Nummer 45. Zondag 4 Juni 1916. 3^e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|ksche Stoomdrukken] AntoonTielen Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderrigen. Liefde Overwint. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ei: ECHO. 28) De Echo van het Zuiden, Waalwyksclic co Ungstraatstlie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond, Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75 Franco per post door het geheele rijk f 0.90,. stokka Brieveningezonden Uitge »er. een, gelden enz,, franco te zenden aan den UITGAVE Prijs d*r AdvbrtbntiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 ma*l ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en Advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeeüge contracten gesloten Reclame» 16 cent per rege HEUSDEN. Vergadering van den Raad der gemeente op Woensdag 31 Mei 1916, des namiddags 77a uur. AGENDA 1. Notulen der vorige vergadering. 2. Mededeeling van ingekomen stuk ken. 3. Aanvragen de Haan Oerlemacs verkoop gemeentegrond. 4. Regeling zekerheid Rentmeester Godshuizen. 5. Benoeming Rentmeester Gods buizen. 6. Benoemiag hoofd der M. U. L. O School. De voorzitter opent de vergadering en stelt voor punt 6 der agenda eerst te behandelen, om den nieuwbenoemde nog heden te kunnen telegrapheeren. Hij kan dan nog heden zijn ontslag aanvragen om over 3 maanden hier in functie te zijn. De voordracht luidt als volgt. 1. A. Postma, Dieren. 2. H. W. v. d. Hoeven, Rotterdam. 3. J. v. Doorne, Hellevoetsluis. - Van alle drie zijn gunstige informaties ontvangen. Dhr. de Jong wenscht. dat niet terstond tot benoeming zal worden overgegaan. Hij is van meening, dat te weinig gebruik wordt gemaakt van de Mulo- school en dat het wenschelijk zou zijn deze te combineeren met de Openb. L. School. Voor de gemeente zou dit een financieel voordeel wezen en er zou meer gebruik van de instelling worden gemaakt. De Voorzitter. Op 't oogenblik is 't niet doenlijk een zoo kort geleden opgerich te school op te heffen. Na de vacantle zullen weer een dertigtal nieuwe leerlingen worden aangenomen. Er Van aDE ECHO VAN HET ZUIDEN." heerschen in onze gemeente nog zeer kleingeestige Ideëen, die de ontwikke ling der school in den weg staan. Dhr. de Jong merkt op, dat de nieuwe leerlingen van buiten gehaald zullen worden en haalt ^'t oordeel van het schooltoezicht aan, waartegenover de voorzitter wijst op de nieuwe en grootere kosten die een samensmelten der beide inrichtingen van onderwijs met zich zou voeren tengevolge van den noodzakelijken verbouw der school, terwijl het aantal onderwijzers toch gelijk zou moeten blijven. Heusden is geen noodlijdende ge meente en moet daarom in een eventueele verbouwing der school 75 pCt, - der kosten dragen. Zoolang er voldoende plaats is, is 't onnoodig de leerlingen van buiten weg te zenden- Dhr. de Jong men zou dan slechts een Hoofd hebben, terwijl nu aan twee salaris moet worden uitbetaald. Dhr. Mol is het in alles met den vorigen spreker eens. Ook hij acht het een gemeentebelang beide scholen te combineeren en wel ten eerste, omdat het aantal leerlingen der L. S. zich aldoor uitbreidt en deze school dus toch zal moeten uitgebreid worden. Ten tweede is het meerendeel der be volking niet voor Mulo-onderwijs. Dat bewijzen de resultaten. Op de 3e plaats Is een Mulo-school met twee leerkrach ten volgens deskundigen een onding. Er moeten er minstens drie zijn. Be staat er voorts nog geen groot gevaar, dat de subsidie eerlang nog verminderd zal worden ofschoon er maar 2 leerkrachten zijn Spreker stelt daarom voor te wachten tot de wijziging van de Mulo-wet door den Heer Tydeman voorgesteld en door den Minister overgenomen haar beslag gekregen zal hebben. Volgens het voorstel van den Heer Tydeman zullen ook kleine Mulo- scholen gesubsidieerd worden. Vos. Als de Mulo-school blijft bestaan zal de L. S. noch vernieuwd noch uitgebreid behoeven te worden. De Jong. De school zal afgekeurd worden. Voorzitter. De school was vroeger reeds afgekeurd, maar G. S. zijn op 't besluit teruggekomen. De school wordt dus niet afgekeurd. Daar had men dan DERTIENDE HOOFDSTUK. ook vroeger over moeten spreken. Nu zijn de kosten gemaakt en de school bestaat. Het is slechts de gedachte van sommigen, niet van allen, dat het in het belang der gemeente zou zijn de school op te heffen. Mol. 't Was hef gevoelen van den heer Van Oppenraaij, dat een Mulo school te Heusden een doodgeboren kindje zou zijn. Vos. Tweemaal zijn we met 't Hoofd der Mulo school ongelukkig gevaren. Dat zijn tegenspoeden, die den bloei der school inlden weg staan. Er is nu hoop dat 't beter zal worden. De Jong. Bij de oprichting is er wel degelijk over combinatie gesproken, doch toen verlangden de heeren een afzon derlijke Mulo i school. Veerman. Combinatie was toen veel duurder dga nu. Het is om de kosten gelaten, j i v. EvercLogen, Het zou een oneer voor Heusden z;jn, de Mulo-S. op te heffen. Het Mulo-onderwjjs gaat zich meer en meer uitbreiden. Ook het volk maakt er meer geb-uik van. De tijden veranderen en zullen, zich door den oorlog nog meer gaan wijzigen. Mol. De arbeiderskinderen gaan niet naar de Mulo*-scbool. In mijn zestigjarig leven heb iktaoolt anders gezien, dan dat de arbeiderskinderen met 12 of 13 jaar van school gaan en dat zal wel zoo blijven. De Heer 9$ Jong stelt thans voor niet tot benoeming over te gaan, doch de openbare school uit te breiden. De Voorzitter zal 't voorstel in omvraag brengen. Hij hoopt echter, dat de raad er niet mede accoord zal gaan, j zijnde niet in 't belang der gemeente De Heer de Jong beschouwt het echter wel als zoodanig en meent dat de leden van den Raad daarover zelf moeten oordeelen. Vervolgens wordt het voorstel met 2 stemmen voor en 5 tegen ver worpen. De Heer Vos vraagt naar de rapporten der candidaten. Deze zijn van alle drie gunstig. De Voorzitter voegt er nog aan toe, dat de informaties van no. 1 zeer gunstig zijn. Hij is thans hoofd van een mulo-sch. met 85 leerlingen. Hij moet een uitstekend onderwijzer zijn. Ook de informaties der aodere zijn goed. Met 5 stemmen op den Heer A. Postma en 2 blanco, wordt de Heer A. Postma, Dieren benoemd tot hoofd der Mulo- schooi. 3. Thans stelt de Voorzitter punt 3 aaD de orde. Een adres is door de Heeren de Haan Oerlemans aan de gemeente gericht om aan hen te ver- koopen een perceeltje grasland groot 860 c.A. geheel voor f 660 of gedeeltelijk voor f 560. B. en W. stellen voor niet tot verkoop over te gaan. Daarvoor zouden de mooie boomen aldaar weggeruimd moeten worden en dat zou de stad zeker ont- Op snik een afloop had niemand gerekend, zelfa zfj niet, die de drijfveer geweest was Agnes Von Beeren. Zij had geweten dat Lage- man den psendo Amerikaan bij verrassing tot bekentenis wilde brengen dat hy de flascb met vergiftigden cognac onder den gootsteen bad verborgen om zich op Valentine te wreken maar bij bad haar niet gezegd hoe ver hij het spoor van dien roan met bebnlp van den recher cheur gevolgd had. Lageman trachtte ts ontkomen aan de gelokwenschen syner vrienden en collega's en zocht zich een weg te banen naar Agnes, die hem door een wenk te kennen bad gegeven dat hy by haar moest komen aan het rytuig dat beneden stond te wachten. Reeds geloofde ky vrij te syo doch hij bad niet gerekend op Koenraad Rechling. De jonge reus kwam op hem toesnellen, sloot hem in zyn armen, zonder zich aan de omstanders te storen, en omhelsde hem onder lnid snikken. Laat me los, Rechling, riep de advocaat in zijn benauwdheid, als ge mij dooddrukt, heb ge niemancf, die n verdedigt tegen de beschuldiging van opsettelyken moord. Ik geloof, dat ge het nog zoudt klaar spelen al waart ge dood, riep Koenraad. O, hemel, myn waarde advocaat, hoe xal ik u bedanken Daar zollen wij later wel over spreken, antwoordde Lageman, terwijl by zich Iob- werkte Koenraad greep hem echter weer by den arm en vroeg Wat zal er na met dien ellendeling gebearen Voor hem is geen slraf hard of wreed genoeg 1 Eerst gepietst en dan gehangen ant woordde Lageman schertsend- Kon ik hem moor eens onder myn handen krijgen. Daar hebben wy joist voor gevreosd, en daarom hadden wy zooveel geheimen voor n ge waart er boos om, antwoordde Lageman gevat, ge mocht ons werk niet bederven. Ja, ik ben erg ongeschikt voor «nlke dingen, zei Koenraad met treffende oprechtheid, voor veel moet ik u en Agnes verschooDing vrag9D. Maar beste vriend, waorom heeft men de arme Valentine niet dadelyk in vryheii ge steld Daarvoor worden nog formaliteiten ver- eisobt. O, die formaliteiten. Koenraad stamp voette. Elke minnut, die men baar langer tus8chen die afschuwelijke moren hondt, doet men baar leven en gezondheid te kort 1 Reobling, kom van avond eens bij my, dan zal ik u dit ophelderen, verzocht LagemaD, die veel deelneming gevoelde voor Koenraad en Valentine, moar nn zyn ongeduld niet langer kon bedwingen neem me niet kwaiyk, mevrouw Von Beeren wacht mij. O, dan ga ik mee! Koenraad schreed voornit, doch Lageman bleef staan en keek hem op eigenaardige manier in het gelaat. Rechling, zie daar ginds in dien hoek zit die arme onde taote van Valentine zij is in verlegenheid, niemand bekommert ziob om haar daartoe zijt gij de naaste. Ik ga, antwoordde Koenraad met een stevigen handdruk. Eindelijk had hy dan toch begrepen, dat de advocaat en Agnes Von Beeren liefst met elkaar alleen zonden zyn. Zoodra Lageman aan het rytoig kwam, stak mevrouw Von Beeren hem beide handen toe en onder haar 'tranen lachende, zei ze Ziet, daar komt hy met lauweren overdekt Dat moest u vandaag uit duizenden kelen toe gezongen worden. Ik ben reeds gelukkig, als slechts een mond mijn werk pryst. antwoordde Langemun, naast haar in het rijtuig plaast nemende. Het rfjtuig rolde voort. Das is myn geëerde bond- sieren. Aangenomen. Verder is door de zelfde heeren aan gevraagd aan hen te verkoopen een perceel, genaamd stadsweif voor f711. B. en W. stellen voor te verkoopen tegen 't tarief van f3— per c.A., dus k f 1422 en wel op den volgenden grond, Genoemd perceel brengt aan huur op f 70, wat a 4°/0 berekend een kap. ver tegenwoordigt van f1780. Zoodoende is f 1422 goedkoop. Dhr. de Mol vindt de rekening niet zuiver Van bebouwde elgendommenmoet grond asten worden betaald en er zijn ook rosten van onderhoud Hij acht het een gemeentebelang te verkoopen tegen aangeboden prijs. Er zijn niet vee menschen, die hier in de stad willen jouwen. Dat moet aangemoedigd wor den. De huren zijn zeer laag. Spreker is vóór verkoop. Voorzitter. Wie hier komen wonen, doen dat om geld te verdienen of om goedkoop te wonen, 't Is uitstekend de menschen te helpeD, doch de gemeente kaa daarvoor zich zulke geldelijke offers niet getroosten. Die f 700.zou weggegooid zijn. Mol. Niemand is zoo dwaas. Voorz. Zoolang het perceel f 70.— opbrengt mogen wij't niet voor f 711 verkoopen. Dat is niet t belang der stad. Die heeft er nadeel bij. Mol. En a's de schuren invallen r Voorz. Dan zullen we ze opbouwen. Wij kunnen er f 100 van krijgen voor ber ging van manden. Als ze 't koopen is f 1780.zeer aanneemlijk, zelfs zeer laag. Veerman. Zullen G. S. den verkoop tegen zoo lagen prijs goedkeuren Voorz. Ik zou alles doen wat in mijn macht is om het besluit af te doen keuren. Daar niemand meer 't woord verlangt over deze zaak brengt de voorzitter achter een volgens in omvraag. lo. Is de Raad genegen den grond te verkoopen. 2o. Den prijs te bepalen op f 3. per c. A. Beide voorstellen worden aangeno men; 4. 't Preadvies van B. ea W. luidt, dat een borg moet worden gesteld met een overwaarde van '/3 a f 3000. geplaatst op 't Grootboek. Aangenomen. 5. De aanbeveling voor Rentmeester de Godshulzen luidt A. J. v. d. Kolk Heusden F. H. Verhoeven Gekozen A. J. v d. Kolk met 4 stemmen. 2. Goedkeuring der G. S. van 't besluit de salarissen van Burgemeester, secretaris en ontvanger van af l Jan. 1916 te brengen op resp. f 900.. f 1050.— f 450.met machtiging tot afschnjviug. Verzoekschrift tot verbetering der rioleering in Hoogstraat en Putterstraat. Voorzitter. Die verbetering is noodlg 't is echter thans moeilijk uitvoerbaar, daar er slecht aan werkvolk te komen is. Hij wenschte evenwel dat de raad zal besluiten tot uitvoer. De kosten zullen plm. f 500 bedragen. Indien 't besluit genomen wordt kan eerst 't materiaal worden aangevoerd, terwijl later de credletaanvrage kan volgen. Dhr. Vos stelt voor het werk nog een tijd u't te stellen, daar alle materiaal thans zeer duur is. De Voorzitter Dit is geen bezwaar. Wat wij noodlg hebben wordt hier te lande gefabriceerd. De hoofdzaak is het werkvolk en daar is niet aan ie komen. We s'aan ook aan den vooravond van den hooibouw. Indien besloten wordt tot uitvoer moet geleidelijk begonnen wordeD. Hierna wordt in beginsel tot uitvoe ring besloten. Verzoek om machtiging den post voor brandstof op de rekening van 1915 te verhoogen met f 19,80 wordt genoote over mfj tevreden vroeg hy en zag haar te gelykor tijd in haar donkere oogen. Tevreden? herhaalde zy. Welk een koel, nuchter woord/ Ik weet voor mijn bewonde- ring en dankbaarheid geen gepa6te woorden te vinden, ik ben er trotsch op u mijn vriend te mogen noemen. Agnes l Hij greep haar hand. Zy trok die niet terug, maar zeide met echalkschen lachik beb nog een appeltje met u te schillen Als bondgenoote hebt gij mij toch slecht behandeld l Terwijl ik er schik in had, dat wij den armen Koenraad dom hielden, hebt ge my met gelijke munt betaald. Waarom hebt ge my niet vooruit gezegd waar de te rechtzitting vandaag op moest nitloopen Ik zou kunnen zeggen omdat men bij znlke ondernemingen altijd een gewaagd spel speelt, en nooit by voorbaat zeker is vaneen goeden uitslag. Ik zon ook kunnen zeggen omdat ik u eene verrassing wilde bereiden en dan zou ik u geen onwaarheid spreken. Maar de volle waarheid is, dat ik niet te vreden was met (Ln weg te gaan, dien myn verstandige bondgenoote my had aaogewjzer, ik wilde alleen voorwaarst gaan om alleen het doel te bereikeD. O, wat een eerznohtige fluisterde zy. Neen eerzucht dreef my niet, maar wel een geheel ander gevoel. Agnes, als ik Valen tine Zier vrijpleitte, mocht ik eischen wat ik wilde, hebt ge gezegd Ik zal mijn woord booden J Agnes jubelde hij, ge weet dat ik slechts één ding kan begeerenow hart en hand I Mijn band kan ik u nog geven, ant woordde zij zacht, maar myn bart bezit ge reeds, zoolang ik u ken. Beschaamd sloeg zij de oogen neer, terwyl hy een kns op haar hand drnkte. VEERTIENDE HOOFDSTUK. Het viel niet gemakkelijk Adolf Banerliob tot bekentenis van zijn schuld te brengen. Na de eerste ontsteltenis, waarir Lageman s redevoering hem gebracht had, kreeg hij zyn koelbloedig overleg geheel terng. Aan den rechter, die hem een voorloopig gehoor deed ondergaan, het was weder de beer IIunsier, verklaarde hy, dat hij nog niet bekomen was van zijn verwondering over het feit, dat al da reohters, met den openbaren aanklager en de gezworenen incluis, zich zoo hadden laten vangen door de spitsvondigheden van een ad vocaat. De rechter wees hem op de ontsteltenis, die hij getoond had, waarop bij met een Bpot- tenden glimlach antwoordde Ja, nu, ik zou den man wel eens willen zien, die zoo plotseling en onbeschaamd over vallen wordt en dan onmiddelyk met zijn antwoord gereed is. Ik kan den advocaat Lageman dan lof niet onthouden, dut by z-*«r bekwaam is in bet combineeren der feiten. Het scheelde slechts weinig of bij had mij z> lf overtnigd, dat alles gebeurd is zoo als by liet voorkomen. En is u dan nog verwonderd, dat reef tere en gezworene hem geloofden vroeg de rechter. Wat allen overweldigde. waB niet de rede van den bekwamen advocaat, maar wel de waarheid die in zyne woorden lag. Bah, wat is waarheid vroeg Banerlich met minachting. Gisteren hield ge voor waarheid, dat Valentine Zier met voorbedach ten rade iemand vergifrigd had vandaag beschouwt men haar als het onschuldige slacht- offer en my als den afschnwelyken moordenaar. Wie kan zeggen wat morgen als waarheid sal gelden Met dez9 laatste woorden trof hy een zeer gevoelige snaar by den rnohter. In de vooral opgevatte meening, dat Yalentine Zier de mie daad gepleegd h»d en niemand anders, had de rechter by bet onderzoek meenig pant voor onbednidend gebonden, dat by anders nader zou onderzocht hebben. Hij maakte zich er een verwijt van, dat joist die pnnteu den advocaat Lageman als hoofdpunten gediend hadden, by bet onderzoek dat hy instelde. Deze herinnering stemde hem daarom juist niet zachter jegens Banerlicben op de stukken wijzende, die op de tafel lagen, antwoordde hy op geatrengeu toon De bewijzen die daar liggen, bevatten waarheid van onderen datum dan van vandaag of gisterer». O. o zinspeelt opdat geval te Havalberg, dat de advocaat weer opgerakeld heeft. Ik wil die zaak niet ontkennon, antwoordde Bauerlioh op hoogen toon. maar mar.r ze is reeds lang verjiard en staat ook niet in verband met dit geval. Dat geloof ik 'toch wel 1 Daar ligt het bewijs, dat gy wegens nw hartstocht tot Valentine Zier. belang hndt by den dood van baar vader. E*n man met znlk een fyn eer- gevoel sla hij was, zan nooit in een huwelijk zijner dochter met u hebben toegestemd. Ik heb het a reeds gezegd: die zaak is reeds verjaard. Sedert ben ik een ryk man geworden Daar hechtte de beer Zier weinig waarde aan, ge badt au dei s niet noodig gehad u te verschnilen achter zyn zuster om bem wel- dadeD op te dringeo, die n later dienen moesten als middel om uw misdadig plan uit te vo«ren. Mijnheer, dat is erg Jk moet n herin neren, dat ik AaoerikaunBche burger ben en dat D* ItJgeering der Vereenigdo Staten zon zich met nadruk verzetten tegen de veron derstelling, dat het Ameriksanscb burgerschap een vrijbrief verleent voor alle mogelijke mis daden, die in andere landen worden bedreven. Maar uw tweede vaderland zal zich inderdaad met u bemoeieD. Ia de berichten, die de beer Lageman over u in Amerika heeft laten in wioneD, komen dingen voor, die ongetwijfeld eene aanvrage tot uitlevering ten jevolae zeilen hebben, znodra ze langs ambtelijken weg aan gene zijde van den üoeaan bekend gemaakt worden. En zon aan die aanvrage voldaan worden f vroeg Banerlich zichtbaar verschrikt, Ongetwijfeld wij zijn verplicht daaraan te voldoen. Maar ik ben een geboren Dnitscber mijn eigen vaderland zal mij toch niet aan een vreemde mogendheid uitleveren (Wordt vorvolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1