JNummer 34. Donderdag 27 Apiil 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I Waülwi|l(scbe Stoomdrukken] Antoon Tielen Liefde Overwint. Binnenland. FEUILLETON. He Echo van het Zuiden, Waalwyksche en Langslraatsclie Courant Dit Blad verschijnt Woansdag- en Zaterdagavond. A. b o n u e m e n t a p r ij a per 8 maanden f 0.75 Franco per poat door het geheele rijk f 0.90- Brieven, ingezonden «tukken, gelden ent., franco te xenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-Ad je: ECHO. Prijs d*r Advrrtxhtiën 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden Smaal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale seer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Engeland tn Nederland. De Londensche berichtgever van het >Hbld.* heeft een cmderhoud gehad met lord Newton, van het Engelsche minis terie van Buitenlandsche Zaken, om trent de tegenwoordige betrekkingen tusschen het Vereenigd Koninkrijk en Nederland. De voornaamste vragen, die hij lord Newton stelde, waren of de geallieer den op de onlangs te Parijs gehouden conferentie besloten hadden troepen ln Nederland te landen of dat zulk een plan daar tersprake was gebrachtof de Engelsche regeering nog steeds haar in het begin van den oorlog afgelegde belofte gestand doet, dat Engeland de rechten van ons land wat de Schelde betreft, stipt zal eerbiedigenof het gerucht, dat de Engelsche regeering de Nederlandsche aangezocht had om het Rijncontract met Duitschland op te zeggen, eenige waarheid bevat. »Wat de eerste vraag betreft*, zei lord Newton, >kan ik u verzekeren, dat zulk een plan nooit in iemands hersenen is opgekomen. Ik kan 't beslist ontkennen. Waarom zouden wij zoo dwaas zijn om met eenig neutraal land twist te zoeken Het spreekt vanzelf, dat de Engelsche regeering alle beloften, die zij heeft af gelegd, gestand doet, en uwe derde vraag kan ik ontkennend beantwoorden.* Verder gaf lord Newton een vooraf geschreven verklaring, waarin hij tegen over elkaar stelde w?t wij aan ongerief kleine ongemakken noemde de lord het van Engelsche zijde hebben ;e verduren en wat Duitschland ons aandoet. Engeland vraagt bet Nederlandsche volk slechts, de behandeling, die het van beide zijden in den huldigen strijd heeft ondervonden, te overwegen en dan zelf tot een wèloverwogen oordeel te komen. Verder verklaarde de lord nog, dat niemand in Engeland of zijn koloniën er ook maar in de verste verte aan denkt, ooit te beproeven, Nederland te be- rooveo van de bezittingen, waarop het terecht zoo fier is. Het afstaan van scheepsruimte aan Engeland. Van welingelichte zijde wordt aan de Van „DE ECHO YAN HET ZUIDEN." 17) ACHTSTE HOOFDSTUK U heeft niet met koele berekening, maar in drift en daardoor zoo onverstandig mogelijk gehandeld- In plaats van nw vijandin een paar droppels in het glas toe te dienen, hebt ge nw geheele voorraad vergift in de fiesch ge daan. Toen ge tot kalmte waart gekomen en de gevolgen van nw daad kon overzien, bebt ge de fieaoh verborgen om ze later nit den weg ts ruimen, en zette een andere flstch met onscbadeljjken inheud daarvoor in de pleatz. Tevergeefs verzekerde Valentine, dat ze nooit een droppel atropine bad bezeten, en niet wist. dat er nog een fiesch cognac in hniz was. Zy bezwoer ook, dat ze niets wist van een geheime bergplaats onder den gootsteen, waarop de rechter vroeg, boe de fiesch daar dan moest gekomen zyn. Valentine zobndde bet boofd. daarop maakte zij een beweging alsof ay wilde spreken, doch de balf geopende mond sloot siob weer en Ba een poos van dof «til»wygen, mompelde zjj Ik weet het niet Ik weet bet niet 1 Daarmee was do rechter niet voldaaD. Hij bracht baar onder het oog, dat het opbergen van de fi*eeh en het omspoelen van het glaz op een tijd. dat zy doet smart over baar vaders dood overweldigd moest zijn, baar in sterke verdenking brachten. Hij herhaalde telkens weder, dat zy stellig in drift had ge handeld, daar de ontdekking niet lang kon nitblijven, en om haar een bekentenis gemak kelijk te maken, wees hij er op, dut ae bijna ontoerekenbaar was toen ae de (Laud pleegde. Tel. het volgende medegedeeld >Befreffende den eisch van de Engel sche regeering, om in ruil voor het bun keren in Engeland of Engelsche kolen stations 30 pCt. van de Hollandsche scheepsrulmte af te staan, is aan onze Regeering nog niets officieel kenbaar gemaakt. Evenmin heeft tot dusver ee nige diplomatieke gedachteawisseling over dit vraagstuk plaats gehad er kan alleen sprake zijn van een onderhand- sche pressie op de Hollandsche reeders. Dit, om het geval even tot zijn ware proporties terug te brengen. Aangezien onze Regeering zich op het staodpunt plaatst, dat kolen geen deel van de lading uitmaken en de En gelsche mededeeliag, dat Duitsche kolen contrabande zouden zijn, evenmin offi cieel is geschied, is men van plan, een voudig de practische consequentie van het geval te aanvaarden en uit te varen met Duitsche (en Hollandsche) bunker kolen, afwachtend wat er gebeuren zal. Inmiddels zal het kolenbureau tusschen Engeland en de Hollandsche reeders middelend optreden. In welke richting dat geschieden zal, kon onze zegsman nog niet mededeelen.* Britsch en Nederlandsck standpunt. De >Tel.« schrijft, dat de eischen, die de Engelsche regeering aan de Nederlandsche reeders stelt, van Brit- schen kant aannemelijk mogen voor komen, >van Nederlaodsch standpunt bezien, niet voor inwilliging vatbaar blijven.* De vraag is nu, of het blad zich op het Britsche, dan wel op het Neder landsche standpunt stelt. Er is meer vee dan vroeger Uil «iogr rakringen schrijft meu Deze meening werd vorige week zoo be slist mogelijk door het Coriespondentie- Bure&n verkondigd, ouder mededeeling, dzt de rundveestapel hier te lande buiteuge- woon groot is en de tot dusver plaats gehad hebbende uitvoer van rundvee en rnnd- vleexch oözec vtesfapel allerminst heeft doen afnemen. Om dit te bewijzen weiden eenige cyfers van uitvoer geuoemd loopende over de tijd. vakken 1 Xtun&ri 19] 3 tot I Maart 1914 en 1 Jaunari 1915 tot 1 Maart 1916. In het eerste tijdvak werden 67.776 run deren en kalveren uitgevoerd in het tweede Hy kon baar eebter niet tot bekentenis bren gen Met angstige zorgvuldigheid vermeed «ij Koenraad Reobling in het gesprek te noemen, en toen de reobter dit opeettelyk deed, week zij terug en alsof zy een spook zag, riep zy Stil, stil, wek de dooden niet. Dnistere scha duwen scheiden ons Elke gedachte, elk gevoel, dat by nog voor my zon hebben, zon een zware zonde sfjn. Was dat geen verdekte bekentenis van haar aehnld Daarentegen berichtte de opziebteres, die baar 'a nachts bewaakte, dat Valentine vele uren van den nacht slapeloos doorbracht, den naam van haar geliefden telkens riep, hem zacht vleide of een volgend oogenblik hem verweet, dat hij baar geheel verlaten bad eu eindelyk hem vergiffenis vroeg voor alles, wat se hem had aangedaan. Zolk een gevangene heb ik nog nooit gehad ik kan niet gelooven, dat sy een moordenares is, verklaarde de vronw, doch door den rechter werd zy onzacht ter-chtge- wezen over die meening misschien jniet wol omdat hQ zelf niet zeker van syB zaak was Ik won dat het voorloopig ondersoek gesloten kon worden, daoht hy, het iz om 't verstand er by te verliezen. Laten anderen zich er bet hoofd eens mee breken. Er zonden eebter nog weken verloopen voor dat die wenscb vervnld werd, NEGENDE HOOFD8TUK. Op denzelfden dag, byna op hetzelfde nnr, dzt de heer Zier op bet Invalidenkerkbof be graven werd, kreeg mevrouw Reobling een plaate naast haar echtgenoot in het familiegraf, dat haar man bfj zijn leven op het kerkhof te Zecktz had aangekocht. Den dag na de begrafenis was Koenraad naar Berlijn terugge keerd hoe eenzaam hij zich ook in de Vic- toriastraat gevoelde, bij kon toch niet op de fabriek blyven. Het kwam hem voor of by ontronw pleegde tegenover Valentine als by verder van haar verwijderd bleef dan noodig was. In zijn vertwijfeling zocht hij den rechter Baasier weer op om naar den loop der taak te ïnformeeren, en kreeg de verpletterende mededeeling, dat een tweede fiesch cognzo ia 87,277 ztnks. Rekent men echter, dat in het laatste tijdvak de uitvoer van vleescb weer veel grooter was, dan tijn beide pe riode'*, alles saamgenomen, vrij wel gelijk. De lezer, die wat dieper op de zaak in gaat, zal echter de vraag stellen, waarom loopt de berekening eveneens niet over Maart 19141 Janaari 1915 Het gaat bier toch alleen om de waarheid, en niet om door eene gewrongen cijfer combinatie eene onhoudbare stelling te ver dedigen. Slzat men de door het Min. van Finan ciën uitgegeven statistiek op vaa den in-, uit- en doorvoer, dsn zal m*D zien dat in 1914, niet minder dan 124,686 runder-n en kajveren uitgeroeid syn daarvan afge trokken de 8.270 beesten \66r 1 Maart uit gevoerd, dan blyft er voor 10 maanden uitvoer bet respeetabele cyfer over van 116.456 runderen. De vraag zij nog eens herhaaldwaarom wordt met dit cyfer, dat aan de zaak een geheel andere weoding geeft, geen rekening gebonden Moet het publiek dan voortdurend, bij allerlei levensmiddelen, iD de waan gebracht worden, dat er meei den genoeg is, tot dat eindelyk de biltere ontgoocheling komt? Herft de geschiedenis met het brood nog niet geleerd Er is nog wat vee, doch direct bruik baar voor de slachtbank al heel weinig. Met het algemeeBe stalvee zyn we vrij wel aan het einde en d, laudkoeien zijn nit den aard der zaak voor de slachtbank nog niet geschikt. Zoowel het belang vsn den veehouder als dat van het publiek brengt mee, dat er vóó' Augustus a.s. geen kilo rundvleeach uitgaat. Misschien kuunen we dan nog eenigstins op veihaal komen. En i« Augustus eanmaal in bet land, dan dient de kraan nog maar druppelsgewijze opengezet te worden, anders loopt 't nog mis 1 Blyft meD vastbonden aan de gedachte, „dat er meer vee is dan vroeger', en wor- dsB er, misschien met enkele dagen of we ken, weer uitvoerconsenteu verleend aan landbouwvertenigingen, die al hebbeD ze zelf geen beest, ze desnoods tegen iederen prijs opkoopen, de export dekt dat wel, dan zullen wy, Nederlanders, binnen korten yd, -— ook met betrekking tot dit voe dingsmiddel, voor toestandeu komen te staan, die ons met ontzetting znllen ver een verborgen plaats was gevonden, en dat deze een groote hoeveelheid atropine bevatte. Had de rechter verwacht, dat dese mededee ling Koenraads vertrouwen in zyn geliefde aan het wankelen zon brengen, dan werd by daarin teleurgesteld. Geen oogenblik wankelde by alleen zei by Bet arme kiBd Welke booza machten hebben toch tegen haar aamen- gespannen De reobter wees hem nn op alles, wat do verdenking tegen Valentine soheen te reebt - vaardigen Koenraad luisterde aandachtig en antwoordde toen Dut klinkt alles beel geloofwaardig voor iemand, die Valentine niet kant zooals ik haar ken Het iz onmogelyk dat zy het gedaan heeft. Maar als het in drift gabenrd is vroeg de rechter. Een oogenblik zweeg Koenraad maar toen verklaarde bij, dat ook dit oomogalyk was. Z-lfz in drift was zij niet in ztaat om mlke booze g'dzchten te koesteren. Nn vergist ge a toch zs heeft zelf ge zegd, dat zy booze gedachten had, merkte de reohter op. Ga maakt mij waanzinnig, ge mankt my waanzinnig riep Koenrzad uitdoek op een* sprak hy zoo vleiend, zoo aandoenlijk, alz de rechter van zoo'n man niet verwaoht bad. Laat mij eenn met baar spreken. Hier moet een treurige vergissing in bet spel syn aan my zal bet gelukken licht in deze duisternis te brengen. De rechter seide, dat hy tot zyn leedwezen dien wensch niet mocht vervallen, gedurende bet voorloopig onderzoek mocht niemand met da gevangene in gemeenschap komen. Sta my dan toe. dat ik aan baar schryf. Ook dat kan ik niet toestaan. Moet sy dan denken, dat sy geheel ver laten, geheel vergeten is Mag ik baar deo niet de verzekering geven van rayn tronwe onwankelbare liefde Da reohtar haalde de sohoudert op. Het gaat niet. Gaat het dan niet, dat n dat a baar mijne groeten overbrengt vroeg Reob- lipg weifelend. Het i> toch te wreed dat hei arme m«iejs van elke troost beroofd ie. Da reobter antwoordde ontwijkend hy ton vullen. Het feit, dat de prijzen reeds 50 pet, ge- stegen zijn, zegt meer dau boekdeelen vol cyfers, die indien ze niet juist, of niet vol ledig weergegeven worden ons *an den wsl in de sloot helpen. De yBerkelstroomin den grond geschoten. Reuter seint uit Londen De >Dally Chronicle* publiceert een telegram van 24 dezer, meldende, dat het Nederlandsche s.s. »Berkelstroom* 's morgens door kanonvuur van 2 Duit sche onderzeeërs tot zinken is gebracht Het schip werd om 6 uur 's morgens aangevallen. Duitsche commandanten hielden het schip aan en vroegen om de paplereo. Zij gaven de bemanning 15 minuten tijd om het schip te ver laten. De bemanning liet twee kleioe booten neer en roeide weg, waarop de Duitschers het vaartuig begonnen te be schieten, welke beschieting 4 uur duurde. Het schip verdween om 10 uur in de golven. De maoneo in de booten werden later door een Britsch vaartuig opgepikt en te Londen geland. De >Berkelstroom< was van Amsterdam vertrokken met stukgoed. De oorlogswinstbelasting. Door 175 lndustrieele ondernemingen in Noord-Brabant, vertegenwoordigende 44 verschillende takken van nijverheid, is inzake het ontwerp-oorlogswinstbelastlng een adres aan de Tweede Kamer ge zonden, waarin zij verzoeken het ontwerp niet aan te nemen alsvoreos daarin de volgende wijzigingen zijn aangebracht 1ste dat van bet in de wet vast te stellen heffingspercentage aanvankelijk '/z deel geheven worde, dat in de wet zelf bepaald worde, dat het maximum te heffen totaal bedrag 50 millloen gulden zal bedragen en indien, door de eerste storting van '/3 op den aanslag blijkt dat dit bedrag niet bereikt wordt door eene naheffing de opbrengst tot 50 millloen op te voeren, echter met een vast te stellen maximum percentage van het belastbaar bedrag. 2de dat in het onderwerp worde be paald, dat voor nieuw opgerichte indus strleele ondernemingen geen oorlogs winst zal verschuldigd zijn, zoolang de zuivere winst, met inbegrip der kapitaal rente, 15 van het in deze bedrijven zien wat hy doen kon. Hy nam zich eobter voor aan bet verzoek vaa den door liefde verblinden jonkman niet te voldoen en zebt te geven, dak deze met langs andere wegan zyn doel bereikte, want hy wilde de gevangene geen nieawso mond laten zobeppen, om by baar ontkenteniz te volharden. Koenraad zwierf om 't gereohtzgebonw rond alz wilde bij de dikke maren met zyn blikken doorboren. Hy betrsnrde zyn overladen moe der oprecht, doch de zmart over baar verlies werd op den achtergrond gedrongen door zijn kommer en zorg over Valentine z lot. Voor welk duister raadsel stond bij Welke hand bad zfjn moeder den giftbeker gereikt De schemering viel in en neg altyd kon hy de plaats niet verlaten, waar bij zoo dicht by syn Valentine was. Hy beminde haar mt»t die innigheid, welke men by snlke weinig prik kelbaren jnist aantreft. En nn wiz zy hem nog vael dierbaarder geworden daarbij kwam neg medelyden en verontwaardiging ovei hetgeen haar werd aangedaan en waarby by machteloos moest toezien. Dzt peinzen sal my nog krankzinnig maken, daoht by ten laatste en met een vastberaden bonding keerde hy bet gerechtt- gebonw den mg toe om naar bais te gaan. In bet park by de ijsbaan was 't electrisch licht reeds ontstoken, vroolyke dansmuziek klonk den ■obaatsenryders opwekkend in de ooren. Hoe was het mogelijk Hoe konden menscben vroolyk en gelnkkig zyn, terwijl weinige sohreden van daar bnn medemensobeo in den kerker aan zmart en wanhoop teo prooi waren Hy verhaastte zijn schreden on was weldra op de stille paden van den Thiergarten. Toer by de plaats bereikt had, waar de Siegesallee op de Thiergartenstraat uitloopt, wilde by de Viotoriastraat inslaan; doch by bleef staan. Hy dacht aao de ledige woning, waar hen. weer h«t pijnlijke alleenzijn wachtte. Plotseling nam hy een besloit en volgd. verder de Thiergartenstraat. Het verlangei om een vriendelyk, deelnemend gelaat te zier een gooi woord..to booceu, was te levendit bij hem geworden bij besloot naar mevron» Vod Beeren te gaan. Mevrouw ia tbnia on verzoekt a binnen belegde kapitaal niet overtreft J dat voor de winst, behaald met in bestaande ln dustrieele bedrijven gedurende den oor logstoestand belegd nieuw kapitaal, geen oorlogswinstbelasting zal verschuldigd zijn over winsten voor zooverre zij het winst-percentage, gedurende 1913 met het oude kapitaal behaald, niet over treffen. 3de dat in het wetsontwerp bepaald worde, dat afschrijvingen van na 1 Augus tus 1914 nieuw opgerichte gebouwen en aangeschafte machines en werktuigen tot een maximum van '/a van den aanschaf fingsprijs mogen bedragen. 4de dat in het wetsontwerp worde bepaald, dat van kapitalen, belegd in industrieele ondernemingen, een zuivere winst, de 15 °/0 (kapitaalrente inbegrepen) niet te boven gaande, niet beschouwd wordt als te zijn belastbaar. 5de dat den belastingplichtige de keuz gelaten worde om, bij het vast te stellen bedrag zijner oorlogswiostbelasting, uit te gaan van de winst behaald in 1913 of het gemiddelde te nemen van de winst, bedoeld in de jbelastingjaren 1911, 1912 en 1913. Padvinders. Maandagmiddag heeft te Utrecht de plech tige uitreiking plaats gehad van de vlag asn een 55-tal zfdeelingen van de Veree- niging van Padvinders. Om half drie reikte Z. K. H. de Prins, na vooraf eenige toe passelijke woorden gesproken te hebbeH, aan de afgevaardigden van de zfdeelingen de vlBg, veraierd met rnod-wit-blznwe kleu ren, nit. In alphzbetischs volgorde werden de verschillende plaatsnamen afgeroepen. Na deze uitreiking sprak generaal Van Hentsz de padvinders toe en eindigde met een driewerf hoera voor de Nederlandsche padvinders. Op het terrein waren een groot aantal autoriteiten aanwezig. Z. K. H. de Print reed per znto naar het feestelyk ver. sierde terrein. N. R, Ct. Bruinbroed. Professor Szltet, hoogleeraar in de ge zondheidsleer, door het Hbld. gevraagd naar de voedingswaarde van bruinbrood, ver klaarde het braiiie brood een aititekend voedingsmiddel te vinden. Prof, S. meent, dat de regeering groot gelyk heeft, wanneer zuinigheid geboden is, ons te noodzaken de geheele tarwekorrel te verorbeien en niet een gedeelte daarvan te komon Mot vreugde hoorde Koenraad Reobling deze woorden van den huisknecht. Hy bad roods gevreesd onverrichter toko te moeton terng- keeren. Zy was tbnis en met een gevoel van behagolykbeid trad by de smaakvol gemeubi leerde kamer binnen. Een nit bon wiag, die aan de kamer den vormen van een balven eirkol gaf, diende tot een soort vee wintortain, waarin de jonge vronw veraohiliende zeldzame bloemen kweekte. De genr dezer bloemen vermengde zich met bet fyne aroma der kofie, die movronw Van Boeren juist bezig was to zetten. Wel Koenraad, dat is goed dat ge eens bier komt riep sy bem toe. Alt ge vandaag □iet gekomen waart, zon ik morgen by u ge weest zyn Ik mag n thans niet alleen laten, arme vriend 1 Hy drnkte zyn 1 ppen op baar kleine witte band, die in de zyne verdween en seide Ach, o is zoo engelachtig goed. Wat zon ik be ginnen zonder n Ik ben zoo naamloos on— «(«lokkig, ik.... Hy brak af en op eenigzzins linktcbe wijt# terugtredende teide bfj Nee, a me niet kwalijk, ik stoor, ik bad niet bemerkt dat!.. Uit een leuusteul was een beer opgestaan, dien Koenraad by ket gedempte liebt eerst niet bemerkt had. Integendeel ge komt joint van pas, zeide zij. Wy hebben zooeven ever n gesproken. Mag ik de hoeren een elkander vooretellen Koenraad Reobling, een vriend nit mfjn kin derjaren, advooaat Logeman, die zoo goed wil sijn sicb te belasten met Valentine's verdedi ging. Ik hoop dot die verdediging niet noodig «al syn, antwoordde de heer Lageman. Deze was een slank man van middelbare groette, niet donkerbruin baar, boog voorhoofd en een teer verstandig uiterlijk Hy was eenvondig naar met zorg gekleed, en scheen diep in da lertig jaren ond te wezen. Na alles wat ik van de zaak geboord heb, schynt 't my byna •omogelyk daarop een aaokleobt tegen ma— j'ifFronw Zier te gionden. zeide by en drnkte 'lnohtig de hand, die Koenraad bem toeetak (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1