Nummer 41. Zondag 21 Mei 1916. 3Ue Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwipcscbe Stoomdrukkerij Antoonïielen Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderngen. Liefde Overwint. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ECHO. De Echo van het Zuiden, Waalwykscbe en Langstraatsche Courant Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f0.75 Franco per post door het geheele rijk f 0.90- Brieven, ingexonden stokken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs die Airmtnmïii 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. AdvertentiëB 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contrasten gesloten. Reclames 16 cent per rege WASPIK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Donderdag 18 Mei des namiddags ten 21 /2 uur. Voorzitter Edelachtb. heer P. Dekkers. Ongeveer half drie opent de Voorzitter de vergaderingafwezig zijn de leden Kamp en Zijlmans. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Ingekomen stukken. Schrijven van Ged. Staten houdende mededeeling dat de salarissen van Bur gemeester, Secretaris en Ontvanger res pectievelijk gebracht zijn op f 900 f 1000 en f400. Van Son. Ze hebben zich dus niet aan het advies van den raad gehouden. Voorzitter. Neen, het salaris van den burgemeester is met f 50 verhoogd. b. Goedkeuring van Ged. St. betref fende de verordening op het finantieel beheer van het electrisch bedrijf. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Voorzitter. Verder is van de elec- triclteits-maatscbappij Raamsdonkbericht Ingekomen, dat zij er niet toe overgaat om in deze gemeente het electrisch net voor f 600 over te geven. Aan den heer Stibbe hadden wij advies gevraagd en die was van meening dat f 600 meer dan voldoende was betaald. Denkelijk zal de maatschappij Raams donk in onze gemeente stroom blijven leveren. c. Procesverbaal van kasopneming. Uit het onderzoek is gebleken dat de boeken en registers ordelijk zijn bijge houden en dat het dienovereenkomend bedrag, f2555,59'/2 in kas aanwezig was. Schrijven van den ZEerw. heer Huij- bers en de heeren Conradi en van Son, dat zij hunne benoeming tot lid van de Van »DE EOHO VAN HET ZUIDEN." (24 TWAALFDE HOOFDSTUK. Zy talmde verscheidene minuten Een beslist ja, of neen vermijdende, antwoordde zei toen Ik heb mevronw Rechling geen vergift toegediend. Verder ondervraagd wordende, verhaalde zij den loop der gebeurtenissen geheel zooals die in de akte van beschuldiging was geschil derd en erkende ook, dat zy zeer verbitterd was geweest op mevrouw Rechling. Dan zou het toch natuurlijker geweest zijn de gevraagde verfrissching te weigeren, zei de preBidont. De gedachte daaraan kwam by my op, maar ik aohtte dit een onbeleefdheid, luidde het antwoord. En toen baalde u den cognao. Hoe kwam het dat u deze zoo dadelijk bij de band had Eiken avond dronk mjjn vader een glas cognac met water, voor by te bed ging. Maar u opende een nieuwe fleBCb. De andere was den vorigen avond leeg geschonken, En hoeveel dronk mevrouw Reobling Een glas cognac vermengd met water en een half glae onvermengde cognao. Hoe kwam dat Toen zy het eerste glas leeggedronken had, verzooht zy nog meer, en ik wilde niet meer naar de keuken gaan om weer water te halen. Hier verzooht de verdediger het woord om Commissie tot wering van schoolverzuim, aanoemen. Verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim. 12 personen zijn opgeroepen waarvan er 8 zijn verschenen. Absoluut school verzuim kwam niet voor. Beredeneerd verslag, volgens art. 52 der woningwet, wat tot verbetering der volkshuisvesting is gedaan. Af- en overschrijving. De begrooting is o.m. overschreden met f 348,49 voor drukwerken. Dit komt, zoo verklaarde de Voorzitter, in hoofd zaak door de broodkaarten. Alleen voor het drukken daarvan is in 1915 meer dan 24.0 betaald. Ook de post onderhoud der wegen was aanmerkelijk overschreden. Den heer van Son komt het vreemd voor dat het onderhoud der wegen met zoon groot bedrag is overschreden. De werkzaamheden, die daaraan moeten ge beuren zijn te voorzien en kunnen zoo veel mogelijk op de begrootiag worden gebracht. Voorzitter. Hoofdzakelijk komt dat doordat wij in het begin van 1915 dat werk hebben laten verrichten door werke- loozen. Waren er geen werkeloozen geweest, dan zouden B. en W. dit werk nog niet hebben laten verrichten. Voorts is op de secretarie aangebracht een telephoon wat f 25,per jaar kost en f 10,voor het roeren van gesprek ken. Daarvan wordt echter door het publiek weer terug betaald. Het komt vooral tegenwoordig dikwijls voor, dat ingezetenen ons vragen te willen telefo- neeren om regeeringsbloem of erwten, anfin, dan weer dit en dan weer dat. Die betalen natuurlijk die gesprekken. Een heel enkele keer wordt er getelefoneerd voor de secretarie. Voor regeeringszaken is het kosteloos. Schrijven van den heer J. Teunen houdende bezwaren tegen zijn aanslag in het vergunningsrecht. Adressant merkt op dat de verkoop van sterken drank kolossaal is vermin derd in zijn pand en verzoekt derhalve zijn aanslag gelijk te stellen met die van andere vergunninghouders. Van Dongen. Waarom heeft Teunen meer moeten betalen. Van Son. Het is geschat naar de lo de beklaagde te vragen, waar de cognac gekocht was. Zy verklaarde, dat zy het niet wiBt, aangezien baar tante de inkoopen voor de hniehouding deed. Lageman ging weer zitten en de presi dent zette het verhoor voort. Hy liet Valen tine verhalen, hoe baar vader eenige woorden van mevrouw Rechling gehoord had toen hy de kamer binnenkwam, dat hy daardoor kennis had gekregen van de lage verdenking tegen zyn dochter en door de hierop volgende opgewondenheid dood was neergestort. Zy sohilderde dit voorval op zulke getrou we, hartverscheurende wijze, dat de toehoorders diep medelyden met haar gevoel den, en de stemming tegenover de overledene mevrouw Rechling volstrekt niet vriendelijker werd. Men oordeelde, dat die dame, als zy niet gestorven ware, hier evengoed op de bank der besohuldigden had behooren te zitten als haar moordenares dat Valentine Zier haar vermoord bad, betwijfelde niemand meer. Doch met haar had men nog medelyden, mot baar slachtoffer niet. Waarom hebt ge uw vader niets gezegd van uw teedere verhouding tot mynheer Reobling Waarom hebt ge hem ook ver zwegen, dat ge tengevolge van een heftigen twist het huis uwer meesteres hebt moeten verlaten vroeg de president nu. Omdat ik hem elke aandoening wilde besparen, antwoordde Valentine met een zuchtelke hevige aandoening kon hem den dood aandoen, zooali dan ook helaas geble ken is De president zeide dat ze weer kon gaan zitten en het getuigenverhoor nam een aanvang. Als eerste getuige werd Koenraad Rechling gehoord. Hij droeg een donkere kleeding en een rouwstrik om den arm. De algemeens aandacht was op hem gevestigd het ontging aan niemand, dat zyn blikken de besohuldigde zochten en op haar bleven rueten. terwyl zy de oogen neersloeg en een beweging maakte alsof zy zich voor hem wilde verbergen. Was de beschuldigde met u verloofd vroeg de president. Zy is bet nog, antwoordde Reobling met kaleo, toen bij het heeft veranderd. Men kan hem toch niet gelijkstellen met b.v. van Diem. Hij betaalt nu f 37,50 en de andere f25,dat is f 12,50 meer. Langewerf. Hij wordt heel goed be handeld. Hij heeft sociëteit en kan daarom langer open blijven dan een ander. Pruijssers. Er zijn genoeg kleinere zaken die meer vertappen. Het verzoek in Omvraag gebracht wordt afgewezen met 7 tegen 1 stem, die van den heer Pruijssers, terwijl wethouder Teunen buiten stemming bleef. Voorstel vao Burg. en Weth. om een geschenk van pastoor Heck van f 183.50 te aanvaarden. Met algemeene steramen wordt daartoe besloten. Schrijven van Ged. Staten, houdende mededeeliog dat zij hebben ontvaogen een adres van den Ned Bond van Ge meente-ambtenaren waarin gevraagd wordt de salarissen te verhoogen. Nu de verhooging van salarissen voor Bur gemeester, Secretaris en Ontvanger zijn beslag heeft gekregen, bevelen Ged. Staten het schrijven van den Ned. Bood van gemeenteambtenaren in welwillende overweging aan. Van den heer Verschure, ambtenaar ter secretarie is ook een schrijven inge komen waarin hij zegt het besluit van den raad, om hem geen verhooging van salaris te geven, met leedwezen vernomen te hebben. Hij wijst er dan verder op dat men op de secretarie overladen is met werk en dat alle nieuwe wetten ernstige studie eischen. Ook mag hij, nu hij 8 jaar op de secretarie werkzaam is, zich goed op de hoogte achten. Voor het werk dat hij verricht is de belooning onbillijk. Hij verzoekt derhalve zijn jaar wedde te brengen op f 500. Voorzitter. Hij heeft nu f200 en on langs heeft de raad besloten f15, per maand te geven voor de broodkaarten dat is dus f380. Burg. en Weth. stellen voor f 400 vaste jaarwedde te geven. Langerwerf. Dan krijgt hij voor het schrijven van die broodkaarten niets extra's tneer. Van Son. Zijn zuster heeft f 20 per maand voor de hulp die zij verleend met het schrijven van die kaarten. Die brooc- kaarten kosten hier in de gemeente dan heldere stem, ik zeg dit om getuigenis af te leggen dat ik haar onschuldig houd aan de misdaad, waarvan zy beschuldigd wordt. Een vlucutig rood kleurde Valentine's wangen en zij riobtte zich meer op, doch slechts voor een oQgenblik, toen viel zjj met een zacht gekreun in haar vorige hondmg Op een vraag van den president verhaalde Koenraad boe by Valentine ten huize zyner moeder had leeren kennen en liefhebben, boe zyn moeder ben gesoheiden en hos Valentine haar huis verlaten had. Hoe by zich moeite gaf om zyn overledene moeder te verschoonen, zoo werd baar beeld tooh nog ongunstiger dan het reeds was. Ik zou nooit van haar afgezien hebben, vervolgde hy, dat wist myn moeder ook wal en den volgenden morgen zou ik naar haar vader gegaan zyn om haar hand te vragen, als Valentine mij daarvan niet teruggehouden had om hem elke aandoening te besparen. Ik wen8ohte dat zy my niet teruggehouden bad, zeide hij met een zucht. Misschien zou dan alles anders gegaan zijD. Ik verliet JBerlyn voor een paar dagen en toeD ik teruggeroe pen werd vond ik mijn moeder dood en mijn geliefde werd aangeklaagd als baar moorde nares De groots flink gebouwde jonkman scheen een onmacht nabij by zette ziob s el neder. Zyn getnigenis had een diepen indrnk gemaakt. Hoewel bij niets gezegd had dat de beschuldigde rechtstreeks ontlastte, had by velen gunstig voor haar gestemd. Immers het zou onnatuurlijk zijn, wanneer eon zoon op zulke wijze ten gunste der moordenares van zyn moeder optrad en Koenraads houding boezemde vertrouwen in door zyn kalmte 6n bezadigdheid. De volgende getuige was de koetsier van bet bnurrytnig, waarin mevronw Reobling naar Willemsdorf en terug naar huis gereden was. De man verklaarde alleen dat de dame onder weg nergens was uitgestapt en dus ook geen vergift had kunnen innemen. Vervolgens kwam dokter Scbmidlein, die een beschrijving gaf van mevrouw R^chling's doodstrijd en verklaarde, dat zy gestorven was met de beschuldiging op de lippen dat Valentine enorm f240 voor het drukken, f180 voor het schrijven, dat is allemaal nogal. Ik heb eens geïnformeerd, maar nergens krijgen ze iets voor het schrijven. Teunen. In Raamsdouk tenminste niet. Van Son. Het is allemaal prachtig de salarissen te verhoogen, maar men dient toch uit te kijken wat men doet. Wat heeft hij niet voor nevenpostjes. Voorzitter, f 200 is toch ook w^l wat weinig. Van Son. Onder zulkeomstandigheden. Van Dongen. De omstandigheden doen aan de zaken niets af. De vraag is maar verricht hij veel en goed werk. Ik ben er van overtuigd dat het werk tijdens de mobilisatie enorm is toegenomen. Van Son. Dat is maar tijdelijk. Van Dongen. Hij verricht toch een geheelen dag werk waarom moet hij dan minder verdienen dan een gewoon ar beider. Dat is gewoonweg schandelijk. Van Son. Hij heeft nog f 100 voor de mobilisatie ook gehad. Van Dongen. Daar heeft hij voor ge werkt. Zooals ik heb gezien regelen B. en Weth. de administratie voor het elec trisch bedrijf. Wellicht heeft hij daar ook werk aan. Van Son. De Raad benoemt toch den boekhouder. Voorzitter Neen, het is een apart bedrijf, en volgens de verordening be noemen B. en W. die. Van Son. Er valt nog niet te beoor- •deelen wat voor werkzaamheden er aan zijn verbonden. Me dunkt dat het wel een beetje voorbarig is nu al daarover tc spreken. Men staat heelemaal in het blinde. Van Dongen. Hoeveel ambtenaren ter secretarie zijn er in Raamsdonk. Voorzitter. 3. Van Son. Men moet Waspik niet vergelijken met Raamsdonk maar met Drunen of Dussen. Teunen. In Juli wordt het werk met die broodkaarten minder, Verschure heeft mij zelfs gezegd dat als ze hem er voor betaalden, hij het best alleen af kon. Ook zie ik hem dikwijls om half drie al bij de Bruijn. Voorzitter. De raad heeft besloten de juffrouw f20 te geven per maand en of in Juli er nu zooveel minder werk zal komen valt nog niet tc zeggen want ik Zier haar vermoord had. De verklaring van den dokter werd bevestigd door de drie dienstboden, die ook nog vertelden, hoe ban meesteres tbais gokomen was en elk oogen- blik bare ongesteldheid erger voelde worden Zy hadden baar te bed gebracht, den dokter gehaald en baar sterven bijgewoond. Zy beschreven den gewonen loop van het dagelykvche leven in mevronw Recbling's buis en ook bet heftige toone< 1 tuasoben haar en Valentine, waar zy van de onbeschaafde bandelwyze hunner meesteres getuigen waren geweest En weer viel het licht ongunstig op de doode, daarentegen zeer gunstig op de besohuldigde. Terwyl Louise en Mina onuitputtelijk waren in de verzekering van Valentine's onschuld, was Hendrik echter zoo terughou dend, dat de president hem opmerksaam maakte op zyn houding, die zooveel van die der beide meisjes afweek, en uaar de reden daarvan vroeg. Da eerlyke knecht geraakte in verlegenheid en zweeg natuurlek dreef de president hem nu nog meer iu engte, berinnerdde hem aan den afgelegden eed en waarschuwde tevens voor de gevolgen van een valschen eed. Daze woorden braobten Hendrik tot de volgende bekentenisToen de dokter de politie gewaarschuwd had en wij in verhoor geweest waren werd mij gevraagd waar juffrouw Zier woonde, en daaruit begreep ik, dat de commissaris naar haar woning wilde gaan. Van den schrik blijft ze misschien dood, daobt ik, en toen ik weinige oogenblikken later met veisoheidene boodschappen werd uitgezonden, nam ik de gelegenheid waar, ging per stoomtram naar Wilmersdorf au kwam nog bi] tijds om te waarschuwen. Ga voort, beval de president, toen Hendrik zweeg. En toentoen kwam de juffrouw me zoo komiek voor. Hoe bedoelt ge dat Zy verschrikte wel, maar toch scheen het my toe. dat ik haer geen nieaws vertelde jarst alsof «ij reeds wizt, dat er ieti verschrik kelijks gebeurd was. Wat hebt ge daarop te antwoorden vroeg de president, zich nu tot ValeutiB* weet nog niet wie ik kaarten zal geven of Diet. Misschien bereiken ons nog wel voorschriften daaromtrent. Van Son. Die juffrouw zal wel op de secretarie blijven, let maar op. Voorzitter. In een volgende verga dering zal ik mededeelen hoe het met de broodkaarten staat, dan kan de raad een bes'uit nemen. De heer Van Dongen stelt voor het salaris op f 500 te brengen. Het voorstel van B. en W. om e jaarwedde op f 400 te brengen in om vraag gebracht wordt aangenomen met 8 stemmen tegen de heer Van Dongen. Schrijven van de Ned. Bond van Ker- mlsvakgenooten, houdende het verzoek de kermis dit jaar weer op de gewone tijd te doen doorgaan. Voorzitter. Willen de heeren dit liever in gesloten vergadering behandelen. Van Dongen. Ik zou niet weten waar dat bjoed voor is. Voorzitter. Nu,Burg. en Weth. stellen voor de kermis wel te doen doorgaan. Klaassen. Ik ben er tegen. Pruissers. Ik ben er ook tegen. Het is al druk genoeg met de inkwartleriog. Van Dongen. Eeo vorig jaar was er ook besloten gren kermis te houden en het mooie van het geval was dat men direct na het besluit circulaires geheel apart voor Waspik heeft gemaakt om de inwoners naar Oisterwijk te troggelen alwaar toen een openluchtuitvoering werd gegeven. Toen moest men maar in Ois terwijk kermis houden. Van Son. Als men voor de gemeente een feest organiseert is het iets anders. Maar om kermis te houden voel ik niet veel voor. Je krijgt zooveel van dat rare volkje in de gemeente. Van Dongen. l)an zonder tenten. Van Son. Dan komen ze op parti culiere terrein te staan. Van Dongen. Als er nog inkwartie ring is, is het iets anders, dan zou ik ook geen kermis laten zijn maar in het andere geval wel. De raenschen gaan anders toch naar Waalwijk. Het voorstel van B. en W. in omvraag gebracht wordt verworpen met 6 tegen en 3 voor. Tegen stemden de heeren Langewerf Klaassen, Pruijssers, Ruijtenberg, van Son en Teunenvoor de heeren Van wendende. Zij sloeg de oogen neer en antwoordde Niets. Waarom hebt ge niet geaasd dat de huiskneoht u de tijding reeds gebracht had Hy had mij verzocht dit te verzwijgen, en ik had geen reden om myo woord te breker. Door dit verzwijgen eyt ge aan den oommissariz die u gevangen nam, ook ver dacht voorgekomen, hy vond ook dat ge voorbereid waart, Zy zweeg. Hebt ge na bet heengaan van den huisknecht het glai omgespoeld en de fles- scben verrnild vroeg de president onmidde- lijk. Dooh ondanks haar neerslachtigheid, liet se zich niet vangen en verklaardeIk heb de flesscben met verrnild. En ook geen flescb heimelijk verborgen Neen De flesch zette ik in de keukenkast eu het glas spoelde ik om, voor dat Hendrik kwnm. Zoo onmiddellijk na bet sterven van uw vader Toch vreemd, dat ge dat deed op zulk een 00 enblik Ik had geen rust, ik kon het io de kamer niet uithouden, ik moeit iets te doen hebben. De president knikte, alsof hy dit zeer natuurlijk vond. - Wat deedt ge in den tijd, dis verliep tnssohen het heengaan van den hnskoeobt en de komst van den commissaris ik denk, dat ge toen de flesscben verruild betit. Ik heb ze niet verrnild ik zon er den tyd niet voor gehad hebben I Zoo Bpoedig ia da commissaris niet gekomen Valentine zweeg. Antwoord dan toch riep Lageman haar toe. - Ik beawaer u, verawijg niets Ik... ik... had een onderhond met den heer Banerlich. In het Misyn van uw tante? Neen, nll«eo hij deed d- deur op aloL En wat wilde by van U (Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1