Mummer 39. Zondag 14 Mei 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijtaclie Stoomdrukkerij Antoon Tieten Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderngen. Liefde Overwint. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Dit blad kost slechts 6 Cent per week. Waalwpsche ra Laifslraalsrkt Courant Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavoud, Abonnementsprijs perS maanden f 0.75. Franco per post door het geheele ryk f 0.90- Brieven, ingezonden stokken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ECHO. Prijs die AdvmtintiSn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tiën 8 ma* 1 ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege VLIJMEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Woensdag 10 Mei des avonds ten 6'/2 uur. Voorzitter. Edelachtb heer G. v. d. Ven Ongeveer 7 uur opent de Voorzitter de vergadering aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering weiden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Ingekomen stukken. a. Procesverbaal van kasopneming. Uit het onderzoek is gebleken dat de boeken in orde en regelmatig zijn bijgehouden en dat f 529,93'/2 in kas aanwezig is. b. Schrijven van Ged. Staten houdende mededeeling dat een scheepslading grint is aangekomen, bestemd ter verbetering der bermen langs de prov. wegen. c. Besluit Ged. Staten houdende mede deeling van verhooging van salaris van burgemeester, secretaris en Ootvaoger. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Aanbieding gemeente-verslag over 1915. Wordt voor de leden gedurende 14 dagen op de secretarie ter inzage neder- gclegd. 3. Benoeming van 2 leden der Com missie tot Wering van schoolverzuim we gens perodieke aftreding van J. Verstegen en G. van-Stokkuin- Met algemeene stemmen worden de aftredende leden herbenoemd. 4. Benoeming van een stembureau voor 1916. Na etndelooze stemmingen worden be noemd tot plaatsvervangend Voorzitter J. Wagenberg, tot le lid C. Wagenberg, tot 2e lid van Buu!, to'- le plaatsvervan gend lid Van HeesbeeD, tot 2e plaats vervangend lid Van Halder en tol 4e lid dat aanwezig moet zijn bij de opening VaB hDE ECHO VAN HET ZUIDEN." (22 ELFDE HOOFDSTUK. Ik ben nn vyfendertig jaar op de fabriek, bjjna even lang als se bestaat, zei König, en ge weet allen nog wal boe onze onde patroon uliger mijn vijfentwintig jarig jubilé gevierd en mij een gonden borlogo met ketting vereerd beeft. Ik beb moeielijke tijden be leefd, boo moeilijk, dat wy verwachtten, dat mijnheer Rechhng de fabriek soa moeten verkoopen, maar een jaar boo als dit heb ik hier tooh niet beleefd. En daarbij gelden steenen drieëndertig mark per daizend. en bet ie best mogelijk, dat de prijs nog hooger wordt zei de opziener. De patroon heeft ons loon verhoogd osrkte een der mannen op. En wij hebban de vracht verhoogd riep sen schipper, die er ook bij stood en bij lachte vergenoegd mijnbeer beeft geld Wat helpt hem dat Met al zijn rijkdom soa ik toch mija lot niet willen ruilen voor bet zijne, verklaarde een ander, hij is erg veranderd. Ais hg geen menscben bad, waarop hij vertrouwen kon, sag het er slecht nit, sei beboert met zelfverheffing. Als ik kom oiq over het een of ander te spreken, zegt bij gewoonlijk Ga nw gang maar mijn waarde Lebnert, doe maar wat ge hot best aott. Hg was anders flink by zijn zakdn, evengoed als de oade patroon zaliger, ofschoon hij bet niet meer noodig had, liet een der der stembus H. Boom. 5 Voorstel van B. W. tot wijziging van het raadsbesluit betreffende premie doode musschen. Naar aanleiding van dit in de vorige vergadering genomen besluit is van Ged. Staten een schrijven ingekomen waarin deze berichten van de Ned. Vereeniging tot bescherming der dieren een schrijven te hebben ontvangen, waarin verzocht wordt het raadsbesluit niet te willen goedkeuren. De vereeniging wijst er op dat, door aan kinderen een premie uit te loven voor het dooden van dieren, het zedelijk peil wordt verlaagd. Voorts vraagt de Ned. Vereeniging tot bescherming van vogels de goed keuring aan dit raadsbesluit te onthouden want vooral in den broeitijd wordt door de musch veel jacht op insecten gemaakt. Vooral afkeuringswaardig acht de ver eeniging het, raan de jeugd het dooden dezer vogels over te laten. Menig ander vogel, op een musch gelijkend, zal ook worden gedood. Wat in andere gemeen ten wordt tegengegaan, gaat men te Vlij men aanmoedigen. Van de Vereeniging tot bescherming der dieren is ook een bezwaar ingebracht. Deze vereeniging acht het verkeerd aan de jeugd'een premie uitteloven. Daar door bevordert men de geld- en snoep- zucht. Van de vereeniging tot "opvoeding van het kind is eveneens een schrijven in gekomen verzoekende alsnog tot intrek king van het raadsbesluit over te gaan. Van Mej. Gerdine Duijs te Arnhem is ingekomen een aanzicht waarop het vol gende Gpachte Heeren. Hoogst verontwaardigd las ik nw bevel tot musecbeudooding. Ik hoop zeer dat U hiertoe niet zult overgaan. De mn^ch is zeer nuttig voor schadelijke insecten; God zegt in zijn Psalmvers Zelf vindt de musch een Huis, o, Heer, euz, enz. Ik las nog meer klachten tegen U, in de couranten. Zelfs geen muschken op aarde wordt vergeten zonder Uw wil, enz. Ik wensch dat uwe wreedheid, tot beBchermiog der dieren verboden zal worden. Van den Ned. Kinderbond eveneens het verzoek om in het belang der jeugd het besluit ongeldig te verklaren. Van den heer Stoedel te Utrecht het volgende vers oudste manneD zich hooren. En dit jaar sou eeo spoorweg gemaakt worden om de klei nit de groeven aan te voeren komt daar niets van Dat weet ik niet, antwoorddo Lebnert, tot wiea doza vraag gericht was, de jonge heer zegt niet veel. Dat is ook niet te verwachten, zei König op bbslissonde toon. Men moet er eerbied voor hebben, dat by bet hoofd nog boven houdt en bet oog over de zakeD laat gaaa het is om gek te wordeD, zyu moeder dood, en zyn beminde.... Ja, was zy al m«t hem verloofd vropg een der manuen toen Köoig ophield. Hy noemt baar zyn beminde, ik heb het zelf gehoord, bevestigde Lebnert. Thans ook DOg vroeg de BCDipper. eu toen Lebnert knikte vervolgde bij Dan kan zy den moord op zyn moeder niet gepleegd bebben I Hy gelooft het niet En ik geloof bet ook nn-t, viel de oude König in. Zoo'n mooi lief meisje, ze leek wel een zonnestraaltje, toen zo den vorigen zomer bier kwam en dikwyls vriendelijk met my praatte. Die beeft het niet gedaan Van zyn moeder kon da jonge beer geen toestomming krijgen om met haar to trouwen, merkte da schipper op. Dat was dom en slecht genoeg van baar riep Köoig heftig uit, docb onmiddelijk voegde by er deemoedig by God vergeve my de zonde; van da dooden geen kwaad. Maar daarom behoefde juffrouw Valentine bear niet te vergiftigen, ze zou w-il toegegeven bebben, Nu, zy was zoo malscb niat, God hebba haar ziel En on se jonge patroon bad uiet gaarne oneeniwbeid m«t baar. Dat is wel zoo, zei König, maar daarom heeft juffrouw Valentine toch die verschrik kelijke misdaad niet gepleegd, dot zeg ik en daar blyf ik by. Ik ben oud genoeg om wat menscbenkenniB te bebben. Het is waar zy was lief en goed. Zij sprak met iedereen, speelde mot de kinderen en toen Hankel en Maurer ziek waren, zorgde zy, dat kun al e dagen soep gestaard werd van bet hoerenhuis dat was anders de VERLATEN GESTORVEN. Eens vlogen op een morgen, Twee vogels 't nestjen nit. Zi.i gingen zich vermeien In 't frisch bedauwde kruid. Het viertal jongen sliep nog, En 't zorgvol voglcnpaar Genoot van 't poosje vrijheid Eens vroolijk met elkaar. Doch onder 't lustig trippolen Zag geen dat in het gras Te midden van de stiuikeD, Eeu knaap verborgen was. Die had daar in zijn handen Epn jongens jachtgeweer. En hiermee schoot de wreedaard De beide vogels neer. De bengel zeide lachend «Dat was een prachtig schot' Maar dacht niet aan de jongen En aan hun treurig lot. Die beestjes rekten bonsrig De kale halsjes uit Maar geen der oudjes keerde Op 't piepen, droef en luid. In 't westen zonk de^konre In 't bed van 't avondrood' En In het nestje lagen t Vier jonge vogels dood. Ze stierven heel verlaten Een dood zoo wreed en fel Wist dat de knappe jager De booze jongen wel. Ze stierven heel verlaten Een dood zoo wreed «n fel... Wist dat dan de gemeenteraad De gemeenteraad van Vlijmen wel? En vervolgens Zoo leert men in Utrecht de jeugd Behandelt de dieren met zachtheid. Spaart de vogels. Van Mej. Verstraten te Baarn ook een verzoek niet tot goedkeuring van 't raadsbesluit over te gaan. Voorzitter. Zooals de heeren gehoord hebben is er in den lande een storm van verontwaardiging opgegaan tegen het raadsbesluit, waarbij besloten werd voor eiken ingeleverden musschenkop 1 cent premie uit te betalen. In hoofdzaak heeft het besluit de dierenbeschermers gekwetst, doch deze begeven zich in hun adressen op het gebied der vereeniging tot zedelijke ontwikkeling der kinderen. Ook Ged. Staten zijn van oordeel, dat het verstrekken van gelden tot wegrui ming van musschen, wanneer dit een algemeen plaatselijk belang geldt, ge- gewoonte uiet van mevrouw Rechling, zei weer een ander, maar om memendal brengen ze u niet in de gevangenis. Oho, dat is wel meer gebeurd Daarom is er reeds een wet voorgesteld om schade vergoeding te «even san onschuldig veroor- deelder, riep König, die een yverig couran tenlezer-was. Zy is ook nog niet veroordeeld, zei Lebnert. Binnen weinige dagen zal de zaak voor de r.chtbank te Bsrlyn in bet openbaar behandeld worden eu daar heeft de jonge patroon veel verdriet van. Maar zy wordt veroordeeld, beweerde de schipper met overtnigicg dezen morgen ben ik pas met mijn scbnit van Birlyn gekomen, ik bad myn lading hy de Molkte- hrng gelost, dat is dicht by bet gerechtsge bouw. Eq toon hebt ge eeu potje bier mat de rechter! gedroukeD, spotte König. Dat juist niet, antwoordde de schipper, maar man boort zoo tooh heel veel praten en ik zeg ude zaak staat sleoht, zeer slacht. Zy wordt veroordeeld. Ter dood Dat kan niemand vooruit zeggan. Nu, als zy die misdaad gepleegd beeft, is zij uiet te beklagen. Maar zy beeft het niet gedaan. Wie zou bet daa gedaau hebben? Dat moet bet gerecht uitmaken, oor deelde de oude König, en ge zult aien, de rechte dader zal wel gevonden worden. Zou de patroon naar Berlyn gaan om de zitting van de rechtbank by te wonen vroeg de eobippar aan^Libnert. Hy beeft er niets van gezegd, antwoord de deze, maar dat zal by wel doen, bij is altyd op weg tusschen Berlyn en bier. Ach ja, het was een ander leven, toea de patroon met zijn familie bier woonde, zeida een der manDon, doch plotseling verstomde bet gesprek en ieder nam iets ter hand om bezig te schynen. Op bet pad in de grasvlakte tnssohen het m^chinegobouw en de ovens kwam Kovnread R-chling aanstap pen. Hy wüb geheel in 't grijs gekleed en droeg een slappen vilten hoed met breeder) rand. Zyn vroegere militaire houding miste rechtvaardigd Is. Burgemeester en Wet houders stellen derhalve voor 't raads besluit vaa 10 Februari j.l. tehandhaven, doch de premie slechts uit te betalen aan houders van vergunningen tot het schieten van schadelijk gevogelte. Uit drukkelijk wenschen Burgemeester en Wetb. te vermelden, dat zij dit voorstel niet doen uit een oogpunt van dieren bescherming, doch in verband met het verzoek van Ged. Staten en van de Vereeniging De Nederl. Kinderbond. 't Dagelijksch bestuur staat nog niet aan de zijde der dierenbeschermers, die aan het dier dezelfde rechten en bescherming willen toekennen als aan den menscb, ter wijl het in casu zelfs betreft een vogel soort, die de wetgever zelf onder de scha delijke vogels rangschikt. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. 6. Voorstel van B. en W. tot aankoop van een transportziekenbrancaid. Voorzitter. Meermalen is het voorge komen dat zieken op zeer primitieve wijze moesten worden vervoerd. Onlangs nog een kind dat hooge koorts had. Herhaaldelijk is een dergelijk vervoer door dokters afgekeurd. B. en W. stellen daarom voor een model zlekenbrancard aan.te koopen, welke ook kan gebruikt worden bij besmettelijke ziekten. Ook bij ongelukken is zoo'n wagen van groot nut. Verleden jaar nog, toen in 't Bosch- veld een man is aangereden, moest men een uur loopen. De wagen kost f 125 en zal, indien de raad besluit er een te koopen, bij de Eerw. Zusters geplaatst worden en alle inwoners kunnen bij noodzakelijkheid er gebruik van maken. Met algemeene stemmen wordt beslo ten tot aankoop over te gaan. 7. Bespreking kosten keuring slachtvee. Voorzitter. Door ons is aan den vee arts eens een gespecificeerde nota ge vraagd en toen is gebleken dat ons ver schillende keuringen in rekening worden gebracht, die feitelijk hier niet thuis be- hooreo. Zoo stond o. m. op de nota de keuring van een paard van Kivits. Dit moet voor het paardenfonds wel gekeurd worden, doch dat behoort hier niet thuis, want dat wordt door dat fonds vergoed en het vleesch in 's Bosch verkocht. Met kalveren gebeurt dit herhaaldelijk. 12 staan er op de nota, wat, als men hy geheel, zijn vroeger blozend gelaat was nu asohgranw en zyn oogen, welke anders nooit iets ontging, stonden drooroerig en flets. - Hij was boo in gedachten verdiept, dat hy de groep monnen eerst bemerkte, toen hy nog slechts een weinige schreden van hen verwijderd was. Nu bemerkte hij ook de verlegenheid van deze menscben, die niet gewoon waren te veinzen, en onmiddel lijk begreep hy, waarover Bij gesproken hadden. Dat veroorzaakte hem innig leed. Zyn noodlot, de dood zijner moeder,daor spraken zyn arbeiders over I Zyn aangebeden Valentine door hen beeordeeld en veroordeeld Maar dat deed men ook te Berlijn en in het geheele land Als een van zijn werklieden een dag vrijaf nam om naar Berlyn te gaaD en haar op de bank der beschuldigden te zien Eerst wilde Koenraad zyn treurig gelaat zoo spoedig mogelijk aan de blikken der mannen .onttrekken doch hij beducht zicb. De gewoonte van te gebieden kwam hem te bulp. Hy richtte op uit zyn gebogen hoadinp, beantwoordde vriendelijk bet eerbiedig groe ten der mannen, sprak een paar woorden met den ouden Köoig en ging zelfs met Lsbnert naar het heerenhuis terng, onderweg mat hem over aanglegenhoden der fabriek sprekende Toen Lebnert eckter afscheid had geno men en naar zyn woning g'egaan was, voelde Koenraad dat zijn kjapht ten einde was. Haastig stapte hij het buis binuen en ging op de canapé liggen, terwyl hij zyn gelaat met beide handen bedekte. Ik kan het niet meer verdragen, kermde hy en het ergste moet nog komen Over morgen, overmorgenEu na een poos vervolgde by se hebben a allen verlaten 1 Ge bobt niemand meer dan my En ik ben machteloos en van my wilt ge niets meer weten Ik ben immers de oorzaak van uw wreed noodlot. O, Aanr», Agnes, riep hij verbitterd ui», waarom hebt ge me eerst in den waan gebracht, dat ik steun aan u zou bebben Eu Lugeman Bchijnt me zoo lauw, alsof by nu reeds overtuigd is, dat bjj voor eeo het goed nagaat, niet billijk is. Zou het niet beter zijn de verplichte keuring wel e handhaven, doch de particulieren de keuring laten betalen. Nu is het voor de gemeente eene uitgave van f125 a f150 per jaar, zelfs is het wel eens f 160 geweest. Van Heivoort. Dat kan nooit de be doeling zijn geweest. Voorzitter. Neen, het is in hoofdzaak gedaan om goedgekeurd vleesch te hebben. Maar nu laten ze hier het vee keuren en verkoopen het vleesch in 's- Bosch en dat is natuurlijk nooit de be doeling geweest. Boom. Wat rekenen ze dan voor een keuring. Voorzitter, f 1,75, doch dit is bij con tract en bij de slachters gaat hij iedero maand op eeu wlllekeurigen dag keuren. J. v. Wagenberg. Dus de controle blijft bestaan. Voorzitter. Zeker, het is alleen maar te doen dat de gemeente niet betaald voor die menschen, die het vleesch hier niet ultponden. J. Wagenberg. Dus voor de slagers blijft de gemeente betalen. Voorzitter. Als de raad dat wenscht. Van Engelen. Ik weet toch dat er op de lijst staan, die van den vee arts ook nog een nota gehad hebben, b.v. de Wed. de Vaan. Voorzitter. Het is voor ons ook on doenlijk alles te controleeren. De Wed. de Vaan zal het niet geweten hebben, anders zou zij ook wel om een bewijs zijn gekomen. J. v. Wagenberg. Zou het geen aanlei ding kunnen geven om clandistien te slachten. Voorzitter. Neen, want ze moeten, om het vleesch kwijt te worden, publiciteit geven. Willen we dan besluiten dat al leen voor de keuring door de gemeente betaald wordt voor vee, dat hier èn ge slacht èn opgegeten wordt. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. 8. Wijziging begrooting 1916. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. (Zie vervolg 2e Blad.) verloren zaak strijdt. Koenraad meende ten volle gerechtigd te zyn tot deze verwijten aan bet adres zyner bondgenooten, In de tijd dat de drie verbon den waren om Valentine te redden, was bij meermalen met Agnes en Lageman samenge komen maar éit bad, meende hy niet veel nat gedaan. Er kwam geen verandering, niets kwam aan bet licht ter ontlasting van Valentine, en de openbare meaning keerde zich meer en meer tegen haar. Hoe zorgvol dig by zyn vrienden en bekenden ook ontweek, toch ontmoette hy er soms en gewoonlijk spraken ze er onverholen bon afkeuring en verwondering over ait, dat bty de moordenares van zyn moeder nog in boscberming nam, en byna haar eeniga verdediger waB Meer dan eens hoorde hy ook, dat mevrouw Von Baeren, die aan vankelijk met warmte baar onsohnld verde digde, ook van dien verkeerden waan genesen scheen te zyn en nn weinig meer van bet geval sprak. Dit scheen helaas, maar al te waar ea maakte Koenraad nog zooveel te ongeluk kiger, omdat die verandering plaatB gegrepen bod, nadat Agnes, op aandringen van Valentine's advooaat by de gevangene was toegelaten. Dit geschiedde Êobter niet voordat bet voorloopig onderzoek was afgeloopen en de beschuldigde naar de opanbare tereebtait- tidg verwezen was. Lageman had zich aangemeld om Valentine te verdedigen Zy had tegen die keuse van baar vrienden- geen bezwaar gemaakt en meermalen met hoor verdediger in de gevan genis gesproken. Docb Koenraad kreeg ncck van Agnes noch van den advocaat eemgs mededeeling over die by eer komst met >yn geliefde, die hy verlangde. Zy zeiden weinig meer dan dat Valentine den moed niet liet zakken en dat ze bleef volharden by baar beweren dat zij mevrouw Reebling geen vergift had toegediend, dat zij geen verklaring kon geven omtrent de bewezen vergiftiging en niets wist van de fleBOb met vergiftigden cog nac, welke onder den gootsteen gevonden was. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1