Rummer 38. Donderdag 11 Mei 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwijksche Stoomdiukkerij Moon Tieten DE OOKLOG. Liefde Overwint. "binnenland. FEUILLETON. De Echo van het Zni tViialwijksclii' en liangstraatsclie Courant Dit Blad verschijnt Woanadag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75 Franco per poat door het geheele rijk f 0.90c Brieven, ingezonden «tukken, gelden ensM franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad es: ECHO. Prijs der AdvertbntiKn 10 cent per regel; minimum 6 regela; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Van het Westelijke gevechtsterrein. BERLIJN, 8 Mel. (Wolff.) Officieel In de laatste dagen op den lioker Maasoever in hoofdzaak door dappere Pommeren onder groote'aioeielijkheden, maar met matige verliezen doorgezette operaties hebben succes gehad. On danks hardnekklgeo tegenstand eo verwoede tegenaanvallen van den vijand, Is het geheele loopgravenstelsel aan de noordelijke helling van de hoogte 304 genomen en onze linie tot op de hoogte /.elf vooruitgebracht. De vijand leed buitengewoon rware en bloedige verliezen, zoodat aan ongekwetste ge vangenen slechts 40 officieren en 1280 man in onze handen vielen. Ook bij vooiwaartsche bewegingen, tot wegneming van den druk, tegea onze stellingen op de westelijke helling van den Mort Homme werd hij met zwaar verlies overal teruggeslagen. Op den oostelijken oever ontwikkel den zich aan weerskanten van de hoeve Thiaumont verbitterde gevechteD, waarin de vijand ten O. van de hoeve negers tegenover onze troepen In het vuur bracht. Hun aanval mislukte met een verlies van 350 gevangenen. Bij de beschreven gevechten zijn versche Fransche troepen .waargenomen. De vijand heeft nu in het Maasgebied 51 divisies samengetrokken. PARIJS, 7 Mei (R.O.) Het staf-com muniqué meldt Op den linkeroever van de Maas werd het uiterst hevig bombardement in de streek van heuvel 304, die twee dagen lang onder vuur was genomen, gevolgd door een ster ken Duitschen aanval tussrhen heuvel 304 en den Mort Homme. Na verschei dene pogingen drong de vijand een verbindingsloopgraaf ten Oosten van heuvel 304 binnen. Overal elders werd de aanval teruggeslagen. Onze artillerie bracht den Duitschers zware verliezen toe. Op den rechteroever van de Maas hebben de Duitschers na een geweldi ge artillerie-voorbereiding, verscheidene aanvallen gedaan tusscben het bosch van Haudromont en het fort van Van »1)E ECHO VAN HET ZUIDEN.' 21) TIENDE HOOFDSTUK. Schijnbaar hoorde Lagsman aandachtig toe, doch bij betrapte er zichzelf op, dat bij meer nur de welluidendheid van haar stem dan naar den inbond van baar verbaal luisterde, en dat ijjn oogen en gedachten geboeid waren door baar verschijning. Langzamerhand kreeg bij zjjn zelfbaheerscbing terug en boe verder zij met haar verbaal kwam, boe meer belang hy er in begon te stellen. Dat zijn inderdaad gewichtige dingen, die a vernomen beeft, seide bij en teekende na en dan iets aan op een blad papier. Niet waar? riep zy vroolyk als een kind, dat van den onderwijzer een goedkeuring ontvangt, maar bet moet onder ons blijven, Koenraad Rechling mag er niets van weten. Hoe minder personen biervan weten, des te beter, verklaarde Lageman, maar ik begrijp niet waarom wy mijnbeer Rechling onkundig moeteB laten. Ha, ba riep Agnes laid lachend uit en zij klapte lachend in de handen, nu zie ik, dat ge nog geen jaiste voorstelling hebt van mijn vriend Koenraad 1 Ge gelooft, dat bij rn8tig en bedachtzaam is. Goed en wel, maar o wee, als bij hem een vonkje in bet krnit valt. Als Koenraad verneemt dat Banerlioh sijn Valentine bemint en haar met hnweHjks- voorstellen vervolgd heeft ik geloof dat bij hem zon vermoorden. Dat zou jammer wezen, merkte Lageman droogjes op. Om wien vroeg Agnes. Douaumont. Zij kregen va9ten voet in 500 yards loopgraven van de eerste linie Van het westelijke gedeelte van dit front. Overal elders mislukten de aanvalleD. WASHINGTON, 9 Mei. (R. O.) De nota aan Duitschland luidt als volgt De regeering heeft de Duitsche nota van 4 dezer zorgvuldig in overweging genomen. Er werd goede nota van ge nomen, dat de Duitsche regeering zich ten doel stelt In de toekomst al het mogelijke te doen om de krijgsverrich tingen voor den verderen duur van den oorlog te beperken tot de strijdende machten der oorlogvoerenden en beslo- tco heeft aan al haar commandanten ter^ zee de beperkingen op te leggen, erkend bij de regelen der Internationale wet, waarop de regeeriug der Vereenlgde Staten heeft aangedrongen, gedurende de maanden, verloopen sedert Duitsch land 4 Febr. 1915 zijn duikbootpolitiek aankondigde, welke thans gelukkig is vaarwel gezegd. De Regeering der Vereen. Staten heeft zich voortdurend door haar ge duldige pogingen om de uit die politiek voortvloeiende critieke kwesties tot een minnelijke schikking te brengen, laten leiden door en zich in haar handelin gen beperkt met het oog op de be staande vriendschappelijke verhoudingen. De Amerikaansche Regeering aanvaardt de verklaring van Dul schlaud omtrent het laten varen der politiek, welke zoo ernstig de goede betrekkingen der beide landen heeft bedreigd en zij vertrouwt dat deze verklaring in de toekomst nauwgezet tot uitvoering zal worden ge bracht. De thans veranderde politiek der Duitsche regeering is een zoodanige, dat het voornaamste gevaar voor het afbreken der goede betrekkingen, die bestaan tusschen de Vereen. Staten en Duitschland, geweken is. De Amerikaansche Regeering acht het noodig te verklaren, dat zij het voor uit gemaakt houdt dat Duitschland's bedoe ling niet is, het handhaven der thans aangekondigde politiek op eenigerlei wijze afhankelijk te maken van den loop of het resultaat van diplomatieke onder- landelingen, welke de Regeering der Vereen. Staten en eenige andere oorlog voerende Regeering, alhoewel sommige passages in de Duitsche nota van 4 Mei als zoodanig opgevat zouden kun nen worden. Evenwel deelt de Regeering der Vereen. Staten, teneinde elk mogelijk misverstand te vermijden,^am de Duit sche Regeering mede, dat zij zulks voor geen oogenblik aannemen kaD, veel minder over het denkbeeld kan dis cussieeren dat de eerbied der Duitsche marine autoriteiten voor de rechten der burgers der Vereen. Staten in volle zee op eenigerlei wijze of in den geringsten graad afhankelijk zoude zijn van het gedrang van eenige andere Regeering. De verantwoordelijkheid in zulke zaken, 'rakende de rechten van neutralen en non-combattanten, Is niet betrekkelijk. Volgens de verlieslijsten in de Engel- sche bladen van Maandag en Dinsdag zijü 56 officieren gesneuveld, 171 ge wond of vermist. De verliezen aan minderen bedragen 1785 man. Om militaire redenen zal de open baarmaking van den maandelijkschen staat van Engelsche verliezen voortaan achterwege blijven. Van regeeringswege is dit in het Lagerhuis meegedeeld. De 'Pubdrui'a.1 Men meldt uit Amsterdam De heer J. Wilmink, de directeur van den Koninklijken Hollandschen Lloyd, die eenigen tijd te Berlijn vertoefde en zijn verblijf aldaar enkele dagen onderbrak, om hier de jaarvergadering zijner scheepvaartmaatschappij bij te wonen, is van zijn reis teruggekeerd. De heer Wilmink verklaarde op de vraag, hoe het nu met de kwestie Inzake de >Tubantlac stond, dat de ondérhandelingen door onze regeering worden gevoerd, niet door Lloyd-di- rectie en dat het momenteel het beste is als er zoo min mogelijk over de zaak wordt geschreven. Ook kapitein Wijtsma bevind zich weer te Haarlem, zijne woonplaats. Engelsche bunkerkolen. Aan het stoomschip Waals van de N. V. >Houtvaart< te Rotterdam, bestemd om steenkolen van Cardiff naar Bizerta te vervoeren en voor de terugreis te Sfax een lading phosphaat, grondstof voor de bereiding van superphosphaat, een meststof waaraan hier te lande groote behoefte bestaat, met bestemming Amsterdam in te nemen, wordt sedert 27 April j.l. te Cardiff door de Engelsche autoriteiten niet toegestaan bunkerkolen in te nemen, dan onder voorwaarde dat het na de lossing der lading steenkolen te Bizerta vandaar wordt bevracht naar Eageland of Frankrijk, tenzij door de reederij het s.s. >Maas«, momenteel niet bevracht, beschikbaargesteld wordt voor 'n lading steeokolen naar Frankrijk of Italië en 'a lading ijzererts voor de terugreis naar Engeland. Voorts wordt de voorwaarde, om naar een Engelsche haven te stoomen en aldaar te lossen, verbonden aan de toestemming tot het laden van bunker kolen in het s.s. >Helena€, dat sedert 3 Mei te Las Palmas ligt en aan het s.s. Elisabeth*, dat 11 Mei daar wordt verwacht, welke schepen na een lading kolen van Cardiff naar Rosario te hebben vervoerd, vandaar op Rotter dam zijn bevracht met een lading graan, lijn- en raapzaad, bestemd voor de firma Bunge en Co. te Rotterdam en geadresseerd aan de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij. Het Reuter-telegram, voorkomende In de morgenbladen van Zaterdag, behoeft dus nog wel eenige aanvulling, W. C. y. Pastoors en Dr. Bos. Ons land heeft in eenige dagen 't verlies van twee eminente mannen te betreuren, nl. W. C. J. Pastoors, tal van jaren voorzitter van den R. K. Volksbond, redacteur van de Volksbanier, oud-ka merlid voor Beverwijk en burgemeester van Ginneken, en voorts van Dr. Bos, een der eminentste kamerleden, aan wien in 1913 de eerste vorming- van een ka binet werd opgedragen. Hij was vooral bekend op onderwijsgebied en voorzitter der onderwijs-bevredigings-commissie. Opkomst lichting. Nu de lichting 1916, 2e gedeelte, van 16 tot 20 Mei onder de wapenen komt, is er bepaald, dat de miliciens van oudere Om beiden maar in de eerste plaats om Banerlioh, want dien hebbeo wij zeer noodig. O, wat doet me dat een plezier riep Agnes uit wy begrijpen elkaar voortreffelijk zie ik. Komt n thans ook tot de overtuiging dat Banerlicb in daze zaak een noodlottige rol gespeeld beeft Het sobijot me zoo toe. Het is zyn doel Valentine in bet verderf te storten, bij wil zich wreken omdat zjj hem afgewezen beeft en, tonder dat zy het bemerkt, richt bij die arme oude taüte tot een werktuig af, zei A«nes. Het komt mij nn zoo onwaarschijnlijk niet voor. dat hij de flescb mot vergiftigden cognac in de geheime bergplaats onder den gootsteen verborgen heeft en dat hii tegenover den commissaris comedie heeft gespeeld, to»«n die flesch te voorschijn kwam. Wat Knhnel me daar vandaag van verteld heeft slnit dit vermoeden met ait, voegde Lageman er bij. Nn twijfelt men zeker niit langer aan Valentine's ocscbnld Die vraag klonk eenigssins knorrig, vandaar dat Lageman antwoordde op een toon, alsof b\j verschooniug vroeg Maar beste mevronw,al8 bewezen ban worden dat Banerlioh die sobnrkenstreek heeft begaan, dan is nog niet bewezen, dat mejuffrouw Valentine niet het vergift aan mevrouw Rechling beeft toe gediend. Maar evenmin bewezen dat zij het wel geda&n heeft, voerde Agnee hem toegemoef. Voor haar is daarmee nog niet veel gewonnen, zei de advocaat treurig. Toch wel, bield Agnes vol, als wij maar één draad in handen hebben, zullen wij wel meer vinden. Ik heb nu ook ontdekt, waar ik den naam Banerlioh reeds vroeger gehoord bad. En waar dan vroeg Lageman vol belangstelling. Ik was een kind van ongeveer zeven jaar, toen wij tbnis een bezoek kregen van twee beêren- Ik mocht 's middogs ook mee aan tafel komen, en toen vertelde een van hen, dat de oude hoefsmid Bauerlich te H«- velberg plotseling dood gebleven waB in drift over bet weugedrag van zijn zoon Adolf. Men had bet geval aooveel mogelijk geheim geboudeu lichtingen, aan wie uitstel was verleend tot opkomst onder de wapenen, op 16 Mei zullen moeten opkomen, voor zóóver ze ook tot de 2e bataljons behooren. Hooi voor het leger. De commandant van het veldleger heeft volgens de „Avp.",het onderstaand schrijven aan de korpsen gezonden Vermits de hier te lande beschikbare hoeveelheid hooi, voldoende aan de voor het leger gestelde keurings-elschen, hoogstwaarschijnlijk niet groot genoeg zal zijn, om daarmede in de behoefte voor de legerpaarden te voorzien tot het tijdstip, waarop het hooi van den nieuwen oogst in, dit jaar beschikbaar zal komeo, zal, ingevolge de bevelen van den.opper bevelhebber van 6 dezer, door vermen ging van hooi van mindere kwaliteit met hooi van goede kwaliteit moeten worden bevorderd, dat de beschikbare voorraad voor langeren tijd toereikend is. Ik heb den étappen-inspecteur opge dragen,over te gaan tot aanschaffing,voor zooveel noodig, ook van hooi van 2de kwaliteit, en voorts tot verzending daar van aan de korpsen, in afzonderlijke pak ken, van een bijzondere aanwijzing voor zien, tegelijk met het gewone hooi. Voorloopig zal ongeveer gedeelte van het benoodigde hooi van mindere kwaliteit worden verstrekt. Het hooi moet bij de korpsen worden gemengd. Kermis in het Zuiden. Zoolang de oorlog reeds duurt, was er van kermishouden in het in staat van beleg verklaarde gebied van Noord-Bra bant en Limburg geen sprake meer. Thans echter heeft de commandant van het .Veldleger, aldus het >Hbl>, toege staan, dat de kermissen gevierd mogen worden in de gemeenten, welke op grooter afstand dan vijf kilometer van de grens zijn gelegen, Tarwe voor de varkens. Men schrijft aan de Tijd De Minister heeft aan de bakkers ver boden wittebrood te bakken, doch laat toe, dat onze beste inlandsche Zeeuw- sche tarwe bij duizenden H.L. aan de varkens tot voedsel wordt verstrekt. Deze tarwe, die ongeveer f 3 meer waard is op de 80 K. G, dan de bultenlandsche en den zoon naar Amerika gezonden, voegde bij er bij en toen volgde een ball gefluisterd gesprek. Wij waren reeds aan het dessert, en daarom gebood moeder mij in den tain te gaan speleD. Ik heb het rechte daarvan niet vernomen en er ook later nooit weer iets van geboerd. Eo gelooft n dat dit dezelfde Banerlioh is, die naar Amerika trok Zeker Hij komt uit Havelbsrg en heet ook Adolf Genoeg, genoeg 1 Wij zullen hem eens aandachtig nagaan, viel Lageman iD, nadat by weer iets bad aangeteekend. Havelberg is gemakkelijk genoeg te bereiken en twintig jaar is zoo'n lange tijd niet of men kan nog voldoende vernemen wat toen gebeurd is. Het soa ons misschien van nat zijn zoo wy zijn leven iu Amerika naspeurden. Ja, doe dat. riep Agnes levendig nit, zend u daar iemand been. Daarbij kan bet geld van Rechling goede diensten bewijzen Neen, neen 1 laat Koenraad er bniten, voor zulke zaken-deugt bij niet. Ik bezit bet uoodige, voegde zij er bijna beschaamd bij,n kan gerust over myn kas beschikken, Maar mijnbeer Rechling O, ik zal dit wel met hem in orde brengeD. Als bij er op gesteld is, kan hij mij lateralies terugbetalen. Hij zal zich toch niet geheel ter sjjde laten zetten, merkte Lageman op. Hé, ik wenschte dat er maar een oven instortte of een kleigroeve onder water liep of zoo iets, zoodat bij een paar weken aan de fabriek moesi blijven, zei Agnes met komischen ernst. Dat zijn fraaie wenscben I Helaas, ze znllen niet vervuld worden, zuchtte zij wij zullen hem das een beetje om den tuin mosten leiden. De eigenlijke hoofdpersonen zijn wij I God geve dat wij onze saak winnen Ik begin thanspenige hoop te koesteren wij hebben een paar troeven in de band, verklaarde de advocaat Jubelend sprong zy op. O, als dat eens waar was 1 Ik weet niet wat n dan wel van mij zoo mogen eischen Hij antwoordde daar niets op maar drukte haar hand vaBt in de zijne zy voelde bet bloed naar de wangen stijgen en nam haastig afscheid om niet verder in verwarring te komen. De kantoorchef moest nog een langen tyd wachten eer bij gescheld werd. Lageman zat voor zijn schrijftafel en sijn potlood toekende of schreef herbaalde malen eenige sierlijke letters zonder dat hij ten volle bewast was, telkens den naam Agnes op papier te brengen. Ik kan eisoben, wat ik wil herbaalde by. Agnes wilt ge den prijs betalen, dien ik eischen zal Dien ik al strijdende wil verdie nen Ja. ik kan, ik wil, ik moet dien door stryd verdienen, riep hij uit, terwijl een zrotsche glimlach om zijn lippen speel ie. Ik *ie nu mijn pad afgebakend. Niet te vergeefs zult ga in my uw vertrouwen gesteld hebben, geliefde 1 Op den weg, dien ge my hebt aan gewezen, hoop ik een doel te bereiken, waarvan ge niets vermoedt Nog een geruime poos liep by in de kamer ts peinzen toen schelde hij en gaf bevel den agent Mobuis nog dienzsliden avond bij hem te ontbieden. ELFDE HOOFDSTUK. Na een strengen winter was eindelijk de lieve lente gekomen en tooide de boomeu mi t jeugdig loof en de weiden met haar friBch groen. De zaden ontkiemden in doe akker, crocns, hyacint, viooltjes en tulpen Bierden hnn omgeviDg als juweeleu uit de schatkist der lente. Iu den boomgaard by de fabriek van Koet- raad Rechling bloeiden de boomen in volle pracht. Ia den bloementuin kregen de be schuttende denDöboomen weer jeugdig groen, de vlierboomeu liepen ait en de tuinman bad reeds de fraaiste planten nit de kas genomen om daarmee bet groote bloembed voor bat heerenhuis op te sieren. In den moestuin en op de velden zag men overal vroolyke bedrijvigheid; in de klei groeven én rondom de ovens zag men een gewemel, dat in de verte veel gelijkenis bad met de bedrijvige werkzaamheid der naar een vast plan werkende miereD. Uit de vorstendommen Lippe en Silezië waren troepen arbeiders gekomen om als ge woonlijk gedurende den zomer op de psnnen- eu steenfabrieken in de Mark te werken Zoo als zwalnwen en ooievaars bet onde nest weer opzoeken, vonden ook zy mserendeels elk jaar weder arbeid op dezelfde fabriek, waarby men verscheidene arbeiderswoningen had opgericht om hnn een onderkomen te verschaffen. Io de steden waren de timmerlieden en metselaars reeds drnk uan bet werk bd daardoor was de voorraad der pannen- en steenfabrieken bqna geneel verscheept Nauwelijks was dan ook een oven met nieuwe steeuen gereed of men zag de helder roode klinkers op een kor wegvoeren naar de schepen, die in het nabij gelegen kanaal ban lading innamen om ze naar Berlijn en elders te brengen. Aanhoudend boorde men bet stampen en het gefluit der locomobile, die de kleigroeven droeg hond», zoodat de aardwerkers de klei kannen uitgraven. Voortdurend zag men deze kostbare oardspeoie in karren naar de fabriek rydon, waar ze iD pannen of steenen zal worden herschapen. Overal zag men ijverig werkzame arbeiders, die door hnn werk weinig bemarkten van de nijvere drnkte rondom hen, die slechts onderbroken werd door bun schafttijden. Daar luidde jnist de klok het signaal om het middagmaal te gaan gebruiker. De arbei ders uit de vorstendommen L ppe hadden een huneer els kok aangesteld en deze zorgde er voor, dat zy dagelijks hnn middagmaal konden doen met erwten en spek. Ofschoon de menn nooit veranderd werd, aten ze met grooten eetlnat eiken dag hun erwten met spek op. De Sileziërs aten nit een pannetje, dat in de gemeenschappelijke keuken op een smeulend tnrfvnnrijo bad gestaan en de arbeiders, die in de nabijheid woonden, verorberden het maal, dot bun door vrouw of kind was gebracht. Bij het houten huisje, waarin de onde Köoig de locomobile bediende, stonden nu eenige van de meesterknechts, meest ernstige bejaarde mannen, met elkaar te praten de oplichter Lehnert, die van zijn rondgang naar huis terugkeerde, had zich bij hen gevoegd. By was ook op weg om te gaan eten, dcch de belangstelling in het gesprek deed hem ver geten, boe spoedig de tijd voortsnelt. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1