Nummer 37. Zondag 7 Mei 1916. 3He Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwi|kscbe Stoomdrukken] Antoon Tieten Eerste Blad. Liefde Overwint. Dit nnmmer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Binnenland. Gemeenteraad. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ei: ECHO. i/lshout. De Echo van het Zuiden, Waalwyksclie en Lanptraatscbe Courant. Dit Blad verschijnt "Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75. Franco per post door het geheele ryk f 0.90» Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te sendeo aan den Uitgever. UITGAVE Prijs drr AdvbrtintiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën S maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Openbare ^Ifergadering van den raad dezer gemeente op Donderdag 4 Mei des avonds ten 8 uur. Voorzitter Edelachtbare heer Fr. van Liempt. Ongeveer 8 uur opent de Voorzitter de vergadering; aanwezig alle leden, terwijl ef een vacature is ontstaan door het overlijden van den heer C. van Breugel. De notulen der vorige, alsmede van de buitengewone vergadering, worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Voorzitter. Alvorens wij tot behande ling der agenda overgaan, betuig ik den heer van der Sande, die als tijdelijk wet houder is werkzaam geweest en den heer Klijn als ambtenaar van den Bur gerlijken Stand mijn dank voor hetgeen zij in deze tijdelijke functie hebben ver richt. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken. a. Goedkeuring wijziging begrooting. b. Besluit van Ged. Staten bepalende dat de jaarwedde van den Burgemeester is gebracht op f 550, van den Secretaris op f 650 en van den Ontvanger op f 235. Voorzitter. Zooals de heeren zien heb ben Ged. Staten deze salarissen, in af wijking met het besluit van den raad, vastgesteld. c. Schrijven van den onderwijzer, den heer Langerhórst, houdende het verzoek om met ingang van 1 Juni eervol te worden ontslagen, aangezien hij is be noemd te Heusden aan de bijzondere R. K. School. Voorzitter. B. en W. hebben gemeend deze zaak te moeten uitstellen tot een vol gende vergadering, daar wij dan in geen geval zonder onderwijskracht komen te geraken. Gijsels. Er is toch nog een onderwijs kracht. Van bDE ECHO VAN HET ZUIDEN/' 0) TIENDE HOOFDSTUK. Dau beeft n zeker den heer Bauerlich niet gekend, voordat by naar Amerika ging vorschte Agnes verder. Ik wiet niet eens, dat bij bestond ik was toen nog niet by mijn broeder, die woonde destijds te Havelberg, zijn vronw leefde nog. De ouders van Banerliob hebben ook in of by Havelberg gewoond, dat weet ik niet joist, vertelde Constance, die er genoegen in schepte, nn eens naar hartelust te kunnen babbelen, Mevrouw Von Beeren luisterde met groote aandachtom ConBtance weer aan de praat te krijgen vroeg ze op vriendelyken toon En is mijnheer Banerlicb long in Amerika geweest Achttien of twintig jaar Valentine was nog een klein kind, toen by er heenging. Hi beeft daar genoeg doorstaan en na iB by te ruggekeerd om van de verkregen rijkdommen te genieten om Valentine zon by echter de zee weer overgestoken zyn, al bad by voor baar weer onder de wilden moeten gaan. Ei, dat zou toch niet noodig geweest zyn, antwoordde Agnes lachend. Toob wel ConBtance naderde mevronw Von Beeren en fluisterde geheimzinnig Nau welijks een aur voordat de mannen van het gereobt kwamen en haar weghaalden, beeft bij haar aangeboden met hem te vlncbten. Hij bemint baar zoo innig, dat bij ter wille van baar alles op zich wilde nemen, ofschoon by, zoodra Hendrik kwam om te vertellen, dat zyn meesteres aan vergift gestorven was... ofschoon Voorzitter. Zeker, maar die juffrouw heeft geen benoeming van den raad, die heeft hij als plaatsvervangster aan gesteld en geven wij hem nu ontslag, dan is hij niet meer gehouden aan die bepaling. Wellicht echter kan nog voor 1 Juni ontslag worden gegeven. Aldus wordt met algemeene stemmen >esloten. 2. Procesverbaal van kasopnemlng. Voorzitter. Op 2 April is bij den ont vanger procesverbaal van kasopnemlng gedaan. In kas was f 1863,84, welk be drag in overeenstemming was met de boeken, welke bleken regelmatig te zijn bijgehouden. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 3. Wijziging begrooting. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. 4. Bespreking kermis. Voorzitter. B. en W. stellen voor dit aar de kermis niet te doen laten door gaan en zulks met het oog op de vele militairen die hier en in de omgeving zijn alsook door de tijdsomstandigheden. Gijsels. Dus in 't geheel geen kermis. Voorzitter. Neen, ik kan de heeren ook mededeelen, dat er geen enkele aanvraag is ingekomen voor staan plaatsen. Gijsels. En dansmuziek Maar dat be hoort bij den burgemeester tehuis. Voorzitter. Alleen de hnantieele kwes tie van dergelijke zaken behoort bij den raad thuis. Gijsels. Als het op gemeentegrond comt. Voorzitter. Ja, misschien zouden er nog aanvragen kunnen komen en dan moeteD wij weten wat we kunnen zeggen. Gijsels. Die zullen niet meer komen. Het is bijna tijd. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten de kermis Diet te laten doen doorgaan. 5. Benoeming van een secretaris. Voorzitter. Sollicitanten zijn J. Gijzeis te Elshout, welke geen stukken bij zijn sollicitatiebrief heeft gevoegd. F. van Liempt met overlegging van een akte van bekwaamheid als secretaris en akte M. O. Staatsinrichting. A. van Hest, se cretaris te Bovenkarspel, met overleg ging van een akte van bekwaamheid als secretaris, een getuigschrift van den burgemeester van Vlijmen en een van Bovenkarspel, een getuigschrift van het hoofd eener H. B.-school en een getuig schrift van een leeraar. B. en W. hebben op de voordracht geplaatst F. van Liempt te Elshout. H. van Hest te Bovenkarspel. Klijn. Zou het niet beter zijn de be noeming maar voorloopig voor een half jaar te doen. Wij kunnen dan eens af zien hoe het zal gaan, want als u het wordt, dan zal de secretarie maar voor halve dagen geopend zijn, want U zal hier en in Herpt moeten zijn. Er dient toch besloten te worden welke tijd u hier en welke in Herpt u moet zijn. Voorzitter. In een volgende vergade ring zal de raad eene instructie voor den Secretaris hebben vast te stellen en daarin kan men de werkzaamheden regelen. Voorloopig zal ik voortgaan als tijdens mijne waarneming, dat is van 9-12 hier ter secretarie te zijn. Gijsels. De raad kan toch den tijd be palen. Voorzitter. Zeker, die kan dezen in de instructie vastleggen. Gijsels. Ik zou toch maar de benoeming voorloopig voor een half jaar doen. Klijn. Ik steun dit voorstel. Wij kun nen dan den loop der zaken in dien tijd beter bezien. Het voorstel in omvraag gebracht staken de stemmen. Voor het voorstel stemden de heeren Gijsels, Klijn en van der Sanden. Tegen de heeren Grevenbroek, Muskens en Van Herpt. Voorzitter. Volgens de wet wordt bij staking der stemmen 't voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Gijsels. Dat is nooit billijk om in een onvoltallige vergadering een benoeming te doen. Voorzitter. Alles gebeurt volgens de wet. Ik benoem tot stemopnemers de heeren Klijn en Muskens. Bij eerste stemming verkreeg de heer Gijsels 3 stemmen en de Edelachtb. heer Van Liempt 3 stemmen. Bij de vrije stemming was de uitslag evenzoo. Voorzitter. Thans is het herstemming. Mag ik den heer Gijsels er op attent hy toen dodelijk overtuigd was, dat Valentine het baar bad toegediend, Hendrik, de hniskneoht van mevronw Recbling vroeg Agnes verwonderd. Ja, by was heimelijk met de stoomtram bier gekomen om ons voor te bereiden op de komst van bet gereebt en hy verzocht dringend dat wy niemand iets van zijn waarschuwing zonden zeggen, antwoordde Constance. Weer schrikte zij en haastte zich er by te voegen En nn heb ik bet toch gezegd, en dat van Banerlich ook ofschoon by my dit streng verboden had. Lieve beste mevrouw, u zal bet wel zwygen, niet waar U zwijgt wel smeekte de oude joffer met de handen samen alsof ze bad. Wat heeft hij n verboden te zeggen vroeg Agnes, zonder de gevraagde belofte te doen. Dat hy met haar wilde vluchten, dat by van bet eerste oogenblik aan baar misdaad geloofde en en dat bat ongelukkige meisje bet hem zelf bekend beeft. Dat is niet waar, riep Agnes. Toch wel. Adolf liegt niet 1 Waarom zon hij liegen 7 Waarom beeft by alleB aan u verteld. In zyn angst en zorg over Valentine. Zij heeft te lang geweifeld, zij wilde bem niet in bet ongeluk meesleopen en toen was het te laat. Acb, u bad zyn vertwijfeling moeten zien en toen de commissaris, Kiibnel, de flesch onder den gootsteen vond, scheelde bet niet veel of by zon zich verdronken hebben. Hy maakte er zich een verwyt van, dat hy den commissaris bier in hniB bad gebracht en toch gebeurde dit alleen omdat het Valen tine ten goede kon bomen. Mevronw Von Beeren bad moeite om de verwarde mededeelingen der onde juffer zoo te volgen, dat zy alle byzonderbedenin bear geheugen kon prenten en tocb scheen baar dit noodzakelyk toe. Meer en meer kwam zy tot de overtniging, dat Banerlicb volgens een bepaald plan te werk ging en dat hij de niets kwaad vermoedende Constance als werktuig gebruikte. Het deed hem veel leed, dat hy s^u gedachten geopenbaard had, vervolgde de oude juffer en by bezwoer my by allez wat heilig maken dat hij thans volgens de wet bulten stemming moet blijven. Gijsels. Dat zal Ik wel van m'n eigen weten. Bij de herstemming verkrijgt de heer Van Liempt 5 stemmen zoodat deze is gekozen. Voorzitter. Ik dank de heeren die tot mijne benoeming hebben medege werkt voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. 6 Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Voorzitter. B. en W. hebben op de voordracht geplaatst de heeren F. van Liempt te Elshout. A. van Hest te Bovenkarspel. De heer Van Liempt verkreeg 5 stemmen en den heer van Hest 1 stem, noodat de heer Van Liempt is be noemd. Voorzitter. Nogmaals dank ik de ïeeren voor het in mij gestelde ver trouwen. Klijn. Bij het vaststellen van de instructie, moet men zeker met de gemeente Herpt overleg plegen. Voorzitter. Wanneer men de billijkheid een klein beetje in acht neemt, dan zal die kwestie best in der minne geschikt worden. Wanneer de instructie gereed is, zal Ik aan den Raad van Herpt de goedkeu ring vragen. Klijn. U zal toch het grootste deel van den dag hier moeten zijo. Voorzitter Dat ben ik met u eens. Gysels. Met de uitvoering van den Bur- gelijken Stand, zou u hier en in Herpt moe ten zijn. Dat gaat toch niet. Voorzitter. Dat wordt ook door den raad vastges'eld en in Herpt is de raad altijd in schikkelijk geweest en ik twijfel niet of men zal dat ook hier ziju. Gijsels. Dat is nog te bezien. Voorzitter. De wet geeft de bevoegdheid dat- dit ambt op dergelijke wijze kan ge schieden. Zou de raad in dit geval niet willen, dan verplicht de wet, want de wet staat hooger dan een raadsbesluit. Gijsels. Als wij hier nu besluiten dat u 's middags hier moet zijn en in Herpt ook. Voorzitter. Dan zal een der besluiten door de Kroon worden vernietigd; de wet erkent het recht, dus is het niet in strijd met het algemeen belang. Klijn, Het is te hopen dat het zoover niet komt. Voorzitter. Neen natuurlijk niet en dat geloot ik ook niet. Ik heb er nogal goe den moed op dat het in der minne zal wor den geschikt. Klijn. De weg achter van Delft moet verbeterd worden. Dat is een raadsbeslait dat al lang geleden is genomen. Voorzitter. Ik zal de zaak onderzoeken en in de eerstvolgende vergadering daarom trent met een voorstel komen. Hierna wordt de vergadering gesloten. Peulvruchten Het blijkt, dat in sommige streken des lands buitenlanders contracten trachten at te slutten met land- en tuinbouwers voor de teelt van peulvruchten an ande re gewassen. In verband hiermede wordt ter alge meene kennis gebracht, dat het bezit van zoodanige contracten geenerlel recht zal geven de betreffende producten uit te voeren, anders dan onder daarvoor vasV te stellen voorwaarden. Mochten de aldus geteelde producten door opslag aan het gebruik worden ont trokken, zoo zal, zoo dit noodig blijkt, tot inbeslagneming worden overgegaan. Graavaanvoer voor ons land. Naar het Persbureau Vas Dias uit goed bron verneemt, zijn in deze (la gen in Noord-Amerikaansche havens voor onze Regeering een groot aantal schepen in graanlading. De Engelsche regeering heeft de ver zekering gegeven, dat ze onze graanla- dingen spoedig zal door laten, zoodat, wat de vermeeidering van onzen graan voorraad betreft, behoudens buitenge wone omstandigheden, geen vrees be hoeft te bestaan. Kamerverkiezing Weert. Bij de herstemming voor een lid van de Tweede Kamer In Weert zijo uitge bracht 5904 ge'dlge stemmen. Mr. dr. H. van Groenendael te Zwolle, verkreeg 2969 stemmen, mr. W. Kolkman, burge meester van Weert, 2935. De beer van Groenendaal is dus ge kozen Hij is een broeder van het Bre- dasche raadslid v. Groenendael. is om te zwygen, vooral by het gerechtelijk verboor.... maar als ik een eed moet doen als ik een eed moet doen. Van deze voorstelling was de onde dame niet af te brengen, en Agnes deed daartoe ook geen pogingen meer. Zij geloofde voor ditmaal genoeg vernomen ie hebben en aan den drang ▼an baar goed hart toegevende, ging zij tot een ander onderwerp over. Jaffronw Zier zei zy, terwijl ze de handen der onde dame in de hare nam en haar vriendelijk aankeek, kan ik u met het een en ander van dienst zijn? Va lentine kan thans niets voor u doen, uw broe der is plotseling gestorven.... Eu daarmede is zijn pensioen vervalleD, viel Constance in, terwijl zij dankbaar haar band drukte. Ik begrijp u mevrouw, en ik zon niet te trotscb zyn om nwe hulp aan te nemen, maar ik heb ze niet noodig voor my ia op voldoende wyze gezorgd. Mevronw Von Beeren keek haar eonigszins verwonderd aan, en daarom vervolgde zy met een ü%nw lachje U raadt wel dat het Adolf Banerlicb is. die voor mij gezorgd heeft. Een zoon kan niet meer zorgende liefde voor zyn moeder toonen dan by voor mij. Elkeu dag komt hij hier en dan brengt en bestelt hy veel meer dan ik noodig heb. Mijn provisiekast iB beter voorzien dan toon myn broeder leefde, ofschoon by er toen oek reeds voor zorgde. Dan moet hy met nw broeder op zeer goeden voet gestaan hebben, merkte Agnes op. Oh, die mocht er niets van weten, riep Constance verschrikt nit, als kon haar doode broeder het nog hooren en haar ter verant woording roepen, en Valentine ook niet, die waren beiden veel te trotsch om iets aan te nemen. Maar zy hadden ook de zorg niet om het huishonden te besturen, met het kleine pensioen van mijn broeder en bet weinige dat Valentine kon byleggen. Ik zon geen raad geweten bebben om het vol te honden, als Banerlicb niet bijgesprongen was. Daar stak toch geen kwaad in. niet waar Die vraag klonk zoo vleiend, dat Agnes niet over het hart kon krijgen om haar ware meening te zeggen immers er was toch niets meer aan te doeD. Zij schudde daarom alleen bet hoofd en vroeg Heeft uw brooder er nooit iets van bemerkt NeeD, en Valentine ook niet.' Banerlicb wil nog niet, dat iemand het west, by meed dat het de nagedachtenis van mijn broeder zon kunnen benadeelen. Oh, hij is zoo goed. Agnes vormde zich een geheel andere voor stelling van den heer Banerlich. doch daar zweegeeover. Al had ze daar over willen «preken dan had ze «r toch geen gelegenheid voor gehad, want er werd gescheld. Constance sproDg op met de woorden Dat is Bauerlich 1 Oh, mevroQW, laat toch niets merken van alles wat ik u verteld heb Het was echter Banerlich niet, maar de werkster; de onde joffer keerde met een ver licht hart bij haar gast terng. Agnes gaf op het verzoek van te zwygey een ontwijkend antwoord, doch Constance was nu met andere diDgen bezig, zoodat dit baar aandacht ontging. Zij vreesde dat Banerlich mevrouw Von Beeren hier zou aantreffen, en dat hij door behendige vragen zon vernemen, wat er gesproken was- Met zekere tevreden heid za^ Bij mevronw Von Beeren vertrekkeD. Na haar uitgeleide gedaan te hebben, keerde zij in huis terug, met het voornemen aan Banerlicb van dit bezoek niets te zeggeD. Zoodra Agnes in haar rijtuig zat, raadpleegde «ij haar horloge en gaf den koeteier bevel zoo snel mogelijk naar de Mohrepstraat te ryden. Lageman bewoonde in die straat de eerste verdieping van een der fraaiste bnizen en had daar ook z\j» kantoor Binnen weinige minuten zou zijn spreekuur ten einde zyn, doch zij hoopte hem nog thuis te treffen Agnes was echter nog niet geheel met de gewone levenswijze van haar nieuwen vriend bekend, onderB had zy geweten, dat bij op Woensdag salden tijdens het spreeknor thuis was, daar hy dan meestal dat our voor zaken bij de rechtbank werkzaam was. Ook heden was bij pas thuis gekomen en liet zich juist door zyn kantoorchef verslag doen van de ingekomen stukken, brieven en rechtszaken, toen mevronw Von Beeren aanschelde. Mis noegd over de storing keek bij op, toen een klerk binnentrad en hem een Daamkaartj- overreikte. Tot groote verwondering van den klerk en den kantoorchef, gaf hij bevel de dame onmiddellijk toe te lateD, het gesprek van den kantoorchef moest wachten tot zy weer vertrokken zon zijn. Met moeite bedwong Lageman zich om baar niet tot in de voorkamer te gemoet te gaaD. Nauwelyks was de deur van zyn privé-kabinet achter haar gesloten, of verheugd trad bij op haar toe en vroeg innig Waaraan heb ik bet geluk te danken, dat ik mijn soboone bond- genoote bier mag zien 'i Is dat geluk niet van twijfelachtig allooi vroeg zy schertsend. Ik overval n midden in nw werk. Als cliënte beeft u daar recht op, mevronw, antwoordde hy eveneens luchtig o weet dat ik u ten dienste sta op elk oogenblik van den dag. Het liefst op nw uurtje van koffie drin ken, merkte By schelms op. Wat ibte zeggen heb zon ik echter liefst aan u alleen toever trouwen, ome andere bondgenoot iz daarbij niet te gebrniken. Des te beter 1 wilde Lageman uitroepen, doch by bedwong zich en antwoordde Heeft o dan gewichtig nieuws vernomen, me vronw De beoordeeling daarvan laat ik aan n over, ik kom van de onde joffronw Zier te Wilqersdorf O, neem dan plaats, sprak Lageman en wilde haar een lenniDgstoel aanbieden. Hy bleef eohter met de ha d op de Jenning rusten en vroeg onderdanig Mag ik a in myn woon kamer brengen Vlag nam zy in den leuningstoel plaats, en terwijl ze haar blik langs de boekenrekken vol akten liet zweven, «ei ze Neen neen, laten wy hier biyven. Hier komt ge my voor als een koning in zyn ryk. Ot als een ambachtsman in z'n werkplaats verbeterde Lageman, die nn voor «yn schrijf tafel ging zitten. Dat komt op hetzelfde neer, zei Agnes, maar wy «yn hier niet samen om een geestig woordenspel te dryven, en zy begon baar gesprek met juffrouw ConstBnce zoo getrouw mogelijk te verhalen. (Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1