Summer 40. Donderdag 18 Mei 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Cemeentebefangen. Waal wijfcscbe Stoomdrukken! Antoon Tieten Gemeenteraadsvergaderngen. Liefde Overwint. *W- FEUILLETON. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad óbECHO. (23 ■■■'infirr rrra. nun™ De Echo van het Zuiden, Waalwpsclie en Langstraatsclie Courant, Dit Blad verschjjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden ƒ0.75. Franco per post door het geheele ryk f 0.90,. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dir Adveetintiïn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contraeten gesloten. Reclames 15 cent per rege RAAMSDONK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Zaterdag 13 Mei des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Ridder de Van der Schueren. Klokslag 10 uur opent de Voorzitter de vergadering en deelt mede dat de heer Van Dongen kennis heeft gegeven, deze vergadering niet te kunnen bijwo nen. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken. - a. Schrijven van Ged. Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot verhuring van het postkantoor. b. Idem tot af- en overschrijving. c. Proces-verbaal van kasopneming. Uit het onderzoek is gebleken dat de boeken ordelijk en regelmatig zijn bijge houden en het dien overeenkomend bedrag f 11557,77, in kas aanwezig was d. Schrijven van de Kon. Automo bielen club, houdende het verzoek geen vergunning te willen veileenen voor het bouwen op gevaarlijke hoeken. e. Schrijven van de gemeente Nieuw- Leuzen, houdende tnededeeliog, dat zij aan H.M. de Koningin een adres heeft gezonden, met het verzoek in de onder wijswet een artikel te willeD opnemen waarin bepaald wordt dat een onderwijzer 2 jaar in dienst rr.oet zijn in een gemeen te vooraleer hij naar eene andere ge meente mag sollciteeren. Voor het belang van het onderwijs is zulks gevy nscht, zelfs ook voor den onderwijzer met het oog op zijn studie, zegt het adres. Wordt voor kennisgeving aangenomen. f. Schrijven van den heer Jac. Fijne- mao, houdende verzoek een perceel grond, gelegen In de Langebroekstraat voor den tijd van 6 jaar te mogen pachten teneinde dit te bezaaien. Adressant is genegen f 1.20 pacht per jaar te betalen. Wordt in handen gesteld van Burg. en Weth. g. Adressen van Speetjens, Simons en Bouwans, respectievelijk, veldwachter te Van .DE ECHO VAN HET ZUIDEN." ELFDE HOOFDSTUK. Hij verzocht de reohtback verlof om by de gevangene te worden toegelaten en deze maakte geen bezwaar, docb Valentine weigerde hem te sien. Op do etneekende brieven, die by baar zond, antwoordde sy hem slechts kort geen pogingen te doen om baar te zien, om de volgende redenen .Gebakt gaande onder de beschuldiging dat ik uw moeder vergiftigd heb, kan ik n niet onder de oogen bomen. Uw band mag de my na niet aanraken, zoolang ik niet gezuiverd ben van deze beschuldiging en dat zal niet ge beuren. Zelfs al gebeurde bet onmogelijke, al werd ik vrijgesproken, dan staat toch haar Bohim tUBioben ons. Wy mogen niet meer aan onze vereeniging denken." Ik zie niet van baar af, nooit t nooit Ik wil, ik moet haar zien I riep Koenraad uit, toen by den brief gelezen bad. Lageman, die hem den brief gebracht bad, bestormde by met smeekbeden om Valentinetottoegeefly k- be.d te bewegen. D-ch de advocaat weigerde en keurde Valentine's gedrag goed. Ook Agoes was het hierin met den advocaat eerp. Evenals altijd, ichikte zich Koenraad, en om niet geheel werkeloos te blijven, wilde hy sich met tante Constance in betrekking stellen. Hij reed naar Wilmersdorf. maar vond de woniDg gesloten. Een buurvrouw, die dagelijks do katn»rs liet lachten, zeide hem dat mejuf- frouw Zier op reis was. Da Amerikaansche beer, die met de oude juffrouw zeer bevriend was, bad baar voor een paar weken meege- Veer en Dorp eu nachtwacht, houdende verzoek verbooging van jaarwedde of wel verkrijging van een duurte-toeslag. Wordt in handen gesteld van Burg. en Weth. h. Schrijven van den Ned. Bond van Kermisvakgenooten, houdende bet ver zoek de kermis dit jaar wederom te willen laten doorgaan. Wordt in handen gesteld van Burg. en Weth. 2. Aanbieding verslag van den toe stand der gemeente over 1915. Wordt ter visie nedergelegd. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot inwilliging van het verzoek van het hoofd der school te Raamsdonksveer om het schoolhuis te mogen verhuren. B. en W. stellen voor tot wederopzeg ging toe vergunning te verleenen, echter mai? er geen nering in worden gedreven. Timmermans. Ik hoor in het contract voorlezen dat met een week kan worden opgezegd. Wat mij persoonlijk betreft, heb ik daartegen geen bezwaar, doch een andere vraag is, komt men niet in conflict met het plaatselijk gebruik. Simonis de Kok. Volgens 't plaatselijk gebruik, dat als contract wordtbeschouwd gaat het niet met een week opzeggen. Voorzitter. Hoe luidt dat plaatselijk contract. Simonis de Kok. 6 weken. Voorzitter. Het is maar om tegenover den heer - Van Dongen een bewijs te hebben. Timmermans. Als men maar niet in conflict komr, geeft het niets. Vroeger hebben wij een zeltde geval gehad. De Voorzitter kan dat niet weten, doch wet houder Simonis zal zich dat zich nog herinneren. De heer Blok was ook in pension, ik meen bij de familie Timmer mans. Toen werd het schoolgebouw ook ten zijnen bate verhuurd. Het voorstel van B. en W. wordt hierna aangenomen. 4. Voorstel van B. en W. tot inwilliging van het verzoek van de heeren C. M. M. van Loon en M. A, Zwets om ver hooging gratificatie voor verricht over werk. Wordt voorgesteld 60 cent per uur uit te betalen. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. ■omen om baar op reis afleiding te verschaffen. Ze zon zich dood gekniesd hebben over bet lot van haar niöht. Waarbeen ze gereisd waren wilt de vrouw niet. Toen Koenraad over deze teleurstelling zijn hart by Agnes uitstortte, meeude hy iu haar gelaat een glimlach van leedvermaak op te merken, en baar eenig antwoord was - Zy moeten toch terug zyn als de terechtzitting plaats heeft. Sddert dien dag ontmoette Koenraad zyn bondgenooten weinig meer by hield zicbzalve voor overbodig bij hunne samenkomsten. Rus teloos trok hy been en weer tasscben Z-ckta en Berlyn. voortdurend gekweld door zyn bezorgdheid over Valentine's lot. Onder zulke kwelling verlipp de tyd. Ein delijk was de dag der terechtzitting aange broken. TWAALFDE HOOFDSTUK. Het was een heerlijke Meidag. In bet tentoonstellingsgebonw zou een der groote jaarlykscbe tentoonstellingen geopend worden en een bonte menigte van kyklnstige lieden was samengestroomd om den keizer en zyn hofstoet te zien, die de opening zonden bywoneD. Da menigte wilde het oog verlus tigen aan de schoone uniformen en ridderorden der beeren en aan de frauie toiletten in bet gevolg der keizerin, terwijl een flink muziek korps bet oor streelde met zyn welluidende toneD. Welk een tegenstelling vormde bet tooneel hier met dat in het gerechtsgebouw. Een breede schare beeft daar staan wachten tot de deuren voor bet publiek geopend werden. Onder veel gedrang zyu de lieden binnenge komen en wachten op de slotakte vau een drama, dat nu drie maanden geleden de be woners der hoofdstad ten zeerste bad ontroerd en dat nu weder op den voorgrond kwam. Heden zou de reohtbank de aanklacht behan delen, die Valentine Zier beschuldigde van vergiftiging harer gewezen meesteres, mevronw R"chling. Uit alle kringen der maatschappij waren zooveel aanvragen ingekomen om een plaats op de publieke trubine by de behandeling Timmermans. Mag ik in overweging geven om, wanneer de in uitzicht gestelde wijziging der verordening betreffende de onderwijsregeling, ter hand wordt genomen, artikel 9, dat thans zoo vaag de waarneming omschrijft, beter te om schrijven. Voorzitter, Ter gelegenertijd zullen wij daarvoor zorgen. 5. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot goedkeuring van de rekening van de Kamer van Koophandel en Fa brieken over het dienstjaar 1916. De ontvangsten hebben bedragen f 143.47'/z, de uitgaven f99.25, zoodat er een batig saldo is van f44.22'/2. 6. Ontwerp-besluit tot goedkeuring der wijziging van de begrooting van het Plaatselijk Armbestuur dienst 1915. Timmermans. Is het u, mijnheer de Voorzitter bekend, hoe het staat met de tiendzaken van de Kurenpolder, waarover destijds gereclameerd is. Is die reclame tijdig genoeg icgediend en is van de commissie bericht ontvangen, dat de reclame is ingekomen, ^want dat is het eenlge bewijs dan. Zijlmans. Ik kan mededeelen, dat de reclame te 's Bosch tijdig is ingekomen en ook wordt behandeld Als lid van de commissie heb ik de stukken gezien. Maar langzaam gaat daar alles wel. 7. Verordening tot regeling der jaar wedden van de ambtenaren ter secretarie. Voorzitter. Bo.g. vh \7olh. stellen voor het ealaris van den len ambtenaar te bren gen op f 700, van den 2en op f450 en den 3en op f 250, met 2 een-ji»rlijksche verboogingen van f50 en 2 een-jaarlijksche verhoogingen van f75, Voor het diploma van bekwaamheid van den Ned. Bond van Gemeentebelangen zal f 100 worden gegeven. Bij ziekte zal gedurende het eerste half jaar het geheele salaris worden gegeven, bij het tweede halfjaar de helft. Timmermans, Hoeveel ambtenaren ter secretarie zijn er nu. Voorzitter. Twee, Beljsars is in Februari weggegaan. lo eenige bladen zijn al eens oprot pingen gedaan, doch tot no zonder resultaat. Timm°rmans. Wie zijn die twee. Voorzitter. Ligtvoet ia tweede ambtenaar en Dopheide derde. Timmermans. Sprak de vorige verorde- dazer zaak, dat alechts aau een klein deel dier aanvragen kon voldaan worden ofschoon de grootste saai van bet gebouw in gebruik was genomen, was deze reeds lang voor bet begin der zitting geheel gevuld. Na herhaalde aanmaningen werd bet eindelyk stil iu de zaal, toen de leden vau de rechtbank binnentraden, de openbare aanklager en de verdediger bun plaats innamen en bet op roepen, loten en beëedigen der gezworenen begon. Dit vorderde betrekkelyk weinig tyd, want de aanklager en de verdediger maakten geen van beiden gebruik van bun recht om eenige aanmerkingen op een of meer gezwo renen te maken. Zy, die wisten boe nauwlet tend Lageman in deu regel toezag op de kenze der geewoienen, oordeelden dit geen gunstig teeken voor de beschnldigde. Hij acht de zaak nu reeds verlorenhy hecht er geen waarde meer aaD, wie als ge zworenen het oordeel znllen vellen, flaisterde men, en tevens zocht men op bet gelaat van den ^eroemden-verdediger de bevestiging van dit vermoeden te lezen. Zyn trekken verrieden echter niets van wat in hem omging. Sleohts eenmaal schitterden zijn oogendat was toen een kleine bevallige dame in eenvoudige gryze kleedjj en zwaar gesluierd, op een gfreserveerdeu stoel plaats nam. Docb onmiddellijk stond zijn gelaat weer ernstig zyn blik rustte doordringend op de getuigen, die binnentraden om den vereischten eed af te leggen. De toeschouwers vestigden bet meest bun aandacht op Koenraad Recbling en op Con - stance Zierdeze laatste was in zwaren ronw. Leunende op den arm van een donkerblonden beer, kwam zij langzaam binnen, meer voortgesleept dan zelf loopende. Als een antomaat scheen zy ziob naar hem te richten evenals by deed zy den eed, zonder zich te storen aan de voorafgaande vermaning van den president, dat naaste bloedverwanten konden weigeren getuigenis af te leggen. De getuigen verlinten de zaal en nu volgde een aangrijpend oogenblik de president gaf bevel de beschnldigde binnen te leiden. Diepe stilteeen lioht gedruiscbweder diepe ademlooze stilte. Geleid door twee ge vangenbewaarders in uniform, was Valentine ning ook vau 3 ambtenaren en wat was toen de jaarwedde. Voorzitter f500, f 300 en f150. Het is echter nog een- groote vraag of wij een 1h ambtenaar voor dat geld zullen krijgen. Zijlmans. Is deze jaarwedde in overeen stemming met die in andere gemeenten. Voorzitter. De gemeenten jagen tegen elkaar omhoog. Men moet personeel heb ben want het werk neemt met den d»g toe en er is niet aan te komeD. Da Voorzit er wijst er verder op dat van de ambtenaren thans meer gevergd wordt als in de instructie ia aangegeven. Ook wijst hij op het verschil van salaris tur- schen een ambtenaar en onderwijzer alsmede vergelijkt spreker de werkureD. Liukhuijzeu. Een onderwijzer heeft ook zyn studie gehad. Voorzitter. Een ambtenaar moet tegen woordig ook goed onderlegd zijn. Timmermans. De oorlog zal, wat wij allen hopeD, toch niet eeuwig blijven duren, en dan sullen de werkzaamheden wel wat ver minderen. De Voorzitter. Dat betwyfel ik. Iedere wet die komt brengt veel werk mede. Lankhuijzen. Kan men niet een tydelijk ambtenaar benoemen. Voorzitter. Die krijgt men heelemaal niet voor dat bedrag. De menschett kunnen trouwens niet ook, want ze moeten netjes gekleed gaan, veel kostgeld betalen aange zien de levensstandaard zeer duur is en dsB nog studeereu eu de lessen betalen. Voorts wijst de Voorzitter er op dat ten gevolge vau de twee buurtschappen er zeer Veel werk is. Met algemeene stemmen wordt hierna het voorstel van B. W. aaugeuomeD. 8. Benoeming van een lid der commissie tot wering van schoolverzuim wegens perio dieke aftreding van den heer J. A. v. Beek. De heer J. van Beek wordt met 10 stemmen herkozen, 9. Benoeming stembureau voor de ver kiezing vau 3 leden voor de Provinciale Staten. Worden benoemd voor htt dorp als leden de Wit en S. Lankhnijzen. tot plaatsver vangende leden Zylmans en van Dongen, tot vierde lid Schoenmakers en plaatsver vangend vierde lid W. de Bont. Voor het Veer de hesren als Voorzitter G. Simonis, leden Timmermans en Kieboom, plaatsvervangende leden de Bruijn en M. Zier binneDgekomeu en bad achter haar ver dediger plaats genomen op de bank der be schuldigden. Zy was gekleed in een zeer eenvoudige japon van zwart wollen stof en droeg een boedje van iwarte crêpe. Het eenige witte dat men zag, was haar zakdoek en haar gelaat. Elko droppel blosd echeen uit wangen en lippen geweken te zyn haar oogen, waar onder donkere randen zichtbaar waren, sohenen onnatuurlijk groot. Zy hield de oogen neergeslagen, sy wierp geen enkelen blik op de toesobouwers, de rechters of de gezworenen, zelfs den groet, die haar verdediger haar toeflaisterde, beantwoordde zy sleohts met een zwak knikje. De president liet baar opstaan en richtte tot baar de gebrmkelyke vragen, die zy op doffen toon zoodanig beantwoordde, dat men gedacht zou kunnen hebben, dat de geheele zaak baar niets aanging, docb een ander persoon betrof. Na afloop daarvan zonk sy weer op baar zitplaats neer, doch al haar krachten inspannende, stond zij een oogenblik later weer op en geleund tegen de bank, luisterde zy naar het voorlezen der akte van beschnldiging. Die akte had een grooten omvang en was zoo scherpzinnig samengesteld en met zooveel juistheid werd van alle omstandigheden ge bruik gemaakt, dat deu aanklager voor zyn redevoering niet veel overbleef. Wat zou da verdediger nog ten gunste van zyn cliente kannen aanvoeren vroeg men zich af. Hoog stens soa hij op ontoerekenbaarheid in een oogenblik van drift en verzachtende omstan digheden kunnen aandringen, doch op vrij spraak sou hij niet kunnen pleiten. Dat de beschnldigde bekende, was niet nood'g, de verklaringen der getuigen waren voldoende, men was overtuigd vau baar schuld. Gedurende de behandeling konden alleen nog eeb paar punten van minder belang opgehelderd wordeD. Zoo afgrijselijk het gaval was, soo gemakkelyk te begrijpen was het ook. Mevronw Recbling bad ontdekt, dat baar juffronw van gezelschap in liefdesbetrekking stond met haar zoon Ze bad zich daar krachtig tegen verset en volgens haar inborst, daarbij niet altijd de keurigste woorden gebezigd. Na Zijlraans, 10. Ootwerp-besluiten tot wijziging der gemunte begiooting dienst 1915 eu 1916. Corform het voorstel van B. en W. wordt besloten, Simonis de Kok. Meermalen is er door neringdoenden gevraagd of er hier geeB in kwartiering komt. Voor de neringdoenden is het van groot belang. Voorzitter. Ze zullen hier niet willen «(ju. Simonis de Kok. Is U de oorzaak niet bekend. Voorzitter. Dat zal hier vermoedelijk vry moeten blijven voor doortrekkende bewo gingen. In geheime vergadering zal ik u wel wat meer hieromtrent mededeelen, Simonis de Kok. Ik dank u wel. Ik heb het gevraagd omdat bet een groot plaatselijk belang is. Hierna gaat de raad over in geheim comité ter behandeling van 12. Alsvoor van den Hoofdelyken Om slag 1915. 13. Vaststelling primitief kohier van den Hoofd. Omslag dienst 1916. 14. Bezwaarschriffen tegen aanslagen in het vergunningsrecht drankwet. CAPELLE. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 12 Mei des namiddags ten half drie uur. Voorzitter: Edelachtb, heer Valter. Ongeveer kwart voor drie uur opent de Voorzitter de vergadering. Aanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van Ged. Staten houdende mededeeling goedkeuring Kohier H. O. b. Schrijven van mej. Reijnders on derwijzeres houdende verzoek haar eervol ontslag te willen verleenen op een door den raad te bepalen datum, Verheijden. Wat is daarvan de reden. Voorzitter. Indertijd heeft ze al eens gezegd ontslag te willen nemen, doch op verzoek is ze toen op dat besluit teruggekomen. Het is een groote en lastige klas en nu schijnt het haar te zwaar te zijn. Sneep. Er zijn 60 leerlingen in die klas. Vroeger, in de oude school, kon een hevig tooneel bad Valentine Zier haar huis verlaten en was naar baar vadsr te Wilmersdorf ternggekeerd. Me?ronw Recbling vermiste zeer korten tyd daarna een halssnoer van kostbare paarlen en meende dat de ge weien joflrouw van geselschap dit halssnoer ontvreemd bad. Ze reed daarom naar Wil mersdorf om verantwoording te eisohen toen bleek, dat mavroBw in dwaling verkeerde. Het kwam tot een schijnbare verzoening tusschen de dames, soodat mevronw Recbling, die zeer ontrotrd was, een verfrisecbmj vroeg. De beschnldigde haalde cognao en watar voor haar zy drook daarvan herhaaldelijk, reed naar huis terug, werd ondsr z-er bedenkelijke verschijnselen ziek en stierf, nadat zy in baar laatste oogenblikken herbaalde raaien Valentine Zier genoemd had als haar moordenares. Valentine Zier werd gevaDgen genomen, dB flesch met cognac werd in beslag genomen, docb men viBdt geen vergift. Een paar dagen later vindt men echter op een verborgen plaats een andere flesch cognac, die een vry groote boeveelheid atropine bevat, jnist hetzelfde vergift, dat in maag en ingewanden van de ongelukkige mevrouw Recbling is aangetroffen. Bij deze woorden riohtte de president zijn blik naar een zywaarts geplaatste tafel, die met een kleed bedekt was. De beschnldigde beefde zichtbaar. Zy wist, dat onder het giodecbe kl»ed de bewysen van baar sehnld flesschen met vergiftigden cognac, ingewanden, enz. te vinden waren. Nadat er nog op was gewezen, dat niemand voordeel kon trekken oit den dood van me vrouw Recbling dan alleen de beschuldigde, die door twee beweegredenen tot de daad was aangespoordten eerste door de zuobt naar wraak over de ondervonden beleedigingen, ten tweede, door de begeerte om de hinder palen nit den weg te ruimen, die baar hu welijk beletten, nadat er ook op geweien was, dat hier niet aan een zelfmoord kon gedacht worden, en ook niet kon worden aangenomen, dat de overledene bet vergift op andere wyza bad ingekregen, was de akte van beschuldi ging ten einde. Da president richtte thans tot Valentine de vraag of sy bare sobnld bekende. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1