Rummer 47. Zondag 11 Juni 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. f IYadlwi|kscbe Stoomdrukkeri) Antoon Tielen Ëerste Blad. Liefde Overwint. DE OORLOG. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Dit Blad verscliynt Wosnsdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75 franco per post door het geheele ryk f 0.90.. Brieven, ingezonden stukkengelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad ea: ECHO. Prijs dbr AdvsrtintiSn 10 cent por regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Het Pinksterfeest is een van. die be- staansstonden, die den Christenmensch opnieuw tot het bewustzijn brengen van het hooge goed, dat hij bezit in het geschapen zijn voor het hiernamaals, in het bezit van den rijkdom van het ge loof, welker waarheden op 't Pinksterfeest, door 't verschijnen van den H. Geest tot volle uiting kwamen. De H. Geest vervulde de Apostelen en zij gingen al predikend de wereld door en al negen tien eeuwen lang is dit levenwekkend liefdevuur over ons gestort en dank dit licht en deze vertroosting staat de Kerk vast en sterk, de eeuwen tartend en niemand die haar kan overweldigen. Is het wonder dat dit jubelfeest telkens met grooten luister wordt herdacht Het herinnert ons aan de groote ge beurtenis dat de H. Geest herscheppend in de Apostelen was gevaren en daarin nieuw leven stortte. Dit nieuwe leven was de Waarheid, elke sluier, die deze bedekte was weg gevaagd, alles was helder en duidelijk, alles was heerlijke werkelijkheid. Het was als 't ware de triomfdag der Waar heid. En van dezen dag straalt nog steeds het licht negentien eeuwen door. De behoefte die de mecschenziel heeft aan deze waarheid uit zich steeds, hoe ook de wereld tracht aan deze behoefte afbreuk te doen. Daarmee komt de rust, de voldoening, de verkwikking, de her leving. Hoevelen hebben kracht gevon den tot groote daden, hoevele kleinen en zwakken werden helden, hoevelen vonden in haar de kracht tot groote Van »DE EOHO VAN HET ZUIDEN." VEERTIENDE HOOFDSTUK. Intnascben sloeg het rytnig met de beide dames denzelfden weg in, dien het gisteren met Agnes en Lageman genomen had. Geda- rende den rit kwamen bij mevrouw Von Beeren zoete herinneringen aan den dag van gisteren boven, doch nu was het oogenblik niet geschikt om zich daaraan over te geven al baar zorg moest na gewijd zijn aan de vriendin, die half bewusteloos naast baar in de knsBene van het rytaig lennde. Om Valentine niet aan nieuwsgierige blikken bloot te stellen, had mevronw Von Baeren bevolen een gesloten rijtnig tenemeD. Alleen aan de zyde, waar ay zelf zat, was het portierraampje neergelaten, maar de geurige Meilnoht scheen te sterk te zyn voor de arme Valentine, die zoo lang de dnffe gevangenislncht had ingeademd. Agnes be merkte, boe haar vriendin de oogen sloot en met moeite ademde, en wilde daarom het raampje sluiten. Doch Valentine bekwam een weinig en hield haar hand vast met de woordenO, laat open, laat open, het doet me zoo goed. Als men maanden lang de vr\je lacht ontbeerd heeft en de hoop verloor se ooit weer in te ademen, dan weet men hoeveel het waard is ze te kannen genieten. Arme Valentine fluisterde Agnes. De tijd zal ook dese woede heelen en n het onverdiende leed laten vergeten. Vergeten, herhaalde Valentine met een diepen zacht. Oh, als dat mogelijk was Kon ik toch alles, alles vergeten dingen voor Kerk en Maatschappij. Hoe is door haar rust gebracht waar onrust heerschte, hoeveel heerlijke blanke rozen, begeesterd door bovenaardsche liefde, heeft zij voortgebracht, die weldoende en zalvende rondgaan. Welk verheffenden invloed bij zoo ve len, welk een groei en bloei oefent die waarheid uit voor het godsdienstig en wereldlijk leven. Van wat beteekenis is dus het Pink sterfeest, dat ons telken jare in bloel ende weelde tegempet treedt. Het jubelfeest dat evenals de Kerk, de tegenstrevers en spotters tart en ons telkens weer herinnert aan die groote gebeurtenis in de opperzaal in Jeruzalem, die de stichting der Kerk voltooide. Dat is het tot vreugdige dankbaarheid stemmende feestgeheim van dezen dag; dat is het beteekenisvolle, wijddragende feit van den Pinkstermorgen. De lang afgebeden H. Geest heeft op dezen dag der groote Openbaring het werk van Christus voltooid, een werk voor eeuwen. Op dien morgen van hemelzegen be gon de wonderbare groei van het nie tig zaadje, dat zou uitgroeien tot een wereldboom;* die aiie volkeren onder zijn looftak verzameltdat heiligdom van den H. Geest met zijn eersten kansel en zijn eerste luisteraars heeft zich uitge breid tot een wereldkerk, waar het on feilbaar Leergezag den geloovigen aller tijden en aller lande de waarheid voor preekt, in die zaal van Gods geheim nissen is de bron van genadegaven ont sprongen, welke onuitputtelijk, de eeu wen door, dorstige zielen laven zal met Goddelijk levenssap, daar is begonnen de Pinksterzegen, die in een gestadig neerruischenden regen van zegeningen heel den akker van Christus' Kerk in vruchtbaren bloei houdt. En al wat er bloeit en bloesemt langs den weg, waarop sinds dien morgen de Alles lieve Dat zon niet goed zijn er is veel, dat men gaarne in zyn geheugen bewaart, antwoordde Agnes schalks, doch alle last tot vroolijke scherts verdween, toen haar blik op Valentine's trenrig gelaat bleef rasten, Vergeten, vergeten Dat is het eenige gelnk, dat mij nog ten deel kan vallen, fluisterde zy met bevende lippen. Toen naar bniten ziende, vroeg zy Waar voert ge my heen, AgneB Wel naar mijn woning, antwoordde Agnes, daar is voórtaan uw tehuis, en zy wilde er bij voegentotdat ge in nw eigen huis gaat wonen, doch zy zag iets in Valentine's gelaat, dat baar waarschuwde om niet op Koenraad Recbling te zinspelen. Eer ik myn voet over eeD anderen drempel zet, moet ik naar den maD, die meer dan myn leven, myn eer en myn vryheid gered heeft' Laten wy naar mijnheer Logeman gaan ik wil hem op mijn knieën dankeD, voor alles wat hy voor mij gedaan heeft. Beloonen kan ik hem daar nooit voor. Nn vloog weer dezelfde schalksche glimlach over Agnes gelaat zij antwoordde met voorgewende gelatenheid O, heb daar maar geen zorg voor mijnbeer Lageman heeft zyn loon reeds ingevorderd. Van u AgneB knikte. Wat ben ik u veel verschuldigd, riep Valentine nit, terwijl zy Agnes de hand drnkte.. Lageman heeft het me verteld, dat by myn verdediging alleen op zich heeft genomen, omdat ge het van hem geëischt had en hem op het rechte spoor hebt ge.... In één woord, dat ik eigenlijk het proces voor n gewonnen heb, viel Agnes schertsend in. Al is dat niet zoo, ge hebt er toch veel aan gedaan en ik kan niet geloovea..,, Dat ik Lageman deD gevorderden prijs zal moeten betalen? viel Agnes in Het zal wel moeten, de dwaze man wil dien van my alleen ontvangen. Hij houdt my voor te arm daarvoor. Oh neen, maar ik zoa me zeer ongelukkig gevoelen, als ik niet zelf betalen mocht. Kerk haar tocht begon door de wereld, het is alles vrucht van den levenwek- kenden Pinkstergeest. Deze geest zal ons doortrillen en ons tot verheuging stemmen. Maar die vreugdestemming van dezen Pinksterdag zal niet weinig getemperd worden, wan neer wij als gewone menschen op dezen dag een oogenblik verwijlen bij die ont zettende gebeurtenissen die de wereld beroeren en de millioenen jonge men schen, die ook hun Pinksterfeest eens in vreugde vierden en die nu daar wor den opgeofferd in een bloedbad, dat geen naam kenten waarom Moge de God, de H. Geest van Pinksteren ook hier spoedig uitkomst geven in deze verschrikkelijke gebeurtenis, die om spoe dige uitkomst vraagt, dit is de bede die millioenen vandaag met ons zullen slaken 1 De toestand. Er is vandaag weer belangrijk nieuws van verschilenden aard te behandelen. In de eerste plaats is het fort Vaux, blijkens offlcieele berichten, sedert Dinsdagavond in handen van de Duitschcrr. In de kazematten heeft een gedeelte van de dappere Fransche be zetting, waarvan de commandant juist met het Legioen van Eer onderscheiden was, tot het laatst toe stand gehouden. De vermeestering van het fort, zelfs als men aanneemt, dat er niet meer dan een puinhoop van over is, is eeo belang rijk succes voor de Duitschers, wegens beheerschende stelling ten opzichte van het ravijn van Fleury, een van de toe gangswegen naar Verdun van 't Noord oosten uit. Havas tracht de beteekenis van het Duitsche succes begrijpelijkerwijze te verkleinen, door er nadruk op te leggen, dat dit geheele terrein achter het fort voor de Franschen tot een nieuw ver- dedigingsgebied is gemaakt, en dat dat terrein eerst in Duitsch bezit zou moeten zijn, voor de vijand de forten Souville en Tavanne kan genaken. Het fort Souville wordt op vele kaarten als re doute aangegeven en bestrijkt, meer naar het Zuiden, den toegangsweg, die van het dorp Vaux en langs den vijver bij dat dorp, tusschen de bosschen van Caillette en Chapitre door, In ongeveer Westelijke richting loopt, om zich daarna met een scherpen bocht naar het Zuid oosten toe afbuigende, langs het dorpje Fleury tot bij Souville voort te zetten Het fort Tavanne ligt ongeveer 1800 M. ten Zuiden van het fort Vaux. Tegenover de mindere beteekenis, die Havas thans aan het bezit van het fort Vaux toekent, dient men te herinneren aan de woorden van een andere mededing van Havas, die wij dezer dagen hebben gelezen. »De slag van Verdun4, zoo heette het daarin, >was Zondag (4 Juni) 15 weken aan den gang. Het voornaamste doel van de Duitschers op den rechter oever van de Maas schijnt nog altijd om door het ravijn van Fleury binnen te dringen, maar de natuurlijke toegang wordt door twee hoogten beschermd aan de linkerzijde een rug aan den ingang van het Calllette-bosch, dat zij in hun bezit hebben, aan de rechterzijde een piek, die beheerscht wordt door 't fort Vaux, dat de Franschen stevig bezet houden en dat allen vooruitgang in die richting tegenhoudt. Vandaar hun voortdurende ei hardnekkige pogingen om dat fort te vermeesteren. »Totzoover Havas. Toen de Duitsche Keizer in zijn toespraak, dezer dagen te Wilhelmshafen gehouden, doelde op de langzame ineen zakking van den tegenstand te Verduo, zelde hij dit blijkbaar, omdat hij wist, dat het lot van het fort Vaux reeds zoo goed als bezegeld was. Op den linkeroever van de Maas is het Fransche front in den laatsten tijd evenzeer afgebrokkeld, sedert de Mort Hotnme in zijn .geheelen omvang in handen van de Duitschers gekomen is. Aan het Eogelsche front gaan de zaken al evenmin naar den wensch van de geallieerden. Daar is ten O. van Yperen (de juiste afstand is 4 K. M.) het dorp Hooge nu in het bezit van de Duitschers gekomen. Op twee belangrijke punten van het Westelijk front, bij Yperen en bij Verdun, beuken de Duitschers dus met alle Zy zeide dit op soo'n eigenaardigen toon, dat Valentine opmeibzaam werd en baar een licht opging omtrent de beteekenia van haar woorden. Agnes versta ik u goed Hebt ge.... BQt ge Ja, sedert gisteren ben ik met Karei Lageman verloofd, viel sy in, terwyl sy haar vriendin in de armen sloot. Het gaat toch vreemd, niet waar Banerlich heeft n veel kwaads gedaan, maar hy krygt na loon voor werken. Ik heb getracht uw eer en leven te redden, en nn ben ik daardoor self gelukkig geworden. Zoo innig verheugd Valentine ook was over het geluk van baar vriendin, zoo pynlyk was voor baar de vergelijking met baar eigen lot. Oomogeljjk kou se getuige sjjo van Agnes gelnk dacht se. Zeg den koetsier, dat by een anderen weg inslaat, wilt ge? sprak se op eens. Maar kind, waarom dat Ik' moet naar tante Constance, die ongelakkige is na geheel verlaten. O, neen, er is gesorgd, dat sy een goed onderkomen beeft. Later snit ge baar wel zien. Agnes, ik besweer n, laat mij beengaan. Met myn ronwkleeding en mjjo droevige stemming pas ik niet by een gelokkig minnend paar ik son nw gelak bederven Neen, mijn gelak sal n weer opriohten en n leeren om weer gelukkig te worden, antwoordde Agnes. En ge wildet Lageman spreken. Dien vindt ge nn seker in de Raucbsraat ha I wij zyn er al. Voor de villa van mevrouw Von Beeren in de Ranchstraat, hield bet rytnig stilbet tuinhek werd opengemaakt daar kwam Lageman het rytnig reeds tegemoet. Weinige schreden aebter hem werd een groot9 gestalte zichtbaar, die achter een acacia scheen geBtaan te hebben. O, Koenraad, dat is tegen de afspraak, riep mevrouw Von Beeren, terwyl sy leunende op Lageman's arm nit bet rytnig stapte. Achter baar klonk een hartverscheurende kreetValentine was in onmacht gevallen. Lageman en da koetsier kwamen er by om geweld. Of dit echter lot een doorbraak kan leiden, is een andere vraag, Wij hebben in dezen oorlog reeds zoovele groote plannen aan weerskanten ten slotte op niets zien uitloopen. En de ge beurtenissen op andere fron'en doen telkens weer hun invloed gelden op den voor'gang van ondernomen krijgsverrich tingen. Zoo zou het kunnen gebeuren, dat de Dultcchers weer een gedeelte van hun thans in het Westen ingezette artillerie en infanterie naar het Oosten moesten overbrengen om den Oosten rijkers verlichting te verschaffen, het zij door Hindenburg tot een krachtlgen aanval tegen de Russen in hei Noorden in staat te stellen, hetzij door rechtstreek- sche hulpverleening. Want het is zeker, dat het Russische offensief voor de Oostenrijksche linie in Wolbynlë, Galiclë en Boekowina eeo ernstige bedreiging wordt. Dat het den Russen gelukt is een flinken deuk in de Oostenrijksche Unie tusschen de Prlpet-moerassen en Doebno te makeD, is gisterenavond door Weenen officieel bevestigd, in de mededeellng, dat de Oostenrijkers in die buurt naar het vak van de vesting Luck zijn terug getrokken. Sedert is uit Petersburg nog bericht gekomen, dat de vesting Luck door de Russen is genomen en nog 11.000 man met de noodlge officieren. Er komen berich'en dat de Oostenrijkers troepen uit Italië naar Gallciö voeren, dat wel noodig blijkt I Bij een nameting op de kaart ziet man dat het Oostenrijksche front daar door ruim dertig kilometers achteruit is gegaan. De Russen rrelden een steeds toenemenden bul' aan gevangenen (900 officieren en ruim 40,000 man), oorlogs- materieel (77 kanonnen. 134 machine geweren, 49 bommenwerpers) enz., maar zwijgen nog aftijd, naar zij zeggen, voorzichtigheidshalve, over de plaa'sen waar zij zegevierend opgerukt zijn. Als de Oostenrijkers niet mededeelzamer waren, zouden wij geheel in het duister tasten. De Oostenrijkers gaan, al is het lang zaam, in Italië nog steeds vooruit, en hebben nog eenige hoogten genomen, en zijn vrijejicht bij het begin der vlakte. De nadere berichten van denDuitschen holp te verleenen docb Recbling stiet ben heftig terug. Haar hoofd tegen syn borBt gelennd droeg bij bet geliefde meisje in syn armen het bnis binnen, da trap op naar de voor baar bestemde kamer, waar by haar op een Bofa zachtjes neervlijde. VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Er waren reeds nren verloopen, sedert Recbling zijn beminde bewusteloos naar boven droeg, en nog immer wachtte by te vergeefs dat bet bem veroorloofd zon wordeD baar te naderen en baar de verzekering te geven .van syn onwankelbare liefde en tronw. Als de engel met bet vnriae zwaard stond Agnes by de dear ven Valentine's ksmer en belette hem syn paradijs binnen te gaaD. Wilt ge haar dooden vroeg zij in antwoord op syn smeeken om by syn geliefde toegelaten te worden. Hot gaat niet, «y kan n nog niet sien beb gednld tot morgen Koenraad, voegde sy hem toe. Gednld geduld j h«b ik niet genoeg gedold moeten hebben Nn is myn gednld ten einde. Dan blyft er niots over dan weer nienwen voorraad op te doen, arme vriend. O, Agnes, Agnes, scherts toch niet smeekte by. Erbarm n over meals ge eens wist hoe ik te moede ben Ik weet het Koenraad, sei ze met een glimlach, die echter door het innig rondeiyden dadelyk weer teruggedrongen werd. Ge moest me geen verwyten doen, maar liever inzien, alles, wat ik doe tot uw en Vaientine's bestwil. V Ób, ik ben ondankbaar, Agnes/ Ik moest geen oogenblik vergeten, wat ik aan n en Lageman te danken heb, en dat doe >k ook niet. Maar ik kan myn verlangen niet bedwingen. Maar waarom mag ik haar niet sien. terwyl ze toch met Logeman gesproken beeft Begrypt ge dat werkeiyk niet. Koenraad Is het dan niet mogelyk dit in ren gunstiger sin voor u uit te leggen vroeg ze om hem kalmer te stemmen. Docb bet bi-lp nietsvastbesloten seide hy ge moogt zeggen wat ge wilt, Agnes, ik kan niet anders. Het is my onmogelyk nw bnis te verlaten zoolang ik Valentine niet gesproken beb. Ik beb niet gesegd, dat ge moet beongaan myn vriend 1 Blijf bier zoolaDg ge wilt, myn hnis is rnim genoeg om n ook naohtverblyf te knnnen geven, antwoordde zy half iD ernst, balf schertsend. Er bleef bem das niets anders over dan zich in syn lot te schikken. Kasteloos liep by in het bnis en in den tain rood, zonder eenig doel doorkruiste by den Tbiergarten by deed een loop rond de Neaen S*egartea en beerde toen in stormpas naar de Ranchstraat terug Werkeiyk begon het er allen schgn van te krygen, dat by de gastvrybeid van Agnes op de proef zou stellen, want de Meidag liep reeds ten einde en nog bleef voor hem de deor van Valeutine's kamer gesloteD. Hy "ad reeds alle hoop opgegeven baar vandaag weder te zien by was in vertwyfeling doch daar verscheen plotseling Agnes om bom te roepeD. Ooder de teedere zorgen van Agnes was Valentine weldra van haar onmacht bekomen. Zy vroeg onmiddeiyk naar Lagemanaan hem en aan Agnes betuigde zy na op roerende wyzj haar innigen dank. Nn eerst vernam sy in den gebeelen samenbarg van all s wat Agnes en Lagemao voor baar gedaan hadden, Zonder baar soadt ge bszwaariyk nn hier zitten, bevryd van elke smet. zei Lageman op Agnes wyzende, want ik moet bekennen, dat ik sterk aan nw onschald twyfeldi'. Met volle reobt zy Valentine zacht. En zonder een vast vertrouwen in de onschuld van een beklaagde kan men bem verdedigen, maar de overtuiging, die den doorBlog moet geven, dat ontbreekt. Men ziet dan iets over het hoofd, dat scbyobaar onbelaDgryk is, en dat toch den afloop vao het proc-s bebe«rschen kan. Agn*s beeft zirh verdienstelijk gemaakt door ray op znlke punten te wyten- (Wordt vervolgd.) De Echo van he IVaalwijksche en Langstraatsche Courant 30)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1