ISjummer 36. Donderdag 4 Mei 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. f IVadlwijksche Stoomdrukkerff Antoon Tielen DE OORLOG. Liefde Overwint. FEUILLETON. BINNENLAND. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ób ECHO. W#alwpsch« en Lanplraatsclie Courant Dit Blad verschynt Woansdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75. Franco per post door het geheele ryk f 0.90- Brieven, ingexondon «takken t gelden enz., franco te zenden aan Uitgever. den UITGAVE Frus dhr AdvrrtbntiSn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsinu opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en «dvertenties bij tbonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Koet-al-Amara gevallen. Na een beleg van 143 dagen is de versterking, waarin generaal Townshend, toen de slag bij Cteslphon zijn tocht naar Bagdad stuitte, zich voor het overmach tige Turksche leger terugtrok, gevallen. Doch niet de numerieke overmacht des vijands bracht de sterkte, die zoo dapper heeft stand gehouden, ten val. Honger en ziekte hebben generaal Townshend gedwongen te capituleeren en zijn 13000 man sterke legercorps, op genade of ongenade aan den vijand over te geven. Wat echter de onmiddellijke oorzaak van den val van Koet-el-Amara ook zij, Engeland heeft voor den tweeden keer tegenover de Turken een ernstige neder laag geleden de tocht in Mesopotamië, na het toetreden van Turkije tot de Centralen ondernomen, later voortgezet om het moreele effect, dat de Balkan nederlagen in het oosten mochten heb ben gewekt, uit te wisschen, is op een even smadelijk fiasco uitgeloopen als de Engelsch-Fransche poging om de Dar- danellen te forceeren. Men weet, hoe aanvankelijk generaal Townshend zegevierend zijn troepen door het oude Tweestroomenland leidde tot het bekende Cteslphon, waar de Turken hem echter den verderen opmarsch be letten en terugdrongen naar Koet-el- Amara. Hier in deze knie van de Tigris versterkten de Engelsche expeditie-troe pen zich en werden ze door het Turksche leger, dat echter onder Duitsche leiding stond, ingesloten. Talloos zijn de po gingen geweest, door de Engelschen aangewend om het bij Koet-el-Amara belegerde korps te ontzetten. Uit de meer naar de Perzische golf gelegen steun punten Amara en Bassara rukte eerst generaal Aylmer op, die later door Gor- ringe vervangen werd, doch hoe het Engelsche leger zich inspande, het heeft op geen der beide oevers zich tot aan de ingeslotenen kunoen doorslaan. Eenig succes werd behaald bij Fela- hleb, doch bij Sunn-i-yat verhief zich weer de onwrikbare Turksche muur, waarop de troepen van Gorioge zich te pletter liepen. Approviandeering van de hongerende Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." troepen per vliegmachine, 't Is gepro beerd, doch deze dienst liet de Engel schen in den steek een schip met le vensmiddelen, de laatste week afgezon den, is niet tot zijn bestemming kunnen gingen. Gedeeltelijk zou de weigering der Grieksche regeering dan ook oorzaak hebben in de vrees, dat de Centralen in Macedonië zullen gaan optreden, en de spoorlijnen, waarlangs de Serviërs ver- komen en is den Turken in handen ge-voerd worden, zullen bestoken uit haar vallen. Toen dit laatste middel mislukt was, schijnt de moedeloosheid zich van de Britsche verdedigers te hebben meester gemaakt, en terwijl het ontzettingsleger zich op 23 K.M. afstand bevond, doch door de loopgraven aangelegd onder leiding van niemand minder dan d-n dezer dagen overleden Von der Goltz pasja gescheiden, heeft generaal Townshend zich overgegeven. De Turksche, Duitsche en Oostenrijk- sche pers juichen natuurlijk om dezen slag het prestige der Engelschen toege bracht, vooral in de Mohammedaansche landen, in hoofdzaak Britsche bezittingen. Uit Turksche telegrammen blijkt, dat de bezetting 13,300 man telde de En gelsche regeering spreekt van 9000, n.l. 3000 Engelschen en 6000 Indiërs. Óver den buit loopen de berichten nog zeer uiteen. De Duitsche bladen stellen vooral in het licht, welke moreele uitwerking het Turksche succes zal hebben. Deze mare, zegt men, ijlt door Perzië, Afgha nistan en Britsch-Indië. Roemenië en Rusland. Roemenië gaat meer en meer den kant der Centralen uit. Volgens een bericht uit Rome in de Westminster Gazette, heëft "Roemenië thans weer *s5hTk"kThgëti getroffen, om Turkije van 50 millioen K. G. graan te voorzien Griekenland in de knel. De Entente heeft Griekenland 't voor stel gedaan, de Servische troepen, die van Korfoe naar Saloniki moeten worden vervoerd, een eenigszins gewijzigde route te laten maken. De Servische troepen zullen nu ten noorden van de Golf van Korlnthe landen en geen gebruik maken van den toch reeds zeer in beslag ge nomen spoorweg Patras-Piraeus waardoor aan Griekenland het krenkende van een doormarsch door de Grieksche hoofdstad zal tforden bespaard. De gezanten der Centrale mogendhe den stijven natuurlijk de regeering van Skoeloedis in haar verzet en zetten hun raadgevingen kracht bij met bedrei- 19) NEGENDE HOOFDSTUK. Wacht maar. ge krijgt ook uw taak wel, troostte Agnes. Wij zijn du de drie saam- gezworenen tij stak de heeren. die opgestaan waren elk oen hand toe en komen bier eike week een paar malen bg elkaar om verslag te geven van onze werkzaamheid en om nieuwe stappen te overwegen. Maar Agnes, hoe is dat Was het nw voornemen niet deze week naar Italië te gaan Ja, dat was mijn plan. On, dan kannen wg hier, ook niet samen komen, zei Koenraad zichtbaar teleurgesteld. Ik heb von de reis afgezien, antwoordde Agnes en voegde er zacht en verwgtend bg Zoudt ge na denken, dat ik op reis ga, terwgl gij zoo diep ongelukkig zgt en ome lieve Valentine onder een zware beschuldiging in de gevangenis zit Ik wilde op reis gaan omdat ik niets beters te doen had, maar na heb ik een taak te vervallen, ik blijf hier. Aoh, Agnes, wat zjj gij goed was alles wat Koenraad vermocht nit te brengeD. De beide beer en namen afscheid en verlieten gezamenlijk de villa in de Rantbstraat. Er verliep echter een gernime poos voordat Koen raad zgn niet verafgelegen woniDg in de Victoriastraat bereikte, want de advocaat liep met bem verscheidene keeren de Thiergarten- straat been en weer. Hnn gesprek liep na niet over Valentine Zier, doch Lageman liet zich door Koenraad vertellen van mevrouw Von Beeren's kinderjaren en van haar kortstondig huwelijk. Toen zij eindelgk afscheid van elkaar vliegtuigen. Inmiddels doen de Engelschen enFraa- schen, niettegenstaande de 63 protesten van Skoeloedis, of ze heer en meester in het land van koning Konstautijn zijn. De Duitsche consul te Drama Is op reis van Serres naar ^rama door een Engelsche patrouille gearresteerd. Hij is naar Saloniki vervoerd en aan boord van een oorlogsschip gebracht. De Iersche opstand. Uit de officieele telegrammen van burggraaf French evenals uit de berich ten uit particuliere bron blijkt, dat voet voor voet de opstand in Ierland er onder wordt gebracht. Dat Sir John Maxwell, de 56-jarige generaal, die uitgezonden is om het eiland te pacificeeren, en in Egypte en Zuid-Afrika op dat gebied zijn sporen verdiende, daarbij niet van de zachtste middelen gebruikt maakt, is uit alles te merken. Om een wijk, waarin de Finn-Feiners zich genesteld hebben, wordt een cordon van troepen geplaatst dit cordon wordt nauwer en nauwer toe gehaald, op de hoofdkwartieren wordt het vuut van machinegeweren gericht of er wordt een op een onderstel van een auto geplaatst kanon heen geb'acht en Sir John weet op deze manier de "rebêlTen wel tot zwijgen te brengen.' Langzamerhand echter komen de bol werken van het verzet te Dublin zich overgeven. Een der leiders Pears, is gewond gevangengenomen, een andere leider James Conolly moet gedood zijn. Ook aan de comités in de districten zou het parool gegeven zijn den opstand te staken. Geestelijkheid en veldwachter! zouden dit parool zooveel mogelijk ver der brengen. Volgens een laatste telegram bevinden zich reeds 107 opstandelingen in handen der Engelschen. In Sackville straat, een der schoonste hoofdstraten van Dublin, waar de rebellen zich hadden vastgezet, en waar o.a. het postkantoor stond, is weer brand uitgebroken, doch zoo zeer was de toestand verbeterd, dat de brand weer haar werk kon hervatten. Uitbreiding van den landstorm. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging der wet van 31 Juli 1915 tot nadere uitbreiding van den landstorm enz. De beweegredenen van de wet van 31 Juli 1915 hebben tijdens de behan deling van het ontwerp in de Tweede Kamer een zoodanige lezing verkregen, dat de oproeping van laodstormplich- tigen voor zoover zij met die wet ver band houdt slechts kan dienen om land weermannen met verlof te zenden. Naar de Regeering hoopt, zal het gaan deweg naar huis zenden van landweer mannen kunnen worden uitgestrekt tot de geheele landweer, ook tot de man schappen, die bij het tot stand komen dier wet nog tot de militie behoorden, maar op 1 Jan. tot de landweer zijn overgegaan of in deo loop van dit jaar naar de landweer zullen overgaan. Alsdan zal zich echter de wenschelijkheid doen gevoelen om de manschappen die tot de militie zijn blijven behooren als deel uitmakende van een bereden korps van het korps pantserfortartillerie of van het korps torpedisten eveneens met verlof te laten gaan voorzoover zij dezelfde militlellchting zijn, waarvan de voor verlof in aanmerking komende landweer- plichtigen afkomstig zijn. Voor zooveel de oudste militielichting 1906) betreft, zijn de tot die korpsen bchocu:ende_xUenstpHQhtlg.en reeds met verlof gezonden. De volgende lichtingen zullen echter indien haar aflossing slechts kan geschieden door jongere milltieplich- tigen, eerst met zeer lange tusschen- ruimte voor verlof aan de beurt kunnen komen. Teneinde voor zooveel doenlijk, dit naar huls zenden te versnellen, is het noodig ook bij deze korpsen landstorm- plichtigen in te deelen en voor bedoelde aflossing te bestemmen. Ook is een wetsontwerp ingediend tot het na 31 Juli in dienst houden vaD milltië en landweer. Het D. v. N. geeft hierbij de volgen de toelichting De pas ingediende nieuwe wetsont werpen zijn van groot belang, Zij bedoelen genomen hadden en Lageman zijn weg naar het café Kaiserhof voortzette, waar hg eeuige vrienden zon ontmoeten, mompelde hg Hoe is het mogelgk. dat die man znlk een vronw van kindsbeen kent, en dan nog oogen heeft voor eene andere Wel verduiveld, Lageman, welk slacht offer wilt ge morgeD weer nit de klanwen van deD benl redden boorde de advocaat plotseling terwgl bij een zware hand op zgn schouder voelde. Ik loop al een heel eind achter n, en ge bemerkt er niets van en praat halflnid met u zelveD. Ah, goeden avond, kapitein? antwoordde Lageman en drnkta den ander de band. Inderdaad bond ik me bezig mot een geval, zooals ik nog nooit bg de hand heb gehad, en waarover ik Het stilzwijgen moet bewaren, vnlde de kapitein a&D. Ik ben niet nienwsgierig, waarde heer. Kom mee en spoel voor vandaag nw zorgen weg met een glas Marcobrüoer. Ge zijt immers op weg naar het Kaiserhof. Lageman antwoordde to< stemmend, de kapi tein stak zgn arm in de zijne en zoo stapten beiden voort. Als men wiBt, welk geval mg bezig hendt en wie daarbg het arme slachtoffer is, dan zon ik behalve de schade ook nog den spot hebbeD, dacht Lageman. Maar waarom schade waarom Bpot vroeg bij zich af, terwgl hg een manhaftige bonding aannam. Waarom zoo kleinmoedig? In onze kracht ligt ons geluk, sei mgn vader altgd. Waarom zon ik al mijD krachten niet inspannen om bet schoonste, reinste gelak te winnen Zie zoo, daar zijn de laatste twee van onze tafelronde riep men den kapitein en den advooaat toe, terwgl zij een afzonderlijk, fraai gemeubileerd zaaltje van het Kaiserhof binnen traden, waar twaalf of veertien heeren, enkele in uniform, op het oogenblik wachten, dat zij aan tafel zonden gaan om in den laten avond nog eens lekker te eten. Wel, Lageman, hoe is hot Hebt ge een twijfelachtig proces gewonnen Hebt ge den hoogiten prijs nit de loterij getrokken? hoorde men den advocaat dien avond herbaalde malen vragen, daar zijn opgewekte stemming aller aandacht trok. Zjj wisten echter niet, dut die vroolijke stemming te danken was aan zgn boop op den hoogsten prijs nit de loterjj des levens U een goede, schoone, verstandige vronw TIENDE HOOFDSTUK. Mevrouw 1 welk een verrassing welk een eerriep mejnff'rouw Constance en voerde mevrouw Von Beeren met veel bnigingen en met ouderjvetsche beleefdheidsbetooning naar do brnine sofa vau de woonkamer te Wilmers- dorf. Dnid mij mjjn vrijmoedig bezoek niet ten kwade, mejuffrouw, zeide mevrouw Von Beeren met innemeude vriendelijkheid. Zij ging op den aangeboden stoel zitten en liet baar blik ronddwalen iu de kamer, die bg haar een beklemmend gevoel opwekte. Daar ik Valentine altjjd innig heb liefgehad, meende ik daaraan het recht te mogen ontleenen om naar den welstand van hare tante te mogen vernemen. U is zeer goed, mevronw Hoe zon het mfj gaan Mijn arme broeder dood en Valentine nog erger dan dood. De onde dame die altiid spoedig de tranen bjj de band had, voelde ook na weer de oogen vochtig worden. Schrei niet, juffrouw Zier, troostte Agnes en baar naast zich op de stoel trokkende nam zjj de rimpelige hand der onde joffer in de haro Alles zal wel goed terecht komen, het kan niet lang doren of gezuiverd van de onzinnige verdenking wordt Valentine ons terng gegeven. Deze woorden hadden de verwachte uit werking niet. Coostance liet bet hoofd nog dieper op de borst zinken baar tranen vloeiden nog rjjkeljjker en snikkend antwoordde ze Hoopt n dat dan werkelijk? W«1 zeker U niet Constance schudde het booid. Maar beste juffrouw, wees toch niet zoo moedelooB 1 De waarheid moet eindelijk aan het licht komen De onde dame antwoordde slechts met een diepen zucht, doch in haar droevig gelaat merkte Agnes iets op, dat baar verontwaardigd deed vragen Maar n gelooft toch niet dat Valentine schuldig is O God, barmhartige God kermde Con- a) den die sttijd van dienstplichtigen te verlengen b) alle vrijgestelden en vrijgelotenen, niet ouder dan 30 jaar, onder de wapenen te halen c) allen gemobiliseerdeo, ook de militie, kans te geven ooit 'ns los te komen. Veler belang# is er derhalve bij betrokken en dus kan eenige toelich- tlng geen kwaad. De eerste drie wetsontwerpen bedoe len te verwezelijkeo, wat sub a is genoemd het verlengen van den diensttijd. I. Het eerste ontwerp verlengt deo diensttijd van de milttieplichtigen, wier diensttijd op 31 Juli zou eindigen, tot 31 Dec. Zij behooren tot de onbereden korpsen (lichtingen 1906, 1907 ,1908), de pantserfort-artillerie en de torpedis ten (1906, 1907, 1908, 1909) en de zeemilitie (1909, 1910, 1911). II. De landweerllchtingen 1907, 1908, 1909 en 1910 gaan op 1 Aug. niet tot den landstorm over, doch blijven landweer tot 31 Dec. III. De landweerlichting 1904, welke op 1 Aug. uit den militairen dienst zou worden ontslagen, blijft tot 31 Dec. in dienst. Groep II is met klein verlofgroep III zijn 40-jarigen, allen niet gemobiliseerd, alleen beschikbaar ingeval van oorlog. IV. Het vierde wetsontwerp Is het voornaamste. Om dit te kunnen begrijpeD, moet eraan herinnerd, dat er verleden jaar is aangenomen een Landstormwet, strekkende om alle mannen, niet ouder dan 30 jaar, die om een of andere eden van dienst waren vrijgesteld, of die een vrij nummer hadden getrokken de vrijgelotenen) ooder de wapenen te roepen- De bedoeling hiervan was om door deze nieuwe soldaten de sinds Augus tus 1914 gemobiliseerde landweerpllch- tlgen af te lossen. Lees goed landweerpHchtlgtn. Maar nu ziet de Regeering aankomen, dat alle landweerplichtigen naar huis zullen gezonden zijn als nog niet alle mannen niet ouder dan 30 jaar, zijn verbruikt. Zij moeten echter allen onder de stance handenwringend. Juffrouw ZierAgnes bedwong haar misnoegen en zei vriendelijker Hoe kan u op znlka gedachte komen Koenraad R°cbling, ik, de dienstboden van bet hnis, kortom ieder die Valentine kent, is overtuigd van haar onschuld en zon n haar naaste bloedverwante daaraan twijfelen Hoe is het mogelijk Weer hoorde zg een zwaren zocht, doch zij kreeg geen antwoord. Het vinden van de flpsch met vergiftigden cognac heeft n zoo doen schrikken, vervolgde Agnes, maar dat moet ook opgehelderd worden Ach God, dat is het niet nlleen, riep Constance met een wuobopig gebnar »cb mevronw, ik wist ik dacht ik geloofde reeds vropger dat zg het gedaan heeft Agnes sprong op. Hoe komt n op die af schuwelijke verdenking? Wie heeft n dat ingeblazen Niemand, niemand, maar wie anders zon het gedaan hebben En zij was zoo vertoornd op mevronw Richling. Mijnheer Banerlich zegt het ook. Mijoheer Banerlich Maar die heeft toch getuigenis gegeven ten gnnste vac nw nicht Ja, dat heeft bg en dat heb ik ook gedaan. Hij zegt, dat wjj daarin moeten volharden, als wg haar niet op het Bchavot willeD bren gen, antwoordde de onde dame verschrikt, doch onmiddelgk daarna riep zg verschrikt O, O, daar b tb ik het gezegd 1 Adolf beeft mij streng aanbevolen met niemand daarover te spreken, maor het is me ontglipt. Ach, het verdriet en de angst maken me kiDdsch Wees gerust, jnffronw bij mg hindert dat niets 1 Op mg heeft dat geon invloed zeide Agnes, maar tegenover andere moet voorzichtig zgn. Dat zegt Adolf ook maar als ik weer in verhoor kom en een eed moet doen ik ik kan toch niet meineedig worden Als naaste bloedverwant der beschuldigde kan n weigeren getnigenis af te leggen ver klaarde Agnes, nier weinig trots op haar pas verkregen kennis zg maakte echter daarme geen indruk op jnffronw Constance, die blijk baar nitta begreep van wat mevronw Von BedreD daar zeide. Banerlich zegt, dat ik zelfs voor een valsche eed niet mag terugdeinzen om Valeotine te redden maar dat kan ik niet dat kan ik niet zuchtte zij. Banerlich, en telkens weer Banerlich Het is duidelgk, dat bij bet arme onde schepsel geheel aan zgn wil heeft onderworpen een eigen oordeel heeft ze niet meer, ducht Agnes doch tot Constance zei zo Zou mijnbeer Bunorlich wel bereid zgn om zelf te doen, wat bg a aanraadt Ja zeker 1 Wat zon bg niet voor Valentine doen Hg heeft haar zoo lief Mevronw Von Boeren verstond «eer goed de kunst van zich te b heerscben, des ondanks sprong zg nn op en riep Bemint Baner lich Valentine OnbeschrgMijk Ach, als zg hem ver boord bad, «oo alles anders gegnun zgn. Ik beb het baar genoeg aangeraden I Wilde hij met haar trouwen Welxeker. welzeker Z'j bed geen beter hnwelgk kunnen do«n, zoo'n befChuafd aan zienlijk man me) znlk een groot vermogen. Maar Koenraad R chbng zat haar nog id bet hoofd bg' den hoogmoed en do geldzucht van zgn moeder kon er toch nooit iets va ko men. Alleen ter wille van hem bleef eg bg die onbeschaafde vronw en verdroeg haar lnimen, terwijl zg zelf een rijke vronw kon worden en haar vader zgn laatste levensdagen had kannen veraangenamen als zg gewild had. Wenschte nw broeder dus ook dit hn welgk Constance werd verlegen. Waarom zon hg dot niet gowenscht hebben antwoordde zg van baren kant met een vraag. Hg zou echter nooit eeD woord gezegd hebben om zgn dochter daartoe over te buien hg was daar veel te trotsch voor 1 Misschien wenschte bg geen hnwelgk met iemand, die hem zoo na verwant ie, visebte Agnes. O, zoo na zgn ze niet verwnnt. Ik weet zelf niet joist hoe de verwantschap bestaat, ik geloof van de tijde van ValeDtine'i moeder. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1