dat deel te bezetten. Een ieit van dien aard zou ons onmiddellijk in den oorlog storten. Daartegenover is het paraat houden van ban ik verder zien. En gelakte n dat? Zeer goed. Het was bitter kond, het rytnig sloot slecht, eoodat wil vreeselyk koude leden, Toen wy door de Potsdammerstruat reden, aei de Amerikaan Weet n wut, mynheer de commissaris, als u niet te veel baast hebt en m{jn nicht bdt wil toestaan, ga daa met ons mee om een glas warme punch te drinken, ik sal wel een flesch meenemen I Hij laat stilhouden, haalt een fleisb pancb, en wy rijden weer verder. Hadt ge geen vrees, dat ge vergiftigd zoudt worden vroeg de griffier droogjes. Nu vooreerst hadden we nog geen warme punch, want de juffrouw is moederziel alleen in de woning, en in de kenben was geen vonkje vaar noch een droppel water en het oude mensch was zoo onwel, dat wij van baar met konden erlangen, dat ze vunr maakte. Daarom bood ik me daartoe aan. Dat wilde «y niet toelaten, maar ik was de kamer reeds nit ik dacht toodoende de beste gelegenheid te vinden om nog eens rond te zien. Maar het zy dat de Amerikaan mijn bedoeling raadde, hetzy by bet voor onbeleefd hield ray alleen te laten Bobarrden hy kwam my achterna om my te helpen, en bracht een arm vol papier mee, dat wy in het forums stopten en met een lucifer in brand staken. Vervolgens wierpen wy wat klein hout op het vaar. Nn gauw water opgezet, roept Bauerlicb, neemt een pot en gaat er mee naar de kraan van de waterleiding. In zyn y ver stoot by met den voet tegen het munrtje onder den gootsteen, er valt een steen uit, die stellig los had gezeten. Ik buk me, bekyk de ontstane opening nauw keurig en het scbynt me toe, dat daar ietsin is. De Amerikaan tracht my terng te bonden, maar ik ben vlogaor dan hy en haal deze flesch te voorschyn Wat is dat dan? Wat zegt ge daarvan? vroeg ik en hield hem de fleach voor Nog zelden heb ik iemand zoo zien schrikken als de Amerikaan. Das toch das toch 1 het ongelukkige meisje. Ik beb er wel voor gevreesd, riep by ait zonder aan bet gewicht van die woorden te denken. Het volgende oogenblik bad hij ze wel voor zyn geheele vermogen willen terug- onze geheele troepenmacht geboden. Wie de mogendheid is, die aan onze weerbaarheid twijfelt, behoeft nauwelijks te worden gevraagd. In korten tijd schreven twee van onze gewezen minis ters van Ooilog over de aanstaande mogelijkheden van den oorlog. >Het Volk» haalt dan aan wat generaal Staal en oud-minister Colijn resp. in bet Vaderland* en de »Stemmen des Tijds* te dezer zake als hun meening te kennen gaven en vervolgt dan De eene oud-minister schrijft lucht hartiger dan de andere maar beiden zijn het hierover eens, dat met't denkbeeld van een omtrekken van het Westfront aan de zeezijde rekening moet worden gehouden. En de heer Colijn stelt de moeilijkheden die daaruit voor Nederlayd kunnen voortvloeien, niet licht voor. Nu is het merkwaardig, dat na bet comité- generaal in de Tweede Kamer de heer Lobman, bij de verdediging van zijn voorstel om het debat over de Ouder domswet uit te stellen, tot tweemaal toe op 't artikel van Colijn heeft gewezen. Hij mocht natuurlijk zijn voorstel niet verdedigen met de gegevens, die hij in de geheime zitting had ontvangen, maar zoowel in zijn speech als in zijn repliek zei hij met nadruk ik denk aan 't stuk van den heer Colijn. Alles bij elkaar doet ons als hoogst waarschijnlijk aannemen, dat hier de oorzaak van de inhouding der verloven moet worden gezocht, dat een vermin dering van de paraatheid van het leger het gevaar schept voor een inbreuk op onze neutraliteit van Duitsche zijde, en dat ter voorkoming van een als denk baar onderstelde inbreuk van Engelschen kant. Is dit inderdaad de oorzaak, dan is het ook duidelijk, dat wij wel vrij zijn om daarover te spreken, maar de regee ring niet, indien zij den toestand niet nog wil verergeren. Het socialistisch orgaan zegt ten slotte dat het maar al te zeer vreest, dat de inhouding der verloven een bittere nood zakelijkheid is, ons opgedrongen «van buiten af. koopen. Hy bezwoer my niets vqd de vondst bekend te maken en zei, dat ik voor mijn zwygen tooveel kon eischen als ik wilde. De beleedigiog hierin voor my gelegen, heb ik hem met kwalyk genomen, by deed het in zyn verwarring en ontsteltenis, maar de flesch kreeg hy niet in haudeo. Van de warme pnncb kwam na niets wy waren toch reeds warm genoeg geworden 'ioen wij met de flescb in de kamer kwamen, barstte de onde vronw ïd snikken nit en zei dat ze behalve de flesch die baar nicht opengetrokken bad nog een meende gehad te hebben zy bad daar echter niet van willen spreken, omdat zy niet wist wat daarmpe gebeurd kon zyn. En dan verzekeren de mensoben nog dat ze de waarheid, niets dan de waarheid zeggen riep de rechter uit. Mjn kan meinaud meer gelooven iedereen verdraait de waarheid als het in zyn kraam te pas komt dat was nog een andere tyd teen de duimschroeven aange- legd werden. Ja, zeker geen betere tyd, zei de scbry ver. Ik beb de flescb verzegeld met den zegel ring van mynheer Banerlich en een relaas opgesteld, dat door de onde dame en doi>r hem onderteekend is. Z(j kon nauwelyk de pen vnethouden, zoodat buar neef baar band joest besturen Zy twijfelen geen van beiden of er ver ift in de flescb is en dat juffrouw Valentine die daar verborgen beeft dat kon ik duidelijk zien. Wy zullen het spoedig weten, zei d« rechter, terwijl hy vlnchtig bet relaas doorlas. De flesoh werd denzelfden dog onderzocht en toen bleek, dat daarin eene hoeveelheid atropine wns, voldoende om nog verscheidene mensoben om bat leven te brengen. Na was Valentine's schald zoo goed als bewezen. De rechter toonde haar bij het verboor de gevonden flesch en zeide, dat langer ont kennen nnttelooB was. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1