INuminer 43. Zondag 28 Mei 1916. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwijlcscbe Stoomdrukkenj Antoon Tielen Eerste Blad. DE OORLOG. Liefde Overwint. 3ye Jaargang Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Binnenland. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ei: ECHO. De Echo van het Zuiden, WanlwUhsche en Langslraatsclie Courant, Dit Blad verschijnt W o a n a d g- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.75 Franco per post door het geheele ryk f 0.90- Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dbr AdvkrtintiSn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 masl ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en sdvertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Om Verdun. Nog steeds is van het grootste belang, wat er bij Verdun gebeurt. De Dult- schers beweren, dat zij, links van de Maas, een Fransche aanval op de zuid-westelijke helling van den Mort Homrae volkomen hebben afgeslagen. Ten ©osten van deze heuvelstelling hebben de Duitschers een meer positief voordeel behaald door de vermeestering van het vlak aan de Maas gelegen dorp Cumlères, waarbij zij 300 Fran- schen, onder wie 8 officieren, gevangen genomen zouden hebben. De Franschen erkennen de bezettiig van dat dorp door de Duitschers, maar zeggen er bij, dat zij slechts voet voor voet is kunnen geschieden door den hardnek- klgen Franschen tegenstand, waardoor de aanvallers zeer zware verliezen hebben geleden. In hun avondbericht voegen de Franschen er nog aan toe, dat hun artillerie de Duitschers, die uit het dorp verder voorwaarts trachtten te komen herhaaldelijk gestuit heeft, terwijl een scherpe tegenaanval hen des middags in staat heeft gesteld de loopgraven aan den zuidelijken rand van het dorp te hernemen. Op den rechter Maasoever van de Maas is het succes door de Franschen behaald, niet blijvend gebleken. De Duitschers spraken gisteren van woe dende Fransche aanvallen in de streek van Douaumont, waardoor de aan vallers zware verliezen leden. De Franschen van even hardnekkige Duit- sche aanvallen, die er ten koste van reusachtige ofïers aan menschenlevens slechts toe leidden, dat enkele gedeel ten der nieuwe stelling ten oosten van het fort verloren gingeD. In hun avondbericht erkennen zij evenwel de herovering door de Duit schers van het fort zelf, of liever van Vaa „DE ECHO VAN HET ZUIDEN." (2G DERTIENDE HOOFDSTUK. Banerlich antwoordde slechte met een diepen zucht. Toen de huisknecht vertrokken wae, hebt ge de beklaagde aangeboden haar te redden, ge waart van plan met baar te vluch ten, niet waar Een onderdrukte kreet ontsnapte aan Bauer- lich's lippen. Hg scheen te wankelen en zocht steun om staande te blijven. Na een paar minuten scheen bij bekomen te zijn en zeide in den toon der wanhoop Heeft bet ongelukkig meisje dat bekend 0, nu is alles, alles verloren Nu is ook 't offsr nutteloos, dat ik voor haar brengen wilde I. Welk ofler Ondanks mijn eed wilde ik een gunstig getuigenis «oor haar afleggen, antwoordde bij op doffen toon. Zoodra ik den dood van mevrouw Recbling vernam, wist ik ook dadelijk dat Valentine haar bet vergift had toegediend. Hoe wiet ge dat Allereerst door eene ingeving en dan bemerkte ik het ook aan haar geheel wezen. Onder haar koel uiterlijk verbergt Valentine een hartstochtelijke imborst. De beschuldiging die mevrouw Rechliaf haar in bet gelaat slingerde, had baar hevig vertoornd en onge lukkigerwijze kwam haar het flescbje atropine, dat zjj als toiletmiddel bezigde, te rechter tga of liever te kwader ore in bandon. Wat weet ge daarvan vroeg de presi de puinhoopen. Twee versche Beiersche divisies, pas aan dit front aangekomen, werden daaraan voor een goed deel gewaagd. Vermoedelijk zal de Dultsche f staf het bericht van de vermeestering van het fort niet mededeeleu van Dultschen kant is immers het verlies ervan niet toegegeven. Eigenlijk kan er van een fort geen sprake meer zijn. Het is reeds lang een puinhoop en de Duitsche loopgraaf welke de Franschen tijdelijk in handen hebben gehad, liep dwars door de puinhoopen van het fort heen. Zoo is het ook te verklaren, dat de Franschen spraken van het standhouden der Duitschers in een gedeelte van het fort. De Duitschers beweerden in hun staf- bericht van gisteren, dat hun dappere regimenten hier.in deze streek den tijde lijk verloren groDd bijna geheel hadden heroverd en dat zij meer dan 550 ge vangenen hadden gemaakt. Bijna geheel, dus nog niet alles heb ben de Duitschers terug. Dat klopt met het Fransche avondbericht, hetwelk van een bezet houden door de Franschen van de onmiddelijke nabijheid van het fort gewaagt. In het Woëvre-vlakte blijft het geschut aan het woord. In den strijd bij Verdun zijn in de laatste dagen de Duitschers weer in het voordeel. Het Duitsche geschutvuur tegen heuvel 304 is gisteren in hevigheid toegenomen, melden de Franschen. Door de vermeestering van het dorp Cumiéres hebben de Duitschers directe aansluitin gen weten te verkrijgen van hun operaties ten westen der Maas met die aan den anderen oever. De Franschen bedreigen nu de Duit sche stellingen rechts van de rivier niet langer in de flank. Intusschen doen de Franschen herhaaldelijk pogingen om het dorp of wat er van over is te her nemen. Drie vijandelijke aanvallen op het dorp Cumlères mislukten, zeggen de Duitschers. De Franschen verzekeren, dat zij in handgranaten gevechten tot in de onmiddellijke nabijheid van het dorp zijn doorgedrongen. Rechts van de Maas hebben de Duit schers hun jongste successen nog uit- deut, die slechts met moeite zy'n levendige belangstelling verborg. Zg bewaarde het altgd in baar brie— ventascb, waaruit zij bet bewgs van den juwelier te voorschyo baalde om bet aan mevrouw Reobling toe te werpen. Zg hield bet in baar band verborgen en na de fiescb ontkurkt te hebben, goot zij bet vergift er in en schonk toen voor baar gewezen meesteres een balf glas in, dat zg met water verder aanvulde. Zjj vertrapte daarna bet flescbje en spoelde descherven onder de waterleiding weg. Hoe weet ge dat alles .Zij beeft bet mg zelf bekend. Valentine liet een luiden kreet booren en sproDg op. De president gebood baar te zwggen tot baar beurt van spreken gekomen zou zgn en verzocht Banerlich voort te gaan. Toen ik haar terzijde nam, haar ronduit schuldig noemde en onder haar aandacht bracht, dat alleen een spoedige vlucht baar kon redden, toen ik aanbood mgn eer, mgn leven, mijn vermogen alles voor haar op bet spel te zetten...toen viel tg mg te voet en bekende mij dat zg onder den indrnk van het oogenblik zekeren innerlgken aandrang niet bad kunnen weerstaan. Doch zg weigerde met u te vluchten Zg beeft niet geweigerd. Zg was wel bereid om te vlochten, maar wg hadden niet op de vlugheid der politie gerekend. De komst van den commissaris Kuhnel verraste ons. Toch gaf ik de hoop nog niet op, ik bood mijn rgtuig aan om Valentine naar het ge rechtsgebouw te voaren in de hoop nog ge legenheid voor onze vlocht te vinden, helaas te vergeefs. Half waanzinnig door droefheid en toorn moest ik haar achter de kerkermuren zien verdwgnen. Niets bleef my over dan bet lot der arme verlaten tante aan te trekken Heeft zij u niet gezegd, dat zij de flesschen verwisseld bad Neen, iD haar opgewondenheid heeft zg bet vergeten of misschien is het mijn aandacht ontsnapt, het noodlot beeft bet zoo gewild Had ik geweten woar de flesch wal, dan bad ik die kannen wegruimen, en alles zou anders geloopen zijn. Maar ongelukkigerwijze moest ik juist nog medewerken tot de noodlottige gebreid, waardoor nu ook de door de Franschen genomen steengroeve van Haudromont heroverd is en loopgraven ten zuidwesten en ten zuiden van het fort Douaumont weer in Duitsche handen zijn overgegaan. De Franschen erkennen een gedeeltelijken vooruitgang der Duit schers tusschen het bosch van Haudro mont en de hoeve van Thlaumontalle vijandelijke aanvallen werden afgeslagen, zeggen zij, behalve op een punt, waar vijandelijke afdeelingen een stuk loop graaf hebben hernomen. Van het verlies van ruim 850 gevangenen en 14 ma chinegeweren in het Calllette-bosch, waarvan de Duitschers gewagen, reppen zij echter niet. Van het front, waar de Italianen zoo duchtig klop hebben gekregen, berichten de Oostenrijkers gestadlgen voortgang het Italiaansche hoofdkwartier moet dien voortgang erkennen, doch wekt den in druk, dat de Italianen zich voor den druk der Oostenrijksche legers langzaam en ordelijk terugtrekken, terwijl hun voor hoeden den vijand ophouden en meer malen nog zijn aanvallen afslaan. Het aantal gevangenen, dat reeds tot 24,400, waaronder 524 officieren, gestegen is volgens Weenen en vooral het aantal veroverde kanonnen en machinegeweren, dat reeds resp. 252 en 101 bedraagt, versterkt echter het vertrouwen in het rustige van dien terugtocht niet. De laat9te dag deed den legers van aartshertog Frederik, noordelijk van het Suganadal, den bergrug Salubo in han den vallen, in de buurt van Borgo, (Bur gen zegt het Oostenrijksche communiqué) Óp de grensgebergten, onmiddellijk ten zuiden van het Suganadal (het dal van de Brenta) namen de Oostenrijkers den Kempelberg. Het dorp Chiesa is genomen. In het gebied der Sette Communi omsloten door de Assa en de midden A9tico de voortzetting der Lafraun- hoogvlakte, schijnt de wind krachtig in de zeilen der Oostenrijkers te hebben geblazen. Gisteren meldden ze slechts, dat de Monte Verena in dit gebied door de Italianen moest worden ontruimd en thans maken beide legerberichten reeds gewag van een 8terken druk op de Italiaansche stellingen oostelijk van het Azsa-dal, waar ontdekking, die de commissaris deed. Banerlich zweeg en keek somher voor zich. Beklaagde, wat hebt ge tegen deze getui genis in te brengen vroeg de president. Dat alles, alles gelogen is, riep zjj uit. Niets is waar van alles wat hy gezegd heeft, dan alleen dat hjj mij beeft willen overhalen om met hem te vlochten. Toen ik dit weigerde, dreigde hg mij met ondergang en die be dreiging heeft bg nu uitgevoerd- Een medelgdend schouderophalen was Bauerlich's eenig antwoord. De indrnk, dien deze onthullingen èn op bet publiek èn op de reohters gemaakt hadden, was zoo machtig, dat een paar minuten ver liepen voor dat de president bevel gaf om de laatste getuige binnen te leiden, wier ver klaringen thans van weinig belang meer konden zgn. Toen Constance Zier nu in een waarlijk beklagenswaardigen toestand in de gerechts zaal verscheen, deed een der rechters het voorstel deze getnige buiten verhoor te laten. Daar kwam de verdediger echter met nadruk tegen op. Hg klemt zich aan een stroobalm vast, boorde men hier en daar halfluid zeggen. Eerst na herhaald toespreken van den president gelakte het, de oude juffer te be wegen om de gestelde vragen te beantwoorden. Zg sloeg daarbg echter telkens anstig het oog op Valentine en dan weer veel angstiger op Baaerlieb, die op den grootst mogelgken afstand van Recbling op de getuigenbank had plaats genomen. Uit baar onzekere, ontwij kende antwoorden viel gemakkelijk op te maken, dat ook zg aan de schuld van baar nicht geloofde, maar dit niet wilde erkennen. Overigens was zg er op bedacht niets te zeggen dan de waarheid. Vol medelgden voor de oude beklagens waardige dame, wilde de president bet verhoor sluiten doch toen verzocht Lageman verlof om nog eenige vragen tot deze getuige te richten en zeide toen alsof by gezellig met baar praatteBezorgde u de inkoopen voor de huishouding, mejuffrouw Zier Constance zeide Ja, mgnbeer. Bij wien kocht u dan d«n cognac Op het etiket der fLsechen staat de naam w«*l ver meld, maar die woont niet te Berlgn. U heeft te de Italianen een der eind- en hoofd- steunpunten van hun li»ieAsiego Arsiero, n.l. de eerstgenoemde plaats, duchtig versterkt hebben. Weeoen deelt verder de inbezitname van het pantserfort Campolongo mede en maakt zich van den strijd lo het gebied van Arsiero af met de algemeenheid Onze troepen zijn het Asse-dal en het Posina-dal dichter genaderd. Rome geeft hier toe, dat de Italianen zich terugtrek ken uit deze dalen op de verdedigings linie van het Arsiero-bekken en acht het noodig nog eens uitdrukkelijk te con- stateeren, dat de Italianen hun kanonnen onbiuikbaar makeu voor zij ze in handen van den vijand laten. En ondertusschen viert men in Italië feest ter herdenking van de oorlogs verklaring een jaar geleden I Geen vrede. Men begon hoop te koesteren, de reden van Bethmann Hollweg en Asqulth kwamen wel, ontdaan van alle franjes, eenigszins bij elkaar. Zoo dachten er ook eenige leden van 't Engelsche La gerhuis over en spraken er in dien geest in 't openbaar over. Toen sprak Grey en de hoop op vrede is weer voorbij. Dat is de conclusie, wat hij zei doet er niet veel toe. De centralen beweren dat ze overwonnen hebben en willen vre despogingen volgens de huidige kaart, die hen passen. Maar de geallieerden zijn niet verslagen, worden niet versla gen. Duitschland moet dat erkennen en ondervindt dat bij Verduo. De regeering van Frankrijk heeft het recht den vrede voor te schrijven en daarbij zal Engeland het steunen, een vrede voor altijd, ge grondvest op het volkerecht. Wij geal lieerden zullen doorvechten tot Dultsch- land's groote mond gestopt is, tot eene klinkende overwinning.... Ook de Duitsche bladen erkennen dat na de rede van Grey de vrede verder af is, en met alle kracht zal en moet worden doorgezet. Graan genoeg in Duitschland. De onderstaatssecretaris Michaels, die tevens voorzitter is van het rijksgraan- bureau, heeft in de centrale commissie van den Dultschen Rijksdag medege deeld, dat de 400.000 ton broodkoren, das zeker in een winkel gekocht vroeg Lageman, terwijl hg naar de flesschen op tafel wees. Constance zweeg en werd zeer verlegeD. Ik verzoek n den verdediger antwoord te Reven, vermaande de president. Zg wrong de handen bd keek nAar Banerlich. Waar bad ge den cognac vandr.nn vroeg de president, die haar omkgken bemerkt bad. Gg hebt een eed "afgelegd. O, God die eed, die eed l kermde de onde dame, terwgl ze nog naar een uitvlucht zocht. Ik weet bet niet. Weet ge bet niet Hadt ge den cognac dan niet gekocht Neen ik baar blikken zochten Banerlich weder. Ik verzoek u. niet naar het publiek te zien, zei de president verBchoonend. Hadt ge de cognac ten geschenke gekrtgen. Ja. Van wien Ach God ach God I mgn broeder mocht bet niet weten en Valentine ook niet, dat Adolf altgd mgn provisiekast volde, jam merde zg. Das kreeg u den cognac van mgnbeer Banerlich vroeg de president. Waarom hebt ge daar nooit iets van gezegd Hg heeft het mg verboden 1 Omdat mijn broeder nooit zou toegelaten hebben, dat ik zooiets aannam, moest ik hem ook na zijn dood dien smaad niet aandoen,* zei Adolf. Eo wat komt dat er opaan Ik zou bet nu ook gezwegen hebben, maar de eed. de eed 1 en zg sloeg het oog op Daar Banerlich, ale smeekte tg hem om vergiffenis. Doch Lageman kwam oomiddellgk met een andere vr»ag Liet mgnbeer Banerlich den cognac bg u thuis bezorger, of bracht bg te mee Weer weifelde Constanoa, maar na eenig zwggen antwoordde zg hg bracht ze mee als de fLsch leeg raakte, zei ik bet hem, als er niemand bg was, en dan bracht hg weer wat mee. Eq wanneer bracht hg het laatst Io den voormiddag van den dag, dat mgn broeder gestorven is den vorignn dag had ik hem g«zegd, dat ze bgna op wal en toen kwam bg uit eigen beweging om weer die het Duitsche rijk noodig heeft* om rond te komen tot den volgenden oogst binnen is, ruimschoots aanwezig zijn. Er Is zelfs nog 102.000 too meer in voor raad; van dezen voorraad is 100.000 ton bulten het gewone plan van distributie om ter beschikking gesteld, teneinde in de komende weken een toeslag op het brood te kunnen geven aan die kringen der bevolking, die voornamelijk op brood- voeding zijn aangewezen. Vleeschprijxen. Van bevoegde zijde wordt de aandacht gevestigd op het volgende Volgens de marktberichten in de N. R. Ct. waren de prijzen te Rotterdam van vette runderen per K.G. op lste kwaliteit. 2de kw. 3de kw. 8 Mei f 1.24 f 1,10 f 0 95 8 Mei >1,26 >1,10 >0,95. 15 Mei 1,45 1,30 1.15. 16 Mei 1,45 1,30 1,15. 23 Mei >1.30 >1,15 >1,-. De slachtprijs steeg dus io 't ongun stigste geval met 21 cènt per K.G., wat tengevolge had, dat de slagers 't rund- vleesch met 30 cents per K. G. ver hoogden. De Nederl. Slagershond geeft thans kennis, dat bij gelijkmatig dalenden marktprijs ook de verkoopprijs van het rundvleesch een evenredige vermindering zal ondergaan. Men mag dus verwachten, nu de prijzen van het rundvee op 24 Mel 1 5 cents per K.G. Z'.in gedaald, de vleeschpiijzcn, naar evenredigheid, met 22'/a cent per K. G. zullen worden verlaagd Onze zeemacht in Indië Nu blijkens m dedeelingeo van den commandant der zeemacht in Oost-In- dië ten minste 44 schepelingen, dienen de bij de zeemacht aldaar, naar Holland worden teruggezonden in ver band met de ongeregeldheden, welke te Soerabaja hebben plaats gehad, heeft de minister van marine bepaald dat een transport van 50 zeemiliciens der llchtiog 1915 naar Oost-Indlë zal worden uitgezonden. Het transport zal 24 Juni met de >Rlow* der maatschap pij >Nederland« vertrekken. nieuwe te brengen. Hoeveel flessohen Dat weet ik niet. Ik had myn bez'gheden en daarom zotte bg de flasschen zelf in de kenkenkust. Das mgnbeer Baaerlich wist goed dec weg bii n Zeer goed, bg Hier maakte Valentine znlk een heftige beweging, dat de verdediger zicb omkeerde en vroeg Heeft u iets te zeggen Zij knikte en na bekomen verlof van den president vertelde zg Op den dag van mgn vaders dood, toen Baaerlieb voor de tweede maal bg ons kwam. viel de schemering in. Mgn tante bracht de kofih binneD. Hg vroeg ook een kopje, maar wilde niet toegeven, dat een van ons beiden in de keuken zou gaan om een kopje te b&leD, hg wilde dit volstrekt zelf doen en bleef wel tien minaten weg. Is dit zoo gebeurd vroeg de president bu aan de oude joffer. Ja, ja, nu herinner ik me dat ook*; ik zou er niet aan gedac »t hebben en het be teekent niemendal Misschien toch wel iets. merkte Lageman op en bg vroeg den president Zou u den getuige Banerlich birr over nog eens willen ondervragen Banerlich werd ondervraagd, doch verklaarde met minachtende bonding, dat het wel zoo wezen kon bg begrepp niet waarom de verdediger daar zooveel drukte om maakte. Zoo, zoo zei Lageman. Nu, ik denk er anders over. Ik bpgrgp dat tien roinoten ruim voldoende zgn om dn eene fl-scb tegen de andere te verrollen en de eene opeen geheime plaats re verbergen. Mijnheer, wal dnrft ge daar zeggen riep Banerlich toornig doch de president gebood hem te zwggen en Lageman zei heel kalm Ik vorder dat de fl Bicben onderzocht worden, om te zien of een daarvan niet reeds te voren gpopeod en daarna op andige wijze weer dicht is gemaakt (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1