Nummer 46 Donderdag 8 Juni 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DE OORLOG. Liefde Overwint. ffaalwi/tsche StoonÉuitoil Moon Tielen h '1 FEUILLETON. 11 Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ae: ECHO. uTenl r°°'deell*e contr,ctra i i IVaalwyksclie en Langstraatscüe Oourant irschiint W o .1 n ii «t, 7. tj j Dit Blad verschijnt Woanadag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.76 Franco per po»t door het geheele ryk f 0.90 Brieveningezonden itnkk Uitgever. ryi en, gelden enz., franco te zenden aan den Groot offensief der Russen. Het offensief der Russen is er. De Oostenrijkers spreken van „een lang verwachten aanval" dien zij bezig zijn af te slaan de Russen overwinnen in hun bericht ongeveer overal, maar geven geen topografische aanwijzingen. Zoolang wij. op de kaart van een rus- sische doorbraak niets kunnen zien, is het moeielijk na te gaan. Toch maakten de Russen 13.000 ge vangenen, wat van beteekenis Is. WEENEN. 6 Juni. (Korrespondenz- bureau.) De oorlogscorrespondenten van de bladen meldenOp een front van 300 K M. lengte woedt sedert 24 uur aan het Russische front een hevige slag. De Russen zenden hun infanterie In tal- looze golven in het vuur van onze ka nonnen. Generaal Broesilof, die over het offensief het bevel schijnt te voeren, volgt de taktiek van de Russische aan vallen op de Karpatben. Hij tracht door aanvallen in menigte door onze Unies heen te breken. Men kan gerust bewe ren, dat de inspanningen van de Russen vruchteloos moeten blijven. Onze troe pen staan al sedeit maanden klaar om den vijand te ontvangen en daarom moesten ook de aanvallen van de Russen gisteren met mislukking eindigen. De verliezen van de Russen zijn zeer groot. Voor onze stellingen liggen weer hon derden Russische lijken. Het offensief van de Russen kan op den loop van de gebeurtenissen in het Zuidwesten geen invloed oefenen. James Hill en de Belgen. HAVRE, 3 Juni. (Part.) Er is bekend gemaakt, dat de dezer dagen overleden Amerikaansche spoorwegmagnaat James Hill, die een bewonderaar en vriend was van koning Albert der Bel en, vijf-en- twintig millioen frank heeft nagelaten voor het herstel van België. Do Toestand. Een meer en meer toenemende activiteit, wij wezen vroeger reeds op de verschillende aanwijzingen, die op een meer intensieve hervatting van UITGAVE Van „DE EüHO VAN HET ZUIDEN." 29) VEERTIENDE HOOFDSTUK. Zoo even hield ge er n aan vast, dat ge borger van dat vreemde land zyt, zeide de rechter met bitteren spot. Wees echter gerost. Zoo spoedig znlt ge die onvrijwillige reis over den Oceaan niet behoeven te doen. Eerst zolt ge hier gevonnisd worden en ow straf moeten ondergaan. Ohowat heb ik dan toch eigenlijk ge daan, vroeg Baoerlioh hoonend, terwyl by de armen op de borst kruiste en den rechter uitdagend aankeek. Verontwaardigd over zooveel onbeschaamd heid wilde deae opstoiven, doch hy bedwong zich en met verachting antwoordde hy op yzig koelen toon Met hot doel hem te dooden hebt ge e n flesch vergiftigden cognac ten huize van den beer Zier gebracht. Ondersteld, dat ik dit gedaan heb, don heeft hy er toch niet van gedronken en isniet gestorven door het vergift om m(jn bedoeling alleen kan niemand my vonnisseo Ge hebt den dood van mevrouw Recbling vorooraaakt. Ge weet aelf zeer goed, dal men my geen rekenschap kan vragen van een ongelukkig toeval Maar ge hebt met voorbedachten rade vaische getuigenis afgelegd tegen Valentine Zier en een meineed gedaan, riep de rechter. Alles samen sal u eenige jaren tuchthuisstraf bezorgen Waardoor zal men my dit bewyzen. Op grond van het vertelsel, dat advooaat Lage- den strijd duidden, teekent zich op verschillende oorlogsterreinen af. Iu het westen woedt de Verdunstrijd nog met onverminderde heftigheid voortnu is het weer het fort Vaux, waarop de Duitschers met gedeeltelijk succes, al hun krachten inspannen. Maar ook op andere punten van het Weste lijk front ontbrandt de strijd met gioote hevigheid. Bij Yperen hebben de Duitschers een aanval ondernomen, die tot een tastbaar resultaat, op de Engelsch-Canadeesche troepen behaald, leidde. Terwijl het Fransche middag- communiqué van 3 Juni nog melding maakt van Duitsche. aanvallen in Champagne en de Argonnen. In het Oosten maken de Russen melding van krachtige Duitsche aan vallen bij Krewo (ten Z.O. van Wiloa). De Oostenrijkers berichten van hun kant een aangroeiende artillerie-activi teit van de Russeo, die op meerdere punten tot buitengewone hevigheid werd opgevoerd, zoo zelfs dat het leger van Jozef Ferdinand, bij Olyka, over een breedte van 25 kilometer aan trommelvuur werd blootgesteld. Een onbedriegelijke aanwijzlging, dat de Russen binnenkort het >afleidings-offen- sief zullen inzetten, waarom van Itali- aansche zijde met zooveel drang werd geroepen. Overal, zoo luidt het dan ook in het jongste Weenscbe commu niqué, zijn voorteekenen van een onmiddellijk te verwachten infanterle- aanval waar te nemen. Op het Italiaansche front duurt c'.e worsteling tusschen de langzaam zich herstellende Italiaansche troepen en de, na de groote krachtsinspanning, nood zakelijk, zij het dan misschien tijdelijk, verzwakte Oostenrijkers voort. Vooral op de vleugels pogen de Oostenrijkers nu, gelijk wij verwachten deden, vooruit te komen om hun flankstellingen in Zuid lirol in overeenstemming te brengen met het ver vooruit geschoveu centrum. Op den Balkan doen zich voortee- kenen voor van den naderenden storm. In Saloniki hebben de geallieerden een nieuwen drastische regel genomen, om hun positie in de stad te versterken de staat van beleg is afgekondigd, de man verzonnen heeft Of met behulp van de beklaagde, die natnnriyk de plauk grypt, die haar wordt toegeworpen Of op groDd van de verklaringen der balf krankzinnige Uoc- stnDce Zier Gij wist die tocb voor nw bedoelingen te gebruiken, zei de rechter met verachting. Vergis a niet, or zyn genoeg bewyzen voor banden om door de gazworonen schuldig ver klaard te worden, daartoe ia uw bekentenis niet volstrekt noodig. Misschien niet, antwoordde Banerlich boonend, m&ar ge hebt die bekentenis noodig om Valentine Zier in vryheid te kannen stelleD, eD ik heb er genoegen io haar tot de volgende maandelyksche zitting der gezworenen in de gevangenis te honden. Dat is miBMejuffrouw Zier is reeds in vryheid gesteld tegen borgstellingmynheer Recbling heeft de som bereidwillig gedepo neerd, antwoordde de rechter, die deze leasen wel met zyu geweten kon overeenbrengen. Bovendien kan uw rechtsgeding spoedig be ginnen, want mynheer Lageraan heeft ons het voorloopig onderzoek zeer gemakkalyk ge maakt. Later znH ge dan kannen terechtstaan te Chicago en te Sin Francisco, wegens de misdaden van den falsaris en giftmenger Barley alias Pieter Meyer. Deze mededeeling had de rechter opzettelijk tot het laatst bewaard en ze bleek het be oogde doel te treffen. Banerlich verbleekte zyn onbeschaamdheid veranderde in angst en onbedacht stamelde hy Weet ge? Ja, ik weet, en spoedig znllen de rechters Amerika ook weten, dat gy dezelfde per soon zijt als Dick Barley, die te Chicago zyn twintig jaar ondere vrouw vergiftigde om baar vermogen in banden te krijgen, dezelfde per soon als de Hollander Pieter Meijer, die in San Francisco zyn compagnon door verschil lende valschheden in geecbriften heeft opge licht voor een som van een half millioen dol lars en daarna spoorloos is verdweneD. Ge znlt nn wel begrypsn, dat ge een verloren man zyt of ge bekent of niet. Banerlich was op eeD stoel neergezonken. Hy trilde over het geheele lichaam. Wie..., wie beeft... dat... aan het licht gebracht kommandaoten van gendarmerie en politie werden van hun functie ontheven verschillende belangrijke gebouwen werden door de troepen bezet.* Men vraagt [zich af, of hier vrees voor een Grieksch ingrijpen zich doet gelden, wanneer het straksch tusschen beide partijen op Grieksch gebied tot een strijd komt, dan wel of men, bij het naderen van den strijd, dien men misschien gaat aanvangen, alle moge lijke voorzorgsmaatregelen tegen spion- nage alleen nemen wil. Te Athene zal men van de nieuwe maatregelen der geallieerden te Saloniki met nieuwe verontwaardiog kennis nemen. Maar de anti-ententestemmlng, die daardoor ledendlger gewekt zou kunnen worden zal voor een deel geneutraliseerd worden door het bericht over een nieuwe neutraliteltsschennis van den kant der bondgenooten. Bij Dolran zou n.l- een Grieksch convooi door de Duitschers beschoten zijn een Grieksch soldaat werd gevangen geno men en niet losgelaten, omdat men hem voor een Serviër hield. De stof voor een ontploffing wordt dus hier hooger en hooger opgestapeld en elk oogenblik kan men een incident verwachten, ernstig genoeg om een algemeene uitbarsting te doen volgen. Zoo begint van alle kanten de strijd in intensiteit toe te nemen, of weer te ontbranden. Zal er de geweldige, weer- galooze worsteling u:t volgen, die leiden moet, tot zulk eet wijziglog in den militairen toestand, dat een van de beide partijen tenminste zich niet meer op kan werpen als overwinnaar, hetzij om den oogenblikkelijken strategischen stand van zaken, hetzii om het vertrouwen in de toekomst, eu men zich niet meer kan blijven voortbewegen in den hopeloozeo „clrculus vittosus'1, waarin men nu nog steeds ronddraait Van het Oostelijke gevechtsterrein. WEENEN, 6 Juoi. (WolfT.) Oftlceel De veltslag duurt bijna op het geheele 350 K.M. brecde front met onvermin derde hevigheid voort. Ten noorden van Oky (vermoede lijk Okna, aan de Dnjester) hebben wij gisteren na zwaren wisselvalligen strijd onze troepen uit oaze voorste, in elkaar De recheroheur, dien Lageman naar Amerika heeft gezonden, antwoordde de rechter. De twee maanden, die verloopau eyo sedert bet begin vau het proces tegen Valentine Zier, heeft by goed besteed. Terwyl ge hier bezig waart een koil te graven voor het onschuldige meisje, werd daar de strik gereed gemaakt, waarin ge nn gevaDgen zijt. Nog niet nog Diet, mompelde hy en vroeg toen Als ik een bekentenis deed, zon dat de zaak nog veranderen Met zekerheid kan ik dat niet beloven, luidde het ontwijkend antwoord, maar,.., Ik begrijp n, viel Banerlich met een spottenden luch in nn wat geef ik erom. Ja, mynheer Lageman heeft eenfynen nens alles is gebeurd zooals hy gezogd heeft Ik heb den vergiftigden oognac meegebracht voor Zier; als by er van gedronken had met water ver dund, zon niemand iets bespenrd hebben. Dat de beklagenswaardige mevrouw Recbling er een balf glas van dronk, zonder dat het met water verdund was, deed da verscbynselen zoo heftig optreden, dat men wel aan vergift moeit denken. Ga bobt nog al veel kennis van de wer king der vergiften, zei Hansler. E«n konde rilling voer hem door de leden toen Banerlich antwoordde Wat wilt ge Elk mensch heeft zyn specialiteit. Had Zier van den cognac gedron ken, gemengd met water, dan zon hy met zijn zwak gestal zonder veel pyn gestorven zyn, niemand zon op kwade vermoedens ge komen zyn en aan hem ware dan een weldaad bewezen. Afschuwelijk, riep Hansler uit. Men maakt veel te veel drukte om mec- sohen, die toch reeds ten doode ejjn opge schreven. Wat komt het er op aaD, of zij een paar dagen vroeger sterven? De dokters moesten.. Genoeg, viel de rechter in, bespaar my die bespiegelingen, ik wil niets weton, dan wat tot de zaak behoort. Alles is gebeurd, zooals Lageman ver moedde. Toen ik bericht ontving van Zier's dood, geloofde ik, dat het vergift iets vlugger gewerkt had en maakte gebrnik van de ge- geschoten, stellingen teruggetrokken op een 5 K.M. zuidelijker gelegeu voorbe reide linie. Bij Jaslowice, aan de beneden-Strypa, heeft de vijand vanochtend na krachtige voorbereiding door artillerievuur een aanval gedaan, doch is overal terugge slagen, bier en daar in een handgemeen. Ten westen van Trembowla (aan de Sereth, ten zuiden van Tarnopol) is terzelfder tijd een sterke aanval der Russen in ons geschutvuur gebroken. Ten Westen en ten N.W. van Tarnopol is eveneens verwoed gevoch ten. Waar de vijand tijdelijke voordee- len behaalde, hij i$ onverwijld weer achteruit geworpen. Voor het front van een onzer bataljons liggen 350 lijken van Russen Ook bij Sapanow hebben talrijke voorwaartsche bewegingen van den vijand niet tot eenig resultaat van beteekenis geleld. Tusschen Allynow aan de Ikwa en het vak ten Westen van Olyka, waar de Russen zich voortdurend hebben versterkt is onafgebroken een verwoede strnd gaande ST. PETERSBURG, 6 Juni (P. T. A. OfticieelIn de streek van Dunaburg hebben de Duitschers ten noorden van den spoorweg naar Poniewiesj een aanval gedaan, die door ons vuur is verijdeld. In den nacht van 5 op 6 dezer heb ben de Duitschers getracht een onzer voorste loopgraven teo Zuiden van Stnor- gon te vermeesteren, doch wij hebben ze door machinegeweervuur en een tegenaanval naar hun schansen terugge dreven. Gister hebben de Duitschers na voor bereiding door geschutmuur, ten zuiden van Krewo een aanval gedaan tegen onze vooruitgeschoven troepen bij het dorp Kotsjansky Ooze reserves hebben hen teruggeslagen. Op het front van de Pripet tot de Roemeeosche grens blijven onze troepen het gister behaalde succes uitbreiden. Tot dusver hebben wij 480 officieren en meer dan 25,000 soldaten gevangen genomen cn bovendien 27 kanonnen en en meer dan 50 machinegeweren buit gemaakt. legenheid om de ll'soh tegen een andere mot onsohudelyken cognac te verruilen. Ik verborg zo onder den gootsteen om ze nog dienzd.fdeo avond onbemerkt te kucueu tmeneraen de latere gebeurtenissen deden my besluiten do flesc t daar to laten. Ik hoopte, dat ze reeda by do eerste huiszoeking zou gevonden worden. En toen dit niet gebeurde, hebt ge ge zorgd, dat ze toch gevonden word om Va lentine ik het ongeluk te s'orteD, zooals ge haar bedreigd bad, Ja, zoo varig ik haar bemind had, zoo varig haatte ik baar nu, Omdat zy geweigird had met n te vluchten Omdat zij mij Diet behandeld had als een menscb, maar als een giftige paddo Zy wees ray met afschnw terug en toon zwoar ik wraak. Geheel ongewroken ben ik toch Diet.zeide by met eeD boooend gelach. Zy heeft Rcoblings moeder toch het vergift toegodiend. dat zal voor haar oen hinderpaal zyn en blyven om met hem te trouwen. En waa alles valsch, wat ge tegen die jonge dame getuigd hobt Ik dacht, dat ik dit niet oitdrakkelyk behoefde te zeggen dat is thans na myn bekentenis dnidelyk genoeg, antwoordde bij Hnusler was bly, dat by B merhch zoover had gebracht. Hij Bloot het verboor, liet het ver— Blog daarvan voorloian en Baoerlioh onder toekende dit met vaste hand. Met een bniging en de woorden Tot weerziens, mijnbeer.' verliet bij de kamer. Hoe deze afscheidsgroet bedoeld was. be greep Hansler eerst den volgenden morgen. Men vond Banerhoh dood te bed liggen, en naast hem een zakleitje met griffel, benevens een nietig flescbje, dat bij bef onderzoek tynei feleeren aan de aandacht der beambten ont snapt was. Op het lei'je lal men „Eerst heden zal de heer Hansler begrijpen hoeveel verstand ik van vergift heb. Goed verborgen droeg ik altyd zooveel by my nis noodig was om een mensch van den last des levens te bevrijden. Ik maak er nn gebrnik van om, in plaats van een reis over den Oceaan, een andere reis te aanvaarden, waar van men niet kan teragkeerer. Ik troost my met de gedachte, dat ik alle genoegens ge— De kruiser Hampshire Kitchener aan boord gezonken. LONDEN, 6 Juni. (Reuter.) De Ad miraliteit maakt officieel bekend: De bevelhebber van de groote vloot rapporteert met diep leedwezen, dat de kruiser Hampshire, met Kitchener en zijn staf aan boord op weg naar Rusland glsterenavoud ten Westen van de Ork- ney-eilanden door een mijn of wellicht door een torpedo tot zinken is gebracht. Er ging een hooge zee. Ofschoon al het mogelijke is gedaan om onverwijld hulp te bieden, is er, naar men vreest, weinig hoop, dat er iemand gered kon worden. (De Hampshire was een pantserkrui ser van 11.000 Iod, in 1903 te water ge- lateo, bemand met 655 koppen, Red. LONDEN, 6 Juni. (Reuter.) Officieel. De Hampshire is gisteravond om 8 uur ten Westen der Orkney.eilanden door een torpedo of een mijn tot zinken ge bracht. Torpedojagers hebben de zee afgezocht, en patrouilles hebben langs de kust gespeurd. Er zijn echter tot dusver nog slechts enkele lijken gevon den. De zeeslag. Wij gelooven het best te doen, om de verhalen over den zeeslag die van belde zijden gedaan worden maar niet over te drukken. Er valt trouwens geen touw aan vast te knoopen. De Engel- schen zijn al zoo ver, dat ze dezen slag al noemen „de grootste Engelsche over winning ter zee na Travalgar". Verliezen- opgaven zijn er niet gedaan. Belgische dienstweigeraars. Het Belgische Staatsblad van 20—26 Mei bevat een besluit van koning Albert der Belgen, waarin o. a. gezegd wordt Art. 1 De militairen der contingen ten geroepen binst den oorlog, hebben, ten allen tijde, de verplichting zich ter beschikking te stellen van de wervingsbu- reelen en der diplomatische- en consulaire agenten der Belgische regeering, ten einde over hun geval worden beslist door wer vingscommissies. Art. 2. Degenen onder hen, die ondanks een afzonderlijke waarschuwing, gegeven 't zij aan hen zelf, 't zij aan smaakt heb, die de wereld een ryk man ban aanbieden Weinige uren, nadat Banerlich zyn mis daden bekend had, werd Valontino Zier in vrijheid gesteld. Agnes Von Bieren, die door Lageman gewaarschuwd was, kwam baar af halen. Niet in stoat eon woord te spreken, zonken de twee vriendinnen elkaar schreiend in de armer. Na eenig snikken wilde Valentine iets zeggen, doch Agnes zei S'il, stil, spreek niet voordat wy deze huiveringwekkende plaats verlaten hebben, waar ge zoolang ODSohuldig geleden hebt. Onwillekeurig sprak zy ValeDtine met het vertrouwelijke „go« toe nadat aan dit meisje maandenlang al haar zorgen gewyd geweeBt waren, kon zy haar niet op een alstand behandelen. Tot een gevaDgenbewaarsfer, die met een koffer kwam «androgen, waarin verschillende dingen van Valentine woren. zeide Agnes Neen neen, wy nemen niets mee, wy laten alles hior. Ge kant er mee doen, wot ge wilt en zij liet dn vronw een paar gondstnkken in de hand glyden. De vroaw oogde bet rytnig na en zeide toen tot een andere bewaarsterE9q als zij komt bier zelden nit. Maar een als zy komt hier ook zelden in, loidde hot antwoord hoe heeft msn haar voor een moordenares kannen houden 1 Na, de heeren weten anderB zeer goed wat ze doen. Ik zon «elf geloofd hebben, dat ze iets op haar kerfstok had, want ze deed soms erg vreemd. Ze ia er goed afgekomen, maar do heeren van de reohtbank znllen echter niet weinig ontsteld zijn het is ook geen gekheid het scheelde muar weinig of ze hadden een on schuldig mensch ter dood veroordeeld. De komst van een opzichter maakte aan dit gesprok een einde. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1