Nummer 44. Donderdag 1 Juni 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DE OORLOG. Liefde Overwint. Mi'lksche Stoomdrukken] Antoon Tielen FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ób: ECHO. .27) De Echo van het Zuiden, Waalwyksclie en Langstraatsclie Courant Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75 Franco per post door het geheele rijk f 0.90- Brierea üitge F' ingezonden «tukkengelden enz., franco te zenden aan den er. UITGAVE f Prijs dbr AdvbrtrntiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsrnimte. Ad verten tiën 8 mail ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege 'f De Oostenrijkers bedreigen As ia go en Arsiero. Meer en meer teekent zich de be doeling van het Oostenrijksch-Hongaar- sche offensief af. De zóne Etschdal— Poslnadal laten de aanvallers lioks liggen en regelrecht gaat nu de opmarsch tegen de Italiaacsche hoofd verdedigingslinie, waarin Arsiero en Asiago de vooornaamste steunpunten zijn. In het Posioadal, het dal, waarin eerstgenoemde plaats ligt, is het pant serfort Cornola genomen. De ring om de vesting is aau den noordkant meer toegehaald door de verovering van het fort Casa Rattl, dat vlak ten Z.W van Barcolo ligt, en den weg langs de Astico volkomen beheerscht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier noemt luitenant Albin van het 14e bataljon sappeurs als den man, die de laatste, vermetele onderneming tot een goed einde bracht. Luitenant Albin maakte 3 onbeschadigde, zware gepantserde houwitsers en twee stukken licht geschut buit bij de vermeestering van het fort. Op dezelfde manier als ze om Arsiero opereeren, handelen de postenrijkers om Asiago Van twee zijden sluiten ze meer ca meer de vesting in. Hun laatste legerbericht meldt de verovering van den 1561 M. hoogen Monte Moscbie- ce, onmiddellijk noordelijk van de stad, hun laatste communiqué bericht de vermeestering van de permanente dal- versperring in de Val d' Assa, zuidwestelijk van den Monte Intcrrottel. Vergenoegen de Oostenrijkers zich op hun rechtervleugel misschien noodgedwongen met het vasthouden van Italiaansche troepen, op den linkervleugel zorgen ze wel degelijk dat hun opmarsch gelijken tred houdt met hun voortstuwende beweging op het centrum van het Trentino. Op den grensrug van het Sugana-dal zijn ze tot op de Cima Maora doorgedrongen. Rome erkent thans ook de ontruiming van den Monte Civaron. Uit een samenvattl .g van de resultaten van het Oostenrijksche krijgsbedrijf, door Vaa „DE ECHO VAN HET ZUIDEN.*' het Weensche correspondentiebureau gegeven, blijkt, dat tot dusver 250 K M2. Italiaansch gebied door de Oostenrij kers bezet zijn. Het aantal veioverde kanonnen is tot 284 gestegen. Saloniki opgegeven voor Verdun De Parijsche correspondent van een Lyonscb blad schrijft, dat Briand en de minister van oorlog Roqeus, toen ze dezer dagen het Palais Bourbon betiaden, door afgevaardigden omringd en bestormd werden met vragen over den tegenslag bij Verdun. Ook de besprekingen in de bladen verraden zenuwachtigheid. Men klaagt over de offers, die bij den Franschen aanval der laat3te dagen, zonder dat eenig succes werd bereikt, zijn gebracht. De schoonste divisie van Frankrijk, zoo heet het bericht, is op het front voor Douaumoot doelloos ten onder gegaan. Zelfs de Temps ziet de dingen donker in. Het blad schrijft De tegen slag ten noorden van Verdun is zeer te betreuren, toch moet hij ons niet aan het eindresultaat doen twijfelen. Bij alle aanvallen lijdt de vijand groote verliezen, doch ook onze actie komt ons duur te staan en het is dan ook een open vraag, of een andere manier van oorlogvoeren niet minder offers zou kosten. Eenzelfde mismoedigheid wekt de oorlogstoestand in Tirol bij het Fran- sche liberale orgaan. Het komt tot de conclusie, dat het het wi ste was, de Salonlkl-expeditie op te geven en het daar vertoevende leger op de bedreig de fronten der Entente te werpen. Onze vijanden ze.:t de Temps hebben in werkelijkkeid maar één leger. Heeft onze minister-president niet gezegd, dat de geallieerden slechts één front heb- >en. Staan daarginds niet 300.000 man, die - op andere punten nuttiger konden zijn Waar blijft de Russische hulp De rust, die aan het 1500 K.M ange front van Riga tot aan de Roe- meensche grens heerscht, waar, naar het te Lyon verschijnend blad Républicaln meldt, l'/a nalllioen Dultschers en Oostenrijkers de eenige hindernis vormen om in Duitschland en Oosten- DERTIENDE HOOFDSTUK. De rechtbank besloot aan deze vordering te Toldoan. Er meldden zich twee deskundigen san een blikslager en de meesterknecht van een flesschenfabriek, die onder bet publiek aanwezig waren. Zy legden den eed af en be gonnen ban onderzoek onder toazioht van èen beambte. Ondertnisohen wendde Lageman sioh tot Baaerlioh, die slechts met moeite zjjn ontstel tenis kon verbergen en sei Daar straks hebt n Landsberg aan de Warthe als nw ge boorteplaats genoemd maar n is toch seker deselfde Bauerlicb, die als kind van vier jaar met nw vader naar Havelberg verhuisde Als dat zoo was, wat daD. Dan zon de jeugdige dwaasheid, waarom ge naar Amerika zyt gegaan, niets minder sjjn dan een poging tot moord op de onde dame, die met uwe ouders in betzelfde huis woonde en bij wie ge u zoodanig ia vertrouwen had gedrongen, dat zij n tot erfgenaam van haar klein vermogen benoemde. Wat dnrft ge daar zeggen Mynheer de president bescherm mij toch tegen de aan vallen van dien beer, riep Banerlicb uit. Het zal n niet aan bescherming ontbre ken. De verdediger zal moeten bewyzen wat hfj zegt. Dat kan ik, antwoordde LagemaD. Het geen ik van de beklaogde vernam en nog andere dingen brachten mij op 't vermoeden, dat mynheer Bauerliob haar vyandig is en haar ten verderve wil voeren. Het kwam mj rijk door te dringen, maakt de Fransche en Italiaansche bondgenooten, die dag aan dag de felste aanvallen hebbea te weerstaao, narrig. Wat doen de man schappen van den tsaar met hun in voldoende mate aanwezig materiaal? vraagt het Fransche blad. Sjiogaref heeft toch aan Vivianl en Thomas verklaard, dat er mannetjes en munitie voldoende zijn. Bovendien zijn de wegen thans in goeden staat, zoodat de bevelvoerende generaal niet 't slechte weer als verontschuldiging voor zijn werkeloosheid kan aanvoeren. Wat men in Klein-Azië doet, is schoon, maar men moet niet vergeten, dat onze voornaamste tegenstander Duitsch land is, aan wiens aanvallen de Franschen sedert 3 maanden blootstaan. In de Petit Parisian laat Rousset eveneens doorschemeren, dat een Fransch tegenoffensief bij Verdun onmogelijk is, zoolang de Rus op het oostelijk front de Dultschers in staat stelt troepen aan dit front te onttvek- ken. Levendigheid op den Balkan. Tegen de mogelijkheid dat generaal Sarrail tot het offensief zal overgaan, zijn de Bulgaren, bijgestaan door Dult- sche officieren, zich aan het wapenen. Ze zijn, naar uit Saloniki gemeld en naar uit Sofia ofticieel be^e^tlgd wordt, de Bülgaarsch-6Tteksche ^r^ns overgetrok ken en hebben den Rupel pas benevens het Grieksche fort, dat dien pas verde digt, het station van Demir Hlssar aan de Stroema en de bij deze plaats over de rivier geslagen brug bezet. Het Grieksche fort hebben de Bul garen, nadat een Grieksche compagnie 24 schoten had gelost, bezet. De Duit schers en Bulgaren hadden den com mandant uitgelegd, dat ze het fort noo- dig hadden om hun linkervleugel tegen de geallieerden te beschermen. De com mandant seinde naar Athene en volgens de in de Grieksche hoofdstad eenmaal aangenomen beginselen wat de neutra liteit betreft, moest de commandant het fort verlaten. Aan de grens bij Xanthl en bij Kavalla zijn de Bulgaren druk bezig materiaal bijeen te brengen om de Mesta over te steken. Havas zegt, dat de Bulgaren schijnbaar voor dat hy opzettelijk de ontdekking van de flesch met vergiftigden cogDac had veroorzaakt en van die gedaohte is slechts ééo schrede tot 't vermoeden, dat hy die flesch zelf onder den gootsteen heeft verborgen. Weer viel Banerlicb heftig in, dochdeprr- sidert gebood ham te zwygen en hij djed dit op een toon, die merkbaar verschilde van de beleefde voorkomendheid, welke hy tot dns\er dezen getuige betoond bad. De reden voor zijn handelingen is bier dnidelyk genopg gebleken, maar ik wilde die ook nit zijn vroegere leven afleiden en heb dit met de bnlp van een bekwamenr*choroheur nagespeurd. Hier zijn de authentieke verke ringen van drie te goeder naam en faam bekend staande burgers van Ilavelberg, die z ch h»-t bedoelde geval nog a«er goed welen te herir- nerer. Zij wisten ook dut de ha«r Zier, die toen te Havelberg in garnizoen lag, d- poging tot vergiftiging verijdeld be«tt en de oude dame bewoog om geen vervolging tegen deD schuldige in te stellen. Met zijn bnlp werd Banerlicb naar Amerika gazonden. Lageman had een pak schrifturen op de tafel gelegd eD voegde er nn weer andere by, terwijl hy vervolgde Ik beb bier verder authentieke bewijzen dat mijnheer Banerlicb zijn vermogen in Ame rika niet cp de eerlijkste manier heeft verkregen doch daar zullen wy later wel over spreken. Het verdient thans meer onze aandacht, dat Bauerlich na een twintigjarige afwezigheid in Dnitsohland terogkeerende, zijn weldoener den heer Zier opzocht en bij hem de rol van den beronwhebbenden verloren zoon speelde. Ik wil gaarne erkennen dat dit hem ernst was, doch bij ziet de dochter van zijn wel doener eD vat een hartstochtelijke liefdevoor haar op. Tot eiken prys wil hy baar bezitten, doch bij weet dot haar vader nooit zijn toe stemming zal geven. Wel beeft de beer Zier hem beloofd dat hij nooit over het verladene zal spreken, maar vergeten en gebeel vergeven zal bij nooit. Hy ziet, in dat het leven van mynheer Zier een hinderpaal is voor do ver vulling zijner wensoben. Zier is ernstig lijdende eiken dag kan men zijn dood verwachten, maar hij bon ook nog jaren leven zoolang hy letft, verkeert Banerlicb in gevaar, dat voornemens zijn alle Grieksche verster kingen, na den Balkanoorlog aangelegd, te bezetten. Het Fransche nieuwsbureau meldt verder, dat in het Vadargebied gevochten Is en dat Kilinder, zuidelijk van Doiran, door de Dultsche artillerie hevig is beschoten. Wilson alweer over den vrede. President Wilson heeft in een verga dering van den Bond tot bevordering van den vrede gesproken op een wijze, die ook In Londen zeer de aandacht heeft getrokken. De president kwam op voor het techt van alle, ook der kleinste staten, om hun eigen regeering le kiezen. De souvereinitelt van alle staten moet gewaarborgd worden. Tot den vrede willen zeer zeker de Vereeuigde Staten, die zeer onder den oorlog lijden, mede werken. Is dat einde van den strijd een maal daar, dan moeten waarborgen om een duurzamen vrede te verkrijgen, worden gegeven. Wilson was er van overtuigd, dat het Amerikaansche volk van zijn regeering elscht, dat zij eerstens medewerkt om een -schikking te treffen tusschen de oorlogvoerende volkeren onderling om trent hun onmiddellijke rechtstreeksche belangen en ten tweede, dat zij zich in zal spannen om te zorgen dat er een algemeene overeenkomst tusschen de naties getroffen worde, met het doel, de zee vrij te houden, en te zorgen, dat er geen inbreuk zal gemaakt worden op de veiligheid der groote verkeersroutes, die moeten openstaan voor «en ongehinderd gebruik van alle naties en tevens met het doel, om te verhinderen, dat er een oorlog begonnen wordt, in tegenspraak met de verdragen of zonder waarschu wing en zonder volledige onderwerping van de oorzaken aan het oordeel der wereld. Te Londen meent men, dat president Wilson's optreden beïnvloed wordt door Despreklngen. die tijdens de onderhan delingen over het duikbootenvraagstuk te Berlijn hebben plaats gehad. Van het Westelijke gevechtsterrein. PARIJS, 29 Mei 's avonds (Havas) Officieel Op den linkeroever van de Maas heb ben de Dultschers, na een hevig bom bardement met zware kanonnen tegen hy zyn woord breekt en Banerlich'd geheim aan zijne dochter verraadt* Dat deheerR-cb- ling tot baar in teedere betrekking staat, prikkelt zijn hartstocht nog meer, en na wat tusschen Valentine sn mevrouw Recbling is voorgevallen, scbynt het oogonblik hem by- sonder gunstig om zijn doel te bereiken, waarom zon hy dien man niet nit den weg mimen, die toch reeds ten doode is opgeschreven 'i Hy brengt een flesch cognac, waarin bij atropine beeft gegoten een kleine hoeveelheid daarvan, denkt by, zal den dood brengen, zonder dat men de oorzaak weet, en op een plotseling einde is men reeds lang voorbereid. De dingen schijnen het beloop te nemeo. dat hy xicb beeft voorgesteld; er is alleen een kleide afwijking. Mynheer Zier, die gewooülykalleen 's avonds cognsc gebruikt en dien men naar zyn berekening den volgenden morgen dood zal viuden, moet reeds in den loop van den dng daarvan gedronken hebbenen is plotseling gestorven, Z >odra hij daarvan bericht ontvangt, ijlt bij naar Wilmersdorf. Men heeft niets ver dachts bespeurd; eD om elke aanleiding tot verdenking onmogelijk te maken, gaat by onder een voorwendsel naar de kenken, verrsilt de flesch met vergiftigden cognac tegen een an dere met onschadelyken inbond en verbergt ze onder den gootsteen om ze later te kannen meeuemen. Intnsacben doet bij echter eene ontdekking: Mijnheer Zier, heeft niet van den vergiftigden cognac gedronken, doch is ten gevolge van een hevige aandoening aan zijo hartkwaal gestorven. Door een toeval werd een oDder nit het leven weggerukt. Valentine's onschuldige hand heeft aan mevrouw Recbling den vergiftigden drank gereikt; men klangt haar aan wegens moord en onmiddellijk is hij gffeed met een plan om van deze omstandig heden gebrnik te maken tot bevrediuing van zijn waanzinnigen hartstocht. Door overreding en bedreigingen tracht hij Valentine te be wegen met hem te vluchten, immers als zij dat doet, heeft bij haar in zijn macht- Zijn berekening faalt. Zij toont hem baar verach ting en nn verandert zijn liefde ïd baat Al" zij de zijne niet wil worden, zal zij toch rsd geen ander toebnhooreD. Hij dreigt haar ten ondergang te zullen brengen eD brengt zijn bedreiging op waarlyk duivelachtige wijze ten de eerste en tweede linie tuschen Avo- court en Cumières twee hevige aanvallen gedaan. Beide mislukten met zware ver liezen voor den vijand. Ten W. van hoogte 304, zijn samentrekkingen van vijandelijke troepen verstrooid. Een krachtige aanval van den vijand tusschen den Mort Hommers en Cumières die uit het Bois des Corbeaux (Raven- bosch) ondernomen werd, werd door gordijnvuur der Franschen gebroken, behalve op een front van 300 M., waar de Duitschers in de voorste linie der Franschen voet kregeD. Hevige geschutgevechten ten O. en ten W. van Douaumont. BERLIJN, 30 Mei. (Wolff.) Officieel. Levendige vuurgevechten zijn aan het front tusschen het La Bassée-kanaal en Atrecht geleverd. Ook Lens en voor steden zijn weer beschoten. In de streek van Sauchez en ten O. van Tahure mislukten zwakke voorwaart- sche bewegingen van den vijand. Sterke militaire bedrijvigheid heerschte in het vak van hoogte 304 tot aan de Maas. Ten Zuiden van het Bois de Corbeaux (Ravenbosch) en het bosch van Cumières namen de Dultsche troepen en stellingen van de Franschen tusschen den zuide lijken top van den Mort Homme en het dorp Cumières in hun geheele uitge strektheid. Aan ongekwetste gevaoge- nen werden 35 officieren, o.w. verschei dene stafofficieren*, en 1313 man binnen gebracht. Twee tegenaanvallen tegen het dorp Cumières ziin afgeslagen. Ten O. van de Maas verbeterden wij door plaatselijk vooruitschuiven onze nieuwe linie io het bosch van Thiaumont. Het vuur aan weerskanten bereikte hier soms de grootste hevigheid. Onze vliegers hebben met waarge nomen goede uitwerking gisterenavond een smaldeel vijandelijke torpedojagers voor Ostende aangevallen. Een Engelsche tweedekker is na een luchtgevecht bij St. Eloi gevallen en door artillerievuur vernietigd. Van het gevvchtsteirein op den Balkan. BERLIJN, 30 Mei. (Wolff.) Officieel Dultsche en Bulgaarsche strijdkrachten hebben om zich tegen een blijkbaar be oogde overrompeling van de entente uitvoer. De flesch, die hij om geheel andere redenen verborg, Rebrnikt bij nu als 9en middel om haar te betichten. Haar onbekend heid met de wereld en haar angst maken de onde dame tot zijn werktuig zonder dat zij er relf iets van vermoedt. Zijn verklaringen tijdens het voorloopig onderzoek vormen een meesterstuk van listige verdachtmaking onder den schijn van de beklaagde te willen ontlas ten, en welk een boosaardig weefsel van leu gens en waarheid hij hier heden te beste heeft gegeven, ligt nog versoh in bet geheugen van alle aanwezigen. En toch beeft by *ich in zyn eigen strikken gevangen. Ik beschuldig Adolf Bauerlicb. een flesch mej vergiftigden cognac ten hnisa van den beer Zier te hebben gebracht met het doel, dien heer daarmee te dooden Ik beschuldig hom van meineed daar hij mét voorbedachten rade hier onder eede valeche getuigenis tegen Valentine Zier heeft afgelegd. Logeman bad met hst vuur der overtuiging gesproken by bud de rollen omgekeerd de verdediger was aanklager gewordeD. Deindruk van zijn rede was zoo overweldigend, alge meen werd de waarheid zijner woorden zoo zeer gevoeld, dat allen werden meegesleept en niemand er aan dacht hem in de rede te vallen, ofschooD bij de bem toekomende vry- beid als verdediger verre te buiten was gegaan. Toen h(j ophield met spreken, heersobte diepe stilte en ontsteltenis bet viel moeilijk om op staanden voet het geding op de gewone manier voort te zetten doch daar kwamen jnist de beide deskundigen, die de flesschen onderzocht hadden. Zij verklaarden op hnn eed en toonden ook dnidelyk aan, dat de flesch met vergiftigden cognac opengemaakt en daarna met kunstvaardige hand precieB dioht- ge maakt was, zooals ze nit de fabriek afge leverd werd. Een weinig lood van de capsule, dat aan deD hals der flesch was blij ven zitton. en de vergelijking met een andere flesch nit dezelfde fabriek, deden hnn geoefend oog dit feit ontdekken het viel nn ook den rechter gpmakkelijk dit op te merken. Aller ooaen werden nu op Banerlicb ge vestigd, die alle moeite deed om een flinke bonding te bewaren. Dooh te vergeefs, de man, die altyd zyn gladde tong zoo goed tot zyn dienst had, kon nu slechts eeDige onaf gebroken woorden uitbrengen; zyn gelaat was vaalbleek geworden en was krampachtig ver trokken op zijn voorhoofd parelden groote zweetdroppels. Erken de waarheid, zeide de president plechtig. het is zooals de verdediger zegt Een boogere maobt sohonk bem 't vermogen oiu in bet verborgene te knnnen zien. Daar zeide de president iets, waai van hy de eigenlijke beteekeniB zelf niet vermoedde. Om die beteekenis te weten had bij in 't gemoed van Lageman moeten zien by had ook de oogen van AgDes Von Beeren moeten zien. die met vreugdetranen gevnld waren. Zy beiden wisten, welke hoogere macht den ver dediger van Valentine bad geBterkt, bem zoo scherp van doorzicht bnd gemaakt. Banerlicb bekende niets maar evenmin ontkende hy. Zijn tro'scbe zelfbewustheid bad hem verlaten daarenboven waren zijn houdiDg en zijn zwygen bekentenis genoeg. Da open - bare aonkl'iger bield een korte redevoering, waarin hij schorsiDg vau bet geding tegen Valentine Zier benevens verl f tot gevangen— uemmg von Adolf Banerlicb vroeg. Aan deze beide aanvragen werd dcor de rechtbank na kort beraad voldaon. - Toon een gerechtsdienaar Bau' rlioh deband op den schouder legde eu bem verzocht mee te gaaD, bsgon Bauerlioh's bloed te werken, by maakte zich gereed tot verzet en raasde vreeselyk. Doch in het gelaat van alle aan wezigen las by zyu veroordeeling, hy schikte z ch in zijn lot, wel begrijpende dat zyn rol uitgespeeld waP. In groote opgewondenheid werd de zittiDg gesloten bet dnarde zeer lang eer de zaal ledig war. Daar biDnen en bniten, in de gaDgen, op de trappen, op het plein vcor het ^ereebtsgebonw, overal werd drnk gesproken over den oegewonen keer dezer zaak. De naam van Lageman wos op aller lippen hij bad nis verdediger schitterend zijn roem gehandhaafd en men prees hem om de oienwa lauweren, die by bad behaald. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1