Nummer 42. Donderdag 25 Mei 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwf[kscbe Stoomdrukkeri| Antoon Tielen DE OORLOG. Liefde Overwint. FEUILLETON. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad <ss: ECHO. waalwljksclie en Langstraatsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.7 5 Franco per post door het geheele rgk f 0.90» Brieven, ingezonden «tukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs die AdvmtbhtiSn 10 cent per regelminimum 6 regels* groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 masl ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege De strijd der laatste dagen bracht het overwinnende Oostenrijksche leger onmiddellijk zuidelijk van het Sugana- dal op de toppen der Armenterra-bergen en in dat dal in de stad Rundschein of Roncegno. Op het Lavarone-plateau ging het eerst de laatste dagen tot den aanval over. Reeds zijn de eerste Italiaansche linies daar vermeesterd. Echter blijft huo front op deze hoogvlakte nog een ultspringenden hoek vormen. De hoog vlakte van Folgaria is volkomen van vijanden gezuiverd, zegt het Oostenrijk sche communiqué. De grootste vordering moeten de Oostenrijkers gemaakt hebben in den sector tusschen den boven-Astico en het Terragnoladal. Ze staan daar volledig op Italiaansch ge bied en hebben hun overwinningen uitgebreid met de verovering van de Tonezzatoppeü en de zuid-oostelijke daarvan gelegea Clma dei Laghi en Cima di Mesole. Ook wierpen ze de Italianen uit den Borcola-pas, den pas, die gevormd wordt door het Terrag noladal. Hiermee hebben ze een der weinige verbindingswegen voor de Italianen bezet. De Italiaansche hoofd stelling Arsiero ligt gevaarlijk dicht in de buurt van de nieuwe Oostenrijksche linies, die hier over de grens een scherpen hoek vormen, waarvan de top naar de Italiaansche sterkte wijst. In de zóue tusschen het Terragnoladal en het Val Arsa is reeds eenlge dagen de Col Santo in Oostenrijksche handen, terwijl de aanval zich nu gaat richten op de hooge Pasubio-stelliogen. Ia het Arsadal zelf ook Branddal geheeten drongen de overwinnaars voort en bezetten ze Langebon (in 't Italiaansche Anghebeoi) Aaa de overzij van het Arsadal werd de Conl Zugna, zuidelijk van de Zugna Torta, genomen. WEENEN, 22 Mei (W.B.) Het hoofd kwartier meldt De nederlaag van de Italianen aan het Zuid-Tiroler front wordt steeds grooter. De aanval van korpstroepen uit Graz op de hoogvlakte van La Fraun had een volledig succes. De vijand werd uit de geheele stelling Vas uDJB ECHO VAN HET ZUIDEN." (25 TWAALFDE HOOFDSTUK. Weer zwseg zg dooh aangespoord door La- geman'a blikken zei «e Hij bood aan mg te redden, bg wilde met mg vlochten. Geloofde hg dan aan uw schuld. Ja, hg nam er tenminste den scbgn van aar. Waarom wilde hij dat doen, als hg n toob voor schuldig hield Omdat.... omdat h(j een waanzinnige liefde voor mij koesterde. Zij sprak soo zacht, dat alleen de naaste personen dit konden verstaan doch Rechling, die op de bank der getuigen zat, hod hat toob gehoord. Hg sprong op, balde de vuisten en nam een bonding aan, alsof hij iemand wilde aanvallen. Het was goed dat Banerlich niet in zgn nabijheid was, anders waren er zeker handtastelijkheden voorgevallen. Bliksemsnel wisselden Lageman en Agues von Beeren een blik met eikander eg rekende sioh gelukkig, dat ag met zooveel overleg gehandeld en Koenraad van vele dingen on kundig gelaten hadden. Wilde u daar niet op ingaan Valentine schudde het hoofd. Waarom niet? Omdat ik.ag bleef steken en wierp een steelschen blik op Koenraad Rechling, dis gretig zat te luisteren omdat ik een afschuw van hem had eo zijn nabijheid ni>>t verdragen. Ik wilde liever gevangensohap, ellende en den dood lgden, dan mg over te geven in de handen van dien man. geworpen. Onze troepen zijn in het bezit van den Cima Mandriola in de hoogten, onmiddellijk gelegen ten Westen van dezen top tot het Astach- dal. De strijdtroepen van aartshertog Karei Frans Jozef wonnen de linie TerminiMonte Majo. Sedert het begin van den aanval werden er 23.882 gevangenen, waaronder 482 officieren, geteld en is onze buit op 172 kanonnen gestegen. Ook voor heden nieuwe successen der Oostenrijkers, zoodat der oorlogsver klaring in Italië wel niet heel blijmoedig zal worden gevierd. Successen en tegenslagen. De Duitschers hadden Maandag bij Verdun weer een plaatselijk succes te boeken. Hun communiqué van Maandag zegt er van Op de zuidelijke en zuid westelijke helling van den Dooden Man (Mort HommeJ zijn, na een handige voorbereiding met het geschut, onze linies vooruitgeschoven; 31 officieren en 1315 man werden daarbij gevangenge nomen, terwijl 16 machinegeweren, kanonnen en ander materiaal door ons werden buitgemaakt. Ten oosten van Nieuwpoort heeft een afdecling Duitsche marinetroepen de Fransche loopgraven weten te bereiken, waar de verdedigingswerken werden ver nield en 1 officier en 32 man gevangen werden geoomen. Van meer belang is, wat ten zuiden van Lens is gebeurd. De Duitsche staf deelt mede, dat ten zuidwesten van Givenchy en Gohelles verscheidene linies van de Engelsche stelling over een breedte vau ongeveer 2 K.M. zijn ge nomen en dat nachtelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. 8 Officieren en 220 man werden door de Duitschers gevan gen genomen. 4 machinegeweren en 3 mijnwerpers bult gemaakt. De Engelschen zouden ernstige verliezen hebben geleden. De Engelsche staf bevestigt dit Duit sche succes. Na een hevig bombardement, dat de geheelen Zondag had geduurd en in den namiddag nog in sterkte toe nam. vielen de Duitschers onze stellingen op het noordelijk uiteinde van den heuvel rug van Vimpy aan, zoo heet het in generaal Haig's rapport. Zij drongen over een breedte van 1500 yard en een diepte Da reden, die het meeat voor de band lag, nJ. haar onschuld, die vluchten onnoodig maakte, voerde zij niet aan. De rechters en gezworenen bemerkten dit zeer goed en legden bet id haar nadeel uit Verder gebood de president. Wat moet ik verder nog zeggen Ik bleef standvastig tegen zijn smeeken en zgn dreigen. Waarmee dreigde h(j Hg wilde en kon mg" ten verderve brengen. Met welke middelen - Dat weet ik niet. Na werd de commissaris Kahnel verhoord. Hg verhaalde eerst, hoe bg bg zgn komst te Wilmersdorf Valentine, haar tante en Banerlich samen bad aangetroffen en toen meende te bespeuren, dat zgn komst de beklaagde niet onverwacht voorkwam. Hoe deden de beide andere aanwezigen zich dan voor vroeg de verdediger ca. De oude dame was geheel bniten zich- zelve, mijnheer Banerlloh was zeer terugge trokken en trad eerst meer op den voorgrond toen ik de beklaagde verzocht mg te volgen toen stelde hg zgn rijtuig ter mgner beschik king. En scheen bij aan de schuld der beklaagde te gelooven vroeg nu da openbare aanklager. Stellig zou ik dat niet dnrven beweren, antwoordde Kahnel, maar toen ik in zgn bjjzijn onder den gootsteen de fleech met ver giftigden cognac vond, zag ik wel dat hg aan baar schnld niet meer twijfelde, en nn ver telde de commissaris op zgn eigenaardige manier, boe hij die flescb ontdekt had. Na volgde de beëedigde scheikundige, die het vergift in de tweede flesoh gevonden had. Wat hij zeide, kon aangemerkt worden als eene aanvalling vun hetgeen de commissaris getaigd bad. Wat heb ge daar op te zeggen. Niets dan dat ik geen vergift in de flesch heb gegoten en ook veen flessohen verwisseld beb. antwoordde zij. Ik wist zelfs niet, dat er een tweede fLsch cognac io bnis was, en waar zon ik dat vergift vandaan gehaald hebben De president wal niet geroepen om deze afwisselend van 100-300 yards, in onze eerste linie loopgraven door. In Champagne blijven beide partijen actief, doch tot groote aanvallen is het daar blijkbaar nog niet gekomen. Omtrent den strijd bij Verdun deelen beide partijen ons belangwekkende bij zonderheden mede. De Duitschers ver zekeren ons, dat zij Fransche stellingen op de- oostelijke uitloopers van heuvel 304 hebben vermeesterd, waarbij de Franschen, behalve hun bloedige verlie zen, 9 officieren en 518 man aan gevan genen en 5 machinegeweren verloren. Bovendien steeg de buit, door de Duit schers op de zuidelijke helling van den Mort Homme behaald, tot 13 kaoonnen en 21 machinegeweren. Deze mededelingen kloppen Diet erg met wat de Franschen ons melden. Terwijl de Duitschers beweren, dat Fransche tegen aanvallen geen succes hadden, zeggen de. Franschen, dat zg ten westen van den Mort Hotnoae (dat is das aan den kant van heuvel 804) de Duitschers opnieuw uit eenige dooi hen bezette loopgraven hebben verdreven. Bovendien spreken de Franschen van de herovering van eenige klaine verded'gings- werken ten zoid-n van heuvel 287, welk- de Daitschers sedeit 18 dezer bezet hielden, een feit, waar de Daitschers weer ïiiet van reppen. Heuvel 287 ligt ten westen van heuvel 804, aan de andere zgde van den weg van Haucourt naar Esnes. Rechts van d« Mas*,* wem vólgens Ha- va8 het voor den strijd bij Verdun voor naamste frontgedeelte is gelegen, hebben dr Franschen naar men weet de steengroeven van Handromont bezet. De Duitschers geven dit toe, hoewel zij er bij voegen, dat de Franschen daarin eerst bij den de>deo aan val slaagden. Iets oostelijker, tusschen de hoeve van Thianmunt en het fort Douan- mont, dat naar men weet sedert het begin van het Duitsche offensief tegen Verdan in Daitsche handen is, hoewel het vrgwel g"heel in elkaar is geschoten, hebben de Franschen na een machtige beschieting met hu i kanounen de Daitsche stellingen aan gevallen over een iront van 2 K.M., waarbg Duitscbe loopgraven werden vermeesterd en de Franschen het fort Donaamont binnen drongen. De Duitschers, zoo moeten de Franschen toegeven, honden het noordelijk deel van het fort nog bezet. Vele gevan genen vielen in Fransche handen. Ook bij de toegangen van het weer iets oostelijker vraag ta beantwoorden bat was te voorzien, dat de openbare aanklager en de verdediger zich daar later wel ernstig mee zouden beBig bonden. Derhalve zette de president het ge tuigenverhoor voort, er moeateD nog twee getuigen verboord worden Adolf Banerlich en Constance Zier, Bauerlicb werd eerst opgeroepen er ont stond onder het publiek een beweging en gedraiscb, waaraan dnidelgk te bemerken viel, dat men iets belangrijks verwaobtte dese getuige was het voorwerp der algemeene aandacht. Alle baleen werden uitgereikt, de binocles werden op bem gericht, men flaisterde eikonder opmerkingen over zgn persoon toe en vergeleek bem met Koenraad Rechling de vergelijking viel bg de meesten ongnnstig voor hem nit. Met ernstig gelaat en kalme bonding trad hg Bnar voren en scheen niets te bemerken van Koenrsads vijandige blikken, die bem overal volgden. DERTIENDE HOOFDSTUK. Met zachte, maar duidelijke stem beant woordde Banerliob de gebruikelijke inleidende vrogen, terwijl Lageman ijverig aanteekeningen maakte en dit voortzette gedurende bet geheele verhoor van dezen getuige. De president vroeg bem in welke betrek king h(j bad geBtaan tot de familie der be schuldigde. Banerlich beschreef die verbondiog op zolk een wgze, dat hij daarbij in een gnnstig liebt werd geplaatst. Hg bekende, dat bg wegens eenige jeugdige dwaasbeden Daitscb- land verlaten had, in Amerika een veel bewogeD leven had geleid en verzweeg ook niet, dat de heer Zier bem na zijn terngkeer nit Ame rika met groote ternghonding behandeld had. Hij sag mij aan voor een gelukzoeker, voegde hg er lachend bij. Kwam daar geen verandering in Spoedig, zeer spoadig, ik dnrf zeggen, dat tnsschen ons een betrekking bestond, als tnsschen vader en zoon Bier maakte Valentine een beweging alsof zij iets wilde zeggen, doch zij ging weer zitten zonder den mond geopend te hebben. U kwam das veel ten haize van wijlen gelegen dorp Vanx hebben de Franschen, naar zij melden, een Duitsche loopgraaf genomen en gevangenen gemaakt. Een succes wel van eenige beteekenis dus. Van het Westelijke gevechtsterrein, PARIJS, 23 Mei. (Havas.) Middag- communiqué Bij Verdun is de strijd den heelen nacht op beide oevers van de Maas met groote hevigheid voortgezet. Op den linkeroever zijn door de Duit schers verwoede aanvallen gedaan op alle Fransche stelliagen van hoogte 304, die alle mislukten. Ten Westen van hoogte 304 hebben de Duitschers vooral veelvuldig gebruik gemaakt van vlam menwerpers, waardoor zij in een Fran sche loopgraaf konden dringen, maar in een schitterenden tegenaanval hebben de Fransche troepen hen gedwongen alle bezette stellingen onmiddellijk te ont ruimen. Ten Oosten van hoogte 304 is een Duitsche aanval, niettenstaande heftige voorbereiding door de artillerie, door het Fransche vuur gestuit, zoodat hij de Fransche stellingen niet kon bereiken. Op den rechter Maasoever wordt de strijd in de vakken Thlaumont en Donau- mont verbitterd voortgezet. De Duit schers, die in den loop van den nacht hun in dichte drommen uitgevoerde aan vallen vermenigvuldigden, hebben ge duchte verliezen geleden en zijn er niet in geslaagd een der door de Franschen veroverde loopgraven ten noorden van de boerderij van Thlaumont te heroveren. Overal elders hebben de Franschen zich gehandhaafd. In het fort Douaumont bleven de Franschen, niettegenstaande hevigen tegenstand, de Duitschers te rugdringen, die nog slechts den noord oostelijken hoek van het fort bezet houden. Op de Maashoogten is een door de Franschen ondernomen overval in het Ridderbosch volkomen geslaagd. Van het Italiaansch-Oostenrijksche gevechtsterrein. WEENEN, 23 Mei, (Wolff.) Officieel Onze troepen rukken nu ook aan weers zijden van het Suganadal op. Borgo (op den rechteroever van de Brenta) hebben de Italianen overijld verlaten. Rijke buit is ons in handen gevallen. Het legercorps uit Graz heeft de grens den beer Zier vroeg de president weder. Ik kwam er dagelgks. En daar ontmoette u zgn dochter. Zoo dikwijls slechts mogelijk was. Banerlich richtte een blik op Valentine, die klearde van schaamte en boosheid. Rechling gaf zgn toorn zoo laid te kennen, dat een gerechtsdienaar bem tot stilte moest aanmanen. Er wordt beweerd, dat n genegenheid voor baar gevoelde, zei de president. Oh dat is bet rechte woord niet Ik beminde, ik aanbad haar, het was mgn liefste wensoh baar hart en hand te winnen, riep Banerlich met geestdrift. Als eoho op die woorden klonk van de bank der getuigen zeer dnidelgk Schobbejak als ik n onder mgn handen krijg, breek ik n den nek. Werd n genegenheid beantwoord O, ik was niet zonder hoop. antwoordde Banerlich, die niet scheen te bemerken dat Valentine opsprong, akof zg door een adder werd gebeten, Maar Valentine Zier bad zich met den heer Reobling verloofd. Daar wist ik niets van, en baar gedrag tegenover mg gaf mij reden om te gelooven, dat ze mg niet ongenegen was. Dat is niet waar I riep de besobnldigde zoo angstig gillend, als de rechten haar stem nog niet gehoord hadden an van de bank der getnigen klonk een eoho, die veel krachtiger woorden deed vernemen. Banerlich haaide sleohts even de schouders op en zei half luid Arm beklagenswaardig kind. Teeder vervolgde bg Een liefde als de mgne kon op den daar niet onbeantwoord blijven, dat wist ik ook was het mg bekend, welk een goede doohter Valentine was en baar vader wenschte mij tot schoonzoon te hebbeD. Dat is een lengen I klonk een wanhoops kreet van Valentine's lippen de president berispte haar over deze storing, doch vroeg daarna welke reden zij voor dien uitroep had. Mijn vader bad weinige aren voor zijn dood een onderbond met mij, en waarsohawde mgn toen ernstig, DeeD, bg' verbood mij uit drukkelijk, ooit de vronw van Adolf Banerlich te worde n overschreden en vervolgt den verslagen tegenstander. De Italiaansche verdedigingswerken van den Monte Verena zijn in ons bezit. In het Brand-dal is een aanval op de vijandelijke stellingen bij Chiesa gaande. Het aantal sedert den l5en Mei buit gemaakte kanonnen is tot 183 gestegen. Onze watervliegtuigen hebben het spoorwegvak San Dooa di Piave-Porto- gruano met talrijke bommen bestookt. WEENEN, 23 Mei. (Korr. Bureau.) Uit het O.-H. oorlogsperskwartier Het ongeveer 150 kilometer lange front tusschen de Etsch en de Brenta is io beweging gekomen. De troepen van het centrum onder den aartshertog-troonop volger hebben den noordelijken binnen sten gordel van de Italiaansche legerplaats van Arsiero opengescheurd. Door de bestorming van den Monte Majo is ook de Westelijke vleugel van den binnensten gordel genomen en door de vermeeste ring van den Monte Tormano'n belang rijk voordeel behaald. De troepen van den troonopvolger hebben reeds 50 K.M.2 Italiaansch gebied 8 K.M. over de Italiaansche grens, bezet. Door de verovering van den 1500 meter hoogen Monte Majo beheerschea wij den weg door het Posina-dal. Door de be storming van den Monte Tormano kon den onze kanonnen tot op 4 K. M. van de forteaevan Arsiero worden vooruit- gebracht. Onze artillerie beschiet reeds de laatste en sterkte versperring voor de laagvlakte van Venetië. De nieuwe levensmiddelen-centrale en haar chef. De Duitsche Bondsraad heeft den rijks kanselier gemachtigd tot het instellen van het nieuwe lichaam het voedings middelen-bureau tijdens den oorlog. De president van deze bestuursinstelling waartoe de opperpresident van Oost-Prui sen, Von Batockl, is benoemd, krijgt geen geringe macht. Hem wordt het recht gegeven te beschikken over alle in het Duitsche rijk aanwezige levensmiddelen, grondstoften en andere artikelen, noodig voor de voorziening met levensmiddelen, verder over veevoeder en de ter verzorging van het vee noodlge grond stoffen. Dit recht omvat de geheele regeling Om welke reden 1 Die heeft hg m(j niet genoemd, zeide sg openhartig en Baaerlioh's gelaat klaarde on— middelijk op. Daar hoort n het bg beeft geen reden genoemd, zei bg tot den president. Als ik niet denken kon aan de afwisselende Inimen fan een zieke, zon ik moeten gelooven. Wat vroeg de president. O, ontsla mg van het antwoord. Ik moet n wijzen op den eed, dien ge hebt afgelegd, vermaande de president. Dat...Dat....het arme meisje on waarheid beeft gesproken, maar...M ik mag haar niet beschuldigen. Uw getuigenissen bg het voorloopig onderzoek zgn alle reeds weifelend. Z(j maken den indrnk, dat ge reeds lang van de sohnld der beklaagde overtuigd waart en er voor terngdeinsdet, die overtuiging nit te spreken. Banerlich zweeg en sloeg de oogen neer, alsof bg een swaren inwendigen strgd voerde. Om welke reden waart ge in de woning der familie Zier, toen de commisssri* Kaboel n daar aantrof? vroeg thans de president, blgkbaar tot iets anders overgaande. Mejuffrouw Constance bad mg ontboden, omdat baar broeder plotseling gestorven wat. Hoe waren de dameB gestemd, toen n kwam Vleselijk aangedaan, zooalsnataorlfjk it* En vertelde men toen n iets van betreen met mevrouw Rechling was voorgevallen Neen, daarvan boorde ik eerat, toen huisknecht kwam en vertelde, dat zgn meet— teres aan vergift gestorven was en Valentina Zier als baar moordenares bad genoemd. Toan viel mij in, dat jnffroaw Constance mg iets had willen vertellen, maar door een blik van Valentine verhinderd was. Waarom hebt ge daar niet van gesproken bg de vroegere verhooren Ikik weet Biet ik deed mijn heat om zoo weinig mogelgk te zeggen, was 't weifelende antwoord. Omdat ge niet ten nadeele van de be klaagde wildet getuigen, sei de president. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1