INumiiier 35. Zondag 30 4piil 1916. 33e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. lVadlwi'iksche Stoomdrukkefif Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteraadsvefgaderingen, Liefde Overwint. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. BEK EDM A KING Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ób: ECHO. De Echo van het Zuiden. Waalwtjksche en Ijaiiptraatscbe Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden f 0.76 Franco per post door het geheele ryk f 0.90- Brieveningezonden stukkengelden enz., franco to zenden aan don Uitgever. UITGAVE Prijs dbr AdvsktintiXn 10 cent per regel; minimam 6 regels; gioote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 cent per rege BAARDWIJK. Openbare vergadering vaD den raad dezer gemeente op Donderdag 27 April des avonds ten 8 uur. Voorzitter Edelachtb. heer J. A.J. van Heiist. Ongeveer 8,15 uur opent de Voor zitter de vergadeiing; afwezig zijn de heeren Baijens en Van Beijnen. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Wijziging begrooting dienstjaar 1915 en 1916. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. 2. Aanbieding verslag toestand der gemeente en verslag toestand ingevolge artikel 52 der woningwet. 3. Schrijven van Ged. Staten inzake de Koninklijke beslissing over den ver koop van de klokken. in Naar aanleiding yan een schrijven van den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente hebben Ged. Staten het besluit van den raad, om de klokken, die niet meer wor den gebruikt, te verkoopen, niet goed gekeurd. Daarop is de Raad in beroep gegaan bij den Raad van State, doch deze hebben ons beroep ongegrond verklaard. Vervolgens wordt een schrijven uit de Gemeentestem voorgelezen waarin op de vreemde houding van den Raad van State wordt gewezen. Voorzitter. Ik heb Dr. Muller uit Den Haag geschreven dat de toren in verval is geraakt en het hoog tijd is dat hij wordt gerestaureerd. Hij heeft daarop geant woord dat, zoolang de oorlog duurt, de Minister geen gelden voor dergelijke wer ken kan uitgeven. Is de oorlog echter afgeloopeo, dan zal eene rijkssubsidie worden gegeven. Vöb «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 18) NEGENDE HOOFDSTUK. Ach u weet het laatste nieuws nog niet.' zei Koeuraad, terwijl bij mismoedig op een stoel plaats nam. Ik kom regelrecht van het gerechtsge bouw. Wel, heeft men nieuwe ontdekkingen gedaan vroeg Agnes nieuwsgierig. Ja, iets zeer ergs, en Koenraad vertelde met somber gelaat en doffe stem, dat men een tweede flesch gevonden en daarin vergift aan getroffen bad. Agnos uitte een kreet van ontzetting en bet gezicht van den advocaat betrok merkbaar. O. dat verandert de zaak geheel, zeide hij en legde peinzend de hand onder de kin. Gedurende Koenraads verbaal bad AgneB in spanning naar den advocaat gekeken, om den indrnk waar te nemen, dien zyn woorden op den rechtsgeleerde zouden maken Ofschoon zy hem nog niet lang kende, scheen zy reeds goed in zijn gelaat te kunnen lezen, en daarom vroeg ze O, mijnheer, u vat toch geen verdenking op tegen onze Valentine Hij glimlucbte even en antwoordde Hoe spoedig knnt ge u in den gang myner gedach ten verplaatsen, mevrouw. Ik moet n inder daad bekennen, dat ik begin te twijfelen. U moogt aan de beweging der aarde twijfelen en aan alles, wat u verkiest, maar niet aan de onschuld myner Valentine, riep Koenraad uit, van zijn stoel opspringende Ondanks haar ernstige deelneming moest Agnes glimlachen om deze spontane uiting sjjner De gemeente kan er geen cent aan uitgeven, de financieele toestand laat dat niet toe, zoodat het Rijk zich geheel en al over de toren zal moeten ontfermen. Van der Mee. Kunnen ze ons op de een of andere manier niet dwingen. Voorzitter. Neen dat gaat niet. Een heel gewone verbetering kost al f 2200. 4. Schrijven van dr. van Gils, houdende mededeeling dat hij zijn practijk heeft neergelegd en derhalve ook zijn ontslag vraagt als geneesheer van het burgerlijk Armbestuur. Dr. Langemeijer zal zoolang zijn practijk waarnemen. Van dr. Langemeijer is een schrijven ingekomen waarin hij verzoekt om in de plaats van dr. van Gils aangesteld te worden. Voorzitter. Ik stel voor dr. Lange meijer op dezelfde condities aan te stellen. Dr. Sweens mag krachtens zijn ambt in Waalwijk hier niet benoemd worden of beter gezegd zou hier eene eventueele benoeming niet mogen aannemen. Met algemeene stemmen wordt dr. Langemeijer hier,ia benoemd. 5. Schrijven van de gemeente Nieuw- Leuseo, houdende mededeeling dat zij aan H. M. de Koningin een adres heeft gezonden met het verzoek in de onder wijswet een artikel te willen opnemen waarin bepaald wordt dat een onderwijzer 2 jaar in dienst moet zijn in een gemeente vooraleer hij naar eene andere gemeente mag solliciteeren. Voor het belang van het onderwijs is zulks gewenscht, zelfs ook voor den onderwijzer met het oog op zijn studie, zegt het adres. Voorzitter. Dat is niets voor onze ge meente. Wij hebben hier eer te veel on derwijzers dan te weinig. Van der Mee. Er Is toch niets tegen, het kost niets. Pulles. Om het idee te steunen is m.i. niets tegen. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten adhaesle aan het adres te be tuigen. 6. Wijziging begrooting. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. Voorzitter. Ik kan de heeren voorts mededeelen dat wij bij de belasting van de achtste in de zevende klasse zijn geplaatst wat voor de gemeente een groot voordeel is. Vele kleine menschen gevoelens. Doch de advocaat antwoordde Neem my niet kwalyk, mynheer Rtchliug, als ik u zeg, dat iemand, die verliefd is, zelden onbevangen kan oordeelen. Ik weet dat bjj ondervinding aan myn eigen persoon. Vergeet niet. dat het hier den moord op myn moeder geldt, riep Koenraad. Daartegen zou ook de meest verblinde liefde geen stand kannen honden. Uw liefde is niet blind, ze is helder ziende, Koenraad, en mevrouw Von Beeren legde de hand op zijn arm Voor mjj zelve durf ik op die eigenschap geen aanspraak maken, mynheer Logeman, maar ik ben toch van betzelfde gevoelen als mynheer Rechling. Jawel, u is bet ook, antwoordde de ad vocaat met een steelschen blik op baar schoone trekken. In heb dat reeds bemerkt toen u my opzocht om myn hulp voor uw beschermeling in te roepen. Myn onde vriend, de raadsheer Ring heeft u aanbevolen alB den bekwaamstee ver dediger van geheel Barlyn. Da heer Lageman boog by dit compliment en Agnes vervolgde Jk kon niet weten, dat bet met de ver dediging niet zoo spoedig gaat ik wist niet dat weken en muauden verloopen kannen.... En dat gedurende al dien tyd ik overtol lig ben, viel de advocaat in, doch by Bcbeen reoht tevreden, toen zy levendig antwoordde Oh, zeg dat niet Hat is zeer vriendelijk van u dat ge u reeds van te voren met de zaak bezig houdt, en voor mi) nw kostbaren tijd opoffert. Ik heb n gezegd, dat ik dit uur vry bad. Neen. uw nor van koffiedrinken riep mevrouw Von Baeren. en ik sta hier te praten en vergeet dat de koffia koud wordt. Laten wy weer plaats nemen Koenraad, ge ziet er nit of uw levensgeesten een kleine verfriasohing noodig hebben. Ik veroorloof de heeren een cigarette te roobeo. Zy schonk koffia voor de heeren, nam zelf ook een kopje en zeide, tcrwyl zy zelf plaats nam Welnu, mynheer Lageman, zeg ons eens opreobt, hoe u over het geval denkt. Ik denk dat de zaak voor mejuffrouw Zier heel bedenkelijk staat. Koenraad kermde, Agnes zuchtte. behoeven nu geen belasting te betalen, terwijl andere weder minder behoeven te betalen. Procesverbaal van kasopneming ge daan bij den gemeente-ontvanger. In kas was f 59,73'/2. Hierna wordt de vergadering gesloten. HAARSTEEG. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 28 April des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Van Bok hoven. Ongeveer 10,15 uur opent de Voor zitter de vergadering aanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na vooilezlng onveranderd goed gekeurd en vastgesteljd. AAN DE ORDE 1. Aanbieding verslag toestand der gemeente. Wordt ter inzage nedergelegd. 2. Aangehouden adres vao Houët. Voorzitter. Dit adres is aangehouden totdat de inspecteur van de posterijen en telegraphle is geweest. Deze is op zijn inspectle-rels bier geweest en zegt dat de telefoonhouaer geen vergoeding krijgt voor vervanging en verwarming. Voorts is hij tot de ontdekking gekomen dat de dubbeltjes voer het bezorgen van telegrammen niet aan hem worden uit gekeerd. Ik heb eens n&gcb<k.u wat in de laatste drie jaar is ontvangen. In 1913 is ontvangen f47,10 In 1914 is f61,80 In 1915 is f85,50 Men ziet hieruit dadelijk dat Houët het ook steeds drukker heeft gekregen. De inspecteur stelt voor dat bedrag aan den telefoonhouder te geven aangezien hij er de moeite voor moet doen. De Kort. Wat werd er nu met dat geld gedaan. Voorzitter. Dat kwam in de gemeen te kas. Van der Aa. Zou dat bedrag van die dubbeltjes voldoende zijn. Vooizltter. Dat denk ik wel. Door onze tusschenkomst heeft hij een vorig jaar nog f 56,50 ontvangen voor het ver richten van nachtdienst in het begin van de mobilisatie. Mevrouw Rbchling bad mejnffrouw Zier zwaar beleedigd en en zy was de eenige persoon, die bij baar sterven kon winnen. Mevrouw Rechling had zich beslist tegen het huwelijk verklaard. O, dat is verBchrikkelyk dat mag n niet zeggen zei Koenraad en nam een byna dreigende bonding aan. Ik zeg alleen, wat de aanklacht zal zeggen, antwoordde de advocaat. Nd dan zal ik eens zeggen, wat de verdediger zeggen moet riep Agnes. Hoe moet Valentine plotseling aan vergift geko men zijn Waarom heeft zij met enkele droppels in het glas gedaan, inplaats van den gebeelen inhond der flesch te vergiftigen Ik zal u nog met een andere tegenwer ping te bnlp komen, sprak Lagamao. Hoe kon het verstandige meisje zolk een dwaas- beid begaan Zy moest immers begrijpen, dat de verdenking op haar alleen moest vallen. Maar daar staan de volgende feiten tegenoverMevrouw Rechling is werkelijk vergiftigd, zy heeft Valentine aangewezen als de persooD, die haar bet vergift toediende en de flesch met vergiftigden cognac is op een verborgen plaats gevonden. Daarachter ^teekt juist de duivelachtige toelegriep AgneB uit. De beer Lageman keek haar verwonderd aan. Koenraad, die voorovergebogen met de handen voor het gelaat gezeten had, richtte siob op en vroeg; Wat wilt ge daarmee zeggen De flezch is dazr naderhand verborgen, op dat de oommissarls ze zou kunnen vinden. Dan vergist ge u, ik ken den commis saris Knbnel als een eerlijk man, by is niet in staat tot zulk een lage daad mede te werken, verzekerde mynheer Lageman. Dan beeft hy er toe medegewerkt zon der bet zelf te weten, beweerde Agnes. Dat zou de eerste maal zyn l Kaboel is zeer gevat by laat zich niet gemakkelyk beetnemen, zei de advooaat, en daarop vroeg Koenraad Wie verdenkt u toch eigenlijk san die schurkenstreek Mevrouw Von Beeren keek in 't rond of niemand baar beluisteren kon en fluisterde Van der Aa. Verhooging komt hem toe. Wij zien zelf dat de werkkring veel drukker is geworden en dat is ook zeker Houët is altijd even gedienstig. Buiten kantooruren om zal bij zooveel mogelijk eenieder helpen en dat is ook voor menig een een groot gemak. Voorzitter. Men zou hem ook eeD vaste verhooging kunnen geven. Van de Wiel. Dat zou ik niet doen. Ik zou hem die dubbelrjes geven dan wordt hij betaald naar gelang hij moet werken. Is het druk dan ontvangt hij meer, is het niet druk dan wat minder. Van Oudheusden. Een ding Is maar jammer. Vlijmen profiteert er misschien nog het meeste van en dat heeft weer niets te betalen. Voorzitter. Als wij het gemiddelde bedrag van de laatste drie jaar nemen ontvangt hij f 64,83. Van Oudheusden. Ik geloof dat de werkkring niet gemakkelijk minder zal worden. De Kort. Kunnen wij de menschen van den Vlijmenschen kant niet laten be talen. Voorzitter. Dat gaat niet, want het Rijk geeft aan tot hoever de kostelooze kring zich uitstrekt. Vugts. Ik zou hem f 50 meer geven, Van der Aa. Dat is te weinig. Voorzitter. Hij heeft het er zeer druk mee, want indien hij alleen was, zou ht) er werk genoeg mede hebben. Voor een plaatsvervanger moet hij ook zorg dra gen en die krijgt hij ook niet voor niets. Nu geloof ik wel, en dat is wel zeker, dat na de mobilisatie het iets minder druk voor hem zal worden, omdat dan die Rijkstelegiammen niet meer komeo. Met algemeene stemmen wordt beslo ten hem de dubbeltjes te laten houden. 3. Adres van Oud-leerlingen van den landbouwcursus. Adressanten vragen eene subsidie van f 30 om het noodlge aan te schaften voor een proefveld, om zoodoende de theorie in practijk te brengen. Van Oudheusden. Van Vlijmen zijn er zeker zooveel leerlingen bij en nu zouden wij weer alles moeten betalen. Dat is onbillijk. Voorzitter. Wellicht zullen ze aan Vlijmen een zelfde adres hebben gezon den. toen Den AmerikaaDfiohen neef, mynheer Banerlich. Wie is dat vroeg Lageman. Banerlich riep Koenraad met lnide stem, De eerste maal dat ik dien kerel ont moette, maakte bi) reeds een ongnnstigen indruk op mij. Ik sou veel slechts vau hem verwachten maar ik begrip niet waarom hij snik een laagheid begaan eon hebben. AgneB glimlachte in stilte het was niet de eerste maal. dat de goede, eerlijke Koenraad iets niet begreep, wat zy als by instinct doorsag. Lageman vroog echter Heeft die heer zich vijandig betoond tegen de familie Zier Neen, integendeel, hy was een Boort van huisvriend, ofschoon mijnheer Zier en zyn dochter hem weinig genegen schenen te ;yn, antwoorde Koenraad, die blijkbaar weinig gewicht aan dit gesprek hechtte. Lageman integendeel werd oplettender en vroeg Wat hadden zij tegen hem? Dat weet ik niet, hy is verscheidene jaren in Amerika geweest, misschien vreesde mynbeer Zier, dat hy zyo vermogen op niet altyd eerlijke wijze bad verkregen. Valentine sprak ongaarne over hem en hy boezemde mü te weinig belang in om veel naar hem te vragen, antwoordde Rechling. Tegen mij heeft zy nooit over hem gesproken. Ik heb zyn naam eerst gehoord toen juffrouw Constance hem aan ons voorstel de als baar eenige stenn anders zou ik hem niet opgemerkt hebben. Ik weet zeker dat ik in mijn kindsheid van hem heb hooren spreken, en niet op de loffelijkste wijze, zoo ik het mij goed herinner, zeide Agneg. Koenraad, weet try daar niets raeerv&D? Rechling schudde het hoofd. U beeft me dat reeds gezegd, toen we hem in het rechtegebouw onrmoetten, maar ik herinner me niets van hem. Ik sal en most er moer van weten, zeide Agnes. Wat zal bet u baten vroeg Koenraad neerslachtig. Dat kan men niet weteD, antwoordde Lageman heeft by getuigenis afgelegd Vugts. Krijgen ze daarvoor geen geld van het Rijk. Voorzitter. Neen, de landbouwleeraar Snels dringt er ten zeerste op aan, dat de gemeente subsidie geeft. Van den Brand. Met dien Vughtsche schieten ze hier wel wat op. maar met die andere niet. Voorzitter. Daar zijn wij te oud voor geworden om die nieuwe zaken goed te begrÜPeQ> vooral als we alleen maar 't sluiten van zoo'n cursus bijwonen. Ik voor mij ben echter vast overtuigd dat het van groot nut is. Wij zijn hier in dat opzicht veel te veel achter en kunnen daarom niet meer concurreeren met andere strekeD, waar zij reeds lang volgens de nieuwste methoden werken. Je moet die streken maar in bloei zien toenemen. Kijkt zelfs maar eens naar heistreken, hoe daar alles ten goede Is veranderd. Vugts. Dat rs wel zoo maar waarom moeten wij voor Vlijmen nu altijd mede betalen. Vandaag komt die en mo'gen weer die. Luijben. Het is een goed ding en daarom ben ik er voor. Wel kunnen wij eens probeeren of ook Vlijmen in de kosten tegemoet wil komen. Van Oudheusden. Als Vlijmen dat doet, dan ben ik er ook voor. Wordt besloten subsidie te verleenen als de gemeente Vlijmen ook in .de kosten tegemoet komt. (Vervolg 2e blad). De Burgemeester der gemeente Waal wijk maakt bekend, dat ter Secretarie aanvragen kunnen worden ingediend tot het verkrijgen van wittebrood voor hen, die dit volgens medisch attest be hoeven. De aanvragen daartoe, schriftelijk in te dienen,moeten duidelijk opgaaf be vatten van naam en woonplaats van den aanvrager, alsmede van den bakker, van wien men het wittebrood wenscht te betrekken. De aanvragen waarbij geen medisch attest in ingesloten zullen worden ter zijde gelegd. Waalwijk, den 22 April 1916. De Burgemeester voornoemd, Th. de Surmont de Bas Smeele. ten nadeele van mejuffrouw Zier Integendeel, by spreekt in baar voor deel. Lageman schudde bet hoofd. En de onde juffrouw is geheel en al dankbaarheid jngeDs hem, zei Agnes, maar tocbGe hebt immers gezegd, dat de fi sch in zyo tegenwoordigheid id de kenken der familie Zier gevooden werd, Koenraad Ja, maar dat was een toeval. Arnes baalde de schouders op. Men ban het toeval ook wel te bnlp komen, zei ze. Mevronw, in u steekt een bekwaam rechtsgeleerde, verklaarde Lageman, terwijl hij baar met onverholen bewondering in bet sohoone gelaat keek. U zon my knnnen over reden om te gelooven, dat de zaak zoo gele gen is, als u die voorstelt, als ik maar een reden kon vinden voor snik een bandelwyze van dien beer Banerlich. Dat moet jnist ome taak zijn, verklaarde mevrouw Von Beeren vastberaden. Reeds mor gen breng ik een bezoek aan Valenline's tante te Wilmersdorf. Ik zal eens zien, of ik daar iets kan vernemen, dat odb van nat is. En ik zal den commissaris Knhnel eens aanklampen, zei Lageman. Hl) heeft een klein zwak, hy vertelt gaarne zijD heldendaden. Het zal mij niet moeilyk vallen van bem baarfyn te vernemen, hoe het bij bet vinden van die flesch is toegegaan. En wat moet ik dan doen Ik ben er bet naaste in betrokken zondt ge my tot werkeloosheid willen veroordeelen vroeg Koenraad. Wie bij znlke aangelegenheden het meest is betrokken, is gewooolyk de minst bruikbare antwoordde Lageman, maar als wij reden vinden om bet spoor van den eer Banerlich nauwkeurig na te vorBchen, zal o Uwe taBk wel aangewezen worden. Voor zulk werk heeft men evenals voor den oorlog drie dingen noodig geld. nogmaals peld en alweder geld. O. dat znlt ge hebben, dat bezit ik ge noeg Dat kloDk niet als pochery. maar diep treurig. Zon ik nog iets kunnen doen (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1